"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;
prezentacje postaci i ich dorobku

Zenomena Płużek  (1926-2005)

Zenomena Płużek - sylwetka
Zenomena Płużek - publikacje

 

  W pracy dydaktycznej i publikacjach Zenomena Płużek prezentowała psychologię nowoczesną metodologicznie i otwartą teoretycznie. Szczególnym jednak rysem Jej psychologii było podejście humanistyczne, akcentujące znaczenie elementów aksjologicznych - w tym odwołujących się także do wartości chrześcijańskich - w osobowości człowieka: jego podmiotowość, świadomość oraz odpowiedzialność za własny rozwój. Dostrzegała i obserwowała człowieka w kontekście złożonych uwarunkowań jego funkcjonowania, istotnych doświadczeń egzystencjalnych: cierpienia, poczucia winy, kryzysów, śmierci. Pani Profesor prowadziła prekursorskie wykłady z zakresu światowego dorobku psychologii klinicznej i osobowości, obejmujące nieobecne w programach nauczania i bibliotekach uniwersytetów polskich w latach '60. koncepcje Freuda, Horney, Junga, Adlera, Maslowa i innych. Propagowała nowe formy nauczania: ćwiczenia, konwersatoria i wykłady z poradnictwa psychologicznego, diagnostyki psychologicznej, patologii. Wiele publikacji poświęciła tym właśnie zagadnieniom. Jej działalność naukowa i dydaktyczna w omawianym obszarze pod wieloma względami była w Polsce pionierska. Trzeba jeszcze dodać, że to właśnie Ona opracowała i standaryzowała do warunków polskich powszechnie dziś używane metody diagnozowania osobowości, jak: PF R. B. Cattella, test MMPI-WISKAD Hathawaya i McKinleya, ACL i CPI Gougha i Heilbruna, triada testów uszkodzenia mózgu, test Kraeppelina, PLT Craumbaughta i Maholicka, TZN Sacksa i Sidneya, rozpropagowane następnie przez uczniów Pani Profesor w praktyce psychologicznej w całym kraju.

  Pani Profesor prowadziła także zajęcia dydaktyczne w wielu seminariach duchownych - diecezjalnych i zakonnych, specjalizując się w psychologii pastoralnej. Intensywnie uczestniczyła w pracy formacyjnej alumnów polskich: prowadziła badania psychologiczne, konsultacje i poradnictwo psychologiczne. Przez wiele lat pełniła funkcję przewodniczącego Sekcji Psychologicznej w Komisji Teologicznej Episkopatu Polski. Zorganizowała wiele sympozjów i konferencji podejmujących problematykę psychologiczną, teologiczną, pastoralną i formacyjną. Uczestniczyła też w licznych sympozjach i konferencjach. Napisała książkę 'Psychologia pastoralna', która doczekała się kilku wydań; była przeznaczona jest przede wszystkim dla alumnów wyższych seminariów duchownych, powstała bowiem na kanwie wykładów prowadzonych przez autorkę przez niemal 25 lat w kilku seminariach. Wiedza psychologiczna zawarta w tej książce jest przydatna dla rozumienia drugiego człowieka, ale także rozumienia samego siebie.

 

 Zenomena Płużek, publikacje

Zenomena Płużek:
Bóg i człowiek
w doświadczeniu religijnym
(interpretacja psychologiczna)
   Zenomena Płużek, publikacje

Zenomena Płużek:
Psychologia kliniczna
   Zenomena Płużek, publikacje

Edmund Leszczuk,
Zenomena Płużek:
Psychologia na KUL
w latach 1918-1968,
Roczniki Filozoficzne,
Tom XVI, z. 4,
Rozprawy, Lublin 1968

 

 Zenomena Płużek, publikacje

Zenomena Płużek:
Psychologia w USA.
Wrażenia z podróży naukowej,
Kronika
   Zenomena Płużek, publikacje

Zenomena Płużek - współautor:
Problemy psychosomatyczne
w chorobie wrzodowej żołądka
i dwunastnicy
Praca zbiorowa pod red.
dr. med. Jana Łazowskiego
Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1978,
wyd. II 1985
ISBN: 83-200-0883-2
   Zenomena Płużek, publikacje

Zenomena Płużek:
Podstawowe założenia
teoretyczne psychologii projekcyjnej.
Roczniki Filozoficzne,
Tom XVI, z. 4,
Lublin 1968

 

 Zenomena Płużek, publikacje

Zenomena Płużek:
Wartość testu WISKAD-MMPI
dla diagnozy różnicowej
w zakresie nozologii psychiatrycznej,
Katolicki Uniwersytet Lubelski,
Lublin 1976
   Zenomena Płużek, publikacje

Michał Steuden,
Zenomena Płużek:
Wartość diagnostyczna
baterii testowej Luria-Nebraska
(interpretacja kliniczna),
Skrypt dla studentów
psychologii,
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Katedra Psychologii
Klinicznej i Osobowości,
Norbertinum, Lublin 1992
   Zenomena Płużek, publikacje

Zenomena Płużek:
Proces twórczego
kształtowania osobowości
w świetle teorii C. G. Junga
(laudacja -
ks. prof. Władysław Prężyna)
Towarzystwo Naukowe KUL,
Lublin 2001
ISBN: 83-7306-020-0
(Nagroda im. ks. Idziego
Radziszewskiego za rok 1999)

  W roku 2001 Nagrodę im. Księdza Idziego Radziszewskiego - przyznawaną przez Towarzystwo Naukowe KUL - otrzymała prof. Zenomena Płużek. W wygłoszonej laudacji ks. prof. dr hab. Władysław Prężyna omówił dorobek naukowy Laureatki dotyczący szeroko rozumianej psychologii klinicznej i psychologii osobowości, które uzupełniają psychosomatyka oraz poradnictwo psychologiczne i psychoterapia, sięgające pogranicza psychologii pastoralnej w trzech płaszczyznach: - badania własne, szeroko rozumiana dydaktyka i poradnictwo psychologiczne. Badania prof. Z. Płużek obejmują elementy psychologii głębi, teorii uczenia, psychologii poznawczej, a nade wszystko psychologii humanistyczno-egzystencjalnej. Publikacja 'Proces twórczego kształtowania osobowości w świetle teorii C. G. Jungaf zawiera laudację, wykład Laureatki oraz fotografie przedstawiające przebieg uroczystości.

 

 Zenomena Płużek, publikacje

Zenomena Płużek - współautor:
Człowiek - istnienie i działanie,
praca zbiorowa
pod red. ks. Romana Darowskiego SI
Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy,
Kraków 1974
   Zenomena Płużek, publikacje

Zenomena Płużek:
Psychologia pastoralna,
Wydawnictwo ITKM (Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy),
wyd. I Kraków 1994,
ISBN 83-86231-16-5
wyd. II Kraków 1994,
wyd. III Kraków 2002, s. 288,
ISBN: 83-7216-284-0
   Zenomena Płużek, publikacje

Problemy współczesnej psychologii, red. Adam Biela
i Czesław Wałęsa, Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Oddział w Lublinie,
Lublin 1991/1992
(konsultacja naukowa -
m.in. prof. dr hab. Z. Płużek)

 

 Zenomena Płużek, publikacje

Wybrane zagadnienia
z psychologii osobowości.
Pod red. Piotra Olesia
TN KUL, Lublin 1997
ISBN: 83-86668-75-X

   Zenomena Płużek, publikacje

Wybrane zagadnienia...
Szanownej Pani Profesor
Zenomenie Płużek
z wyrazami wdzięczności
i szacunku
- uczniowie i współpracownicy

   Zenomena Płużek, publikacje

Ks. Aleksander Jacyniak SJ,
Zenomena Płużek:
Świat ludzkich kryzysów, Wydawnictwo WAM -
Księża Jezuici,
wyd. I Kraków 1996,
ISBN: 83-7097-272-1
wyd. II Kraków 2006,
ISBN: 83-7318-684-


 Zenomena Płużek, faksymile podpisu

 

 

Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski


Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 06.09.2008, godz. 03:22 - Jan Wasilewski