"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;
prezentacje postaci i ich dorobku

Stefan Swieżawski  (1907-2004)

Stefan Swieżawski - sylwetka
Stefan Swieżawski - publikacje
Stefan Swieżawski - we wspomnieniach
Stefan Swieżawski - nagrody i odznaczenia

 

 Publikacje Stefana Swieżawskiego: Duch źródłem wolności

Dr Stefan Swieżawski, 'Duch źródłem wolności', Wyd. Instytutu Wyższej Kultury Religijnej we Lwowie
(Veritas Liberabit Vos+, zeszyt 6, Lwów, lata '30. XX w.)

Stefan Swieżawski: Rozum i tajemnica, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 1960
s. 384, opr. graf. Stefan Papp

 

 

 Dzieła Stefana Swieżawskiego: Filozofia w dobie Soboru   Dzieła Stefana Swieżawskiego: Filozofia w dobie Soboru

Jerzy Kalinowski, Stefan Swieżawski, Filozofia w dobie Soboru, tłum. M. C. Gawrysiowie,
Biblioteka 'WIĘZI', Warszawa 1995 (w oryginale książka wyszła 30 lat wcześniej po francusku
- La Philosophie A L'Heure Du Concile, in Approches Sans Entraves. Paris: Fayard, 1965).


Stefan Swieżawski: Zagadnienie historii filozofii, PWN, Warszawa 1966, s. 898

 

 Święty Tomasz z Akwinu. Traktat o człowieku   Stefan Swieżawski. Święty Tomasz na nowo odczytany   Święty Tomasz z Akwinu. Traktat o człowieku

Po bokach - dwa z licznych wydań dzieła 'Święty Tomasz z Akwinu. Traktat o człowieku'
w przekładzie Stefana Swieżawskiego (z prawej w serii 'Biblioteka Europejska' Wydawnictwa ANTYK,
z lewej - z serii 'Arcydzieła Wielkich Myślicieli', DeAgostini ALTAYA)
Ze wstępu tłumacza: "(...) Coraz wnikliwsza refleksja nad dokonującym się w ciągu wieków
rozwojem filozofii w Europie pozwala dojrzeć wyjątkowe znaczenie metafizyki
i - opartej na tej filozofii bytu - koncepcji człowieka wypracowanej przez Tomasza z Akwinu.
Jego filozofia człowieka (jak to powszechnie było przyjęte w wiekach średnich)
wpleciona jest w tworzoną przez Tomasza wielką syntezę teologii.
Ta filozoficzna antropologia, której znaczenie i aktualność są wyjątkowe,
nie doczekała się do tej pory należnego jej dowartościowania i wykorzystania.
W przedstawionych w tym tomie kwestiach mieści się zarys najgłębszej i najwszechstronniej
ujętej filozofii człowieka opartej na założeniach zdecydowanie realistycznej metafizyki
".

W środku - 'Święty Tomasz na nowo odczytany'
(Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów 'W Drodze',
2002, s. 188, ISBN: 83-7033-445-8). Ze Słowa od Wydawcy:
"Książka jest zbiorem konferencji, w których Autor przedstawia zarys myśli św. Tomasza z Akwinu.
Czyni to w sposób przystępny i zwięzły, dbając jednocześnie o to, by wyakcentować najważniejsze punkty
doktryny Akwinaty. Kładzie nacisk na filozofię bytu i filozoficzną koncepcję człowieka.
Przybliża współczesnemu odbiorcy to, co w dziele wielkiego myśliciela ma wartość nieprzemijającą.
To najlepsze klasyczne wprowadzenie do św. Tomasza z Akwinu.
".

 

 Książki i prace Stefana Swieżawskiego

S. Bonaventura 1274-1974,
III, Philosophica.
Influence de Saint Bonaventure
sur la pensee du XVème siècle,
Collegio S. Bonaventura, Grottaferrata (Roma), 1973
  Książki i prace Stefana Swieżawskiego

Academia Scientiarum Polona,
Societas Scientiarum
Varsaviana -
Studia Copernicana
(Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk,
seria Studia Copernicana,
t. 37)
  Książki i prace Stefana Swieżawskiego

Stefan Swieżawski: L'Univers.
La philosophie de la nature
au XVè siècle en Europe
[w: Studia Copernicana,
t. 37]

 

 Książki i prace Stefana Swieżawskiego

Stefan Swieżawski:
Les tribulations de L'eccésiologie
a la fin du moyen age';
préface de Georges Cottier; Beauchesne, Paris. Ouvrage publié avec le concours
du Centre National du Livre.
  Książki i prace Stefana Swieżawskiego

Stefan Swieżawski:
Histoire de la philosophie europénne
au XVe siècle'.
Adaptée par Mariusz Prokopowicz;
Beauchesne, Paris

 

 Książki Stefana Swieżawskiego: Studia z myśli późnego średniowiecza

Stefan Swieżawski:
Studia z myśli
późnego średniowiecza.
Wyd. Fundacja ALETHEIA
Warszawa 2004
ISBN: 83-87045-30-6
  Książki Stefana Swieżawskiego: Człowiek i tajemnica

Stefan Swieżawski:
Człowiek i tajemnica
Wyd. ZNAK, 1978
s. 284, opr. graf. Stefan Papp
  Książki Stefana Swieżawskiego: Człowiek średniowieczny. Studia z dziejów filozofii

Stefan Swieżawski:
Człowiek średniowieczny -
Studia z dziejów filozofii.
Ośrodek Wydawnictw
Naukowych PAN / IFIS PAN,
Warszawa 1999
ISBN: 83-87632-34-1

'Człowiek i tajemnica' to kontynuacja wydanego w 1960 roku przez Znak tomu 'Rozum i tajemnica'. Niektóre rozdziały:
Moje chrześcijaństwo dawniej i dziś; O filozofii wieczystej; Rola historii filozofii w formacji umysłowej;
Kultura jako podłoże życia nadprzyrodzonego; Chrześcijanin dzisiejszych czasów
wg "Gaudium et spes"; Chrześcijanin w środowisku naukowym
- oraz sylwetki m.in. prof. Ajdukiewicza, ks. Korniłowicza, kard. Sapiehy,
prof. Tatarkiewicza, Jerzego Zawieyskiego, Jacques Maritaina.

 

 Książki Stefana Swieżawskiego: Dzieje filozofii europejskiej XV wieku   Książki Stefana Swieżawskiego: Dzieje filozofii europejskiej XV wieku

Stefan Swieżawski: 'Dzieje filozofii europejskiej XV wieku'
(tutaj od lewej: t. 5 - Wszechświat, t. 2 - Wiedza)
To 8-tomowe dzieło jest najcenniejszym owocem prac profesora z zakresu filozofii średniowiecznej.

 

U źródeł nowożytnej etyki. Filozofia moralna w Europie XV wieku
[Od Wydawcy] Tom, choć stanowi samoistną całość, jest zwieńczeniem monumentalnych,
liczących sześć woluminów „Dziejów filozofii europejskiej XV wieku”.
W niezwykle precyzyjnym wywodzie autor analizuje najpierw zagadnienia etyki indywidualnej,
a więc kontrowersje wokół roli doczesności, przeciwstawienie kontemplacji i czynu,
typologię cnót, sposób rozumienia szczęścia i grzechu - następnie przechodzi
do etyki wspólnotowej, pisząc o prawie, o etyce gospodarczej, społecznej, politycznej.
Ta szeroka panorama pozwala w myśli XV wieku dostrzec, jak pisze autor,
"korzenie i zarodki wszystkich prawie orientacji etycznych, typowych dla czasów, w jakich żyjemy".

 Książki Stefana Swieżawskiego: U źródeł nowożytnej etyki

Stefan Swieżawski:
U źródeł nowożytnej etyki
Wyd. SIW ZNAK
Kraków 1987, s. 360
ISBN: 83-7006-018-8
  Książki Stefana Swieżawskiego: Dzieje europejskiej filozofii klasycznej

Stefan Swieżawski:
Dzieje europejskiej
filozofii klasycznej
,
Warszawa-Wrocław, Wydanie pierwsze, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000, s. XII+956+32
ISBN: 83-01-13188-8
  Książki Stefana Swieżawskiego: Byt. Zagadnienia metafizyki tomistycznej

Stefan Swieżawski:
Byt. Zagadnienia
metafizyki tomistycznej
Wyd. SIW ZNAK
Kraków 1999, s. 372
ISBN: 83-7006-828-6

 Dzieje europejskiej filozofii klasycznej: [Od Autora]
"Treść książki (...) wymaga wyjaśnień. Treść tę stanowią wykłady historii filozofii,
jakie prowadziłem w ciągu mojej powojennej działalności dydaktycznej.
Choć w wykładach zajmowałem się również filozofią nowożytną i współczesną, to jednak
głównym tematem moich zainteresowań była europejska myśl filozoficzna od jej zarania
aż do wieku XV włącznie. Tę właśnie filozofię określam jako klasyczną, gdyż w tym okresie
trwa przekonanie, że filozofia - jako umiłowanie mądrości -
w centralnym miejscu swej problematyki umieszcza metafizykę (...)"

 

 

 Książki Stefana Swieżawskiego: Lampa wiary. Rozważania na przełomie wieków

Stefan Swieżawski:
Lampa wiary. Rozważania
na przełomie wieków.
SIW ZNAK, Kraków 2000
s. 168
ISBN: 83-7006-839-1
  Książki Stefana Swieżawskiego: Między średniowieczem a czasami nowymi

Stefan Swieżawski:
Między średniowieczem
a czasami nowymi.
Warszawa 2002
s. 320, indeksy
ISBN 83-88032-53-4
  Książki Stefana Swieżawskiego: Przebłyski nadchodzącej epoki

Stefan Swieżawski:
Przebłyski nadchodzącej epoki
Biblioteka WIĘZI
Warszawa 1998, s. 308
index osób
ISBN 83-85124-35-7

Książka 'Przebłyski nadchodzącej epoki' jest świadectwem o ludziach i sprawach epoki minionej,
ważnych w wymiarze powszechnym i ważnych dla kultury i historii polskiej.
Osoby, o których pisze Autor, nie tylko odznaczyły się w kulturze, lecz także samej kulturze
nadały trwałe kształty. Są wśród nich między innymi: K. Ajdukiewicz, o. M. Czartoryski, E. Gilson,
ks.Wł. Korniłowicz, J. Maritain, J. Turowicz, o. J. Woroniecki, K.Wojtyła.
Jednak tytuł książki nie myli - jest ona w rzeczy samej opowieścią o ludziach, których dorobek
nie daje się zamknąć w ich osobistym czasie, lecz zapowiada i tworzy profile czasu przyszłego.

 

 

 Książki Stefana Swieżawskiego: Owoce życia 1966 - 1988

Stefan Swieżawski:
Owoce życia 1966 - 1988
(część trzytomowej autobiografii)
Lublin 1993
  Kathryn Spink: Wołanie pustyni... Wstęp - Stefan Swieżawski

Kathryn Spink: Wołanie pustyni.
Biografia małej siostry Jezusa Magdaleny.
(przedmowa - prof. Stefan Swieżawski)

 

 

 'Tygodnik Powszechny', nr 412 (2779), 13.X'2002 - listy przyjaciół...

Numer 41 (2779)
'Tygodnika Powszechnego'
z 13.X'2002 r.
z fotografią Profesora
Stefana Swieżawskiego
na pierwszej stronie
  "(...) Gdy chodzi o sprawy Kościoła, to z największym
przejęciem i wielką radością śledziliśmy wszystkie etapy
dwóch pielgrzymek Ojca Świętego do Ziemi Świętej i na Ukrainę.
Miałem wrażenie, że w tych pielgrzymkach poruszone zostały
i wspaniale rozwinięte sprawy fundamentalne: problem żydowski,
islam, prawosławie i unia. Bogu dziękowaliśmy za te wszystkie
akty i słowa, które tam zostały urzeczywistnione.
Wielką przykrością było dla nas, że nie mogliśmy być obecni
we Lwowie, bo to przecież moje i nasze miasto.
Przeżyłem tam 26 lat i tam urodziły się obie nasze córki.
Tak ogromnie się cieszę, że wśród beatyfikowanych znaleźli się
abp Józef Bilczewski, który mnie bierzmował,
i ojciec Klemens Szeptycki. Cudowne też, że zapowiedziana
została beatyfikacja metropolity Andrzeja Szeptyckiego.
Serce mi też drgało, gdy wspomniałeś św. Włodzimierza,
bo to w prostej linii mój przodek przez moją babkę Puzyniankę,
Izabelę Rylską! (...)"

- fragmenty listu Stefana Swieżawskiego
do Jana Pawła II z sierpnia 2001 r.,
w którym zapowiadał, prosząc o zgodę,
wydanie tychże listów drukiem.

 

(...) Obszerny tom zawierający listy
księży Tadeusza i Aleksandra Fedorowiczów
do profesora Stefana Swieżawskiego
oraz jego korespondencję z księdzem, potem biskupem,
arcybiskupem, kardynałem i papieżem Karolem Wojtyłą
nie jest sensacją, jak można by wnosić z ogłoszonych fragmentów
('Tygodnik Powszechny' nr 41/2002),
ale dokumentem epoki, bez którego jej zrozumienie
byłoby pozbawione ważnego wymiaru.
(...) Publikowanie korespondencji osób żyjących
jest czymś wyjątkowym. Nie przesadził ks. biskup Stanisław Dziwisz,
kiedy przekazując wydawnictwu [papieską] zgodę na publikację
tych listów określił je jako świadectwo
"wkładu w dzieje katolicyzmu i Kościoła w Polsce XX wieku". (...)
Miały rację służby bezpieczeństwa, dopatrując się źródeł
siły i skuteczności działań krakowskiego arcybiskupa
w powiązaniach ze środowiskami uniwersyteckimi
i 'Tygodnika Powszechmego'. Planu zerwania czy choćby osłabienia
tych powiązań nie udało im się zrealizować, pewnie m.in. dlatego,
że były to – jak w przypadku profesora Swieżawskiego –
więzy budowane na głębokiej przyjaźni.
  Pełny wymiar. Listy przyjaciół

Aleksander Fedorowicz,
Tadeusz Fedorowicz,
Stefan Swieżawski,
Karol Wojtyła:
Pełny wymiar.
Listy przyjaciół
. Wprowadzenie
i opracowanie
Andrzej Dobrowolski.
Wydawnictwo Diecezji
Tarnowskiej 'Biblos',
Tarnów 2002
Ks. Adam Boniecki
'TP' 46 (2784),
17.XI '2002

 

 

 Stefan Swieżawski: ALFABET DUCHOWY   Stefan Swieżawski: Alfabet duchowy
Opracowanie: Luiza Arabella Wawrzyńska-Furman
(na podstawie rozmów z Profesorem, odbytych zimą 2004 r.),
przedmowa: Wojciech Bonowicz,
opracowanie graficzne: Daniel Malak,
Wyd. SIW ZNAK, 2004, s. 86, ISBN: 83-240-0458-0


[Ze Wstępu]:
Książka (...) powstała w ostatnich miesiącach życia Profesora.
Jej pomysł ewoluował. Najpierw trafił do Wydawnictwa Znak
zapis rozmów przeprowadzonych z Profesorem przez autorów
filmu dokumentalnego (do dziś [2004] nieukończonego),
który miał nosić tytuł 'Wszystko jest grą miłości'.

Ponieważ zapis ten nie nadawał się do wydania w formie książkowej, ustaliliśmy z Profesorem,
że spróbujemy przygotować wybór jego krótkich wypowiedzi - z filmu, ale także z wywiadów
prasowych i książek - który stanowiłby coś w rodzaju Alfabetu Swieżawskiego.
Ta idea bardzo się Profesorowi spodobała. Zadania tego podjęła się
Luiza Arabella Wawrzyńska-Furman. Przygotowała ona wybór cytatów, poukładanych
tematycznie, które przedstawiła Profesorowi, a on opatrzył je komentarzami.

Ostatecznie zdecydowaliśmy, że opublikujemy przede wszystkim komentarze, spośród cytatów
wybierając tylko takie, które mogą być ich dopełnieniem. W ten sposób powstał swoisty
portret duchowy profesora Stefana Swieżawskiego, a zarazem - Jego testament.

"Ja się nie boję, wierzę w człowieka, a w dziedzinie religijnej wierzę w chrześcijaństwo i w Ewangelię,
która mówi przede wszystkim: »Nie lękajcie się!
" - powiedział Profesor w jednym z wywiadów.
Mamy nadzieję, że czytelnicy tej książki podejmą idee, które rozgrzewały jego serce,
i przeniosą je w następne dziesięciolecia.

Alfabet duchowy Stefana Swieżawskiego: Aniołowie * Apokalipsa * Asceza * Chrześcijaństwo *
Cierpienie * Cud * Czas * Człowiek * Dekalog * Dobro i zło * Doczesność * Ekumenizm *
Filozofia * Humor * Katolicyzm * Klerykalizm * Kontemplacja * Kościół * Kultura * Mądrość *
Miłość * Modlitwa * Odpowiedzialność * Państwo * Przypadek * Realizm * Służba *
Szczęście * Śmierć * Świętość * Teologia * Wiara * Wychowanie * Żydzi

 

 

Stefan Swieżawski, Piotr Bikont:
Spis sekretów kulinarnych
Stefana Swieżawskiego
SIW Znak, Kraków 2005, s. 174
ISBN: 83-2400-545-1

[Od Wydawcy] Gromadzony przez
kilka pokoleń zbiór przepisów, które
spisywali przodkowie profesora (...).
Tylko tutaj Czytelnik odnajdzie przepisy
na szynkę z ryby i wódkę z wołowiny.
  Stefan Swieżawski: Spis sekretów kulinarnych

Przepisom towarzyszą zdjęcia ziemiańskiego świata z rodzinnego archiwum profesora Swieżawskiego
i nie publikowane rysunki, które wykonał jako dziecko.

 

 

 Stefan Swieżawski: Prawda i tajemnica

Stefan Swieżawski:
Prawda i tajemnica. Pisma filozoficzne.
Wydawnictwo Więź, Kraków 2007/2008, s. 326
ISBN: 83-60356-38-8
  Stefan Swieżawski: Filozofia i historia filozofii

Filozofia i historia filozofii

Wydawnictwo Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
Warszawa 2008, s. 116
ISBN: 83-7072-482-5


Prawda i tajemnica. Pisma filozoficzne:
[Od Wydawcy] Refleksja filozoficzna w ten sposób kieruje życiem i ulepsza je, że wciąż
przypomina o wartościach prawdziwych, których realizacja jest zupełnie niemożliwa bez kultury,
bez "uprawy" obumierania, bez "medytacji śmierci". Konieczne wydaje się przypomnienie
tej prawdy w chwili obecnej, w obliczu cywilizacji tak bardzo naturalistycznej, nadającej ton
naszej epoce, a dążącej do absolutnego i jednostronnego kultu biologicznie pojmowanego życia
i wyeliminowania śmierci. W skrajnej swej postaci takie właśnie jest życie jest śmiercią.

Filozofia i historia filozofii:
[Od Wydawcy] Publikacja przedstawia referaty wygłoszone na Konferencji, zorganizowanej
w pierwszą rocznicę śmierci Stefana Swieżawskiego. Prezentacje dotyczyły wybranych problemów,
z których niektóre lokowały się na granicy filozofii i innych nauk. Świadczy to zarazem
o szerokim kontekście uwarunkowań historycznych i kulturowych, z którymi były powiązane
problemy filozoficzne. (Konferencjaodbyła się w UKSW 11 kwietnia 2005 r. - obszerna relacja z nij
znajduje się na stronach witryny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego - przyp. red).

 

 

 Książka o Stefanie Swieżawskim: Osoba i dzieło

Książka o Profesorze - Stefan Swieżawski. Osoba i dzieło

Red. Jan Czerkawski, Przemysław Gut, s. 242, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006
ISBN: 83-7363-402-9

Spis treści:

Życie (oprac. Przemysław Gut); Twórczość (oprac. Przemysław Gut);

1. Wstęp; 2. Na styku dwóch tradycji; 3. Funkcja filozofii w kulturze;
4. Program filozofii klasycznej; 5. Tradycja - obecność Św. Tomasza; 6. Analiza aporetyczna;
7. Realizm (odrzucenie idealizmu); 8. Kontemplacja; 9. Metafizyka; 10. Antropologia;
11. Filozofia a myślenie historyczne; 12. Historia i nauki historyczne; 13. Dwa etapy badań
historycznofilozoficznych; 14. Etapy pracy badawczej historyka filozofii; 15. Rozum i wiara

Kontekst twórczości:

1. Szkoła lubelska (oprac. Jan Czerkawski);
2. Teoria sądu egzystencjalnego (oprac. Arkadiusz Gut);
3. Czym jest istnienie? (oprac. Jacek Wojtysiak);
4. Kontrowersja: realizm-idealizm (oprac. Piotr Gutowski);
5. Zagadnienie osoby - przegląd stanowisk
(oprac. ks. Romuald Jakub Weksler-Waszkinel, ks. Jarosław Merecki);
6. Problemy i kierunki w filozofii dziejów (oprac. ks. Marek Słomka);
7. Wiara-rozum. Współczesne ujęcie (oprac. Ireneusz Ziemiński);
8. S. Swieżawski: rozum - wiara - Kościół (oprac. ks. Marian Ciszewski);
9. Myśl filozoficzna XV wieku. S. Swieżawski jako jej historyk (oprac. Juliusz Domański);
10. S. Swieżawski - miłośnik mądrości (oprac. Mieczysław Markowski)


 

W opracowaniu wykorzystano depesze agencyjne KAI i PAP
(Katolickiej Agencji Informacyjnej i Polskiej Agencji Prasowej),
a także serwisy http://kiosk.onet.pl/ i www.gazeta.pl
oraz inne źródła elektroniczne i drukowane.

 

Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski


Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 10.09.2008, godz. 03:17 - Jan Wasilewski