"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;
prezentacje postaci i ich dorobku

Maria Danilewicz-Zielińska

(1907-2003)

Maria Danilewicz-Zielińska - sylwetka
Maria Danilewicz-Zielińska - publikacje
Wspomnienia o Marii Danilewicz-Zielińskiej:
Florian Śmieja  i  Henryk Siewierski

 

 Maria Danilewicz-Zielińska: publikacje

Maria Danilewiczowa,
Stanisław Pigoń:
Dialog korespondencyjny
(1958-1968) red., wstęp,
komentarz: Czesław Kłak
Wyd. WSP, Rzeszów 1996
ISBN: 83-86246-98-7
  Maria Danilewicz-Zielińska: publikacje

Maria Danilewicz-Zielińska:
Książka i czytelnictwo polskie
w Wielkiej Brytanii
(szkice),
wyd. Biblioteka Narodowa,
Warszawa 1996
ISBN: 83-7009-176-8
  Maria Danilewicz-Zielińska: publikacje

Maria Danilewicz-Zielińska:
Biurko Konopnickiej
(wybór najlepszych opowiadań)
opracował Wacław Lewandowski,
Wyd. OPEN, Warszawa 2000
ISBN: 83-85254-66-8

 

 Maria Danilewicz-Zielińska: publikacje

Bolesław Prus:
Nowele warszawskie
(wybór - Maria Danilewiczowa,
przedmowa - Wacław Grubiński).
Wyd. Stowarzyszenie
Pisarzy Polskich,
Londyn 1946
  Maria Danilewicz-Zielińska: publikacje

Maria Danilewicz-Zielińska:
Bibliografia.
"Kultura" (1958-1973)
"Zeszyty Literackie" (1962-1973)
działalność wydawnicza
(1959-1973)
Biblioteka Kultury, tom 257
Instytut Literacki, Paryż 1975
  Maria Danilewicz-Zielińska: publikacje

25 lat Fundacji
im. Kościelskich
w Genewie (1959-1984)
Fondation Kościelski,
Geneve 1984

 

 Maria Danilewicz-Zielińska: publikacje

Józef Piłsudski:
Pisma. Literatura o Nim
1867-1967.
Londyn 14-19 III 1970
(plakat wystawy)
  Wystawa bibliograficzna.
Józef Piłsudski:
Pisma, Literatura o Nim
1867-1967
urządzona przez
Komitet Uczczenia
Setnej Rocznicy Urodzin
Józefa Piłsudskiego.
przy współpracy
z Biblioteką Polską POSK
i innymi instytucjami
i osobami, które
udostępniły eksponaty
ze swoich zbiorów.
Patronat honorowy
nad wystawą piastował
ś.p. Gen. Broni
Kazimierz Sosnkowski
Londyn, 14-19 III 1970

Katalog wystawy wydał
Komitet ją organizujący.
  Biblioteka Polska w Londynie: Katalog wystawy zbiorów historycznych. Opr. M. Danilewiczowa i Z. Jagodziński. POSK, Londyn 1970

Biblioteka Polska w Londynie:
Katalog wystawy
zbiorów historycznych.
Opracowali Maria Danilewiczowa
i Zdzisław Jagodziński.
POSK, Londyn 1970

Maria Danilewiczowa była zarówno wśród autorów tekstów i zestawień bibliograficznych,
jak też w Sekcji Wystawowej Komitetu Wykonawczego

 

 

 Maria Danilewicz-Zielińska: publikacje

Maria Danilewicz-Zielińska:
Dom (powieść).
Wyd. WTN, Włocławek 1997
(wyd. 2)
ISBN: 83-85289-18-6
  Maria Danilewicz-Zielińska: publikacje

Maria Danilewicz-Zielińska:
Szkice
o literaturze emigracyjnej
Zakład Narodowy
im. Ossolińskich
Wrocław-Warszawa
-Kraków 1992
ISBN: 83-04-03861-7
  Maria Danilewicz-Zielińska: publikacje

Maria Danilewicz-Zielińska:
Opowiadania (wybór).
Opracowanie:
Krystyna Sarnowska,
Wyd. WTN, Włocławek 1997
ISBN: 83-85289-19-4

 

Maria Danilewicz-Zielińska:
Próby przywołań.
Szkice literackie.
  Maria Danilewicz-Zielińska: Próby przywołań   Biblioteka "Więzi",
Warszawa 1992, s. 430

 

Portugalskie losy
Maurycego Beniowskiego,
gen. Józefa Bema,
Ignacego Paderewskiego
czy Marii Pawlikowskiej-
Jasnorzewskiej, echa
zwycięstwa wiedeńskiego,
powstania listopadowego
i styczniowego nad Tagiem
- o tym między innymi mówiła
Maria Danilewicz Zielińska
(...) w cyklu gawęd
wygłoszonych
w Radiu Wolna Europa. (...)
  Maria Danilewicz-Zielińska: Polonica portugalskie

Maria Danilewicz-Zielińska:
Polonica portugalskie.
Biblioteka Więzi,
Warszawa 2005
ISBN: 83-8803-297-6
  W archiwach i bibliotekach
[portugalskich autorka]
wytropiła wiele interesujących,
polskich śladów
w dziejach tego kraju,
Przytacza też reakcje
naszych podróżników,
którzy w przeszłości
odwiedzali miasto
nad Tagiem (...).
Przedmowa Paweł Kądziela.
[Teraz dzięki 'Więzi'
mamy zapis tych gawęd
w wersji książkowej...]

 

Wspomnienia
o Bibliotece Narodowej.
Opracował Andrzej Kłossowski.
Warszawa 1995, s. 340
ISBN: 83-7009-134-21
Złożyły się [na ten tom]
wyłonione w drodze konkursu,
teksty wspomnieniowe
długoletnich pracowników,
będące - mimo zrozumiałego
subiektywizmu relacji -
niezwykle cennym
uzupełnieniem historii
bibliotekarstwa i czytelnictwa
w Polsce.
  Maria Danilewicz-Zielińska: Wspomnienia o Bibliotece Narodowej

Tom wspomnień
o Bibliotece Narodowej
i o ludziach z nią związanych.
  Obok twórców
i pracowników BN (wśród nich
między innymi S. Demby,
Maria Danilewicz-Zielińska
i A. Łysakowski) na kartach
'Wspomnień...' pojawiają się,
w roli czytelników zbiorów
muzycznych BN, znane
postacie ze środowisk
artystycznych - m.in.
W. Małcużyński i S. Lifar....
[Od Wydawcy]

 

 

 Maria Danilewicz-Zielińska: publikacje

Czesław Kłak:
Dialog o dialogu.
Marii Danilewicz-Zielińskiej podzwonne.
Wyd. Uniwersytetu
Rzeszowskiego, Rzeszów 2003
ISBN: 83-7338-117-1
  Maria Danilewicz-Zielińska: publikacje

Maria Danilewicz-Zielińska:
Fado o moim życiu.
Rozmowy
z Włodzimierzem Paźniewskim.
Wyd. Biblioteka Uniwersytecka
UMK, Toruń 2000
  Maria Danilewicz-Zielińska: publikacje

Czarodziej polskiego słowa.
Maria Danilewicz-Zielińska:
(1907-2003).
Wspomina Krzysztof Głuchowski.
Wyd. Oficyna Wydawnicza
PHU "LARS-ANTYKI",
Aleksandrów Kujawski 2005
ISBN: 83-920391-4-9

Z przedmowy do książki 'Czarodziej polskiego słowa':
"Drodzy Państwo, bierzecie do ręki książkę, która mówi, jak silnie wpływała na nas
pani Maria Danilewicz Zielińska, ta wielka Polka, która pomimo że większość życia spędziła
na obczyźnie, jakże mocno powiązała nas poprzez wszystkie granice.
I cóż może być lepszym tego dowodem, jak wspomnienia o Niej, napisane hen w Brazylii,
na drugiej półkuli, pełne nici wiodących do tylu osób, w tylu kierunkach, powracające
by ukazać się na rodzinnych Kujawach pani Marii."
Krzysztof Głuchowski, Rio de Janeiro, 19 grudnia 2004 r.

Fado o moim życiu
. Niezwykła autobiografia Marii Danilewicz-Zielińskiej, ujęta w formę rozmów,
opowiadająca o życiu i dorobku rozmówczyni, oraz o ludziach spotykanych przez nią
w przedwojennej Polsce, wojennym Paryżu i Londynie oraz na emigracji w Anglii i Portugalii.


 Faksymile podpisu Marii Danilewicz-Zielińskiej

 

 

Aleksandrów -
- Londyn -
- Feijó.
Maria Danilewicz Zielińska: szkice -
- korespondencja -
- wspomnienia
pod redakcją
Barbary Czarneckiej
i Jana Wolskiego
  O Marii Danilewicz-Zielińskiej   Stowarzyszenie
Literacko-Artystyczne
"Fraza",
Wyd. "Otwarty Rozdział"
[seria naukowa],
Rzeszów 2007, s. 254

Tom, [który ukazał się] z okazji 100 rocznicy urodzin autorki 'Szkiców o literaturze emigracyjnej',
odzwierciedla istotę, specyfikę i zasadnicze obszary jej zainteresowań oraz aktywności twórczej.
Zawiera opracowania o charakterze ogólnym, prezentujące i interpretujące kulturotwórczą postawę
Marii Danilewicz Zielińskiej, opisujące pola jej aktywności i dążące do całościowej charakterystyki
dzieła, także literackiego. Znaleźć w nim można też materiał dokumentacyjny
w postaci listów i wspomnień.
Barbara Czarnecka i Jan Wolski [ze Wstępu]

 

 

Maria Danilewicz-Zielińska - ważniejsze publikacje:

Jej pierwszą pracą była monografia "wieszcza Miodoboru" Tymona Zaborowskiego (1799-1828)
i wydanie jego pism.
Po wojnie opublikowała między innymi zbiór opowiadań "Blisko i daleko" (1953),
powieść "Dom" (1956), tom szkiców "Pierścień z Herkulanum i płaszcz pokutnicy" (1960),
opracowała bibliografię "Kultury" i wydawnictw Instytutu Literackiego.

Przekrojowe "Szkice o literaturze emigracyjnej" (Londyn 1978) przed rokiem 1989
ukazywały się w Kraju jedynie w nielegalnych, bezdebitowych przedukach;
w latach '90. - już w wolnej Polsce - zostały wydane przynajmniej dwukrotnie:
(Ossolineum 1992, 1999). Wydano też "Próby przywołań" - wybór szkiców literackich
(Biblioteka "Więzi" 1992), jej "Wspomnienia o Bibliotece Narodowej w Warszawie"
(Biblioteka Narodowa 1995) i wybór opowiadań "Biurko Konopnickiej" (OPEN 2000).


Tymon Zaborowski. Życie i twórczość (1799-1828), Kasa im. Mianowskiego, Warszawa 1933
Biblioteki polskie, Grenoble 1941
Losy bibliotek polskich, Wydawnictwo Urzędu Oświaty i Spraw Szkolnych, Londyn 1942
Libraries in Poland, Glasgow 1944
Blisko i daleko. Opowiadania, Veritas, Londyn 1953
Dom. Powieść, Veritas, Londyn 1956
Pierścień z Herkulanum i płaszcz pokutnicy (szkice literackie), B. Świderski, Londyn 1960
Bibliography of books in Polish or relating to Poland published outside of Poland since September 1st,
       1939 (współautorka), Biblioteka Polska, Londyn 1959-1995
BIBLIOGRAFIA. Kultura (1958-1973). Zeszyty Historyczne (1962-1973)
       Działalność wydawnicza (1959-1973), Instytut Literacki, Tom 257, Paryż 1975, s. 432
BIBLIOGRAFIA. Kultura (1974-1980). Zeszyty Historyczne (1974-1980)
       Działalność wydawnicza (1974-1980), Instytut Literacki, Tom 345, Paryż 1981, s. 310
BIBLIOGRAFIA. Kultura (1981-1987). Zeszyty Historyczne (1981-1987)
       Działalność wydawnicza (1981-1987), Instytut Literacki, Tom 448, Paryż 1989, s. 342
       ISBN 2-7168-0116-9
Szkice o literaturze emigracyjnej, Instytut Literacki, Paryż 1978
Wspomnienia o Bibliotece Narodowej w Warszawie, Instytut Literacki, Tom 300,
       Paryż 1978, s. 76

 

 Maria Danilewicz-Zielińska: Szkice o literaturze emigracyjnej   Szkice o literaturze emigracyjnej.
Pierwsze wydanie krajowe (bezdebitowe),
Universitas, Wrocław 1981

'Szkice...' doczekały się w kraju w latach '80. licznych 'podziemnych' przedruków
(np. Zespół Oświaty Niezależnej, Zeszyty Edukacji Narodowej, Historia i Literatura, 1987
'Literatura wolnego słowa 1939-1989', KOS, Warszawa i wiele innych).
 Maria Danilewicz-Zielińska: Szkice o literaturze emigracyjnej   Szkice o literaturze emigracyjnej -
oficjalne wydanie krajowe opublikował w roku 1992
Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
Wrocław, Warszawa, Kraków

(Szkice o literaturze emigracyjnej półwiecza 1939-1989, s. 460, Ossolineum, Wrocław 1999.
Bilans dorobku literackiego polskiej emigracji. Rozszerzone i zmienione wydanie pracy
opublikowanej po raz pierwszy w 1978 roku przez Instytut Literacki w Paryżu).

 

Próby przywołań. Szkice literackie, Biblioteka 'Więzi', Warszawa 1992
Pierwsza miłość, Biblioteka Narodowa, Warszawa 1995
Książka i czytelnictwo polskie w Wielkiej Brytanii (szkice), Biblioteka Narodowa, Warszawa 1996
Dialog korespondencyjny (korespondencja ze Stanisławem Pigoniem, 1958 - 1968),
     wyd. Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Rzeszów 1996
Dom. Powieść, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek 1997
Opowiadania. Wybór, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek 1997
Szkice o literaturze emigracyjnej półwiecza 1939-1989, Ossolineum, Wrocław 1999,
     wyd. 2 rozszerzone, ss. 460, ISBN 83-04-04438-2
Życie naukowe Liceum Krzemienieckiego, dwumiesięcznik Arcana, nr 30 (6/1999), Kraków 1999
Biurko Konopnickiej. Opowiadania (zbiór najlepszych opowiadań, opr. W. Lewandowski),
     OPEN Wydawnictwo Naukowe i Literackie, seria Emigracja, Warszawa 2000, ss. 199,
     ISBN: 83-85254-66-8

 

 

 Maria Danilewicz-Zielińska, 1989, fot. 'Tygodnik Powszechny'   Na osobnej stronie
przytaczamy tekst "Eremitka nad Tagiem' autorstwa Floriana Śmieji,
ogłoszony w nowojorskim Nowym Dzienniku 12 lutego 2001 roku,
oraz pożegnalny tekst Henryka Siewierskiego 'Ponad granicami',
który ukazał się w 'Tygodniku Powszechnym' 15 czerwca 2003 roku.

Lektury ONLINE  (dostęp - wrzesień 2008 r.)

Mistyk w kręgu oświeconych.
Próba przypomnienia "Króla Nowego Izraela" - Tadeusza Grabianki

- szkic historycznoliteracki w witrynie gnosis.art.pl

Rozmowa Włodzimierza Paźniewskiego z Marią Danilewicz-Zielińską
- Forum Akademickie nr 1, 1999

 

 

Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski


Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 20.09.2008, godz. 01:38 - Artur Podsiadły