69. Pielgrzymka Akademicka na Jasną Górę

"W poszukiwaniu Mądrości" - to był główny motyw przewodni

69. Pielgrzymki Akademickiej na Jasną Górę (6-8 maja 2005 roku).

W pielgrzymce tej uczestniczyło, obok Rektora, dziekanów, profesorów

i innych pracowników KUL, osiem osób z Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.

 

  Na wstępie należy zaznaczyć wyjątkowość tego spotkania, gdyż w tym czasie można było oddać cześć Matce Bożej, obecnej zarówno dzięki znakowi znanej częstochowskiej Czarnej Madonny, jak i poprzez pielgrzymującą ikonę Sedes Sapientiæ - Stolicy Mądrości. Ikona ta - dar Papieża Jana Pawła II dla światowego środowiska uniwersyteckiego - została w Rzymie poświęcona w Roku Jubileuszowym 2000.

  Do Polski ikona Sedes Sapientiæ przybyła 14 grudnia 2004 roku. Papież Polak wyraził przez nią swoją ogromną miłość i troskę o właściwy wymiar Uniwersytetów, jako instytucji służących Mądrości i Prawdzie.
 Rzym, 2000: Ikona Sedes Sapientiae
Ojciec Święty Jan Paweł II pragnął, żeby Matka Boża - Stolica Mądrości - była natchnieniem dla Uniwersytetów, tak profesorów jak i studentów. Papież z troską zwracał uwagę na niepokojące sygnały, że współczesne Uniwersytety odchodzą od źródła Mądrości, co w konsekwencji prowadzi do wielkiego kryzysu człowieka, kultury i w ogóle napawa niepokojem o przyszłość świata.

 

List Metropolity Lubelskiego do uczestników peregrynacji ikony Sedes Sapientiæ

 

Lublin, maj 2005 r.

 

Drodzy studenci i pracownicy nauki,

 

  Wizerunek Maryi, Stolicy Mądrości, uobecnia w naszej wspólnocie modlitwy także osobę Jana Pawła II. To bowiem Papież Polak we wrześniu 2000 roku, podczas obchodzonego w Rzymie jubileuszu środowisk akademickich, przekazał uczelniom całego świata ikonę Sedes Sapientiæ, ukazując Maryję jako nauczycielkę mądrości życia. Od niemal pięciu lat obraz ten, namalowany przez słoweńskiego jezuitę Marko Rupnika, pielgrzymuje po ośrodkach akademickich różnych kontynentów. Początkowy szlak peregrynacji poprowadził z Rzymu do Aten, symbolizując otwarcie chrześcijaństwa na intelektualne Areopagi świata w poszukiwaniu sensu i prawdy. Następnie pielgrzymi szlak poprowadził na Wschód: do Rosji i na Ukrainę. Kolejnym kontynentem, który przyjął pielgrzymującą ikonę, była Ameryka Południowa. W modlitewnych wspólnotach zjednoczyli się wtedy studenci Peru, Chile i Ekwadoru dając wyraz duchowej jedności ważniejszej od różnic etnicznych i kulturowych.

  Akademickie środowiska Polski od 15 grudnia ubiegłego roku jednoczą się na modlitwie wokół pielgrzymującej maryjnej ikony. Kierując swe przesłanie do studentów uczestniczących w tej wspólnocie modlitwy, Jan Paweł II apelował, aby trwałym owocem tych duchowych przeżyć był pełniejszy udział w życiu duszpasterstwa akademickiego. By odpowiedzieć na tę zachętę Papieża Polaka, postawmy sobie pytanie, na ile potrafimy naśladować Maryję w Jej mądrości serca. Czy potrafimy, jak Ona, traktować Chrystusa jako najwyższą wartość nadającą sens naszej nauce i wszystkim życiowym planom? Czy w Jej stylu potrafimy rozważać słowo Boże w naszych sercach i wprowadzać je w życie? Czy codzienny Nazaret naszych akademików i sal wykładowych umiemy dopełnić duchem modlitwy? Czy atmosferze zgiełku i wrzawy zdołamy przeciwstawić strefę duchowego wyciszenia napełnionego Bogiem? Jak często odwiedzamy ośrodek duszpasterstwa akademickiego, by tutaj szukać dodatkowej siły ducha?

  Łącząc się z Wami na pielgrzymim szlaku, gorąco życzę, aby wspólnota przeżywanej modlitwy pozwoliła Wam odkryć najpiękniejsze wartości, których winniśmy wspólnie strzec jako "strażnicy brzasku". Niechaj duchowe oddziaływanie Jana Pawła II zjednoczy nas z Jego Następcą, Benedyktem XVI, oraz pozwoli pełniej rozpoznać nasze życiowe powołanie i naszą odpowiedzialność za Kościół. Niech pielgrzymująca Nauczycielka Mądrości nauczy nas zarówno bezgranicznego zaufania Bogu, jak i codziennej wrażliwości na piękno życia inspirowanego Ewangelią.

 

 

Błogosławię Wam na codzienne świadectwo mądrości serca,

Wasz Pasterz Arcybiskup Józef [Życiński]

 

 

Teolog, ojciec dominikanin, prof. Jacek Salij OP w swoim bardzo wnikliwym i interesującym wykładzie "Mądrość. Próba opisu" wskazał trafnie na mądrość Jana Pawła II. Ta mądrość budowana była na gruncie myśli filozofów greckich i chrześcijańskich (a zwłaszcza na myśli arystotelesowskiej, potem tomistycznej) i na mądrości biblijnej.
  Człowiek zgodnie z grecką i rzymską myślą ujmowany był całościowo:
1) z uwzględnieniem najgłębszej przyczyny jego istnienia, którą jest Sam Bóg - Stwórca;
2) z umiejętnością pokonywania trudności w poszukiwaniu prawdy obiektywnej (a nie subiektywnej);
3) z poczuciem pewności odnalezionej prawdy;
4) z szacunkiem dla społecznego (wspólnotowego) wymiaru mądrości
    zdobywanej przez wieki i z troską o przyszłe pokolenia (żeby nie szukały po omacku);
5) poszukiwanie mądrości prowadzone było dla niej samej - oraz
6) zachowywany był porządek w poznawaniu prawdy i wcielaniu jej w życie.
  Mądrość biblijna to sztuka dobrego życia zgodnie z Prawem Bożym, gdzie moralność jest oparta na wewnętrznym głosie sumienia (czyń dobro a unikaj zła). Biblia poprzez Księgę Mądrości, Przysłów czy Psalmy uczy pokory własnego rozumu i bożej bojaźni, bo "...bojaźń boża początkiem mądrości...". Człowiek przewrotny, który kocha kłamstwo, nigdy nie posiądzie mądrości (czyli mądrość w nim nie zamieszka). Nasz świat został stworzony przez Boga, zadaniem więc ludzkiego rozumu jest stałe odkrywanie Bożego porządku, a nie stawianie rozumu własnego w miejsce Boga.
  Wielkim niebezpieczeństwem dla myśli ludzkiej jest odchodzenie od Boga, źródła mądrości życiowej. Widział to niebezpieczeństwo i jego konsekwencje Jan Paweł II, bardzo ostro krytykując nowożytną i współczesną filozofię, które oderwały poznanie od realnego świata (bytów), utraciły wymiar mądrościowy, wreszcie wpadły w sidła nihilizmu i relatywizmu moralnego. Pomieszano porządek celów i środków w poszukiwaniu Prawdy. Współczesne uniwersytety utraciły arystotelesowski pierwszy punkt poszukiwania prawdy poprzez sięganie do pierwszej przyczyny (praprzyczyny) zjawisk (bytu). Dlatego Papież - Polak w swoich dokumentach, (głównie w Encyklikach, np. 'Fides et Ratio'), gorąco apeluje do całego świata nauki o powrót do źródła prawdziwej Mądrości, którą jest sam Jezus Chrystus, Syn Boży (Logos), zaś Jego Matka, Maryja, powinna być stałym natchnieniem w drodze poszukiwania prawdy w Duchu Świętym.

  Wykład ten miał miejsce w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie; w głównym holu uczelni złożono hołd Wielkiemu Papieżowi poprzez tablicę przypominającą Jego wielką postać.

  W katedrze częstochowskiej pod wezwaniem św. Rodziny uczczono Wielkiego Polaka poprzez 'Tryptyk Rzymski', wyśpiewany przez Stanisława Soykę w obecności Rektorów, Senatów i Pocztów sztandarowych społeczności akademickich z całej niemal Polski. Utrudzeni drogą studenci słuchali z zapartym tchem śpiewu po modlitewnym nocnym czuwaniu u stóp Matki Bożej Sedes Sapientiæ.

  Po raz pierwszy w przemarszu Aleją NMP z katedry częstochowskiej Na Jasną Górę uczestniczyła Matka Boża z ikony Sedes Sapientiæ. Z wielkim dostojeństwem prowadzona była przez profesorów, zaś Duszpasterstwo Akademii Medycznej z Lublina przewodniczyło modlitwie różańcowej (kilka dni później ikonę adorowaliśmy jeszcze raz - już w kościele Akademickim KUL...).

  Program 69. Pielgrzymi Akademickiej rozpoczął, tak umiłowany przez Jana Pawła II, Apel Jasnogórski na Szczycie o godzinie 21. Po nim rozpoczęła się Msza św., podczas której odczuliśmy wielkie wzruszenie o godzinie 21:37, w godzinie odejścia do Pana naszego Papieża. 2 kwietnia, tak jak teraz, była pierwsza sobota miesiąca... Po komunii świętej na całym placu przed Szczytem zapłonęły świece, symbol obecności Jezusa i Jego Matki. Podczas wspólnotowego śpiewu Abba - Ojcze popłynęły łzy, a trzymając się za ręce, tak jak to lubił i czynił Ojciec Święty, oddaliśmy hołd Wielkiemu Papieżowi. Hołd wdzięczności za Jego mistrzostwo życia i mistrzostwo umierania, bo tę cnotę zawdzięczał Jezusowi - Bogu, Jedynemu Mistrzowi i Jego Matce - naszej Czarnej Madonnie.

  W niedzielę 8 maja 2005 roku (Wniebowstąpienie Pańskie) ks. bp. prof. dr hab. Marek Jędraszewski, delegat Konferencji Episkopatu do spraw duszpasterstwa akademickiego, przewodniczył mszy świętej w Bazylice Jasnogórskiej na zakończenie Pielgrzymki AD 2005, podczas której studenci tradycyjnie złożyli swoje ślubowanie. W 69 Pielgrzymce Akademickiej wzięło udział 5 tysięcy studentów, a także prawie 200 rektorów, prorektorów i profesorów oraz 70 duszpasterzy akademickich. Była kontynuacją pielgrzymek, które rozpoczęły się jeszcze w czasach II Rzeczypospolitej. Coroczną obecność na Jasnej Górze ślubowano po raz pierwszy 24 maja 1936 roku, kiedy to ogłoszono Maryję patronką polskich studentów. Pielgrzymki odbywały się nawet mimo wojny i czarnej nocy okupacji hitlerowskiej; należy w tym miejscu wspomnieć, że Karol Wojtyła dla zachowania tradycji ciągłości pielgrzymowania studentów do stóp Królowej Polski, przybywał tu co roku wraz z kilkoma kolegami.

 

 Ikona Sedes Sapientiae

Sedes Sapientiæ - ora pro nobis
    
(Stolico Mądrości - módl się za nami)!

 

Niech Maryja, "Niewiasta Eucharystii"
i Matka Mądrości wspiera wasze kroki,
rozjaśnia wasze wybory i uczy kochać to,
co prawdziwe, dobre i piękne.
Niech zaprowadzi was wszystkich
do swojego Syna, który jako jedyny
może zaspokoić najskrytsze pragnienia
ludzkiego serca i umysłu.


Jan Paweł II, Orędzie na XX ŚDM

 

Relacja: Krystyna Wawryszuk

 

Pełny program 69 Pielgrzymki Akademickiej, 6-8 maja 2005 r.
Piątek - 6 maja 2005 r.
• 20.30 - Nabożeństwo maryjne w Kaplicy;
• 21.00 - Apel Jasnogórski - przewodniczył ks. bp Marek Jędraszewski;
• 21.30 - Droga Krzyżowa na Wałach.

Sobota - 7 maja 2005 r.
• 10:00 - Konferencja wprowadzająca: Co to znaczy być mądrym według Biblii?, ks. Michał Muszyński
     (kaplica św. Józefa);
• 11:00 - Spotkania dyskusyjne z prelegentami pt. "Uczymy się mądrości":
     Mądrość w zdobywaniu wiedzy - ks. prof. Jerzy Szymik (sala Papieska);
     Jak troszczyć się o życie duchowe? - o. Leon Knabit (sala św. Józefa);
     O mądrym myśleniu i działaniu w życiu publicznym - Marek Jurek (sala Kordeckiego);
     Jak doskonalić się przez pracę? - Roman Kluska (aula Tygodnika Niedziela);
• 14:45 - Adoracja i sakrament pokuty (Katedra Częstochowska);
• 15:30 - Wykład dla rektorów polskich uczelni - o. prof. Jacek Salij "Mądrość. Próba opisu"
     (Seminarium Częstochowskie, ul. Św. Barbary 41);
• 16:00 - Spotkanie dla studentów (Katedra Częstochowska, ul. Krakowska 15/17):
     Konferencja: "Źródła Mądrości" - ks. bp Edward Dajczak;
     Akatyst;
• 17:30 - Powitanie wszystkich uczestników (ks. Bogdan Bartołd);
• 18:00 - "Tryptyk Rzymski" - Stanisław Soyka (koncert);
• 18:30 - Pielgrzymka na Jasną Górę z Ikoną Sedes Sapientiæ
• 19:30 - Wejście do Kaplicy Cudownego Obrazu;
• 21:00 - Apel Jasnogórski przed Szczytem. Przewodniczył ks. biskup Jan Wątroba;
• 21:30 - Eucharystia przed Szczytem. Przewodniczył i głosił homilię ks. bp. Edward Dajczak;
• 22:45 - Procesja Eucharystyczna;
• 24:00 - Koncert zespołu 'Mate.O' (sala św. Józefa);
• 24:00 - Koncert zespołu '30 synów i 40 wnuków jeżdżących na 70 oślętach' (Wieczernik);
• 1:00 - 4:00 - Czuwanie (Kaplica Cudownego Obrazu).

Niedziela - 8 maja 2005 r.
• 9:00 - Eucharystia - Bazylika. Przewodniczył i głosił homilię ks. bp. Marek Jędraszewski;
     Rota Ślubowania Akademickiego i zakończenie pielgrzymki

 

Rota Ślubowania Akademickiego

Święta Boża Rodzicielko, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i nasza Matko!

My, studenci, wraz z naszymi duszpasterzami, świadomi dziedzictwa polskich dziejów i obecności Chrystusa w historii i w ojczystej kulturze, oddajemy siebie samych, nasze rodziny, nasze uczelnie, całą naszą przyszłość pod Twoją obronę i opiekę.

Matko i Patronko Młodzieży Akademickiej!

Przyrzekamy i ślubujemy Chrystusowi, Twojemu Synowi, zadbać o formację chrześcijańską, o rozwój umysłowy i moralny każdego z nas. Pogłębiać wiarę przez żywą obecność w Kościele, a przede wszystkim przez zachowanie Bożych przykazań i uczestnictwo w życiu sakramentalnym.

Przyrzekamy i ślubujemy rozeznawać własne powołanie, przygotować się do życia rodzinnego i społecznego, do wypełnienia zadań i obowiązków w Kościele i świecie. Żyć pełnią człowieczeństwa i pełnią Ewangelii z pełną świadomością, że ziemia, z której wyrastamy jest miejscem naszego zbawienia, jest zadaniem.

Przyrzekamy i ślubujemy tak przybliżać się do Chrystusa, by decydowało to o stylu naszego życia, by to życie było czytelnym na miarę naszych czasów, świadectwem wiary. Tworzyć chrześcijańską kulturę oraz nowe sposoby ewangelicznej obecności w naszych środowiskach. Kształtować dojrzałe wspólnoty kościelne żyjące w komunii z Chrystusem.

Przyrzekamy i ślubujemy każdego roku przychodzić z pielgrzymką na Jasną Górę po nowe siły, po coraz głębszą świadomość zadań i odpowiedzialności, byśmy stawali się ludźmi wypróbowanego sumienia.

 

Tak nam dopomóż, Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny
i Bogurodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo! Amen.

 

 Jasna Góra, 7.V 2005

69_pielgrzymka_akademicka_2_291

Przygotowania do przyjęcia 69 Pielgrzymki Akademickiej
fot. Stow. Katolickiej Młodzieży Akademickiej, Warszawa
Jasna Góra: sobotnia Eucharystia przed Szczytem
fot. Duszpasterstwo Akademickie, Rybnik

 

68. Pielgrzymka Akademicka na Jasną Górę

 

 

Autor: Jan Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2008, godz. 18:05 - Jan Wasilewski