Ks. Władysław Prężyna- publikacje

Ks. Władysław Prężyna- sylwetka

 

Ks. Władysław Prężyna  (1933 - 2006) - publikacje

 

Publikacje ks. prof. Władysława Prężyny: książki

Intensywność postawy religijnej a osobowość, 1973
Funkcja postawy religijnej w osobowości człowieka, 1981
Moje spotkanie z Papieżem, opr. i red.: ks. W. Prężyna i ks. A. Jagiełło, Lublin 1987, RW KUL.
Motywacyjne korelaty centralności przedmiotu postawy religijnej, Lublin 1977, TN KUL, ss. 165
     (por. też: "Roczniki Filozoficzne" 25, 1997, z. 4, 1-165).
Obdarowuje nas Bogiem. Świadectwa wiary, wybór i opr.: ks. W. Prężyna i ks. A. Jagiełło,
     Lublin 1997, ss. 128.
Wsłuchani w głos Jana Pawła II. Wspomnienie z trzeciej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.
     Wybór i opr.: ks. W. Prężyna i ks. A. Jagiełło, Wyd. Kserograficzne, Biblioteka KUL,
     Lublin 1997, ss. 120.

 

 Ks. Władysław Prężyna - publikacje


 

 Ks. Władysław Prężyna - publikacje


  Książka 'Funkcja postawy religijnej
w osobowości człowieka' stanowi
drugie wydanie - poprawione
i znacznie rozszerzone - pracy
'Intensywność postawy religijnej
a osobowość', wydanej przez
Towarzystwo Naukowe KUL
(Lublin 1973).
Publikacja ta była gotowa
do druku w grudniu 1977 roku.
Ks. Władysław Prężyna:
Intensywność postawy religijnej
a osobowość. Rozprawy Wydz. Filozoficznego 26,
TN KUL, Lublin 1973, , ss. 181 + s. XI
  Ks. Władysław Prężyna:
Funkcja postawy religijnej
w osobowości człowieka,
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej KUL, RW KUL, Lublin 1981, ss. 177
   

 

   

 Ks. Władysław Prężyna - publikacje

 

 Ks. Władysław Prężyna - publikacje

    Ks. Władysław Prężyna:
Moje spotkanie z Papieżem.
Wspomnienia z drugiej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, 16-23.VI 1983 RW KUL, Lublin 1987, ISBN: 83-228-0083-5
Na okładce: ołtarz na lotnisku
Muchowiec w Katowicach,
20.VI 1983, fot. Adam Bujak
  Obdarowuje nas Bogiem.
Świadectwa wiary.
Wybór i opracowanie:
ks. Wladysław Prężyna,
ks. Andrzej Jagiełło
(Moje spotkanie z Papieżem, tom II) Lubelskie Wydawnictwo
Archidiecezjalne, Lublin 1997
ISBN: 83-87143-07-3

 

 Ks. Władysław Prężyna - publikacje

 

 Ks. Władysław Prężyna - publikacje

 

 Ks. Władysław Prężyna - publikacje

Roczniki Filozoficzne TN KUL,
Tom XXV, zeszyt 4, Lublin 1977
Psychologia.
  Roczniki Filozoficzne TN KUL,
Tom XXV, zeszyt 4, Lublin 1977
Psychologia. Władysław Prężyna:
Motywacyjne korelaty centralności
przedmiotu postawy religijnej
 
Do roku 1997 włącznie
publikacje z zakresu psychologii
ukazywały się jako zeszyt 4
'Roczników Filozoficznych'.
Ich kontynuacją są
Roczniki Psychologiczne TN KUL

 

 Ks. Władysław Prężyna - publikacje

 

 Ks. Władysław Prężyna - publikacje

 

 Ks. Władysław Prężyna - publikacje

Roczniki Filozoficzne, Tom XVI,
zeszyt 4, Lublin 1968.
Ks. Władysław Prężyna:
Skala postaw religijnych
(artykuł, nadbitka)
  Raporty Sekcji Psychologii (nr 10),
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Ks. W. Prężyna, ks. A, Jagiełło
J. Łucki, J. Śliwek: Oczekiwania
wobec drugiej wizyty Jana Pawła II
w Polsce
  Roczniki Filozoficzne, Tom XVIII,
zeszyt 4, Lublin 1970.
Ks. Władysław Prężyna:
Intensywność postawy religijnej
a filozofia życia w świetle badań
kwestionariuszem Ch. Morrisa
"Drogi życia" (artykuł, nadbitka)
Zenomena Płużek:
Proces twórczego
kształtowania osobowości
w świetle teorii C. G. Junga
Towarzystwo Naukowe KUL,
Wykłady i przemówienia, 53,
Lublin 2001, ISBN: 83-7306-020-0
   Ks. Władysław Prężyna - publikacje  
Nagroda
im. Ks. Idziego Radziszewskiego
za rok 1997
Laudacja:
ks. prof. Władysław Prężyna

 

Publikacje ks. prof. Władysława Prężyny: artykuły i rozprawy

1. Koncepcja postawy w psychologii, Roczniki Filozoficzne XV (1967), z. 4, s. 25-38
2. Skala postaw religijnych, Roczniki Filozoficzne XVI (1968), z. 4, s. 75-89
3. Postawa religijna a cechy osobowości analizowanej w świetle danych 16-czynnikowego kwestionariusza R. B. Cattella,
    Roczniki Filozoficzne XVII (1969), z. 4, s. 99-124
4. Intensywność postawy religijnej a filozofia życia w świetle badań kwestionariuszem Ch. Morrisa "Drogi życia",
    Roczniki Filozoficzne XVIII (1970), z. 4, s. 19-34
5. Kształtowanie się życia religijnego w świetle psychologii rozwojowej, Znak XXIII (1971), nr 210 [12], s. 1572-1586
6. Kryzys religijny a cechy osobowości, Roczniki Filozoficzne XIX (1971), z. 4, s. 155-165
7. Koncepcja człowieka w teoriach kulturowo-społecznych, w: Teologia a antropologia. Kongres Teologów Polskich
    21-23.IX 1971r., pod red. M. Jaworskiego i A. Kubisia, s. 193-196
8. Zasadnicze źródła postaw, Roczniki Filozoficzne XXI (1973), z. 4, s. 121-130
9. Funkcja wartości w integracji osobowości człowieka. Materiały ze Zjazdu PTP w Białymstoku, IX 1974 r.
10. Powiązanie postawy religijnej i osobowości analizowanej w świetle danych Inwentarza Psychologicznego
      H. G. Gougha (współautor), Roczniki Filozoficzne XXII (1974), z. 4, s. 5-24
11. Czas psychologii i fizjologii, hasło w Encyklopedii Katolickiej, t. III, Kol. 775
12. Obraz siebie a intensywność postawy religijnej, Roczniki Filozoficzne XXIII (1975), z. 4, s. 5-25
13. Potrzeby jako korelaty postawy religijnej, Roczniki Filozoficzne XXIV (1976), z. 4, s. 5-28
14. Osobowościowe kwalifikacje przywódcy grupy społecznej (etnicznej). Studia Polonijne t. 5,, s. 45-59, Lublin 1982
15. Rodzina jako środowisko kształtowania się postawy religijnej, Roczniki Filozoficzne XXXI (1983), z. 4, s. 133-169
16. Przedmowa [w:] Makselon J., Struktura wartości a postawa wobec śmierci, RW KUL, Lublin 1983
17. Dogmatyzm, Hasło w Encyklopedii Katolickiej (współautor), t. IV, kol. 28-29, TN KUL, Lublin 1983
18. Laudacja ks. prof. Józefa Pastuszki, Biuletyn Informacyjny KUL, nr 1/2 (25/26), s. 83-92, Lublin 1984
19. Funkcja motywacyjna wartości religijnych w osobowości człowieka, w: A. Biela i inni (red.),
      Wykłady z Psychologii w KUL w roku akademickim 1985/1986, RW KUL, Lublin
20. (współautor.), Oczekiwania wobec drugiej wizyty Jana Pawła II w Polsce, Zeszyty Naukowe KUL, R. 29 (1986),
      s. 135-152
21. Przedmowa [w:] Jagiełło A., Rodzina a rozwój postaw religijnych, Wrocław 1987
22. Self-concept and attractiveness of the partner, [w:] Problems with the self in Psychology. Materials from the symposium
      in Kazimierz n. Wisłą (Poland), pod red. A. Bieli, Z. Uchnasta, Lublin 1988
23. Problem psychologicznych kryteriów niezdolności do podjęcia i wypełnienia zobowiązań małżeńskich,
      [w:] Kościół i Prawo, pod red. J. Krukowskiego, t. IV, Lublin 1988
24. Funkcja motywacyjna postawy religijnej, Wykłady z Psychologii w KUL, s. 61-75, RW KUL, Lublin 1988
25. Girgensohn K., Hasło w Encyklopedii Katolickiej, t. V, kol. 1092, TN KUL, Lublin 1989
26. Rodzina naturalnym środowiskiem kształtowania się osobowości społecznej, [w:] A. Biela, Z. Uchnast, T. Witkowski
      (red.), Wykłady z Psychologii w KUL w roku akademickim 1986/1987, RW KUL Lublin 1989
27. Symptomy dojrzałej religijności, [w:] Kościół w służbie człowieka, pod red. J. Mariańskiego, Olsztyn 1990
28. Religijny wymiar człowieka w ujęciu ks. prof. Józefa Pastuszki, Zeszyty Naukowe KUL 33:1990, nr 1-4 (129-132),
      s. 129-137
29. Druga pielgrzymka Jana Pawła II w świadomości społeczeństwa polskiego, [w:] Katolicki Uniwersytet Lubelski
      przed wizytą Ojca świętego Jana Pawła II, (red.) Homerski J. i inni, RW KUL, Lublin 1991
30. Kwestionariusz Postaw Religijnych D. Hutsebaud (w tłumaczeniu i opracowaniu W. Prężyny), RW KUL, Lublin 1992
31. Grupa, grupa społeczna, hasło w Encyklopedii Katolickiej, t. VI, kol. 218-219, TN KUL, Lublin 1993
32. Zgromadzenia agoralne jako zjawisko społeczne. Analiza doświadczeń lat osiemdziesiątych w Polsce,
      Roczniki Filozoficzne XLI (1993), z. 4, s. 41-52
33. Agoral gatherings as a Social Phenomenon in the Experience of the 80's in Poland,
      [w:] A. Biela (ed.) Protection of Environment: Mental Changes and Social Integration Perspective, s. 75-84, Lublin 1993
34. Psychologia wczoraj i dziś w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Przegląd Uniwersytecki KUL, nr 3 (29), s. 24, 1994
35. Psychospołeczna sytuacja rodziny współczesnej, Studia Gdańskie, s. 75-80, Gdańsk 1995
36. Dojrzałość emocjonalna kapłana - wprowadzenie do dyskusji, Dobry Pasterz, zeszyt XVII (lipiec-grudzień), s. 140-141,
      Gorzów Wielkopolski 1995
37. Dojrzałość emocjonalna kapłana w obszarze Ja:Ty, Dobry Pasterz, zeszyt XVII (lipiec-grudzień), s. 145-149,
      Gorzów Wielkopolski 1995
38. Społeczno-religijne ramy odniesienia dla poczucia sensu życia i psychoterapii, [w:] Popielski K. (red.),
      Człowiek - wartości - sens, s. 371-380, RW KUL, Lublin 1996
39. Obraz siebie i partnera a wzajemna atrakcyjność w diadzie mieszanej, Roczniki Filozoficzne 1996, z. 4, T. 44, s. 75-133
40. Doświadczenie ojca a obraz Boga, [w]: K. Góźdź, J. Lekan (red.), Bóg - ojciec wszystkich, s. 43-57, Lublin 1999
41. Wprowadzenie i podsumowanie - dyskusja panelowa: Szczególne formy poradnictwa, [w]: J. Makselon (red.),
      Poradnictwo Psychologiczno - Religijne, s. 169, 213-215, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2001
42. Człowiek i jego doświadczenie, [w]: Z. Płużek (red.), Proces Twórczego kształtowania osobowości
      w świetle teorii C. G. Junga, s. 9-19, TN KUL, Lublin 2001
43. Rozwój psychologii religii z perspektywy przełomu wieków - uwagi ogólne, [w]: Studia z psychologii
      w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, t. 10, s. 363-367, RW KUL, Lublin 2001
44. Tożsamość chrześcijańska, [w]: Leksykon Teologii Fundamentalnej, pod red. ks. M. Ruseckiego, s. 1254-1258,
      Wydawnictwo M, Lublin - Kraków 2002
45. Wątpliwości w wierze, [w]: Leksykon Teologii Fundamentalnej, pod red. ks. M. Ruseckiego, s. 1306-1310,
      Wydawnictwo M, Lublin - Kraków 2002
46. Konformizm w psychologii. Hasło w Encyklopedii Katolickiej, t. IX, kol. 595-596, TN KUL, Lublin 2002

 

Publikacje ks. prof. Władysława Prężyny: recenzje i sprawozdania

1. Rochiedeu E., Personalite et vie religieuse chez l’adolescent. Etude de psychologie religieuse, Neuchatel 1962,
    [w]: Roczniki Filozoficzne XIII (1965), z. 4, s. 167
2. Carierr H., Psycho-sociologie de l’appartenance religieuse, Rome 1960, [w]: Roczniki Filozoficzne XIV (1966),
    z. 4, s. 151-153
3. Problematyka psychologii osobowości na Zjeździe Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Toruniu,(współautor),
    [w]: Roczniki Filozoficzne XIV (1966), z. 4, s. 143-148
4. Sprawozdanie z Jubileuszowej Sesji Naukowej specjalizacji filozoficzno-psychologicznej KUL, Zeszyty Naukowe KUL,
    XII (1969), nr 4 (48), s. 83-85
5. Uroczystości jubileuszowe 50-lecia kapłaństwa i 48-lecia profesury księdza dr Józefa Pastuszki, Zeszyty Naukowe KUL,
    XIII (1970), nr 1 (49), s. 84-87
6. Studium Poradnictwa Psychologicznego i Psychoterapii dla Duchowieństwa, Dobry Pasterz z. XVII (lipiec-grudzień),
    s. 249-251, Gorzów Wielkopolski 1995

 

Ks. prof. Władysław Prężyna: wygłoszone referaty

1. Psychologia eksperymentalna w Seminarium Duchownym,
    Sympozjum naukowe Polskiego Towarzystwa Teologicznego, Sekcja Psychologiczna, Wrocław 1967
2. Postawa religijna a osobowość, Uniwersytet Warszawski 1968
3. Interioryzacja wartości a struktura osobowości człowieka,
    Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Oddział w Lublinie, Lublin 1969
4. Intensywność postawy religijnej a struktura osobowości człowieka,
    Sympozjum w Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1969
5. Koncepcja postawy w psychologii oraz próba jej pomiaru,
    Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Oddział w Lublinie, Lublin 1970
6. Problematyka rozwoju postawy religijnej, Ogólnopolskie Sympozjum Zakonne, Kraków 1970
7. Koncepcja osobowości w teoriach społeczno-kulturowych,
    Kongres Polskiego Towarzystwa Teologicznego, Sekcja Psychologiczna, Lublin 1971
8. Rodzina naturalnym środowiskiem kształtowania się osobowości człowieka,
    Sympozjum w Instytucie Pastoralnym w Białymstoku 1972
9. Psychospołeczne czynniki w socjalizacji jednostki, Instytut Pastoralny, Łomża 1972
10. Problem dojrzałej religijności, Międzydiecezjalne Sympozjum, Łomża 1972
11. Psychologiczne elementy powołania kapłańskiego, Sympozjum Diecezjalne, Olsztyn 1973
12. Samowychowanie w Seminariach Duchownych,
      Sympozjum Sekcji Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Teologicznego, Łódź 1973
13. Funkcja informacji w rozwoju postawy, Instytut Pastoralny, Łomża 1973
14. Funkcja wartości w integracji osobowości człowieka, Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Białystok 1974
15. Psychologiczne uwarunkowania wrażliwości na problematykę religijną, Komisja Socjologiczna PAN, Warszawa 1974
16. "Psychologiczne aspekty powołania kapłańskiego",
      Sympozjum na temat: Formacja w Seminarium Duchownym, Gorzów Wielkopolski, IX 1991 r.
17. "Semantic Space of Some Basic Social Concepts",
      I International Conference on: Mental Changes and Social Integration Perspectives in Europe. Lublin, III 1991 r.
18. "Agoral Gatherings in Poland of 80's and 90's",
      II International Conference on: Mental Changes and Social Integration Perspectives in Europe. Lublin, II 1993 r.
19. " Pamięć zbiorowa dotychczasowych doświadczeń solidarnościowych w Polsce",
      Sympozjum Regionu Lubelskiego Solidarności. Lublin, II 1993 r.
20. "Funkcja doświadczenia agoralnego w rozwoju człowieka",
      XXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego -
      Sympozjum Psychologii Religii (organizator sympozjum), Opole, IX 1993 r.
21. "Psychologia wczoraj i dziś w KUL", Sympozjum 75-lecia KUL. Lublin, XII 1993 r.
22. "Społeczne i religijne uwarunkowania pytania o sens i wartość życia",
      IV Ogólnopolskie Sympozjum Logoteorii: Człowiek - Wartość - Sens. Lublin, XII 1993 r.
23. "Ksiądz w roli duszpasterza ludzi pracy w sytuacji przemian makrosystemowych
      (społeczno-gospodarczo-politycznych); Ogólnopolskie Seminarium:
      Duszpasterz ludzi pracy w okresie przemian makrosystemowych w Polsce. Gdańsk, IX 1994 r.
24. "Psychospołeczna sytuacja rodziny współczesnej"; Sympozjum Naukowe poświęcone problematyce rodziny,
      Gdańsk, XI 1994 r.
25. "Dojrzałość emocjonalna kapłana w obszarze ja:ty",
      VII Sympozjum dla rekolekcjonistów, ojców duchownych i spowiedników. Jasna Góra, II 1995 r.
26. "Psychospołeczny Kontekst Nowej Ewangelizacji w Kościele Polskim",
      Konferencja Księży Rektorów Wyższych Seminariów Diecezjalnych i Zakonnych w Polsce. Kraków, IX 1995 r.
27. "Drogi rozwoju i perspektywy integracji polskiej psychologii religii" - udział w dyskusji panelowej,
      I Ogólnopolskie Sympozjum Psychologii Religii, Kraków IX 1995 r.
28. "Psychospołeczny kontekst celibatu"; Sympozjum Formacji Zakonnej. Niepokalanów, X 1995 r.
29. "Modele normy psychologicznej: perspektywy spojrzeń - możliwości i ograniczenia - funkcje" -
      przewodnictwo i udział w dyskusji, Sympozjum Katedry Psychologii Ogólnej KUL, Lublin 18-19.XI 1995 r.
30. "Psychologiczne aspekty wiary religijnej", XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Gdańsk, IX 1996 r.
31. "Religijność i Kościół w Polsce: wezwania historycznych zmian" (głos w dyskusji panelowej),
      Konferencja Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (Sekcja Socjologów Religii)
      na temat: Metodologiczne problemy zadań religijności i Kościoła. Kielce, III 1997 r.
32. "Rodzina - granice eksperymentu",
      Ogólnopolskie Sympozjum pt. "Rodzina - tradycja, mity, rzeczywistość", Lublin 17.IV 1999 r.
33. "Doświadczenie ojca a obraz Boga",
      Duszpasterskie Wykłady Akademickie, pt. "Bóg - ojciec wszystkich", Lublin 27/28.VIII 1996 r.
34. "Państwo wobec nowych ruchów religijnych w Polsce", udział w dyskusji,
      Konferencja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Warszawa 12.III 1997 r.
35. "Kontekst teoretyczny psychologii religii. Uwagi metodologiczne", Sympozjum z Psychologii Religii
      w ramach XXX Zjazdu Jubileuszowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 9-12.IX 1999 r.
36. Udział w dyskusji panelowej na temat: "Psychologiczno - pastoralne implikacje doświadczenia przełomu tysiącleci",
      XXII Sympozjum Sekcji Psychologii Komisji Episkopatu Polski ds. Nauki:
      "Człowiek przełomu tysiącleci. Problemy psychologiczne", Częstochowa 1999
37. "Poradnictwo psychologiczno - religijne dziś. Założenia i praktyka", kierownictwo dyskusji panelowej,
      XXXIII Sympozjum Sekcji Psychologicznej Komisji Episkopatu Polski ds. Nauki, Radom 17-19.IX 2000 r.
38. "Uwarunkowania funkcji religijności w osobowości człowieka", XXXI Zjazd Psychiatrów Polskich, Kraków V 2001 r.
39. "Postawa, miejsce i zakres własnej inicjatywy w rozwoju psychologicznej dojrzałości człowieka",
      Wyższe Seminarium Duchowne, Łódź 2002


Opracowanie bibliografii i zestawienia referatów:
Jerzy Szymołon, Jacek Śliwak

 

Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski

   

Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 31.08.2008, godz. 07:36 - Jan Wasilewski