"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;
prezentacje postaci i ich dorobku

Wojciech Chudy  (1947 - 2007)

Wojciech Chudy - sylwetka i publikacje

 

 Wojciech Chudy (1947 - 2007)   Odszedł wybitny filozof, personalista, etyk, pedagog,
oddany nauce i młodzieży nauczyciel akademicki, publicysta,
człowiek wielkiego ducha, bezkompromisowy obrońca prawdy.
Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Wojciech Chudy
nie żyje. Zmarł 15 marca w lubelskim szpitalu po ciężkiej chorobie.
Był osobą niepełnosprawną; straszliwe schorzenie na całe życie
przykuło go do inwalidzkiego wózka. Jednocześnie był pogodnym,
życzliwym człowiekiem, intelektualnie daleko ponadprzeciętnie
zaangażowanym w życie naukowe i społeczne środowiska KUL.
Przeżył 60 lat. Był kierownikiem Katedry Filozofii Wychowania
Instytutu Pedagogiki KUL, członkiem Zarządu i Rady Naukowej
Instytutu Jana Pawła II oraz Kolegium Redakcyjnego Kwartalnika
Ethos. Przed laty zasiadał m.in. w radzie nadzorczej Radia Lublin.

 

 

  Wojciech Chudy: filozof, wychowawca, wykładowca akademicki, publicysta. Urodził się w 1947 roku w Dąbrowie koło Wielunia w rodzinie Tadeusza Chudego i Anny z d. Gładysz. Od dzieciństwa dotknięty chorobą i kalectwem, wiódł życie przykuty do wózka inwalidzkiego. Nie zrezygnował jednak z aspiracji, heroicznie pokonując kolejne wyzwania, które sobie stawiał. W latach 1972 - 1977 odbył studia na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1980 roku obronił na KUL doktorat pt. "Refleksja a poznanie bytu. Refleksja in actu exercito i jej funkcja w poznaniu metafizykalnym". W tym samym roku został pracownikiem uczelni jako dokumentalista Encyklopedii Katolickiej, a w latach 1983 - 1996 jako starszy asystent i adiunkt Instytutu Jana Pawła II KUL. W 1994 roku otrzymał habilitację. Od roku 1996 pełnił funkcję kierownika Katedry Filozofii Wychowania w Wydziale Nauk Społecznych KUL. W latach 1995 - 1997 był również wykładowcą na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jesienią 2004 roku Prezydent RP nadał mu tytuł profesora.

  Był wieloletnim zastępcą dyrektora, członkiem Zarządu i Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II KUL i zastępcą redaktora naczelnego kwartalnika "Ethos". Był członkiem komitetu redakcyjnego "Roczników Nauk Społecznych" (między innymi redaktorem naczelnym zeszytu drugiego "Pedagogika"). Był czynnym członkiem lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz Towarzystwa Naukowego KUL.

  Wojciech Chudy był laureatem II nagrody w konkursie Fundacji im. R. Schneidera (1981, Hamburg). Został wyróżniony nagrodą Niezależnej Fundacji Popierania Kultury Polskiej POLCUL (Australia).

  Od lat '70. XX w. Chudy był czynnym działaczem opozycji demokratycznej. Warto przypomnieć, że jedna z jego najwcześniejszych publikacji ukazała się w drugim obiegu, w połowie lat '80. XX w., w serii 'Biblioteka Spotkań' (kwartalnik 'Spotkania' był nielegalnie wydawany od 1977 roku przez środowisko związane z KUL) przy współpracy toruńskiego Wydawnictwa Kwadrat: "Filozofie wieczyste w czas przełomu. Gdańskie wykłady z filozofii klasycznej z roku 1981". Lublin - Warszawa - Kraków, 1986.

  Głównymi obszarami zainteresowań naukowych Wojciecha Chudego były filozofia człowieka, filozofia poznania, metafizyka, nauczanie Jana Pawła II, myśl filozoficzna Georga Wilhelma Hegla, antropologiczne i aksjologiczne aspekty niepełnosprawności. Od 2001 roku kierował projektem badawczym "Wychowawcze aspekty zabawy w kontekście założeń teoretycznych personalizmu". Wypromował sześcioro doktorów:

- 2002: Justyna Truskolaska (Czynnik wychowawczy zabawy
   w kontekście założeń teoretycznych personalizmu);
- 2002: Ewa Smołka (Filozoficzno-pedagogiczne przesłanki F. W. Foerstera koncepcji wychowania
   [aspekt personalistyczny]);
- 2003: Piotr Nowakowski (Modele człowieka
   propagowane w wybranych czasopismach młodzieżowych. Analiza antropologiczno-etyczna);
- 2003: Witold Starnawski (Wychowawcza rola prawdy w kształtowaniu wspólnoty według K. Wojtyły);
- 2005: Agnieszka Regulska (Wychowanie do czystości seksualnej);
- 2006: Małgorzata Wałejko (Odrębność i wspólnotowość jako cechy ludzkiego bytu osobowego
   - konsekwencje pedagogiczne).


Prof. dr hab. W. Chudy prowadzi proseminarium, seminarium magisterskie i jest promotorem rozpraw doktorskich z filozofii wychowania. Innowacją dydaktyczną wprowadzoną przez prof. W. Chudego na seminariach (i proseminariach) jest "meta-kurs", poświęcony metodyce pisania pracy dyplomowej (magisterskiej oraz doktorskiej}. W jego ramach na każdym posiedzeniu seminaryjnym, prowadzący prezentuje zarówno jednolity zestaw norm edytorskich, dotyczących stylu, formy komentarzy, typów przypisów itp., jak i prakseologię pisania pracy (najbardziej korzystny sposób gromadzenia materiału, ergonomię jego porządkowania i wykorzystywania w tekście, a także najskuteczniejsze warunki heurezy twórczej). Prezentacjom towarzyszą ilustracje graficzne (w przygotowaniu jest skrypt pt. "Prakseologia dobrej pracy dyplomowej").

Profesor Wojciech Chudy prowadzi także wykłady z etyki ogólnej, etyki pedagogicznej oraz wykłady fakultatywne, których problematyka koncentruje się wokół fenomenu kłamstwa, ujmowanego zarówno w aspekcie indywidualnych osób, jak i społeczeństw. Ten ostatni wykład, oprócz zawartości teoretycznej i historyczno-filozoficznej, zawiera wiele wskazań praktycznych, dotyczących zarówno obrony przed kłamstwem i manipulacją, jak i ich demaskacji (owocem wykładu stała się książka pt. 'Filozofia kłamstwa. Kłamstwo jako fenomen zła w świecie osób i społeczeństw', Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 2003, ss. 558). Obecnie przedmiotem badań (i wykładu fakultatywnego) prof. Chudego jest filozofia kłamstwa społecznego - problematyka fundamentalna dla dziedziny wychowania społecznego i moralnego. Wykład zawiera opis manipulacji w różnych dziedzinach życia społecznego (jak polityka i mass media) oraz rozbudowany aspekt praktyczny, dotyczący zapobiegania wadzie kłamstwa społecznego i walce z nim (w druku jest 'Esej o społeczeństwie i kłamstwie, tom I: Społeczeństwo zakłamane, tom II: Kłamstwo jako metoda', Oficyna Naukowa, Warszawa 2006).

[w]: Przegląd Uniwersytecki, nr 5-6 (97-98), wrzesień-grudzień 2005 r., s. 35,
oprac. Ewa Smołka


 Wojciech Chudy (1947-2007)

Wojciech Chudy w swoim mieszkaniu, początek XXI w. (fot. arch. TVP3 Lublin)

 

 

  Msza św. żałobna została odprawiona w Kościele Akademickim KUL we wtorek 20 marca 2007 roku. Uroczystości pogrzebowe odbyły się bezpośrednio potem na cmentarzu przy ulicy Lipowej w Lublinie (fotografie - TVP3 Lublin).

 

 Wojciech Chudy (1947-2007) - msza żałobna    Wojciech Chudy (1947-2007) - pogrzeb


  Mszy żałobnej w kościele akademickim KUL przewodniczył Metropolita Lubelski, abp Józef Życiński. W homilii ks. prof. Marian Nowak, dyrektor Instytutu Pedagogiki KUL, mówił o prof. Chudym jako o filozofie, który w pedagogice sięgał do "podstaw, a także do najdalszych perspektyw wychowania".
  - Ze swą Katedrą Filozofii Wychowania ofiarował pedagogowi współczesnemu i pedagogice uprawianej w naszym środowisku swoistą "new way of seeing", uwrażliwiając na zagrożenia bezdrożami edukacji, podejmując wysiłek porządkowania chaosu propozycji teoretycznych - powiedział ks. Nowak. Dalej zauważył, że prof. Chudy przekazał studentom i doktorantom "szkołę pięknego myślenia". - Jak wielką wartość posiada jego przekonanie o sile prawdy, o jej blasku oraz tak dogłębne refleksje i badania nad przeciwieństwem prawdy, kłamstwem. Swoistym hasłem profesora i jego posługi może być stwierdzenie, które wypowiadał - pomagać, zwłaszcza młodym ludziom, prawdą. Było to dogłębne wczytanie się w słowa Jana Pawła II, przed 20 laty wypowiedziane na dziedzińcu naszego uniwersytetu - mówił. Dodał, że studenci podejmowali to świadectwo i często korzystali z konsultacji nie tylko naukowych, ale też życiowych u Profesora.

  Rektor KUL, ks. prof. Stanisław Wilk, żegnając "wielkiego filozofa, humanistę i przede wszystkim człowieka, który przykładem własnego życia uczył, jak odnajdować Boga" przypomniał, że chorzy i cierpiący są skarbem każdej społeczności ludzkiej. - W naszym uniwersytecie mamy kilkuset studentów i pracowników niepełnosprawnych, ale zmarły Profesor wyróżniał się tym, że poprzez swoje nauczanie, poprzez swoją postawę uczył radości w drodze do Boga - stwierdził. - Jego ogromny dorobek naukowy stanie się przedmiotem analiz i opracowań. Ale dla nas dzisiaj jest ważne jego świadectwo, o którym mówił, że jest szczególnie ważnym ośrodkiem wychowania - dodał.

  Zmarłego filozofa pożegnał także Janusz Krupski, kierownik Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, przyjaciel zmarłego. Podkreślił, że żegna swojego przyjaciela, prof. Chudego, nie tylko we własnym imieniu, ale w imieniu uczestników opozycji demokratycznej lat '70. i '80. XX w. Przypomniał, że Wojciech Chudy związał się z opozycją najpierw w Lublinie, z pismem "Spotkania", którego był autorem i redaktorem, a od roku 1980 z ośrodkiem w Gdańsku - Wolnymi Związkami Zawodowymi Wybrzeża i "Solidarnością", gdzie w 1981 roku we Wszechnicy Związkowej wygłosił cykl wykładów z filozofii klasycznej dla studentów i robotników. - Po trudnych latach stanu wojennego, kiedy wielu zwątpiło w sens walki, Wojciech Chudy był tym człowiekiem, który mówił "będziemy walczyć dalej" - mówił Krupski. - Chyba najcenniejszym, co nam dał, była jego postawa, która najlepiej oddawała sens słów św. Pawła: "słabość jest moją siłą". Za tę postawę, to świadectwo, ten dar, bardzo ci Wojciechu dziękujemy - dodał. Przeczytał także postanowienie prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego o pośmiertnym przyznaniu prof. Chudemu Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski "za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej".

  "Wzorem bohaterskiej fascynacji nauką i oddania sprawie Jana Pawła II" nazwał zmarłego profesora kard. Stanisław Nagy. Depeszę kondolencyjną od honorowego przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II KUL odczytał ks. prof. Tadeusz Styczeń, wieloletni dyrektor Instytutu.


Relacja z pożegnania Wojciecha Chudego
na podstawie materiału wrocławskiego Radio Rodzina 92 FM

Akademicka Kronika Filmowa:
prof. Wojciecha Chudego wspominają
ks. Alfred Wierzbicki i Cezary Ritter

 

 

Najważniejsze publikacje książkowe Wojciecha Chudego:

Refleksja a poznanie bytu (1984);
Filozofia wieczysta w czas przełomu (1986);
Teatr bezsłownej prawdy (red., 1990);
W łupinie orzecha, czyli filozofia bez przesady (1992);
Rozwój filozofowania a "pułapka refleksji" (rozprawa habilitacyjna 1995),
Skosem w prawo. Między polityką a metafizyką (1999);
Filozofia kłamstwa. Kłamstwo jako fenomen zła w świecie osób i społeczeństw (2003);
Drugie śniadanie u Sokratesa (2004);
Społeczeństwo zakłamane (2006);
- 1. Esej o społeczeństwie i kłamstwie
- 2. Kłamstwo jako metoda

 

 Wojciech Chudy - publikacje naukowe

Ks. Tadeusz Styczeń SDS,
Wojciech Chudy (red):
Fides et ratio.
Tekst i komentarze.
(Jan Paweł II naucza. T. XIV)
Wydawnictwo KUL, Lublin 2003
ISBN: 83-7363-137-2

 

 Wojciech Chudy - publikacje naukowe

Wojciech Chudy:
Śniadanie u Sokratesa
czyli trzy, cztery rzeczy najważniejsze
Wydawnictwo WAM,
Kraków 1999
ISBN: 83-7097-528-3

 

 Wojciech Chudy - publikacje naukowe

Wojciech Chudy:
Drugie śniadanie u Sokratesa
czyli trzy, cztery rzeczy
najważniejsze
Seria CZŁOWIEK i DOBRO
Wydawnictwo SUMUS,
Warszawa 2004
ISBN: 83-91-09651-3

 

 Wojciech Chudy - publikacje naukowe

Archiwum Emigracji.
Studia, szkice, dokumenty.
Rok 2002/2003, zeszyt 5/6
Zeszyt poświęcony
Józefowi Mackiewiczowi.
Red. Stefania Kossowska,
Mirosław A. Supruniuk,
Toruń 2003
ISBN 83-231-1549-4
Wojciech Chudy:
Józefa Mackiewicza
filozofia człowieka i polityki

 

 Wojciech Chudy - publikacje naukowe

Civitas. Studia z filozofii polityki,
nr 6: Prawo naturalne
a prawa człowieka.
Wyd. Instytut Studiów
Politycznych PAN,
Ośrodek Myśli Politycznej,
Kraków - Warszawa 2002
ISSN: 1428-2631
Wojciech Chudy:
Prawo naturalne
albo zasada przemocy -
alternatywa rozłączna
metafizyki współczesnej

 

 Wojciech Chudy - publikacje naukowe

Wychowawca. Miesięcznik
nauczycieli i wychowawców
katolickich' nr 02/2006
Wojciech Chudy:
Prawdomówność słów, czynów
i postaw "lekarstwem"
na zło społeczne (cz. 1).
Referat z IV Ogólnopolskiego
Sympozjum Nauczycieli
(1 VII 2005 r.)
podczas 68. Ogólnopolskiej
Pielgrzymki Nauczycieli
i Wychowawców

 

 Wojciech Chudy - publikacje naukowe

Wojciech Chudy:
Refleksja a poznanie bytu.
Wydawnictw KUL,
Refleksja "in actu exercito"
i jej funkcja w poznaniu
metafizykalnym.
Redakcja Lublin 1984
ISBN: 83-00-00420-3

 

 Wojciech Chudy - publikacje naukowe

Wojciech Chudy:
Kłamcy profesjonalni
Praca dyplomaty i szpiega
w ujęciu etyki.
Maternus Media,
Tychy 2004
ISBN: 83-89-70125-1

 

 Wojciech Chudy - publikacje naukowe

Wojciech Chudy:
Rozwój filozofowania
a "pułapka refleksji".
Filozofia refleksji i próby
jej przezwyciężenia
(rozprawa habilitacyjna)
Redakcja Wydawnictw KUL,
Lublin 1993
ISBN 83-22-80326-5,
1995 - ISBN 83-228-0466-0

 

 Wojciech Chudy - publikacje naukowe

Wojciech Chudy:
Skosem w prawo.
Między polityką a metafizyką.
Wydawnictwo "W drodze",
Poznań 1999
ISBN: 83-7033-379-6

 

 Wojciech Chudy - publikacje naukowe

Wojciech Chudy (red.):
Z Karolem Wojtyłą
myśląc Ojczyzna.
Instytut Jana Pawła II KUL,
Biblioteka "Ethosu" 6,
TN KUL, Lublin 2002
ISBN: 83-7306-059-6

 

 Wojciech Chudy - publikacje naukowe

Wojciech Chudy:
W łupinie orzecha
czyli filozofia bez przesady.
D. W. Michalineum 1992

 

 Wojciech Chudy - publikacje naukowe

Wojciech Chudy:
Filozofia Hegla
jako system
zontologizowanej refleksji.
Roczniki Filozoficzne
Tom XXXIII, z. 1
Lublin 1985

 

 Wojciech Chudy - publikacje naukowe

Wojciech Chudy:
Społeczeństwo zakłamane.
1. Esej o społeczeństwie
i kłamstwie
2. Kłamstwo jako metoda.
Oficyna Naukowa,
Warszawa 2006
ISBN: 978-83-74-5903-4-1

 

 Wojciech Chudy - publikacje naukowe

Wojciech Chudy
(Rozprawy):
O naoczności
poznania fizykalnego.
Roczniki Filozoficzne
Tom XXXI, z. 1
Lublin 1983

 

 Wojciech Chudy - publikacje naukowe

Wojciech Chudy
(Dyskusja):
Percepcja a pojęciowanie
i sądzenie.
Roczniki Filozoficzne
Tom XXVIII, z. 1
Lublin 1980

 

 Wojciech Chudy - publikacje naukowe

Ethos
Kwartalnik, rok zał. 1988.
Wyd. Instytut Jana Pawła II KUL
ISSN: 0860-8024
(czł. Kolegium Red.:
Wojciech Chudy)

 

 Wojciech Chudy - publikacje naukowe

Wojciech Chudy:
Zagadnienie naoczności
aktów poznawczych.
Roczniki Filozoficzne
Tom XXIX, z. 1
Lublin 1981

 

 Wojciech Chudy - publikacje naukowe

Wojciech Chudy:
Wokół encykliki
"Veritatis splendor".
Biblioteka "Niedzieli", tom 3.
Częstochowa 1994
ISBN: 83-86076-02-X

 

 Wojciech Chudy - publikacje naukowe

Wojciech Chudy:
Rola refleksji
w dziedzinie "cogito"
Descartes'a.
Roczniki Filozoficzne
Tom XXX, z. 1
Lublin 1982

 

 Wojciech Chudy - publikacje naukowe

Wojciech Chudy:
Świat ludzkiego słowa
na scenie KUL.
Scena Słowa Teatru
Akademickiego Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego:
5 lat zespołu

 

 Wojciech Chudy - publikacje naukowe

Wojciech Chudy:
Filozofia kłamstwa.
Kłamstwo jako fenomen zła
w świecie osób i społeczeństw. Oficyna Wydawnicza
VOLUMEN 2003
ISBN: 83-7233-059-X
   Wojciech Chudy - publikacje naukowe

Wojciech Chudy (red.):
Teatr bezsłownej prawdy.
"Scena Plastyczna"
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1990


"...Zaletą książki W. Chudego [Filozofia kłamstwa. Kłamstwo jako fenomen zła
w świecie osób i społeczeństw] jest to, że traktuje sprawę kłamstwa poważnie.
Daje odpowiedź na pytanie, czemu ludzie kłamią, oraz dlaczego kłamstwo na stałe
zadomowiło się w kulturze.
Książka 'Filozofia kłamstwa' jest przede wszystkim rehabilitacją prawdomówności,
która oznacza wewnętrzną integralność człowieka, pozostawanie w zgodzie z własnym
sumieniem, jedność myśli, słów i czynów. Człowiek - twierdzi autor - nie ma dostępu
do całej prawdy o rzeczywistości, ale to nie oznacza, że jest skazany na kłamstwo.
Poza tym, jak głosi motto książki, zaczerpnięte z Bułhakowa, 'łatwo i przyjemnie
jest mówić prawdę'..."

[Jan Piasecki, Principia nr 35]        

 

 

 Wojciech Chudy - witryna internetowa

Strona główna witryny Wojciecha Chudego, która zaistniała w internecie w 2000 roku.

 

 Wojciech Chudy (1947-2007)

 

 

Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski


Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 07.10.2008, godz. 00:28 - Artur Podsiadły