60 lat UMCS 1944 - 2004

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

z udziałem gości zagranicznych

'Książka ponad podziałami'

 

 

60_lat_umcs

Organizatorzy Konferencji:

Instytut Bibliotekoznawstwa
i Informacji Naukowej
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
przy współudziale
Biblioteki Narodowej w Warszawie,
Narodowej Biblioteki Rosji
w Sankt Petersburgu,
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. H. Łopacińskiego w Lublinie
i Muzeum Lubelskiego

Obrady plenarne Konferencji odbywały się we wtorek 16 listopada w Galerii Malarstwa Muzeum Lubelskiego, ul. Zamkowa 9.

Obrady w sekcjach - w dniach 16 - 18 listopada - odbywały się
w Kolegium Humanistycznym UMCS (Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4);
w Bibliotece Głównej UMCS (ul. Radziszewskiego 11);
oraz w filii nr 27 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego
(ul. Braci Wieniawskich 5).

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

Wtorek, 16 listopada

Powitanie uczestników i otwarcie obrad przez JM Rektora UMCS
prof. dr hab. Mariana Harasimiuka

Obrady plenarne

 • prof. dr Jerzy Starnawski (PAU): Przez granice
 • prof. dr hab. Stefan Nieznanowski (IFP UMCS):
  Przyjaźnie literackie. Krąg katolicki i protestancki w wieku XVII
 • prof. dr hab. Hassan Jamsheer (Katedra Studiów Bliskowschodnich IH UŁ):
  Książka i księgozbiory w świecie arabskim
 • prof. dr hab. Selim Chazbijewicz (INP UWM Olsztyn):
  Książka polsko-litewskich Tatarów i jej rola w kształtowaniu samoświadomości etnicznej
 • Otwarcie wystawy "Książka ponad podziałami"
 • ks. prof. dr hab. Zygmunt Zieliński (IH KUL):
  Znaczenie encykliki Rerum Novarum dla etosu Europy
 • dr Teresa Pankowska (BU KUL):
  Wielokierunkowy nurt badawczy w książkach Włodzimierza Sedlaka
 • prof. dr hab. Zbigniew Żmigrodzki (UŚ):
  Książka nieobecna w bibliotece: współczesne ograniczenia wolności czytania
 • prof. dr hab. Krzysztof Migoń (INiB UWr): Książka w sztucznych językach międzynarodowych
  - uczona zabawa, czy rzeczywiste narzędzie poznania ponad granicami?
 • Dyskusja / Promocja książek / Zwiedzanie kaplicy zamkowej
  Obrady w sekcjach

 

Sekcja A: Książka jako przekaz kultury

Wtorek, 16 listopada

 • mgr Arkadiusz Adamczuk (BU KUL): Średniowieczne malarstwo książkowe w służbie prawa. Trzynastowieczny Rękopis Kodeksu Gracjana ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL
 • dr Ewa Andrysiak (Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk):
  Wydawnictwa bibliograficzne jako forma ochrony dorobku piśmienniczego
 • mgr Helena Magdalena Choraczyńska (IBilN UMCS): Duch narodowy polski
  w drukach muzycznych Michała Kleofasa Ogińskiego w okresie porozbiorowym
 • mgr Marta Denys (Dom Kultury LSM Lublin): Spojrzenie na kulturę materialną
  i duchową pogranicza południowo-wschodniego w literaturze krajoznawczej
 • dr Andrzej Dróżdż (Instytut INiB AP im. KEN w Krakowie):
  Książka jako warunek kształtowania się utopijnych wizji świata
 • dr Dariusz Kuźmina (Instytut INiSB UW): Biblia i katechizmy w XVI wieku
 • dr Krzysztof Walczak (Kaliskie Tow. Przyjaciół Nauk):
  Obraz współżycia nacji i religii w XIX-wiecznych czasopismach Kalisza
 • dr Krzysztof Latawiec (IH UMCS): Książka polska w zbiorach bibliofilów rosyjskich
  w Królestwie Polskim w latach 1864 - 1915
 • mgr Kamil Rej (Studium Doktoranckie IH UMCS):
  Lektury lubelskiej inteligencji w latach pierwszej wojny światowej
 • Dyskusja

 

Sekcja B: Instytucje książki

Wtorek, 16 listopada

 • prof. dr hab. Janusz Dunin-Horkawicz (WS Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi):
  Maurycy Bolesław Wolff i Zygmunt Librowicz w służbie książki polskiej i rosyjskiej
 • dr Natalia Romanowa (Główny Bibliograf Oddz. Rękopisów, Starodruków i Rzadkiej Książki BN Białorusi w Mińsku): Kolekcja książek zagranicznych w zbiorach Narodowej Biblioteki Białorusi jako przejaw procesów integracyjnych w kulturach słowiańskich
 • dr Jerzy Kuzicki (IH URz): Od obrazków wiejskich po dzieła filozoficzne.
  Zarys dziejów i oferta 'Księgarni i Wydawnictw Dzieł Katolickich, Naukowych
  i Rolniczych' w Krakowie w latach 1849 - 1874
 • prof. Nikołaj Nikołajew (kierownik Oddziału Rzadkiej Książki BN w Sankt Petersburgu):
  Iz wielikogo kniażiestwa litowskogo w rosijskuju imperiu.
  Izdatiel'skaja diejatiel'nost' wilienskogo monastyra Swiatoj Trójcy
 • dr Jowita Patyra (Instytut Historii Sztuki KUL):
  Skryptorium i księga w kulturze średniowiecznej Europy
 • Aleksander Stefanowicz (Kierownik Oddziału Rzadkiej Książki i Rękopisów
  BN Białorusi w Mińsku): Biblioteka Nieswieżskoj ordinacyi Radziwiłłów
  czieriez prizmu władielczieskich zapisiej (po materiałam fonda CNB NAN Biełarusi)
 • mgr Emilia Szydłowska (IKiCZ BN): Kulturotwórcza rola małych wydawnictw
 • dr Mirosława Zygmunt (BN Warszawa):
  "Nasi sąsiedzi - nowe spojrzenie" - cykl wystaw w Bibliotece Narodowej
 • dr Łukasz Romanowski (UL): Praktyka zapisywania wygłaszanych kazań i ich wpływ na publikacje w Anglii XVI - XVII wieku

 

 

Sekcja C: Integracyjne i aksjologiczne funkcje książki

Wtorek, 16 listopada

 • Otwarcie wystawy Ekslibris ponad podziałami z kolekcji Alfreda Gaudy z Lublina
 • dr Beata Skrzydlewska (IHS KUL): Kroniki imbramowickie jako źródło wiedzy o wielopłaszczyznowej działalności zakonu norbertanek w Imbramowicach
 • dr Małgorzata Cwenk (IFP KUL): Biblioteka polska w Tobolsku w latach 1840 - 1860
 • prof. dr hab. Tadeusz Szkołut (IF UMCS): Aksjologia powieści europejskiej a idea zgodnego współżycia kultur
 • mgr Małgorzata Trojnacka (BU KUL): Imago mundi w polonikach XVIII wieku
 • mgr Jolanta Wasilewska (BU KUL): Uroda książki. Przegląd opraw księgozbioru BU KUL
 • prof. dr Tatjana Dołgodrowa (BN Rosji w Moskwie): O sozdanii katałoga piereplotow raboty Jakoba Krauze i jego kruga, chraniaszczichsia w Russkoj gosudarstwiennoj bibliotiekie
 • dr Zbigniew Jóźwik (UMCS): Międzynarodowe Kongresy Exlibrisowe
 • dr Irina Siergiejewna Zwieriewa (kierownik Działu Dokumentów Archiwalnych Narodowej Biblioteki Rosji w Sankt Petersburgu): Knigi poczitajemyje zapreszczonnymi. O sud'bie nieskol'kich warszawskich izdanij 1830-ch godów w Impieratorskoj publicznoj bibliotiekie Sankt-Pieterburga
 • dr Olga Ciwkacz (Uniwersytet Przykarpacki Ivano-Frankowsk): "Dziady" Adama Mickiewicza na scenie teatru w Stanisławowie w latach 1919 - 1939 jako wyraz odrodzenia Polski
 • Dyskusja

 

Wystawa / warsztaty / wycieczka

Środa, 17 listopada

 • Otwarcie i zwiedzanie wystawy prac plastycznych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie "Ilustracje książkowe oczami niepełnosprawnych"
 • Warsztaty czytelnicze dla uczniów klasy integracyjnej Szkoły Podstawowej pt. "Jak powstawała książka". Prowadząca - Agnieszka Pawlak-Dziaduch
 • Zwiedzanie Muzeum Zamoyskich w Kozłówce (pamiątkowa fotografia na dole strony)
 • Obrady w sekcjach

 

Sekcja A: Integracyjna funkcja książki

Środa, 17 listopada

 • dr Renata Aleksandrowicz (Instytut INiB UWr): Rola książki w utrzymywaniu więzi międzypokoleniowych przez ludzi starych
 • dr Anna Gruca (Instytut INiB UJ): Świat książki litewskiej w Krakowie na przełomie XIX i XX wieku
 • dr Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew (UW-M Olsztyn): Rola książki w życiu społeczności religijnej na przykładzie starowierców
 • dr Lilia Kowkiel (Instytut INiB AP im. KEN w Krakowie): Zainteresowania czytelnicze kobiet ziem litewsko-białoruskich w XIX wieku a stereotypy społeczne
 • dr Maria Kalczyńska (IBilN UŚ w Katowicach): Książka w kontaktach międzynarodowych i wielokulturowych (na przykładzie wybranych atrybutów systemu książki polskiej w Niemczech)
 • mgr Hanna Łaskarzewska (BN Warszawa): Zbiory przejęte i przemieszczone - dzielą czy łączą?
 • dr Magdalena Rzadkowolska (KBilN UL): Książka w Łodzi wielokulturowej 1918 - 1939
 • dr Natalia Sawerczenko (NB Białorusi): Książka w kulturze Białorusi i jej rola w przełamywaniu barier etnicznych, politycznych i religijnych
 • prof. dr hab. Roman Tokarczyk (Wydział Prawa UMCS): Mój tryptyk ponad podziałami
 • dr Marta Pękalska (IBilN UWr):Współczesne wydawnictwa polskie we wspólnocie środkowoeuropejskiej
 • Dyskusja

Sekcja B: Pedagogiczna rola książki

Środa, 17 listopada

 • prof. dr hab. Danuta Adamczyk (IB i Dziennikarstwa AŚ im. J. Kochanowskiego w Kielcach):Lwowskie wydawnictwo dla ludu "Macierz Polska" (1882 - 1914)i jego udział w procesie edukacji narodowej
 • dr Olga Walierewna Gusjewa (Dział Słowiański w Bibliotece Akademii Nauk Rosji w Sankt Petersburgu): Polskije dietskije knigi XIX-togo wieka i Sankt-Pieterburgskaja Akademija Nauk
 • dr Jolanta Gwioździk (IBilN UŚ): Książka w procesie edukacji w klasztorach żeńskich doby staropolskiej
 • mgr Anna Pachocka (Studium Doktoranckie IH UMCS): Kształcenie dzieci na obszarach byłej Rzeczypospolitej przy pomocy literatury polskiej i zagranicznej w I połowie XIX wieku
 • mgr Tomasz Kruszewski (Instytut INiB UMK): Dlaczego w domach dziecka nie czyta się książek?
 • dr Barbara Pytlos (IBilN UŚ): Edukacja czytelnicza w dialogu z książką
 • mgr Barbara Zezula (BU KUL): Idea Pszczelina i praca oświatowa rodziny Turkowskich w latach '30. ubiegłego stulecia w świetle dokumentów z Archiwum Tadeusza Turkowskiego w BU KUL i księgozbioru rodziny
 • prof. dr hab. Stanisław Kosiński (Instytut Socjologii UMCS), mgr Anna Szkoła (WSPA Lublin):Podręcznik socjologii Piotra Sztompki ponad podziałami społecznymi
 • Dyskusja

Sekcja C: Terapeutyczna rola książki

Środa, 17 listopada

 • Warsztaty czytelnicze dla czytelników słabowidzących: Etos rycerski. Opowieść historyczno-literacka od średniowiecza do współczesności. Prowadzi kierowniczka filii, Jadwiga Janaszek
 • mgr Ewa Flis, mgr Katarzyna Horbowska-Zaranek (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublinie): Kształcenie zawodowe młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim a potrzeby czytelnicze
 • Andrzej Szymczakowski (Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie):Książka jako źródło inspiracji twórczej artysty niepełnosprawnego
 • prof. dr hab. Zofia Sokół (IB i Dziennikarstwa AŚ im. J. Kochanowskiego w Kielcach):"Pochodnia". Czasopismo dla niewidomych 1948 - 2003
 • dr Beata Tworek (IS UMCS): Książka w walce z nałogami
 • dr Iwona Pietrzkiewicz (Instytut INiB AP im. KEN Kraków): Książka w klasztorach bonifraterskich - placówkach opieki nad chorymi w dawnej Rzeczypospolitej
 • ks. mgr Ryszard Tujak (Duszpasterstwo Osób Niesłyszących i Niewidomych): Wartości terapeutyczne czytelnictwa osób niesłyszących
 • dr Małgorzata Fedorowicz (Instytut INiB UMK): Formy obsługi bibliotecznej użytkowników niepełnosprawnych w Polsce
 • Dyskusja

Sekcja A: Integracyjne i aksjologiczne funkcje książki

Czwartek, 18 listopada

 • mgr Arkadiusz Adamczuk (BU KUL): Iluminacje książek francuskich ok. 1400 roku jako nośnik gotyku międzynarodowego
  na podstawie dzieł zaprezentowanych na wystawie w Luwrze (2004)
 • prof. dr hab. Antoni Krawczyk (IBilN UMCS)" Książka atrybutem pełni człowieczeństwa w Areopagitice Johna Miltona
 • dr Bogumiła Staniów (Instytut INiB UWr): Książki z książek. Przekłady polskiej literatury dla dzieci i młodzieży jako komunikaty kultury
 • dr Małgorzata Gorczyńska (IBilN UMCS): Popularyzacja treści społeczno-literackich w polskich kalendarzach z II połowy XVIII wieku
 • prof. dr hab. Feliks Czyżewski (IFS UMCS): Atlas języka ukraińskiego jako dzieło lingwistyczne integrujące języki słowiańskie
 • dr Artur Znajomski (IBilN UMCS): Bariery polityczne w bibliografiach polskich po II wojnie światowej i ich przełamywanie
 • dr Beata Cessak-Obydzińska: "Książka ponad podziałami" na przykładzie amerykańskich klubów książkowych
 • Dyskusja

Sekcja B: Książka a multimedia

Czwartek, 18 listopada

 • dr Marek Adamiec (IFP UG): Książka elektroniczna - mity, nadzieje, hipotezy. Perspektywa polska a perspektywa globalna
 • mgr Jarosław Misiak: Dokumenty elektroniczne jako nowa forma udostępniania tekstu. Szanse i zagrożenia niekontrolowanego obiegu książki elektronicznej
 • dr hab. Jerzy Plis (IBilN UMCS): Książka w międzynarodowym obiegu informacji
 • mgr Sebastian Wierny (IKiCz BN w Warszawie): Kultura książki a rozwój i oddziaływanie Internetu
 • dr Adam Nowak (IBilN UMCS): Aparat cyfrowy jako uniwersalne narzędzie multimedialne
 • Dyskusja

Zakończenie obrad Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

'Książka ponad podziałami'

Czwartek, 18 listopada

Podsumowanie Konferencji, zakończenie obrad

 

Głównym problemem konferencji było ukazanie znaczącej roli książki, od początku jej istnienia
aż do chwili obecnej, w procesie kształtowania się cywilizacyjnego rozwoju ludzkości.
Organizatorzy pragnęli zwrócić uwagę na:
- rolę książki w tworzeniu i promowaniu postępu naukowo - technicznego;
- przełamywanie barier etnicznych, politycznych i religijnych,
a także negatywnych stereotypów i uprzedzeń;
- kształtowanie lepszej wizji świata i upowszechnianie wartości ogólnoludzkich;
- przybliżanie ludzkości osiągnięć kulturalnych
oraz wpływ książki na niwelowanie zapóźnień kulturalnych;
- integrowanie osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa poprzez biblioterapię
i upowszechnianie czytelnictwa wśród ludzi specjalnej troski.
Jeśli chodzi o ostatni punkt, to zaplanowano ekspozycję tych książek z różnych kręgów kulturowych,
które odegrały znaczącą rolę w tym procesie. Konferencji towarzyszyły warsztaty biblioterapeutyczne
oraz wycieczka.

 

 XI 2003: uczestnicy konferencji
Uczestnicy Konferencji podczas wycieczki - przed Muzeum w Kozłówce
(fot. Koło Naukowe Bibliologów UMCS, 17.XI 2004 r.)

 

Niektóre wystąpienia pracowników BU KUL, uczestników tej Konferencji
(zostały wyróżnione w powyższym programie kolorem zielonym),
zostaną opublikowane w naszej witrynie w dziale 'Akademia'

 

Opracowanie (na podstawie materiałów UMCS) i redakcja:
Jan Krzysztof Wasilewski

Autor: Jan Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2008, godz. 14:03 - Jan Wasilewski