Świeccy w Kościele starożytnym

Sympozjum patrystyczne zorganizował Międzywydziałowy Zakład
Badań nad Antykiem Chrześcijańskim Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego;
odbyło się w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL w dniach 25 - 26 listopada 2002 roku.

Sympozjum patrystyczne zorganizował Międzywydziałowy Zakład
Badań nad Antykiem Chrześcijańskim Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego;
odbyło się w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL w dniach 25 - 26 listopada 2002 roku.

Następnie zostały przedstawione kolejno następujące referaty:

Dr hab. Marek Marczewski (Lublin):
Świeccy w Kościele nowotestamentalnym
Ks. prof. dr hab. Stanisław Longosz (KUL):
Znaczenie terminu "świecki" - "laicus" w literaturze wczesnochrześcijańskiej
Ks. dr Leszek Misiarczyk (WSD, Płock):
Rola świeckich w pismach Ojców Apostolskich i apologetów greckich II wieku
Ks. prof. dr hab. Franciszek Drączkowski (KUL):
Funkcja keryksa w Kościele starożytnym w ujęciu Klemensa Aleksandryjskiego
Dr Anna Zmorzanka (KUL):
Kobieta jako nauczycielka w pismach gnostyckich
Prof. dr hab. Jerzy Wojtczak (UW):
Laicy jako adwokaci i retorzy (Minucjusz Feliks, Tertulian, Laktancjusz)
Ks. prof. dr hab. Tadeusz Kołosowski:
"Ubi tres Ecclesia est, licet laici". Miejsce i rola laikatu we wspólnocie kartagińskiej.
Stanowisko Tertuliana
Ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz (UKSW):
Kryterium rozróżnienia "duchowny" - "świecki" według "Tradycji Apostolskiej"
Ks. prof. dr hab. Bazyli Degórski (Angelicum, Rzym):
Wdowy w starożytności chrześcijańskiej i ich posługa w Kościele
Ks. dr Janusz Królikowski (WT, Tarnów):
Napięcie między świeckością i sakralnością w wizji władcy
na podstawie "De vita Constantini" Euzebiusza z Cezarei.
Ks. dr Andrzej Uciecha (US):
"Synowie Przymierza" - świeccy czy duchowni w "Mowach" Afrahata
Dr Marek Dmitruk (ChAT):
Funkcje świeckich w Kościele na podstawie pism św. Jana Chryzostoma
Ks. dr Norbert Widok (UO):
Stosunek Grzegorza z Nazjanzu do świeckich na podstawie jego korespondencji
Ks. dr Grzegorz Jaśkiewicz (WSD, Siedlce):
Funkcja keryksa w "Mowach" Grzegorza z Nazjanzu
Prof. dr hab. Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska (KUL):
Świeccy fundatorzy budowli kościelnych w Rzymie w IV i V wieku

 

Sympozjum patrystyczne, listopad 2002 r.

 Sympozjum patrystyczne, listopad 2002 r.

Tuż po otwarciu sympozjum, 25.XI 2002 r.   Trwa sympozjum "Świeccy w Kościele starożytnym"

 

Dr Monika Wójcik (KUL):
Świeccy fundatorzy instytucji dobroczynnych w Kościele starożytnym
Ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann (KUL):
Sacerdotium regale w nauce św. Augustyna
Ks. prof. dr hab. Antoni Swoboda (UAM, Poznań):
Ideał matki w filozoficznych pismach Seneki i w "Objaśnieniach psalmów" św. Augustyna
Dr Jacek Pudliszewski (UG):
Rola świeckich w procesie bpa Antonina z Fussali na podstawie listów św. Augustyna (Ep. 209 i 20*)
Ks. prof. dr hab. Jerzy Pałucki (KUL):
Świeccy adresaci listów Paulina z Noli
Ks. dr Stanisław Koczwara (KUL):
Ekumeniczna działalność świeckich dworzan cesarza Justyna I
w świetle ich korespondencji z Rzymem

 

Vox Patrum. Rok XXII nr 42-43
Antyk Chrześcijański. Świeccy w starożytności chrześcijańskiej. Miscellanea
ss. 800, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003
ISBN 83-7363-139-9
 Vox Patrum. nr 42-43

 

OD REDAKCJI:
  W znanej Adhortacji Apostolskiej Christifideles laici Ojciec Święty Jan Paweł II aż 10-krotnie odwołuje się imiennie i cytuje konkretne wypowiedzi Ojców Kościoła zaznaczając, że świeccy od początku odgrywali ważną rolę w Kościele. Kolejny, również bardzo obszerny, podwójny 42-43 tom "Vox Patrum" pragnie tę myśl Papieża jeszcze poszerzyć i przypomnieć rolę i znaczenie świeckich we wspólnotach wczesnochrześcijańskich. Obejmuje on głównie materiały dwudniowego, ogólnopolskiego sympozjum naukowego, zorganizowanego w dniach 25-26 listopada 2002 roku przez Międzywydziałowy Zakład Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL na temat: "Świeccy w Kościele starożytnym". Na jego zawartość składają się:
w dziale Dokumenty - wybór tekstów patrystycznych o roli świeckich w Kościele, wskazanych przez Papieża w Adhortacji Christifideles laici, oraz listy i przemówienia papieskie związane ze 150 rocznicą powstania Papieskiej Komisji Archeologii Sakralnej;
w dziale Artykuły - najpierw materiały sympozjalne zawierające 22 teksty (w większości) wygłoszonych referatów, a następnie Miscellanea zawierające 12 studiów o różnorodnej tematyce patrystycznej i archeologicznej;
w dziale Przekłady - trzy teksty patrystyczne tłumaczone po raz pierwszy na język polski, zwłaszcza fragmenty ikonoklastycznych pism Epifaniusza z Salaminy;
w dziale Recenzje - 17 omówień polskich i zagranicznych publikacji patrystycznych;
w Dziale Informacyjnym - 5 bibliografii (między innymi o laikacie w starożytności chrześcijańskiej, o Didache w ostatnim stuleciu, oraz polska bibliografia antyku chrześcijańskiego za rok 2002), siedem sprawozdań z patrystycznych sympozjów i spotkań naukowych w 2002 roku, bogaty dział informacji o krajowym i zagranicznym życiu patrystycznym.
  Mamy nadzieję, że i ten tom wzbudzi zainteresowanie Czytelników i przyczyni się do pogłębienia wiedzy o teologu i roli świeckich w Kościele starożytnym.

 

 

Autor: Jan Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2008, godz. 14:06 - Jan Wasilewski