GABLOTY
 
GABLOTA 1
 O. Romuald Gustaw OFM - biografia
GABLOTA 2

  „Prace R. Gustawa z zakresu historii Kościoła i zakonu bernardynów rozpoczyna opracowanie księgi zmarłych (Liber mortuorum) bernardynów polskich od r. 1815 do 1940 (maszynopis sporządzony w okresie okupacji). Myśl o dziejach własnego zakonu nurtowała go także i potem, nie tylko jako badacza, ale też inspiratora prac innych. W tym duchu opracował Uwagi metodyczne o kronice klasztornej i jej prowadzeniu (RTK 2: 1955).

  Przedmiotem swej dysertacji doktorskiej uczynił Kościół i klasztor św. Józefa ss. Bernardynek w Krakowie (Kraków 1947). W latach późniejszych kilkakrotnie opracowywał biogramy bernardynów dla Polskiego Słownika Biograficznego.

 Zainteresowania metodologiczne Zmarłego znalazły najgłębszy wyraz w jego pracach dotyczących ogólnej historii Kościoła. Ogłosił w tej dziedzinie rozprawę pt. Pojęcie i charakter historii Kościoła (w: Pod tchnieniem Ducha św. Poznań 1964) oraz książkę pt. Rozwój pojęcia historii Kościoła od I do XVIII wieku. Poznań 1965.”


B. Królikowski, Romuald Gustaw OFM (1911-1976), „Summarium”, 5/1976


 

GABLOTA 3

  „Jego zainteresowania naukowe miały charakter głównie metodologiczny i bibliograficzny, co zresztą łatwo się da odczytać z prac drukowanych. Niezbyt licznych, gdyż – jak sam zwykł mawiać – świadomie zrezygnował z zajęcia się wyłącznie pracą naukową, by poświęcić się działalności bibliotekarskiej, by przygotowywać warsztat dla innych.”

 
B. Królikowski, Romuald Gustaw OFM (1911-1976), „Summarium”, 5/1976


 

GABLOTA 4

  „Dziełem jego życia była Hagiografia polska. Słownik bio-bibliograficzny. Ukazała się pod jego redakcją w dwóch tomach w latach 1971-1972. Wydawcą była Księgarnia św. Wojciecha w Poznaniu. Jest to pierwsza naukowa encyklopedia hagiograficzna w Polsce. Słownik zawiera 100 biogramów opracowanych przez 70 autorów. Bibliografię podmiotową i przedmiotową do wszystkich artykułów opracował Gustaw. Liczbowo obejmuje 16.500 pozycji. Za tę pracę redaktor został wyróżniony w 1972 roku nagrodą rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.”


A.K. Sitnik OFM, Całe życie wśród książek. Romuald Gustaw OFM (1911-1976), w:

Niezwykli franciszkanie XX/XXI stulecia, cz. 2, Poznań 2012


 

GABLOTA 5

„W 1950 roku Gustaw został skierowany do Lublina, rozpoczynając tym samym wieloletnią działalność na stanowisku dyrektora biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Podejmował śmiałe pomysły organizacyjne. Zdołał znacznie powiększyć zbiory biblioteczne, zwłaszcza o tytuły czasopism zagranicznych, bieżąco wpływających do biblioteki. Dużą wagę przywiązywał do rozbudowy gmachu biblioteki i powiększenia jej personelu […].

  Z jego inicjatywy utworzono ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim […].

  Położył nacisk na kształcenie kadr i dokształcanie bibliotekarzy bibliotek kościelnych w Polsce. Pierwszy kurs z historii bibliotekarstwa kościelnego w Polsce został zorganizowany przez bibliotekę Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego […].

  Instytut Badań Literackich PAN wystąpił z planem ogólnopolskiej rejestracji rękopisów średniowiecznych […]. Przewodniczącym komisji został Romuald Gustaw OFM.”


A.K. Sitnik OFM, Całe życie wśród książek. Romuald Gustaw OFM (1911-1976), w:

Niezwykli franciszkanie XX/XXI stulecia, cz. 2, Poznań 2012


 

GABLOTA 6

  „Objąwszy dyrekcję Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, postawił przed nią o. Gustaw zadania ambitne. Chciał, by stała się jedną z najlepszych bibliotek polskich; największych, najlepiej zaopatrzonych i zorganizowanych. Zamierzenia te w ciągu 25 lat pracy zostały zrealizowane.”

 

B. Królikowski, Romuald Gustaw OFM (1911-1976), „Summarium”, 25/1976


 

GABLOTA 7

  „Podróże zagraniczne, które odbywał w ostatnich latach swojego życia, miały na celu poznanie stanu organizacyjnego bibliotek w odwiedzanych krajach […].

  Na krótko przed swym niespodziewanym zgonem wrócił ze Stanów Zjednoczonych
i Kanady. Zwiedził tam kilkadziesiąt bibliotek. Spostrzegawczy obserwator, nosił się z zamiarem zastosowania w kierowanej przez siebie Bibliotece dalszych usprawnień.”

 
W. Nowodworski, Ojciec Romuald Gustaw, „Więź”, 4/1976

 

  „Pobyt O. Romualda w Stanach Zjednoczonych nie był wypoczynkiem, ale ustawiczną pracą i badaniem naukowym. Interesował się wszystkim i wszystkimi, a najbardziej bibliotekami.”


o. Jan Długosz OFM, Jeszcze tylko jeden pozostał mi krok, „Miesięcznik Franciszkański”, 8/1976


GABLOTA 8

  „Doskonałym przykładem tego, że szeroko pojęta miłość jest potężnym źródłem energii twórczej, dźwignią i motorem ofiarnego i wszechstronnego działania w obranym przez siebie kierunku, jest osoba zmarłego w dniu 14 stycznia br. dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej KUL,
o. Romualda Gustawa OFM. Zewnętrznym tego wyrazem był jego stosunek do wytworu ducha ludzkiego, jakim jest książka. Śmiało mogę powiedzieć – wyznawał – że całe moje życie zakonne upłynęło wśród książek. Ja je kochałem i one mnie kochały.”

 
W. Nowodworski, Ojciec Romuald Gustaw, „Więź”, 4/1976

 

Z notatek o. R. Gustawa do homilii :

 
   Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam tę właśnie prawdę – przypomina nam to najważniejsze dla nas spotkanie z Bogiem, naszym Sędzią. „Quid sum miser tunc dicturus”. I na tę chwilę trzeba się przygotować. A jak żyć w świetle tej prawdy, patrzeć „sub specie aeternitatis” na życie, nauczyć się widzieć odpowiednie proporcje spraw i rzeczy. Ważna jest praca, ważne są nasze ziemskie troski, ale najważniejszym jest ten najwyższy nakaz Chrystusowy: miłość.


„Święta i zbawienna jest myśl modlić się za zmarłych, aby od grzechów swoich byli wybawieni”. To są słowa Pisma Św.
I dlatego Kościół nawołuje nas do modlitwy za zmarłych […]. Zmarli czekają na modlitwy nasze...


 
Opracowanie i realizacja wystawy: Jadwiga Jaźwierska, Barbara Cech.
Współpraca: Arkadiusz Adamczuk, Marcin Kuś, Joanna Nastalska-Wiśnicka,
Urszula Szymańska, Jolanta Wasilewska.

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2016, godz. 09:20 - Artur Podsiadły