REGULAMIN BIBLIOTEKI INSTYTUTU PEDAGOGIKI KUL

 Przepisy ogólne.

 

1. Biblioteka Instytutu Pedagogiki, zwana dalej Biblioteką, jest integralną częścią Biblioteki Uniwersyteckiej KUL i pełni funkcję biblioteki specjalistycznej przy Instytucie Pedagogiki.

 

 

2. Zadaniem Biblioteki jest organizowanie warsztatu pracy naukowej i dydaktycznej dla potrzeb Instytutu Pedagogiki.

 

 

3. Gromadzenie zbiorów odbywa się we współpracy z Biblioteką Główną. Księgozbiór dydaktyczny powinien być gromadzony w większej liczbie egzemplarzy. Nie gromadzi się starych druków, zabytkowych rękopisów, prac dyplomowych oraz innych zbiorów szczególnie cennych, wymagających specjalnych warunków przechowywania. Księgozbiór dydaktyczny finansowany jest z budżetu KUL, zaś księgozbiór służący do badań naukowych może być sfinansowany tak z budżetu KUL, jak również ze środków przeznaczonych na działalność statutową i na badania własne w ramach realizowanych w Uczelni zadań badawczych.

 

 

4. Pracownicy Biblioteki podlegają Dyrektorowi Biblioteki Uniwersyteckiej.

 

 

5. Bezpośrednim przełożonym pracowników Biblioteki jest Kierownik Bibliotek Specjalistycznych, powoływany przez Rektora na wniosek Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej.

 

 

6. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Dyrektor Instytutu Pedagogiki, w szczególności sprawuje opiekę naukową nad działalnością Biblioteki i określają strategię gromadzenia zbiorów.

 

 

7. Pracownicy Biblioteki są zobowiązani w szczególności do:
- opracowania zbiorów zgodnie ze sztuką bibliotekarską i przyjętymi w Bibliotece Uniwersyteckiej standardami;
- troski o stan i zabezpieczenie materiałów bibliotecznych przed zniszczeniem i utratą;
- prowadzenia statystyki udostępnień oraz przyrostu i ubytków księgozbioru;
- sporządzania sprawozdań z wykonywanych zadań;
- kształcenia się i doskonalenia zawodowego, w tym do uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez Bibliotekę Uniwersytecką lub inne powołane do tego instytucje lub organizacje, po uzyskaniu zgody Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej;
- przygotowania preliminarza budżetowego i przestrzegania dyscypliny finansowej.

 

 

8. Dni oraz godziny otwarcia i zamknięcia Biblioteki ustala Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej na wniosek pracownika Biblioteki po uwzględnieniu opinii osób odpowiedzialnych za nadzór merytoryczny nad Biblioteką.

 

 

9. Czas otwarcia Biblioteki podany jest do wiadomości użytkowników na drzwiach wejściowych i na stronie internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej. Wszelkie zmiany podawane są każdorazowo do wiadomości w w/w formie z 7-dniowym wyprzedzeniem.

 

 

Zasady korzystania ze zbiorów Biblioteki Instytutu Pedagogiki.

 

 

10. Zbiory Biblioteki są udostępniane w siedzibie biblioteki: pracownikom i studentom KUL, pracownikom i studentom innych uczelni oraz osobom zatrudnionym w instytucjach nauki i kultury. Pierwszeństwo do korzystania ze zborów posiadają pracownicy i studenci KUL.

 

 

11. Korzystanie ze zbiorów jest możliwe po pozostawieniu ważnej legitymacji studenckiej, legitymacji pracowniczej, karty bibliotecznej lub dokumentu tożsamości z fotografią.

 

 

12. Pracownicy i studenci Instytutu Pedagogiki mogą wypożyczać zbiory, z wyjątkiem wymienionych w p.13, na podstawie ważnej karty bibliotecznej oraz elektronicznej legitymacji studenckiej lub pracowniczej.

 

 

13. Wyłącznie na miejscu udostępnia się:
- dzieła wydane przed rokiem 1961;
- czasopisma;
- książki z księgozbiorów podręcznych.

 

 

14. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne.

 

 

15. Bibliotekarz może odmówić udostępnienia książki ze względu na jej zły stan techniczny.

 

 

16. Z komputerów Biblioteki, z wyjątkiem terminali katalogu komputerowego, mogą korzystać wyłącznie pracownicy i studenci KUL.

 

 

17. Zasady korzystania z zasobów elektronicznych określają warunki licencji i Regulamin Sieci Komputerowej Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II.

 

 

18. Zamówień należy dokonywać poprzez wypełnienie rewersu.

 

 

19. Studenci i pracownicy Instytutu Pedagogiki mogą wypożyczać zbiory w liczbie do 3 woluminów na okres do 5 dni.

 

 

20.  Niezwrócenie zbiorów przed upływem terminu wypożyczenia powoduje zablokowanie konta.

 

 

21. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia zbiorów stwierdzone przy ich zwrocie. Uszkodzenie stwierdzone przy odbiorze zamówionych zbiorów należy zgłosić bibliotekarzowi.

 

 

22. W razie zniszczenia lub zagubienia egzemplarza czytelnik zobowiązany jest dostarczyć identyczny lub uiścić pięciokrotność jego ceny antykwarycznej w Wypożyczalni Biblioteki Głównej lub w kasie Kwestury KUL.

 

 

23. Wypożyczeń międzybibliotecznych dokonuje się jedynie za pośrednictwem Wypożyczalni Międzybibliotecznej w Bibliotece Głównej.

 

 

Przepisy porządkowe.

 

 

24. Zbiory Biblioteki i jej wyposażenie wymagają poszanowania.

 

 

25. Zezwala się na samodzielne wykonywanie kopii cyfrowych materiałów bibliotecznych za zgodą bibliotekarza dyżurnego, w jego obecności i w miejscu przez niego wyznaczonym, zgodnie z wytycznymi Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.

 

 

26. Wynoszenie zbiorów Biblioteki lub jej wyposażenia poza jej teren bez spełnienia wymaganych formalności jest niedopuszczalne.

 

 

27. Użytkownicy zobowiązani są do stosowania postanowień niniejszego regulaminu.

 

 

28. Prawo do korzystania ze zbiorów ustaje w przypadku rażącego naruszania przez czytelnika postanowień niniejszego regulaminu.

 

 

29. W pomieszczeniach Biblioteki użytkownicy zobowiązani są do zachowania ciszy, pozostawienia w szatni ubrań wierzchnich, teczek i toreb, wyłączenia telefonów komórkowych, niespożywania posiłków i napojów, oraz przestrzegania zasad kultury osobistej.

 

 

30. W zakresie spraw nieobjętych postanowieniami niniejszego regulaminu dotyczących wypożyczania i udostępniania zbiorów rozstrzyga Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej na pisemny wniosek osoby zainteresowanej złożony u pracownika Biblioteki i zaopiniowany przez Kierownika Bibliotek Specjalistycznych.

 

 

Autor: Izabela Głodzik
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2015, godz. 12:44 - Izabela Głodzik