Tajemnica wcielenia w nauce Ojców Kościoła

W dniach 27-28 listopada 2000 r. w Bibliotece odbyło się sympozjum naukowe

zorganizowane przez Katolicki Uniwersytet Lubelski

i Międzywydziałowy Zakład Badań nad Antykiem Chrześcijańskim.

Sesja była kolejnym z cyklu corocznych spotkań organizowanych przez Międzywydziałowy Zakład Badań nad Antykiem Chrześcijańskim. Zakład ten istnieje od roku 1969 i jest jedynym uniwersyteckim centrum prowadzącym systematyczne badania nad problematyką starożytnego chrześcijaństwa (I-VIII w). Do najważniejszych zadań Zakładu należy wydawanie periodyku (półrocznika) poświęconego starożytnemu chrześcijaństwu "Vox Patrum" - jedynej tego typu publikacji w Europie Środkowej, opracowywanie i wydawanie serii tłumaczeniowej o charakterze antologicznym "Starożytne Teksty Chrześcijańskie", opracowywanie i publikowanie polskiego dorobku - bibliografii z dziedziny antyku chrześcijańskiego.

W tematykę obrad wprowadził zgromadzonych ks. dr hab. Stanisław Longosz (KUL)
zaś słowo wstępne wygłosił i obrady otworzył J.M. Rektor KUL, ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek

 

"(...) Tajemnica wcielenia Syna Bożego
i tajemnica dokonania przezeń odkupienia wszystkich stworzeń
to centralne orędzie naszej wiary. Kościół głosi je nieprzerwanie przez stulecia,
krocząc "pośród niezrozumienia i prześladowań świata oraz pociech Bożych"
(św. Augustyn, De Civ. Dei, 18, 51, 2; PL. 41, 614)
i powierza je wszystkim swoim dzieciom jako cenny skarb,
którego należy strzec i którym trzeba się dzielić. (...)"

 

Jan Paweł II; Orędzie Ojca Świętego
na XV Światowy Dzień Młodzieży 2000
"Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas"


Podczas sympozjum zostały przedstawione kolejno następujące referaty:

Ks. prof. dr hab. H. Wójtowicz (KUL):
Zapowiedź przyjścia Zbawiciela w IV eklodze Wergiliusza
Ks. dr hab. H. Witczyk (KUL):
"Słowo ciałem się stało" w egzegezie biblijnej
Ks. dr L. Misiarczyk (WSD Płock):
Zalążki nauki chrześcijańskiej o Wcieleniu u apologetów greckich
Ks. prof. dr hab. W. Myszor (UKSW):
Chrystologia gnostyków - problem Wycielenia
Ks. prof. dr hab. B. Częsz (UAM):
Wcielenie Syna Bożego jako wejście wieczności w czas według Ireneusza z Lyonu
Ks. dr S. Strękowski (UKSW):
Pierwsza łacińska terminologia teologii Wcielenia u Tertuliana
Ks. dr M. Szram (KUL):
Pełna natura ludzka Chrystusa w Orygenesowskiej koncepcji człowieka
Ks. dr hab. S. Longosz (KUL):
Nauka o Wcieleniu u św. Atanazego
Ks. dr J. Słomka (WSD Łódź):
Teologia Wcielenia u Marcellego z Ancyry
Ks. dr hab. T. Kołosowski (UKSW):
Nauka o Wcieleniu Słowa u św. Hilarego z Poitiers
Ks. dr K. Gurda (WSD Kielce):
Tajemnica Wcielenia w nauczaniu św. Ambrożego
Ks. prof. dr B. Degórski (Angelicum, Rzym):
Tajemnica Wcielenia w Komentarzach do "Składu Apostolskiego"
Ks. dr N. Widok (Uniwersytet Opolski):
Kerygmatyczny wymiar nauczania o Wcieleniu u Grzegorza z Nazjanzu
Ks. prof. dr hab. A. Eckmann (KUL):
Wcielenie Słowa w nauczaniu św. Augustyna
Ks. prof. dr hab. H. Pietras (Ignatianum, Kraków):
Skutek Wcielenia Logosu w nauce Apolinarego z Laodycei
Ks. dr J. Królikowski (PAT, Tarnów):
Zbawcze znaczenie Wcielenia u Teodora z Mopsuestii
Ks. dr T. Kaczmarek (WSD, Włocławek):
Wcielenie w nauczaniu Leona Wielkiego
Ks. prof. dr hab. F. Drączkowski (KUL):
Antynestoriańska teologia Wcielenia Cyryla Aleksandryjskiego
Ks. dr hab. A. Żurek (PAT, Tarnów):
Tajemnica Wcielenia w galijskiej i afrykańskiej literaturze V-VI wieku
na przykładzie Jana Kasjana i Fulgencjusza z Ruspe
Ks. prof. dr hab. E. Staniek (PAT):
Teologia Wcielenia u Maksyma Wyznawcy i Jana Damasceńskiego
Prof. dr hab. B. Wronikowska (KUL):
Tajemnica Wcielenia w najstarszej ikonografii chrześcijańskiej
Prof. dr hab. U. Mazurczak (KUL):
Wcielenie we wczesnośredniowiecznej ikonografii

Materiały sympozjum zostały opublikowane przez Wydawnictwo KUL
w periodyku VOX PATRUM. ANTYK CHRZEŚCIJAŃSKI (red. ks. S. Longosz i inni),
Nr 38-39: 'Tajemnica Wcielenia w nauce Ojców Kościoła', 2001, ISBN: 83-228-0980-8, ss. 792.
(Periodyk wydaje Międzywydziałowy Zakład Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL;
zawiera specjalistyczne publikacje - efekty wieloaspektowych badań nad antykiem chrześcijańskim,
recenzje, przekłady oraz dział informacyjny Zakładu - bibliografie, sprawozdania, informacje, nekrologi).

 

 

 

 

 

 

Autor: Jan Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2008, godz. 17:29 - Jan Wasilewski