Adres: 

 

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin 

 

                                              Collegium Jana Pawła II
                                                 sala C-101 (I piętro)
                                                 tel. (81) 445 33 84,

                                                  (81) 445 33 85

Kontakt z pracownikiem: piotr.olszowy@kul.pl

 

UWAGA!

Szanowni Państwo.

Pracownicy Bibliotek Specjalistycznych KUL pozostają w stałym kontakcie mailowym.
Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres: wypkjp2@kul.pl lub na adresy mailowe podane na stronach internetowych bibliotek.

 

 

 1. Biblioteka Uniwersytecka KUL rekomenduje wszystkim swoim Czytelnikom korzystanie z dostępnych baz danych, Biblioteki Cyfrowej oraz usług reprograficznych w trybie on-line.

 2. Prawo do korzystania z Czytelni Bibliotek Wydziału Nauk Społecznych i Biblioteki Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji mają tylko Pracownicy naukowo-dydaktyczni KUL oraz Doktoranci i Studenci KUL.

 3. Wszystkich Czytelników obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa na terenie Czytelni. Zaleca się zachowanie 2 m dystansu.

 4. Czytelnik musi mieć ważne konto biblioteczne z aktualnymi danymi teleadresowymi.

 5. Ze względu na konieczną redukcję miejsc (o połowę) Czytelnicy są proszeni o wcześniejszą rezerwację miejsca w Czytelni BWNS i BWPPKiA: tel.: +48 81 445 3384, podając czas rozpoczęcia i orientacyjny czas zakończenia pracy.

 6. Czytelnik otrzymuje wiadomość potwierdzającą przyjęcie rezerwacji.

 7. Przed wejściem do Czytelni należy zdezynfekować ręce.

 8. Czytelnik zajmuje miejsce numerowane, wskazane przez bibliotekarza.

 9. Czytelnik nie może zmieniać przydzielonego miejsca.

 10. Przed rozpoczęciem pracy na terminalu Czytelnik jest zobowiązany do ponownej dezynfekcji rąk lub używania własnych rękawiczek. Komputery oraz inne urządzenia dotykowe są niedostępne.

 11. Po skorzystaniu z księgozbioru podręcznego należy odłożyć woluminy na wózek w celu poddania ich kwarantannie.

 12. Czytelnik zgłasza bibliotekarzowi zakończenie pracy i zwolnienie miejsca w Czytelni.

 13. Czytelnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–15.30; w godzinach 11.00–11.15 oraz 13.00–13.15 czytelnia jest zamknięta (przerwa na wietrzenie i dezynfekcję).

 14. Wprowadza się zakaz spożywania posiłków (w tym napojów) w Czytelni.

 15. Biblioteka Uniwersytecka KUL zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Czytelnika, którego stan zdrowia jest widocznie zły. Wówczas zostaną wdrożone procedury przewidziane przez GIS.

 

 

  Biblioteka Instytutu Nauk Socjologicznych znajduje się na pierwszym piętrze budynku Collegium Jana Pawła II w pomieszczeniu C-101. Służy ona swoimi zbiorami przede wszystkim pracownikom naukowym i studentom Instytutu. W czytelni ze zbiorów mogą korzystać także inni czytelnicy.

          Od 2000 r. zbiory katalogowane są wyłącznie w formie elektronicznej i można je przeglądać w katalogu Biblioteki Uniwersyteckiej KUL: http://bu.kul.pl/katalog/ . Starsza część zbiorów jest skatalogowana w formie tradycyjnej, zeskanowany katalog można przeglądać na stronie: http://socjologia.buikkar.kul.pl/ .

          Stan księgozbioru w dniu 30.09.2015 wynosił 26453 woluminów druków zwartych i ok. 3800 woluminów czasopism. Biblioteka  gromadzi głównie literaturę z zakresu szeroko pojętej socjologii, katolickiej nauki społecznej, historii gospodarczej i społecznej, demografii, metod badań społecznych i statystycznych. Ze względu na politykę gromadzenia Biblioteki Uniwersyteckiej KUL bieżąca prenumerata czasopism Biblioteki Instytutu Socjologii ogranicza się do kilku tytułów:

 

1.   Studia Socjologiczne.

2.   Kultura i Społeczeństwo.

3.   Roczniki Nauk Społecznych.

4.   Rocznik Statystyczny RP.

 

 

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI INSTYTUTU NAUK SOCJOLOGICZNYCH

 

 

Przepisy ogólne

§ 1

Biblioteka Instytutu Nauk Socjologicznych, zwana dalej Biblioteką, jest integralną częścią Biblioteki Uniwersyteckiej KUL i pełni funkcję biblioteki specjalistycznej przy Instytucie Socjologii.

§ 2

Zadaniem Biblioteki jest organizowanie warsztatu pracy naukowej i dydaktycznej dla potrzeb

Instytutu Socjologii.

§ 3

Gromadzenie zbiorów odbywa się we współpracy z Biblioteką Główną. Księgozbiór dydaktyczny powinien być gromadzony w większej liczbie egzemplarzy. Nie gromadzi się starych druków, zabytkowych rękopisów, pracy dyplomowych oraz innych zbiorów szczególnie cennych, wymagających specjalnych warunków przechowywania. Księgozbiór dydaktyczny finansowany jest z budżetu KUL, zaś księgozbiór służący do badań naukowych może być sfinansowany tak z budżetu KUL, jak również ze środków przeznaczonych na działalność statutową i na badania własne w ramach realizowanych w Uczelni zadań badawczych.

§ 4

Pracownicy Biblioteki podlegają Dyrektorowi Biblioteki Uniwersyteckiej.

§ 5

Bezpośrednim przełożonym pracowników Biblioteki jest Kierownik Bibliotek Specjalistycznych, powoływany przez Rektora na wniosek Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej.

§ 6

Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Dyrektor Instytutu Socjologii, w szczególności sprawuje opiekę naukową nad działalnością Biblioteki i określa strategię gromadzenia zbiorów.

§ 7

Pracownicy Biblioteki są zobowiązani w szczególności do:

1. Opracowania zbiorów zgodnie ze sztuką bibliotekarską i przyjętymi w Bibliotece

Uniwersyteckiej standardami;

2. Troski o stan i zabezpieczenie materiałów bibliotecznych przed zniszczeniem i utrata;

3. Prowadzenia statystyki udostępnień oraz przyrostu i ubytków księgozbioru;

4. Sporządzania sprawozdań z wykonywanych zadań;

5. Kształcenia się i doskonalenia zawodowego, w tym do uczestniczenia w szkoleniach

organizowanych przez Bibliotekę Uniwersytecką lub inne powołane do tego instytucje

lub organizacje, po uzyskaniu zgody Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej;

6. Przygotowania preliminarza budżetowego i przestrzegania dyscypliny finansowej.

§ 8

Dni oraz godziny otwarcia i zamknięcia Biblioteki ustala Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej na wniosek pracownika Biblioteki po uwzględnieniu opinii osoby odpowiedzialnej za nadzór merytoryczny nad Biblioteką.

§ 9

Czas otwarcia Biblioteki podany jest do wiadomości użytkowników na drzwiach

wejściowych i na stronie internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej. Wszelkie zmiany podawane są każdorazowo do wiadomości w w/w formie z kilkudniowym wyprzedzeniem.

 

Zasady korzystania ze zbiorów Biblioteki Instytutu Socjologii

§ 10

Zbiory Biblioteki są udostępniane w siedzibie biblioteki: pracownikom i studentom KUL, pracownikom i studentom innych uczelni oraz osobom zatrudnionym w instytucjach nauki i kultury. Pierwszeństwo do korzystania ze zbiorów posiadają pracownicy i studenci KUL.

§ 11

Korzystanie ze zbiorów jest możliwe po pozostawieniu ważnej legitymacji studenckiej, legitymacji pracowniczej, karty bibliotecznej lub dokumentu tożsamości z fotografią.

§ 12

Pracownicy i studenci Instytutu Socjologii mogą wypożyczać zbiory, z wyjątkiem wymienionych w § 13, na podstawie ważnej karty bibliotecznej oraz elektronicznej legitymacji studenckiej lub pracowniczej.

§ 13

Wyłącznie na miejscu udostępnia się:

1. Dzieła wydane przed rokiem 1961;

2. Czasopisma;

3. Książki z księgozbiorów podręcznych.

§ 14

Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne.

§ 15

Bibliotekarz może odmówić udostępnienia książki ze względu na jej zły stan techniczny.

§ 16

Z komputerów Biblioteki, z wyjątkiem terminali katalogu komputerowego, mogą korzystać wyłącznie pracownicy i studenci KUL.

§ 17

Zasady korzystania z zasobów elektronicznych określają warunki licencji i Regulamin Sieci

Komputerowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

§ 18

Zamówień należy dokonywać poprzez wypełnienie rewersu.

§ 19

Studenci i pracownicy Instytutu Socjologii mogą wypożyczać zbiory na następujących zasadach:

1. do 5 podręczników na okres nie dłuższy niż 14 dni;

2. do 5 woluminów innych niż podręczniki na okres nie dłuższy niż 30 dni.

§ 20

Nie zwrócenie zbiorów przed upływem terminu wypożyczenia powoduje:

1. Obowiązek uiszczenia opłaty za nieterminowy zwrot zbiorów w wysokości 1 zł od każdego

wolumina za każdy dzień zwłoki;

2. Zablokowanie konta;

3. Upomnienie na piśmie wystawiane na koszt czytelnika.

§ 21

Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia zbiorów stwierdzone przy ich zwrocie. Uszkodzenie stwierdzone przy odbiorze zamówionych zbiorów należy zgłosić bibliotekarzowi.

§ 22

W razie zniszczenia lub zagubienia egzemplarza czytelnik zobowiązany jest dostarczyć identyczny lub uiścić pięciokrotność jego ceny antykwarycznej w Wypożyczalni Biblioteki Głównej lub w kasie Kwestury KUL.

§ 23

Wypożyczeń międzybibliotecznych dokonuje się jedynie za pośrednictwem Wypożyczalni

Międzybibliotecznej w Bibliotece Głównej.

 

Przepisy porządkowe

§ 24

Zbiory Biblioteki i jej wyposażenie wymagają poszanowania.

§ 25

Kopiowanie zbiorów może być dokonywane wyłącznie przy użyciu urządzeń będących na wyposażeniu Biblioteki.

§ 26

Wynoszenie zbiorów Biblioteki lub jej wyposażenia poza jej teren bez spełnienia wymaganych formalności jest niedopuszczalne.

§ 27

Użytkownicy zobowiązani są do stosowania postanowień niniejszego regulaminu.

§ 28

Prawo do korzystania ze zbiorów ustaje w przypadku rażącego naruszania przez czytelnika postanowień niniejszego regulaminu.

§ 29

W pomieszczeniach Biblioteki użytkownicy zobowiązani są do zachowania ciszy, pozostawienia w szatni ubrań wierzchnich, teczek i toreb, wyłączenia telefonów komórkowych, nie spożywania posiłków i napojów, oraz przestrzegania zasad kultury osobistej.

§ 30

W zakresie spraw nieobjętych postanowieniami niniejszego regulaminu dotyczących wypożyczania i udostępniania zbiorów rozstrzyga Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej na pisemny wniosek osoby zainteresowanej złożony u pracownika Biblioteki i zaopiniowany przez Kierownika Bibliotek Specjalistycznych.

 

 

 Nieaktualne:

Zamawianie książek:

 • zamówienia prosimy składać drogą mailową na adres: wypkjp2@kul.pl ;

 • prosimy o podanie autora, tytułu i sygnatury zamawianej pozycji oraz numeru albumu (lub karty bibliotecznej) Czytelnika;

 • każdy Zamawiający dostanie informację drogą mailową o terminie odbioru zamówienia;

 • prosimy o zamawianie tylko materiałów niezbędnych do realizacji celów naukowych.

 

Zwrot książek:

 • czytelnicy zwracają książki samodzielnie za pomocą czytnika kodów kreskowych;

 • zwrócone książki należy odkładać do przeznaczonego do tego celu pojemnika;

 • prosimy o zachowanie obowiązujących procedur sanitarnych.


Obowiązkowe jest stosowanie osłony nosa i ust w budynku KUL.

 

 
   


         
   

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2021, godz. 13:09 - Piotr Olszowy