"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;
prezentacje postaci i ich dorobku

Ks. Marian Lewko SDB  (1936 - 2002)

Ks. Marian Lewko SDB - sylwetka
Ks. Marian Lewko SDB - publikacje

 

  "Liczba publikacji ks. Mariana Lewki przekracza sto. Są w nich trzy książki, rozprawy, artykuły, recenzje książek i spektakli, hasła encyklopedyczne. Omawia w nich twórczość dramatyczną autorów skandynawskich, a zwłaszcza jej wątki i podłoże religijne, oraz recepcję skandynawskiego dramatu w Polsce. W tej dziedzinie stał się ks. Lewko wybitnym i cenionym znawcą przynajmniej na skalę europejską. Śledził też i wielokrotnie wnikliwie recenzował spektakle Sceny Plastycznej KUL, założonej i kierowanej przez Leszka Mądzika. Ponadto w swoich artykułach i w dydaktyce zajmował się teatrem i literaturą religijną, dramatem biblijnym, religijną dramaturgią popularną i działalnością scen prowincjonalnych, w tym także sceną salezjańską w Polsce. Publikacje na te tematy znaleźć można w 'Rocznikach Humanistycznych KUL', 'Zeszytach Naukowych KUL', 'Pamiętniku Teatralnym', 'Akcencie', 'Poloniście', 'Notatniku Teatralnym', 'Biuletynie Polonistycznym', 'Studia Scandinavica', 'Le Théâtre en Pologne', 'Seminare', 'Tygodniku Powszechnym', 'Tygodniku Polskim' i w innych pismach.

  Był współredaktorem jubileuszowej książki '75 lat działalności salezjanów w Polsce. Księga pamiątkowa', wydanej w 1974 roku. Należał do zespołu salezjanów pracujących na KUL, z których inicjatywy i pod których redakcją zaczął wychodzić w 1975 roku salezjański periodyk naukowy pod tytułem 'Seminare. Poszukiwania naukowo-pastoralne' (ISSN: 1232-8766). Według pierwotnych zamierzeń, zaakceptowanych przez ks. Augustyna Dziędziela i ks. Feliksa Żołnowskiego, prowincjałów ówczesnych dwóch inspektorii polskich, miało ono być forum publikacji wykładowców salezjańskich seminariów duchownych. Ksiądz Marian Lewko opracował szatę graficzną okładki tego periodyku, a od 1981 roku stał się jego redaktorem naczelnym. Pod jego redakcją wyszło dziewięć woluminów w latach 1975 - 1988. Pismo wychodziło nieregularnie, gdyż cenzura rządów komunistycznych w Polsce nie godziła się na wydawanie rocznika. Trzeba było zabiegać o jej zgodę na każdy wolumen osobno. Redakcję numeru dziesiątego i następnych przejął od 1994 roku zespół salezjanów zatrudnionych w Warszawie na Akademii Teologii Katolickiej (dziś Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)".


Ks. Remigiusz Popowski SDB
'Seminare' 19, 2003, s. 13 - 14

 


  Rekapitulując dorobek księdza Lewki: był autorem książki 'Teatr wielkich metafor', poświęconej Scenie Plastycznej KUL Leszka Mądzika, redaktorem 'Dramatów zebranych' Amelii Hertzówny, opracowywał też repertuary scen wileńskich w dwudziestoleciu międzywojennym oraz repertuar teatru lubelskiego. W roku 1975 był w gronie założycieli 'Seminare', salezjańskiego rocznika naukowo-pastoralnego. Pod redakcją ks. Mariana Lewki wyszło dziewięć tomów pisma, przez wiele lat był też jego redaktorem naczelnym. W trakcie swojej drogi naukowej opublikował ponad sto artykułów i studiów naukowych.
Winieta pisma salezjanów 'Seminare. Poszukiwania naukowe'

 

 M. Lewko: Obecność Skandynawów w polskiej kulturze teatralnej w latach 1876-1918

Marian Lewko:
Obecność Skandynawów
w polskiej
kulturze teatralnej
w latach 1876-1918.
(rozprawa habilitacyjna)
KUL, Wydział Nauk
Humanistycznych.
RW KUL, Lublin 1996, s. 848
ISBN: 83-228-0556-X

 

 Marian Lewko: Studia o Strindbergu

Marian Lewko:
Studia o Strindbergu
KUL, Wydział Nauk Humanistycznych.
RW KUL, Lublin 1999,
s. 349 [3], [16] s. tabl.:
fot., portr.,
streszcz. w j. ang. i niem.
ISBN: 83-228-0796-1

 

 Marian Lewko: Teatr wielkich metafor

Marian Lewko:
Teatr wielkich metafor
Szkice
o Scenie Plastycznej KUL.
(zbór recenzji).
Okładka: Leszek Mądzik
Wydawnictwo Salezjańskie,
Warszawa 1996, s. 123, 14 il.
ISBN: 83-86655-47-X


Na okładce 'Studiów o Strindbergu' - (projekt- Zofia Kopel-Szulc)
August Strindberg - litografia Edwarda Muncha, 1896.
[Od Wydawcy:] Teatr Intymny, konteksty chrześcijańskie, semantyka i funkcja rekwizytów
w 'Eryku XIV', dwa testamenty literackie - Ibsena 'Gdy powstaniemy z martwych'
i Strindberga 'Wielki Gościniec', krytyka młodopolska o Strindbergu,
Strindberg na polskiej scenie (oraz dokumentacja przedstawień).

 

 Ks. Marian Lewko - publikacje

Ks. Marian Lewko:
Skandynawowie w repertuarze
krakowskim (1877 - 1918).
Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Jagiellońskiego
DCCXXXVIII,
Prace Historycznoliterackie
z. 58, Kraków 1985

 

 Ks. Marian Lewko - publikacje

Amelia Hertzówna:
Dramaty zebrane.
Opracowanie i wstęp:
ks. Marian Lewko.
Uzupełnił i do druku
przygotował:
Wojciech Kaczmarek.
Katedra Dramatu i Teatru KUL.
Wydawnictwo KUL, Lublin 2003
ISBN: 83-7363-134-8

 

 Ks. Marian Lewko - publikacje

Marian Lewko SDB:
Chrześcijańskie konteksty
dramaturgii
Augusta Strindberga.
Roczniki Humanistyczne
Tom XLII, zeszyt 1,
Lublin 1994


[Od Wydawcy]: O Amelii Hertzównie (1878-1942) niewiele dotąd napisano.
Ta utalentowana autorka była doktorem chemii i wybitnym egiptologiem. Jej prace naukowe
drukowane były w specjalistycznych zagranicznych czasopismach. Chciała jednak być uznawana
jako autorka dramatów i zabiegała o ich wystawienie na scenie. W latach 1905 - 1918 wydała
drukiem cztery dramaty: 'Yseult o Białych Dłoniach', 'Zburzenie Tym', 'Fleur-de-Lys', 'Pastorale',
'Wielki król'. Nie zdobyła jednak popularności w okresie Młodej Polski i jest nieznana do dzisiaj.
Dorobek sceniczny Hertzówny jest jednak bardzo samodzielny i interesujący.
Tworzyła sztuki metafizyczne, głęboko osadzone w Biblii i historii powszechnej.

 

 Ks. Marian Lewko - publikacje

Ks. Marian Lewko SDB:
Salezjańskie misterium
męki Pańskiej
(Przyczynek do dziejów
teatrów ochotniczych w Polsce).
Roczniki Humanistyczne KUL,
Tom XX, zeszyt 1, Lublin 1972

 

 Dramat obcy w Polsce w XIX i XX w.

Dramat obcy w Polsce
w XIX i XX w.
red. [ks. Marian Lewko],
Wojciech Kaczmarek
i Joanna Michalczuk.
Recenzent prof. dr hab.
Stanisław Fita.
Pamięci Księdza Profesora
Mariana Lewki.
Instytut Filologii Polskiej KUL,
Katedra Dramatu i Teatru.
Wydawnictwo KUL,
Lublin 2004, s. 416,
ISBN: 83-7363-177-1.
Materiały z sesji zorg. przez
Katedrę Dramatu i Teatru KUL,
Kazimierz Dolny, 24-25 IX 2001.
Bibliografia prac
M. Lewki s. 387-393

 

 Ks. Marian Lewko - publikacje

Marian Lewko:
Wczesna recepcja
twórczości dramatycznej
Augusta Strindberga
w krytyce polskiej.
Roczniki Humanistyczne KUL,
Tom XXIII, zeszyt 1,
Lublin 1975

 Dedykacja autora, ks. Mariana Lewko (na jednej z nadbitek) dla Biblioteki Uniwersyteckiej KUL
('Bibliotece KUL autor'), 1985

 75 lat działalności  salezjanów w Polsce. Księga pamiątkowa.
Redagowali: ks. Remigiusz Popowski, ks. Stanisław Wilk i ks. Marian Lewko.
Towarzystwo Salezjańskie, Łódź - Kraków 1974

 

 

Publikacje księdza profesora Mariana Lewki - pełna bibliografia

1. "Eryk XIV" w Teatrze Polskim, "Polonista" (KUL), R XIV (1967), grudzień, s. 1-23.
2. Strindberg och den polska teatern, Meddelanden frĺn Strindbergssällskapet,
    [Stockholm] 1970 nr 44 s. 2-8. [Współautor: Irena Sławińska].
3. Nowa premiera na KUL-u, "Tygodnik Powszechny" 1970, nr 19
    [rec. spektaklu Sceny Plastycznej KUL pt. Ecce homo].
4. Ambitne przedstawienie [Kronika akademicka],
    "Zeszyty Naukowe KUL" R XIII, 1970, z. 3 (51), s. 91-92 [dotyczy spektaklu Ecce homo].
5. Czas wody żywej. [Kronika akademicka], "Zeszyty Naukowe KUL" R XIV, 1971, z. 2 (54), s. 89-90
    [rec. spektaklu Czas wody żywej, na podst. książki R. Brandstaettera Jezus z Nazaretu
    w wyk. TA KUL, grupa Ubogich, reż. Joachim Lodek].
6. Teatr wielkich metafor, "Tygodnik Powszechny" 1971, nr 27
    [rec. spektaklu Sceny Plastycznej KUL pt. Narodzenia i grupy Ubogich pt. Hiob
    wg A. Mac Leischa, reż. J. Lodek].
7. Recepcja teatralna Strindberga w okresie Młodej Polski,
    "Roczniki Humanistyczne" t. XIX, 1971, z. 4, s. 5-64.
8. Kalendarz wystawień dramatów Augusta Strindberga na scenach polskich za lata 1905-1970,
    s. 65-71.
9. Strindberg’s Career in the Polish Theatre, "Roczniki Humanistyczne" t. XIX, 1971, z. 4, s. 73-81,
    [Współautor: I. Sławińska].
10. Jan Michalik, Twórczość Ibsena w sądach krytyki polskiej 1875-1906, Wrocław 1971
    [recenzja], "Pamiętnik Teatralny" R. XXI, 1972, z. 2 (82), s. 253-257.
11. Dziecko Boże jest radosne [kazanie], "Biblioteka Kaznodziejska" t. 89 (1972), nr 5, s. 298-299.
12. Salezjańskie misterium "Męki Pańskiej". Przyczynek do dziejów teatrów ochotniczych w Polsce,
    "Roczniki Humanistyczne" t. XX, 1972, z. 1, s. 119-146 + 2 summary, 8 nlb (ilustracje).
13. Katolicki Uniwersytet Lubelski. Sekcja Filologii Polskiej,
    "Biuletyn Polonistyczny" IBL PAN 1972, z. 46, s. 50-55 [sprawozdanie].
14. Opowieść o potrzebie wiary, "Tygodnik Powszechny" 1973, nr 22
    [rec. spektaklu TA KUL, grupa Ubogich pt. Kain i Abel, reż. Mieczysław Abramowicz].
15. Chrystus moim światłem [kazanie], "Biblioteka Kaznodziejska" t. 90 (1973), nr 1, s. 19-21.
16. Czyste serce dziecka Bożego [kazanie],
    "Biblioteka Kaznodziejska" t. 90 (1973), nr 1, s. 39-40.
17. Czy wszystko już przygotowane?, "Biblioteka Kaznodziejska" t. 91 (1973), nr 5, s. 285-286.
18. Chrystus objawieniem odwiecznej prawdy [kazanie],
    "Biblioteka Kaznodziejska" t. 91 (1973), nr 6, s. 330-332.
19. Towarzystwo Naukowe KUL,
    "Biuletyn Polonistyczny" IBL PAN 1973, z. 47, s. 96-99 [o działalności Towarzystwa].
20. Jezus uczy miłości nieprzyjaciół [kazanie],
    "Biblioteka Kaznodziejska" t. 92 (1974), nr 1, s. 38-39.
21. Ten jest Syn mój umiłowany [kazanie],
    "Biblioteka Kaznodziejska" t. 93 (1974), nr 6, s. 346-348.
22. Czemu służył teatr zakładowy, w: 75 lat działalności salezjanów w Polsce.
    Księga pamiątkowa, red. Marian Lewko, Remigiusz Popowski, Stanisław Wilk,
    Łódź-Kraków 1975, s. 131-139. Resume [prezentacja teatru szkolnego księży salezjanów].
23. Czas wolny w domach salezjańskich, tamże, s. 140-155. Współautor Antoni Gabrel
    [dotyczy m.in. urządzania przedstawień].
24. Wczesna recepcja twórczości dramatycznej Augusta Strindberga w krytyce polskiej,
    "Roczniki Humanistyczne" t. XXIII (1975), z. 1, s. 157-181. Resume.
25. Rezeption der theatralischen Theorie Strindbergs in Polen, [w]: Strindberg and Modern Theatre,
    Strindbergssällskapet, Stockholm 1975, s. 151-162 [referat wygłoszony
    na międzynarodowym sympozjum poświęconym Strindbergowi we wrześniu 1973 r.].
26. Komentarz biblijny i homiletyczno-liturgiczny do niedzielnych i świątecznych czytań mszalnych.
    Cykl A [współpraca, tu 6 niesygnowanych tekstów], red. bp Jerzy Stroba, ATK, Warszawa 1975.
27. Wanda Achremowiczowa [nekrolog], "Biuletyn Polonistyczny" IBL PAN 1976, z. 1, s. 76-78.
28. Katolicki Uniwersytet Lubelski. Sekcja Filologii Polskiej,
    "Biuletyn Polonistyczny" IBL PAN 1977, z. 4, s. 18-21 [sprawozdanie].
29. "Seminare" - nowe wydawnictwo salezjańskie [recenzja], "Życie i Myśl" 1977 nr 5, s. 143-145
    [opublikowano pod nazwiskiem Jan Malewicki].
30. Pośrodku życia w śmierci jesteśmy, "Tygodnik Powszechny" 1978, nr 22
    [rec. spektaklu TA KUL pt. Wilgoć]
31. Recherches sur le drame et le théâtre a l`Universite Catholique de Lublin,
    "Roczniki Humanistyczne" t. XXV (1977), z. 1, s. 136-138.
32. Chwalibóg Józef [hasło] w: Encyklopedia katolicka, t. 3, Lublin 1979, kol. 428-429.
33. Czerwińsk nad Wisłą [hasło] w: EK, kol. 840-841.
34. Ocalić życie, "Tygodnik Powszechny" 1980, nr 20 [rec. spektaklu TA KUL pt. Wędrowne].
35. Zgruchotana wielkość. Wokół teatru Knuta Hamsuna.
    "Roczniki Humanistyczne", t. XXIX (1981), z. 5, s. 5-39.
36. Czy stać nas na nową formę teatru?, "Nostra". Biuletyn salezjański, R XXXVII (1982),
    nr 226, s. 39-41 [dotyczy organizowania przy parafiach salezjańskich teatru dla dorosłych].
37. Donacjan [święty, hasło] w: EK, t. 4, Lublin 1983, kol. 107.
38. Donat [Donatus Aelius, hasło], tamże, kol. 107-108.
39. Donat z Arezzo [hasło], tamże, kol. 108-109. [Współautor Antoni Bazielich].
40. Donat z Fiesole [hasło], tamże, kol. 109.
41. Donat z Münstereifel [hasło], tamże, kol. 110.
42. Donatello [hasło], tamże, kol. 110-111.
43. Dore Gustave [hasło], tamże, kol. 120-121.
44. Zgruchotana wielkość. Wokół teatru Knuta Hamsuna, w: Wśród mitów teatralnych Młodej Polski,
    pr. zbior., red. I. Sławińska, B. Stykowa, Kraków 1983, s. 342-393. Resume.
45. Wpłynąć w szczęśliwą wieczność, "Tygodnik Powszechny" 1984, nr 1
    [rec. spektaklu Sceny Plastycznej KUL pt. Brzeg].
46. Słowo wstępne, w: Misterium Christi. Męka Pańska [słowa F. Harazim, muz. A. Chlondowski],
    Rumia 1984.
47. Katolicki Uniwersytet Lubelski. Sekcja Filologii Polskiej,
    "Biuletyn Polonistyczny" IBL PAN 1985, z. 1-2, s. 223-224 [sprawozdanie].
48. O dramacie i teatrze Strindberga, tamże, s. 75-80 [streszczenie tez pracy doktorskiej].
49. Skandynawowie w repertuarze krakowskim (1877-1918),
    "Zeszyty Naukowe UJ". Prace historycznoliterackie DCCXXXVIII (1985), z. 58
    [Z dziejów teatru krakowskiego. Materiały z sesji Dwieście lat teatru w Krakowie 1781-1981,
    red. Jan Michalik].
50. Katolicki Uniwersytet Lubelski. Sekcja Filologii Polskiej. 1984/1985,
    "Biuletyn Polonistyczny" IBL PAN 1986, z. 2, s. 201-205 [sprawozdanie].
51. Od redakcji, "Seminare" 1986. s. 7-8
    [wprowadzenie do numeru poświęconego religijnemu wychowaniu młodzieży].
52. Giannatelli Roberto, Jak studiować katechetykę dzisiaj? tłum. i oprac. Marian Lewko,
    "Seminare" 1986, s. 215-221 [skrót referatu wygłoszonego w KUL
    przez rektora Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie].
53. Teatr wielkich metafor, "Tygodnik Polski" 1987, nr 13 [rec. spektaklu TA KUL pt. Pętanie].
54. Niezwykły nawet wśród świętych, "Seminare" 1987-1988, s. 7-9
    [prezentacja sylwetki św. Jana Bosko w stulecie śmierci].
55. Ksiądz Bosko i jego "teatrzyk", tamże, s. 67-78
    [o roli teatru w szkołach prowadzonych przez świętego].
56. Eucharystia w pedagogicznej myśli księdza Bosko, tamże, s. 79-89, współautor Andrzej Świda.
57. Aneks, oprac. Marian Lewko, tamże, s. 225-231.
    Zawiera: Daty znaczące w życiu księdza Bosko;
    Ważniejsze daty w historii Towarzystwa Salezjańskiego;
    Przełożeni wyżsi Towarzystwa Salezjańskiego; Ważniejsze daty w historii salezjanów polskich.
58. Katolicki Uniwersytet Lubelski. Sekcja Filologii Polskiej 1985/86,
    "Biuletyn Polonistyczny" IBL PAN 1987, z. 1, s. 185-188 [sprawozdanie].
59. Biblijne konteksty dramaturgii Augusta Strindberga,
    "Zeszyty Naukowe KUL" R XXXI (1988), nr 4 (124), s. 29-40.
60. Strindberg - O`Neill - Współczesny teatr. Sztokholmskie obrady pod egidą Fundacji Nobla,
    tamże, s. 55-61 [prezentacja referatów z międzynarodowego sympozjum].
61. Katolicki Uniwersytet Lubelski. Sekcja Filologii Polskiej 1987/88,
    "Biuletyn Polonistyczny" IBL PAN 1989, z. 2, s. 183-187 [sprawozdanie].
62. Giordano Luca [hasło] w: EK, t. 5, Lublin 1989, kol. 1088.
63. Eschatologiczne zamyślenie, "Przegląd Uniwersytecki" 1990, nr 1-2
    [rec. spektaklu TA KUL pt. Wrota].
64. Inne miejsce. Tęsknota za czystym wnętrzem, "Gazeta Festiwalowa", Lublin, 13 kwietnia 1991.
    Jednodniówka z okazji Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Studenckich.
     Studencka Wiosna Teatralna - Lublin 1991
    [o przedstawieniach jednoaktówek Pintera w wyk. Teatru 38 z Krakowa].
65. O semantyce i funkcji rekwizytów w dramatach Augusta Strindberga,
    "Akcent" 1991, nr 1 (43), s. 170-177.
66. Biblioteka teatralna Jana Okońskiego. Wartość repertuaru i jego miejsce
    w życiu kulturalnym prowincji. (Parę uwag na marginesie rozproszonego zbioru),
    w: Dramat i teatr romantyczny, red. nauk. D. Ratajczak, Wrocław 1992, s. 281-306.
67. Layla Alexander, Tajemnice i sekrety Andrzeja Tarkowskiego,
    tłum. z rosyjskiego i opatrzył biogramem reżysera Marian Lewko,
    "Akcent" 1992, nr 2-3 (48-49), s. 201-211.
68. Tchnienie życia i śmierci, "Tygodnik Powszechny" 1993, nr 17
    [rec. spektaklu TA KUL pt. Tchnienie].
69. Le souffle [Chronique], "Le Théâtre en Pologne" 1993, nr 2, s. 48.
70. The Breath [Reports], tamże, s. 52-53, wersja angielska tekstu.
71. Arnold Szyfman i jego teatr [rec. książki E. Krasiński,
    Teatr Polski Arnolda Szyfmana 1919-1939,
    Warszawa 1991], "Akcent" 1993, nr 1-2 (51-52), s. 255-259.
72. O teatrze i dramacie emigracyjnym, "Akcent" 1993, nr 3 (53), s. 227-235
    [sprawozdanie z sympozjum zorganizowanego w Poznaniu].
73. Semantic Analysis of the Role of Stage Properties in the first act of Eric XIV,
    "Studia Scandinavistica" 14 (1993), s. 111-122.
74. Chrześcijańskie konteksty dramaturgii Augusta Strindberga,
    "Roczniki Humanistyczne" t. XLII, z. 1, s. 85-121.
75. Guercino [hasło] w: EK, Lublin 1993, t. 6, kol. 379-380.
76. Harazim Franciszek [hasło], tamże, kol. 547-548.
77. Jeszcze nie monografia... [rec. książki Teatr bezsłownej prawdy, red. W. Chudy, Lublin 1990],
    "Zeszyty Naukowe KUL" R XXXV (1992), nr 1-2 (137-138), s. 95-108 [druk 1995].
78. Nowe studium o Ibsenie [rec. książki E. Beyera, Henryk Ibsen, Gdańsk 1993],
    "Akcent" 1995, nr 3-4 (61-62), s. 214-217.
79. Mrok i światło teatru Leszka Mądzika, "Pokaz". Pismo krytyki artystycznej, 1995 nr 4 (13),
    [referat wygłoszony na sympozjum z okazji 25 lat Sceny Plastycznej KUL].
80. Mrok i światło teatru Leszka Mądzika,
    w: Pogranicza teatru, red. Jacek Lewandowski, Lublin 1996, s. 33-48.
81. Kronika Sceny Plastycznej KUL, oprac. Marian Lewko, tamże, s. 73-82.
82. Teatr wielkich metafor. Szkice o Scenie Plastycznej KUL, Warszawa 1996, s. 123, 14 ilustr.
    [książka, tu przedruk recenzji opublikowanych wcześniej].
83. Teatr ludzkiego universum, "Notatnik Teatralny" 1996 nr 11, s. 146-150
    [o Scenie Plastycznej KUL].
84. Scena Plastyczna Leszka Mądzika. Jaka filozofia, jaka sztuka? w: Teatr i antropologia.
    Materiały z sesji "Antropologia teatru jako wydarzenia na pograniczu kultur",
    Białystok 20 XI 1993. Biblioteka pamięci i myśli, nr 16. Białystok 1996.
85. Obecność Skandynawów w polskiej kulturze teatralnej w latach 1876-1918,
    Lublin 1996, s. 848, książka [rec. L. Kuchtówna, Akcent 1998 nr 4 (74)].
86. Scena Plastyczna KUL w Budapeszcie, "Przegląd Uniwersytecki" 1997, nr 5-6, s. 20.
87. Zbyt wiele pułapek wątpliwości,
    "Zeszyty Naukowe KUL" R XL (1997), nr 1-2 (157-158), s. 195-203
    (rec. książki B. Stykowej: Teatr amatorski w Lublinie i na Lubelszczyźnie w latach 1866-1918,
    Red. Wydawnictw KUL, Lublin 1997].
88. Wileńskie inscenizacje dramatów Jerzego Szaniawskiego,
    w: Wilno teatralne, red. Mirosława Kozłowska, Warszawa 1998, s. 238-256.
89. Z dziejów teatru w Lublinie, "Akcent" 1998 nr 4 (74), s. 124-127,
    (rec. książki S. Kruka, Teatr Miejski w Lublinie 1919-1939, Lublin 1997).
90. Norwesko-polskie dni literatury w Oslo, "Akcent" 1998 nr 4 (74), s. 169-170.
91. Le drame scandinave au théâtre polonais premiere moitié du siecle,
    "Le Théâtre en Pologne 1999" nr 1, s. 6-9.
92. Scandinavian Plays in Polish Theatres First Half of the 20th Century, tamże, s. 9-11
93. Studia o Strindbergu, Lublin 1999, s. 352, 20 il., sum. [książka].
94. Kamila Janicka, Łódzki okres działalności teatralnej Mariana Gawalewicza (1903-1906),
    oprac. M. Lewko, Lublin 2000, RW KUL ss. 227 [seria Katedry Dramatu i Teatru].
95. Świat wewnętrzny bohaterów chłopskich w dramaturgii Wiesława Myśliwskiego,
    w: O twórczości Wiesława Myśliwskiego (w 70. rocznicę urodzin pisarza), Kielce 2001, s. 83-103.
96. Instytut Filologii polskiej KUL. Katedra Dramatu i Teatru
    (skład osobowy, działalność merytoryczna pracowników, krótka historia działalności katedry,
    stan obecny realizowanego programu, informacje o posiadanej dokumentacji teatralnej),
    "Rzeczy Teatralne" 2001, nr 7-8, s. 9-17.
97. Teatrologia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tradycja i dzień dzisiejszy,
    w: Teatrologia polska u schyłku XX w., red. J. Michalik, A. Marszałek, Kraków 2001, s. 27-30.
98. Dramat obcy w Polsce 1756-1965. Premiery. Druki. Egzemplarze. Informator* A-K,
    pr. zesp. pod kierunkiem Jana Michalina, Kraków 2001.
    [Współpraca redakcyjna odnotowana we wstępie do tomu].
99. Spektakle Strindbergowskie w Szczecinie, w: Szczecin teatralny,
    pod red. M. Kozłowskiej, Szczecin 2002.
100. Teatr wileński międzywojnia wobec dramaturgii amerykańskiej,
    w: Wilno i świat. Dzieje środowiska intelektualnego,
    IV Międzynarodowa Konferencja, Białystok 13-16 września 2000 r. [Druk] Białystok 2003.
101. Amelia Hertzówna: Dramaty zebrane. Wstęp i opracowanie, ks. Marian Lewko,
    Uzupełnił i do druku przygotował: Wojciech Kaczmarek.
    Katedra Dramatu i Teatru KUL, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003.
102. Dramat obcy w Polsce w XIX i XX wieku. Materiały z międzynarodowej konferencji
    zorganizowanej przez Katedrę Dramatu i Teatru w Kazimierzu nad Wisłą 24-25 września 2001,
    pod red. Mariana Lewki, Wojciecha Kaczmarka i Joanny Michalczuk,
    książka złożona do druku (2003) w Wydawnictwie KUL [druk: Lublin 2004].

 
[za:] Wojciech Kaczmarek,
'Ksiądz profesor Marian Lewko - teatrolog i wychowawca',
'Seminare' 19, 2003, s. 22-26

 

 

Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski


Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 25.09.2008, godz. 03:59 - Artur Podsiadły