"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;
prezentacje postaci i ich dorobku

Zofia Stefanowska-Treugutt 

(1926 - 2007)

Zofia Stefanowska-Treugutt - sylwetka i publikacje

 

 Zofia Stefanowska-Treugutt (1926 - 2007   Zofia Stefanowska - harcerka w Szarych Szeregach,
łączniczka i sanitariuszka AK w Powstaniu Warszawskim.
Historyk literatury polskiej, badaczka literatury romantycznej,
redaktor kwartalnika "Pamiętnik Literacki", profesor zwyczajny.
Autorka wielu prac naukowych. Uczennica historyka literatury
i krytyka literackiego Wacława Borowego, ceniona edytorka,
autorka nowatorskich rozpraw o twórczości Adama Mickiewicza
i Cypriana Kamila Norwida. Autorytet w dziedzinie Mickiewicza,
historii kultury polskiej i historii romantyzmu w dziejach świata.

 

 

  Zofia Stefanowska urodziła się 9 marca 1926 roku w Warszawie jako córka znanego warszawskiego lekarza, pułkownika Antoniego Stefanowskiego (zginął w Katyniu), i Marii Haliny z Ciąglińskich (działaczki niepodległościowej - Polska Organizacja Wojskowa, i społecznej - w katolickim środowisku Lasek pod Warszawą). Od roku 1938 uczęszczała do Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego Jadwigi Kowalczykówny i Jadwigi Jawurkówny. W czasie okupacji niemieckiej przebywała w Warszawie. Kontynuowała naukę na tajnych kompletach tejże szkoły; w 1944 roku uzyskała świadectwo dojrzałości. Od 1942 roku była zaangażowana w działalność konspiracyjną (Szare Szeregi, pseudonim Zosia), od 1943 roku - jako łączniczka i sanitariuszka AK Batalionu "Zośka" (zgrupowanie "Radosław"). Walczyła w Powstaniu Warszawskim. Brała udział w walkach na Woli (Cmentarz Żydowski, Okopowa), Starym Mieście (Stawki, Sapieżyńska, Franciszkańska), Śródmieściu (dokąd ze Starego Miasta przedostała się kanałami) i Czerniakowie. Tam odznaczyła się bohaterstwem, biegnąc pod ostrzałem do śmiertelnie rannego harcmistrza kpt Andrzeja Romockiego ps. "Morro". Po upadku Powstania Warszawskiego uciekła z transportu do obozu w Pruszkowie i przedostała się do do wsi Olszanka pod Żyrardowem, gdzie była ich rodzinna działka i letniskowy domek. Tam spotkała matkę i babkę; tam też pracowała w ewakuowanym z Warszawy Szpitalu Wolskim...
  Za swoją powstańczą historię po wielu latach została odznaczona między innymi Krzyżem Walecznych (1989), oraz Warszawskim Krzyżem Powstańczym.

  W marcu 1945 roku powróciła do Warszawy i rozpoczęła pracę w Bibliotece Narodowej jako sekretarz administracyjny. Od jesieni 1947 roku zaczęła studia na polonistyce na Uniwersytecie Warszawskim. Jako autorka debiutowała już w 1946 roku artykułem pt. "Norwid w naszym stuleciu", napisanym z Zofią Rothertową, opublikowanym w katalogu wystawy, zorganizowanej w 125. rocznicę urodzin wielkiego poety.

  W 1948 roku podjęła pracę w Seminarium Historii Literatury Polskiej UW; początkowo była stypendystką, później młodszym asystentem. W roku 1950 uzyskała magisterium na podstawie rozprawy "Listy Słowackiego jako źródło sądów o poecie" i zaczęła prowadzić na UW ćwiczenia proseminaryjne. W 1953 roku rozpoczęła pracę w Instytucie Badań Literackich (IBL) PAN w Pracowni Literatury Romantycznej. W 1955 roku nawiązała współpracę z Pamiętnikiem Literackim, publikując tam recenzje i artykuły. W latach 1958-1970 współpracowała jako recenzentka z miesięcznikiem "Nowe Książki". W roku 1959 przebywała na sześciotygodniowym stypendium naukowym w Paryżu, zbierając materiały do pracy doktorskiej o "Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego" Adama Mickiewicza, przygotowywanej pod kierunkiem prof. Kazimierza Wyki (pracę, wydaną w 1962 roku pt. "Historia i profecja", na wniosek prof. Stanisława Pigonia uznano za podstawę przyszłej pracy habilitacyjnej). W roku 1964 uzyskała doktorat na podstawie pracy pt. "Człowiek rozsądny i człowiek szalony w "Dziadach" pierwszych i czwartych" (promotor - prof. Kazimierz Wyka). W tymże roku została członkiem redakcji Pamiętnika Literackiego i członkiem komitetu redakcyjnego wydania naukowego "Dzieł wszystkich" A. Mickiewicza, a także członkiem redakcji "Obrazu literatury polskiej XIX i XX wieku", serii 4. W roku 1965 habilitowała się na podstawie rozprawy pt. "Historia i profecja" i otrzymała stanowisko docenta w IBL. W latach 1965-1968 prowadziła wykłady zlecone i ćwiczenia na polonistyce UW. Od roku 1966 była członkiem Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej PAN (do roku 1995) i Rady Naukowej IBL. W latach 1969-1992 kierowała Zespołem Psychosocjologii Literatury w Zakładzie Literatury Współczesnej IBL. Od roku 1969 należała do Komitetu Redakcyjnego "Dzieł wszystkich" Adama Mickiewicza, redagowanym przez Konrada Górskiego. W roku 1976 została mianowana profesorem nadzwyczajnym, a także członkiem Zarządu Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. W tymże roku znalazła się wśród sygnatariuszy "Memoriału 101", wyrażającego protest przeciw projektowanym zmianom w Konstytucji PRL.

  W 1983 roku została członkiem redakcji założonego wówczas rocznika "Studia Norwidiana". Podjęła prace nad wydaniem krytycznym dzieł C. K. Norwida. W 1991 roku objęła kierownictwo zespołu przygotowującego edycję krytyczną "Dzieł" A. Mickiewicza, wydawanych przez Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza. W 1994 roku została profesorem zwyczajnym. Była promotorką dwóch przewodów doktorskich: "Byron w twórczości Norwida" (Grażyna Halkiewicz-Sojak, 1988) i "Raptularz Juliusza Słowackiego. Filologia i poetyka. Pełny tekst w opracowaniu krytycznym" (Marek Troszyński, 1994).

  W latach 1994-1996 roku wykładała w Instytucie Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Po przejściu w 1997 roku na emeryturę w IBL, prowadziła wciąż seminarium magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadziła również wykłady na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz zajęcia z edytorstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (2000–2004).

  Była członkinią Zarządu Głównego Towarzystwa Literackiego im. Mickiewicza, ponadto członkinią Komitetu Nauk o Literaturze PAN, Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego oraz Towarzystwa Naukowego KUL. Działała jako wiceprezes Ogólnopolskiego Komitetu Mickiewiczowskiego, którzy przygotowywał jubileusz 200-lecia urodzin poety (1998).

  Wydała książki "Historia i profecja. Studium o Księgach narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego" (1962; praca habilitacyjna), "Próba zdrowego rozumu. Studia o Mickiewiczu" (1976; tu wykład habilitacyjny o wielkiej improwizacji Mickiewicza), "Strona romantyków. Studia o Norwidzie" (1993). Była, obok Zbigniewa Jerzego Nowaka i Czesława Zgorzelskiego, redaktorem naczelnym nowej, jubileuszowej (od roku 1998) edycji popularno-krytycznej "Dzieł Adama Mickiewicza" (Warszawa, Wydawnictwo Czytelnik). Od 1991 roku pełniła funkcję redaktora naczelnego wydania krytycznego Mickiewicza (inne niż wydanie "Czytelnika"). Wznowiła też we własnym opracowaniu edytorskim rozprawy Wacława Borowego: książkę "O poezji polskiej w wieku XVIII" (1978) i w dwóch tomach "Studia i szkice literackie" (1983). Opracowała do wydania wybór studiów Wiktora Weintrauba "Mickiewicz - mistyczny polityk i inne studia o poecie" (1998).

  Jej mężem - od 1948 roku - był Stefan Treugutt (zmarły w 1991 roku), wybitny historyk literatury (autor wielu książek o Juliuszu Słowackim) i teatrolog. Mieli dwójkę dzieci - Jana (Treugutta) i Ewę (Werpachowską).

  W styczniu 2007 roku została odznaczona (jak między innymi także Maria Janion, Stefan Sawicki czy Jan Błoński) złotym medalem 'Gloria Artis' przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierza Michała Ujazdowskiego. "Do ostatnich niemalże chwil życia aktywna zawodowo, w marcu 2007 brała udział w konferencji naukowej w Toruniu, gdzie wygłosiła dwa referaty. Planowała wystąpienie na konferencji naukowej w Rzymie w maju 2007 roku i [poźniej] w październiku na Wydziale Polonistyki UJ" (R. Werpachowski). Mieszkała do końca w Warszawie, gdzie zmarła 27 kwietnia 2007 roku.

 

 

 Zofia Stefanowska-Treugutt

Zofia Stefanowska-Treugutt,
USA, Harvard
   Zofia Stefanowska-Treugutt

Zofia Stefanowska-Treugutt,
1989 - USA, Boston, Cambridge

 

 

Roman Werpachowski (wnuk Zofii Stefanowskiej-Treugutt)
opublikował na Forum Muzeum Powstania Warszawskiego
bardziej osobisty życiorys swojej babki.

 

 

Przegląd twórczości Zofii Stefanowskiej-Treugutt

Książki

1. Katechizm pielgrzymstwa polskiego. [Wprowadzenie:] K. Wyka. Warszawa: PIW 1955, 144 s.
Z Prac Dyskusyjnych Komisji Naukowej Obchodu Roku Mickiewiczowskiego PAN.
Przekład francuski: Le Catechisme des pelerins polonais, Varsovie 1956.

2. Mickiewicz a Lamennais w latach 1830-1834. Warszawa 1956, 25 s., powielacz. PAN.
Materiały Sesji Naukowej Poświęconej Twórczości A. Mickiewicza (1855-1955).
Przedrukowane w: Adam Mickiewicz 1855-1955. Międzynarodowa Sesja Naukowa PAN, 17-20 IV 1956.
Wrocław, Ossolineum 1958, s. 180-205. Z Prac Kom. Nauk. Obchodu Roku Mickiewiczowskiego PAN.

3. Historia i profecja. Studium o "Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego" Adama Mickiewicza.
PIW, Warszawa 1962, 259 s. IBL PAN. Wyd. 2 krajowe: Wydawnictwo Literackie, Kraków 1998.
(Nagroda im. T. Mikulskiego).

4. Próba zdrowego rozumu. Studia o Mickiewiczu. PIW, Warszawa 1976, 213 s.
Wyd. 2 zmienione, Warszawa, Rytm 2001, 368 s. Zawartość: O "Romantyczności"; Próba zdrowego
rozumu ["Dziady" cz. IV]; Świat owadzi w czwartej części "Dziadów"; O dantejskości trzeciej części
"Dziadów"; Wielka - tak, ale dlaczego improwizacja?; Croquemitaine w trzeciej części "Dziadów";
Mickiewicz o "Wacława dziejach" Garczyńskiego; Konfederaci barscy; Legenda słowiańska
w prelekcjach paryskich; Walka z romantyzmem w Kole Sprawy Bożej [o "Posłannikach Słowa"
A. Sikory]; Mickiewicz "śród żywiołów obcych"; Stanisław Pigoń jako badacz Mickiewicza.
Nagroda Sekretarza Naukowego PAN w roku 1978.
Przekład angielski (artystyczny): O dantejskości trzeciej części "Dziadów"
[Przełożył] M. B. Fedewicz. Literary Studies in Poland, T. 8, Wrocław 1980.

5. Strona romantyków. Studia o Norwidzie. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1993 [wł. 1994], 157 s.
Zawartość: Pisarz wieku kupieckiego i przemysłowego; Norwidowski romantyzm; Spór o powstanie;
O niewoli narodowej; Norwidowski Farys; Norwid a poemat dygresyjny.
Przekład angielski artystyczny: Norwidowski romantyzm
[Przeł. J. Z. Nierada. Literary Studies in Poland, T. 18, Wrocław 1987 s. 69-89.

Rozprawy i studia w książkach zbiorowych i czasopismach (wybór)

- Norwid w naszym stuleciu. [Współautor:] Z. Rothertowa.
[w]: Cyprian Norwid. Wystawa w 125 rocznicę urodzin, Warszawa 1946, s. 8-20.
- "Ludzie bezdomni" jako powieść o filantropii. [w]: Stefan Żeromski, Warszawa 1951, s. 117-149.
- Była wolność z porządkiem. Pamiętnik Literacki 1956, zeszyt specjalny, s. 93-101.
- Białoszewskiego "Pamiętnik z powstania warszawskiego". Teksty 1973, nr 4 s. 128-138.
- Dziennik Herlinga-Grudzińskiego. [w]: Literatura źle obecna, Londyn 1984 s. 79-86;
wyd. następne: Kraków 1986.
- Pochwała dawnych czasów w "Panu Tadeuszu".
Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza, 1985, s. 125-136.
- "Prawność i zła wiara" w III części "Dziadów". Teksty Drugie, 1991, nr 4 s. 138-145;
przedruk [w]: "Dziady" Adama Mickiewicza. Poemat - adaptacje - tradycje, Kraków 1999, s. 30-37.
- Wiktor Weintraub. Pamiętnik Literacki, 1991, z. l, s. 310-319
- Mickiewicz jako czytelnik "Marii" Malczewskiego.
[w]: Księga w 170 roczn. wydania "Ballad i romansów" Adama Mickiewicza, Wrocław 1993, s. 246-254.
- Geniusz poety, geniusz narodu. Mickiewicz wobec powstania listopadowego.
Teksty Drugie 1995, nr 6 s. 19-31.
- Rosja w Ustępie III części Dziadów. [w]: "W krainie pamiątek",
Prace ofiarowane profesorowi Bogdanowi Zakrzewskiemu, Wrocław 1996, s. 137-147.
- Swojskość i cudzoziemszczyzna w literaturze polskiej okresu romantyzmu
(Mickiewicz, Słowacki, Norwid). W: O narodowy i europejski wymiar edukacji literackiej i językowej.
Pod red. M. Sinicy, Zielona Góra, 1996
- "Pan Tadeusz" - i co dalej? Teksty Drugie, 1997 nr 1/2 s. 5-17.
- Literackie role chłopa. [w]: Lustra historii, Warszawa 1998, s. 39-49.
- Les sonnets de Mickiewicz. Actes de la Societe Historiąue et Litteraire Polonaise, Paris 1998,
vol. IV, numero special, s. 123-133.
- Literatura w "Literaturze słowiańskiej". [w]: Adam Mickiewicz. Freiburg Schweiz 1999, s. 219-233.
- Poeta powiatu nowogródzkiego. Blok-Notes Muzyczno-Literacki, 1999 nr 12/12, s. 123-134.

Prace edytorskie i redakcyjne (najważniejsze)

- Cyprian Norwid. Wystawa w 125 rocznicę urodzin.
Katalog opracowany przez J. Gomulickiego, Z. Rothertową i J. Sienkiewicza przy współudziale
J. Ruszczycówny i Z. S-T. Muzeum Narodowe, Warszawa 1946, 130 s, 12 tabl.
- J. Maciejewski: Słowacki w Wielkopolsce. Szkice i materiały. Red. nauk. Z. S-T.
Ossolineum, Wrocław 1955, 239 s. IBL PAN.
- A. Mickiewicz: Wieczór literacki. Wstęp i wybór materiałów Z. S-T.
Opracowanie "Wieczorów poezji" i uwagi inscenizacyjne: K. Berwińska. Projekty kostiumów:
I. Nowicka, R. Nowicki. Projekt dekoracji: J. Kosiński. Czytelnik, Warszawa 1955, 539 s.
- A. Mickiewicz: Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego. Oprac. Z. S-T.
Wyd. 5 zmien., Ossolineum, Wrocław 1956, LXXII, 104 s. BN l, 17. Wyd. 1-4 w serii BN opr. S. Pigoń.
- A. Mickiewicz: Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z r. 1811 i 1812
we dwunastu księgach wierszem. Oprac. Z. S-T. Ossolineum, Wrocław 1956, 475 s.
Wydanie następne: tamże; wyd. 2 1957, 1963, wyd. 3 1966; wyd. 4 poprawione, 1973;
wyd. 25 [!] Czytelnik, Warszawa 1977, tamże wyd. 26 1978, wydania następne 1979, 1991.
- W. Borowy: O Norwidzie. Rozprawy i notatki. Oprac. Z. S-T. Konsultant naukowy: S. Pigoń.
PIW, Warszawa PIW 1960, 394 s.
- W. Borowy: O Żeromskim. Rozprawy i szkice. Oprac. Z. S-T. Konsultant naukowy: S. Pigoń.
PIW, Warszawa 1960, 318 s. Wyd. 2 tamże, 1964.
- Przemiany tradycji barskiej. Studia. Materiały sesji naukowej zorg. przez Instytut Badań Literackich
PAN w dn. 18-19 marca 1970 r. w Warszawie. Teksty przygotował zespół pod kierunkiem Z. S-T.
Wydawnictwo Literackie, Kraków 1972, 254 s.
- Swojskość i cudzoziemszczyzna w dziejach kultury polskiej. Materiały z sesji naukowej
na temat "Walka z cudzoziemszczyzną w kulturze polskiej. Ksenofobia i postawa otwarta"
zorganizowanej przez Instytut Badań Literackich PAN w dniach 25-27 listopada 1971 r. w Warszawie.
Red. nauk. i posłowie Z. S-T. PWN, Warszawa 1973, 411 s.
- Tradycje szlacheckie w kulturze polskiej. Materiały sesji naukowej zorganizowanej przez
Zespół Psychosocjologii Literatury IBL PAN w dniach 23-24 listopada 1973 r. w Warszawie.
Redakcja naukowa Z. S-T. PIW, Warszawa 1976, 218 s.
- W. Borowy: O poezji polskiej w wieku XVIII. Red. i posł. Z. S-T.
Nota historyczno-literacka: Z. Goliński. PIW, Warszawa 1978, 406 s.
- Dzieło literackie jako źródło historyczne. Red.: Z. S-T., J. Sławiński.
Czytelnik, Warszawa 1978, 386 s.
- Z prac IBL PAN. Życiorysy historyczne, literackie i legendarne. Red.: Z. S-T. i J. Tazbir.
PWN, Warszawa: Seria 1. 1980, 282 s. Wyd. 2 tamże 1984 [właśc. 1985].
Seria 2. 1989, 372 s. Seria 3. 1992, 284 s.
- W. Borowy: Studia i szkice literackie. T. 1-2. Wybór i oprac.: Z. S-T., A. Paluchowski.
PIW, Warszawa 1983, 636 + 601 s.
- Śladami bitwy warszawskiej 1920: Żeromski, Irzykowski, Grzymała Siedlecki.
Oprac.: Z. S-T., M. Puchalska. Czytelnik, Warszawa 1990, 94 s.
- A. Mickiewicz: Dzieła. Red. nacz. Z. S-T. [i in.]. Warszawa: Czyt. 1993. Tow. Lit. im. A. Mickiewicza.
Udział edytorski Z. S-T.: T. 3. Dramaty. Oprac Z. S-T. 1995, 620 s. Wyd. 2 tamże 1999.
- Wydanie krytyczne prelekcji paryskich Adama Mickiewicza. Materiały do dyskusji. Opracowali:
M. Prussak, M. Troszyński. Komitet Redakcyjny Pism Mickiewicza, Warszawa 1994, 56 s.
- A. Mickiewicz: Dziady. Część III. Lekcja literatury z Z. S-T. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1998,
225 s. Tu tekst dramatu oraz szkic Z. S-T.: Gra z historią w czterdzieści i cztery, s. 5-19.
- A. Mickiewicz: Dziadów część III. Podobizny autografów. Oprac. Z. S-T. przy współpracy M. Prussak.
[T. 1-2], Wydawnictwo IBL, Warszawa 1998, 295 + 371 s.
- A. Mickiewicz: Odezwa w sprawie grabieży polskich bibliotek. Depouillment des bibliotheąues
et des musees de Pologne. [Oprac.] i posłowie Z. S-T. Ossolineum, Wrocław 1998, 19 s.
- A. Mickiewicz: Wiersze Adama Mickiewicza w podobiznach autografów. Cz. 2. 1830-1855.
Opracowanie: Cz. Zgorzelski. Red. nauk.: Z. S-T., M. Kalinowska. Ossolineum, Wrocław 1998,
254 s., tab. 158 s.
- S. Pigoń: Zawsze o Nim. Studia i odczyty o Mickiewiczu.
Wyd. 2 powiększone, opracowanie: H. Żytkowicz. Rytm, Warszawa 1998, 610 s.
- W. Weintraub: Mickiewicz - mistyczny polityk i inne studia o poecie.
Wybrała i opracowała Z. S-T. IBL, Warszawa 1998, 252 s.
- W. Borowy: O poezji Mickiewicza. Wyd. 2 uzup. Przygot: Z. S-T. i A. Paluchowski.
Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin 1999, XLVI, 632 s.,
(Wyd. i przygot.: W. Grabowski, A. Paluchowski, Cz. Zgorzelski, Lublin 1958).
- S. Treugutt: Beniowski. Kryzys indywidualizmu romantycznego.
Wyd. 2. Red. nauk. Z. S-T. IBL, Warszawa 1999, 267 s.

Opracowania (wybór)

- Ank. 1975, 2000. - SWPP 2 (B. Winklowa). - PP (B. Winklowa). - LP XX w. (red.)
- W. Weintraub: Trzy studia o Mickiewiczu. Wiadomości, Londyn 1956 nr 17
[rec.: Katechizm pielgrzymstwa polskiego],
- H. Jechová. Slavia, Praga 1957 nr 4 [rec.: Mickiewicz a Lamennais w latach 1830-1834].
- [Historia i profecja:] Z. J. Nowak: Nowe studium o "Księgach" Mickiewicza. Ruch Lit. 1963 nr 3;
A. Witkowska: O romantycznym proroctwie i historii. Nowe Książ. 1963 nr 7; M. Żmigrodzka.
Pamiętnik Literacki 1963 z. 4.
- [Próba zdrowego rozumu:] M. Głowiński: O Mickiewiczu. Nurt 1977 nr 4;
H. Zaworska: Próba moralna indywidualisty. Twórczość 1977 nr 1.
- [Dzieło literackie jako źródło historyczne. Red. Z. S-T.] B. Kledzik: Dziewicze źródło. Nurt 1979 nr 6;
M. Stala. Ruch Lit. 1979 nr 4; P. Stasiński. Pamiętnik Literacki, 1979 z. 3.
- S. Falkowski: Metoda zdrowego rozumu. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza,
1977 [wyd. 1979] [rec.: Próba zdrowego rozumu].
- A. Lubaszewska. Ruch Literacki 1982 nr 1/2
[rec. red.: Życiorysy historyczne, literackie i legendarne. Ser. 1].
- [Strona romantyków:] W. Rzońca: Norwid w łonie romantyzmu. Ogród 1994 nr 4;
L. Burska: Romantyzm - jaki? Teksty Drugie 1995 nr 2; K. Trybuś. Pamiętnik Literacki 1995 z. 3.
- M. Prussak: Przygody filologii - przygody filologa. Teksty Drugie 1997 nr 1/2
[rec. oprac.: A. Mickiewicz: Dramaty].
- Z. Mitosek: Uczona i poeta. Nowe Książki, 1998 nr 12 [dotyczy prac poświęconych A. Mickiewiczowi,
między innymi "Historia i profecja"].


Opracowanie bibliograficzne (J. Z.), [za:]
Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny.
Tom 8 (Ste-V). Praca zbiorowa pod redakcją Jadwigi Czachowskiej i Alicji Szałagan,
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2003,
ISBN: 83-02-697-5 (t. 8), ISBN: 83-02-05444-5 (t. 1-9)

 

 

 Zofia Stefanowska-Treugutt, publikacje naukowe

Adam Mickiewicz: Księgi narodu
i pielgrzymstwa polskiego.
Opracowanie: Zofia Stefanowska.
Ossolineum - DeAgostini, 2004
ISBN: 83-04-04739-X
Skarby Biblioteki Narodowej

 

 Zofia Stefanowska-Treugutt, publikacje naukowe

Zofia Stefanowska:
Historia i profecja.
Studium o "Księgach narodu
i pielgrzymstwa polskiego"
Adama Mickiewicza
(1962, 1998)

 

 Zofia Stefanowska-Treugutt, publikacje naukowe

Lekcja literatury z Zofią Stefanowską.
Adam Mickiewicz: Dziady.
Wydawnictwo Literackie, 1998
ISBN: 83-08-02805-5

 

 Zofia Stefanowska-Treugutt, publikacje naukowe

Wacław Borowy:
O Żeromskim.
Rozprawy i szkice.
Wydanie opracowała
Zofia Stefanowska
PIW, Warszawa 1960

 

 Zofia Stefanowska-Treugutt, publikacje naukowe

Andrzej Biernacki:
Zatajony artysta.
O Wacławie Borowym
(1890-1950)
[wśród autorów
- Zofia Stefanowska].
Norbertinum, Seria "Mistrzowie",
t. III, Lublin 2005
ISSN 1895-0868,
ISBN 83-7222-242-8

 

 Zofia Stefanowska-Treugutt, publikacje naukowe

Wacław Borowy:
Studia i szkice literackie.
Tom I.
Wybór i opracowanie:
Zofia Stefanowska
i Andrzej Paluchowski
PIW, Warszawa 1982
ISBN: 83-06-00720-4

 

 Zofia Stefanowska-Treugutt, publikacje naukowe

Swojskość i cudzoziemszczyzna
w dziejach kultury polskiej.
Redaktor naukowy:
Zofia Stefanowska
Państwowe Wydawnictwo
Naukowe, Warszawa 1973
(Materiały z sesji naukowej
'Walka z cudzoziemszczyzną
w kulturze polskiej
(Ksenofobia
i postawa otwarta)',
IBL PAN, Warszawa,
25-27 XI 1971

 

 Zofia Stefanowska-Treugutt, publikacje naukowe

Przemiany tradycji barskiej. Studia. Materiały
Sesji Naukowej zorg. przez IBL
PAN 18-19.III 1970
w Warszawie.
Teksty przygotował zespól
pod kierownictwem
Zofii Stefanowskiej.
Wydawnictwo Literackie,
Kraków 1972

 

 Zofia Stefanowska-Treugutt, publikacje naukowe

Zofia Stefanowska:
Próba zdrowego rozumu.
Studia o Mickiewiczu.
Oficyna Wydawnicza RYTM,
2001
ISBN: 83-88794-51-5

 

 

Życiorysy historyczne, literackie i legendarne.
Pod redakcją Zofii Stefanowskiej i Janusza Tazbira.
© Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980
(1984 ISBN: 83-01-00795-8, 1989 ISBN: 83-01-06142-1)

 

 Zofia Stefanowska-Treugutt, publikacje naukowe

Adam Mickiewicz:
Pan Tadeusz.
Opracowała Zofia Stefanowska.
Nasza Biblioteka
Ossolineum 1973

 

 Zofia Stefanowska-Treugutt, publikacje naukowe

Adam Mickiewicz:
Pan Tadeusz.
Opracowanie tekstu, posłowie
i przypisy: Zofia Stefanowska
Czytelnik.
Biblioteka lektur szkolnych.
Warszawa 1991
ISBN: 83-07-00843-3

 

 Zofia Stefanowska-Treugutt, publikacje naukowe

Adam Mickiewicz:
Pan Tadeusz
czyli ostatni zajazd na Litwie.
Historia szlachecka z r. 1811
i 1812 we dwunastu księgach
wierszem.
(rysunek na okładce:
C. K. Norwid, Rzym 1848)

 

 Zofia Stefanowska-Treugutt, publikacje naukowe

Wiktor Weintraub:
Mickiewicz - mistyczny polityk
i inne studia o poecie.
Wybrała i opracowała:
Zofia Stefanowska.
IBL, Warszawa 1998
ISBN: 83-87456-13-6

 

 Zofia Stefanowska-Treugutt, publikacje naukowe

Wiersze Adama Mickiewicza
w podobiznach autografów.
Część druga, 1830-1855.
Opracował Czesław Zgorzelski.
Redakcja naukowa:
Zofia Stefanowska
i Maria Kalinowska
ZN im. Ossolińskich,
Wrocław 1998
ISBN: 83-04-04413-7

 

 Zofia Stefanowska-Treugutt, publikacje naukowe

Odezwa Adama Mickiewicza
w sprawie grabieży
polskich bibliotek.
Komentarz: Zofia Stefanowska.
Biblioteka Narodowa,
Warszawa 1998.
ISBN: 83-7009-233-0
(rysunek - profil A. Mickiewicza
- C. K. Norwid, 1850)

 

 Zofia Stefanowska-Treugutt, publikacje naukowe

Zofia Stefanowska:
Strona romantyków.
Studia o Norwidzie.
Towarzystwo Naukowe KUL,
Lublin 1993
ISBN: 83-85291-75-X

 

 Zofia Stefanowska-Treugutt, publikacje naukowe

Prof. dr hab. Zofia Stefanowska
była przewodniczącą
Rady Naukowej
Międzywydziałowego Zakładu
Badań nad Twórczością
Cypriana Norwida
Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego,
od lat także wchodziła
w skład komitetu
redakcyjnego rocznika
Studia Norwidiana.
ISSN: 0860-0562

 

 

Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski


Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 31.08.2008, godz. 07:06 - Jan Wasilewski