Konferencja: Polska heraldyka kościelna

- stan i perspektywy badań

W dniach 13 - 14 listopada 2000 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL odbyła się konferencja

zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Heraldyczne, Oddział w Lublinie

oraz Katedrę Nauk Pomocniczych Historii Instytutu Historii Kościoła Katolickiego KUL

Na konferencję złożyły się kolejno następujące wystąpienia:

ks. prof. dr hab. Anzelm Weiss (KUL):
Stan badań nad heraldyką kościelną
prof. dr hab. Józef Szymański (UMCS w Lublinie):
W sprawie odrębności polskiej heraldyki kościelnej
prof. dr hab. Stefan K. Kuczyński (PAN w Warszawie):
Arcybiskup Bruno Bernard Heim - heraldyk Kościoła
dr Marceli Antoniewicz (WSP w Częstochowie):
Heraldyka biskupów wileńskich do połowy XVI wieku
prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski (WSP w Zielonej Górze):
Herby osobiste biskupów i opatów w herbach biskupstw i opactw na Śląsku i w Ziemi Lubuskiej
dr Aleksandra Jaworska (UMCS w Lublinie):
Dekoracja malarska dokumentów biskupich jako źródło do heraldyki kościelnej (komunikat)
dr Edward Gigilewicz (KUL):
Herby biskupów polskich w okresie PRL
ks. Paweł Dudziński (Warszawa):
Heraldyka polskiej hierarchii Kościoła Grecko-Katolickiego (Bizantyńsko-Ukraińskiego) w XX wieku
na tle herbów hierarchii Katolickich Kościołów Wschodnich
wywodzących się z unii brzeskiej i użhorodzkiej
prof. dr hab. Jan Pakulski (UMK w Toruniu):
Średniowieczne pieczęcie herbowe
arcybiskupów i biskupów metropolii gnieźnieńskiej (analiza porównawcza)
dr Piotr Dymmel (UMCS w Lublinie):
Herby kapituł w "Klejnotach" Jana Długosza (komunikat)
dr Marek L. Wójcik (Uniwersytet Wrocławski):
Heraldyka klasztorów cysterskich na Śląsku
dr Przemysław Wiszewski (Uniwersytet Wrocławski):
Tradycja heraldyczna wybranych klasztorów żeńskich na Śląsku (XIII w. - 1 połowa XIX w.)
mgr Adam Żurek (Wrocław):
Heraldyka norbertanów śląskich w dobie nowożytnej
prof. dr hab. Barbara Trelińska (UMCS w Lublinie):
Nobilitacje duchownych w Polsce w XVI wieku
dr Henryk Seroka (UMCS w Lublinie):
Wpływ heraldyki kościelnej na herby miast w Małopolsce do końca XVIII wieku
dr Tomasz Panfil (KUL):
Emblematy a heraldyka kościelna
mgr Marcin Hlebionek (UMK w Toruniu):
W połowie drogi do herbu.
Ze studiów nad pieczęciami gmin wyznaniowych na przełomie XVIII/XIX wieku

 

Przedstawiona wyżej konferencja bezpośrednio nie zaowocowała żadną obszerniejszą publikacją.
Dopiero w 2004 roku ukazała się praca, której współredaktorami byli dwaj znawcy przedmiotu:
uczestnik konferencji, ks. A. Weiss i historyk z KUL, K. Skupieński (przyp. red.)

 

 K. Skupieński, ks. A. Weiss Przedstawiona wyżej konferencja bezpośrednio nie zaowocowała żadną obszerniejszą publikacją.
Dopiero w 2004 roku ukazała się praca, której współredaktorami byli dwaj znawcy przedmiotu:
uczestnik konferencji, ks. A. Weiss i historyk z KUL, K. Skupieński (przyp. red.).

Krzysztof Skupieński, ks. Anzelm Weiss (red.):
Polska Heraldyka Kościelna. Stan i perspektywy badań
ss. 204, Wydawnictwo DiG Sp. J., Warszawa 2004, 2005
ISBN: 83-7181-324-4

Heraldyka kościelna
to dział jednaj z nauk pomocniczych historii, zwanej heraldyką,
zajmujący się od strony historycznej i praktycznej
herbami duchowieństwa, instytucji i organizacji kościelnych.
Specjalne miejsce w heraldyce kościelnej zajmuje
heraldyka papieska, a przedmiotem jej zainteresowania są
herby papieży, dygnitarzy, urzędów papieskich,
kapituł, zgromadzeń zakonnych, a nawet parafii.
Jest to pierwsza próba przybliżenia polskiemu czytelnikowi
tych bogatych - choć dawniej bagatelizowanych - zagadnień.

 

Zawarte w tomie artykuły badaczy z całego kraju dotyczą herbów instytucji kościelnych zawartych w Klejnotach Długoszowych, na przedstawieniach z historycznych pieczęci i znaków pieczętnych współczesnych biskupów katolickich, a także unickich.

 

 

 

Autor: Jan Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2008, godz. 17:30 - Jan Wasilewski