"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;
prezentacje postaci i ich dorobku

Henryk Zins  (1922 - 2002)

Henryk Zins - sylwetka
Henryk Zins - publikacje

 

 Publikacje Henryka Zinsa: Polacy w Kanadzie

Henryk Zins:
Polacy w Kanadzie.
(seria 'Z dziejów Polonii', nr 1)
Polonijne Centrum
Kulturalno-Oświatowe UMCS,
Lublin 1975

 

 Publikacje Henryka Zinsa: Historia Kanady

Henryk Zins:
Historia Kanady.
Zakład Narodowy
im. Ossolińskich
Wydawnictwo, 1975

 

 Publikacje Henryka Zinsa: Zarys ruchów i myśli społecznej epoki feudalnej do początku XVII w.

Henryk Zins:
Zarys ruchów
i myśli społecznej
epoki feudalnej
do początku XVII w.
(zagadnienia wybrane)
UMCS, Wydział Humanistyczny
Lublin 1974

 

 Publikacje Henryka Zinsa: Z dziejów walk społecznych na Pomorzu Wschodnim w pocz. Reformacji (Elbląg, Królewiec)

Henryk Zins:
Z dziejów walk społecznych
na Pomorzu Wschodnim
w początkach Reformacji
(Elbląg, Królewiec).
Annales UMCS, Vol. IX, 6,
Sectio F, 1954 / UMCS,
Lublin 1957

 

 Publikacje Henryka Zinsa: Powstanie chłopskie w Prusach Książęcych w 1525 r.

Henryk Zins:
Powstanie chłopskie
w Prusach Książęcych
w 1525 roku.
Walki społeczne w Prusach
w początkach reformacji
i ich geneza.
PWN, Warszawa 1953

 

 Publikacje Henryka Zinsa: Aspects of the peasant rising in East Prussia in 1525

Henryk Zins:
Aspects of the peasant rising
in East Prussia in 1525.
The Slavonic and East
European Rview,
Volume XXXVIII, number 90,
December 1959

 

 Publikacje Henryka Zinsa: Historia ruchów i myśli społecznej epoki feudalnej (zagadn. wybrane)

Henryk Zins:
Historia ruchów i myśli
społecznej epoki feudalnej
(zagadn. wybrane).
Wyższa Szkoła Nauk
Społecznych przy KC PZPR,
Wydz. Historyczno-Socjologiczny.
Warszawa 1965, nr. 380
(do użytku wewnętrznego)

 

 Publikacje Henryka Zinsa: Ród Ferberów i jego rola w dziejach Gdańska w XV i XVI w.

Henryk Zins:
Ród Ferberów
i jego rola w dziejach Gdańska
w XV i XVI w.
TN KUL, Rozprawy Wydziału
Historyczno-Filologicznego.
Lublin 1951

 

 Publikacje Henryka Zinsa: Czy Mikołaj Kopernik miał święcenia kapłańskie?

Henryk Zins:
Czy Mikołaj Kopernik
miał święcenia kapłańskie?
Kwartalnik Historyczny
R. LXVIII,
Zeszyt 3, 1961
Miscellanea

 Henryk Zins:
Ze stosunków Polsko-
Angielskich w poł. XV wieku.
Sprawa Orderu Podwiązki
dla Kazimierza Jagiellończyka.
Zapiski Historyczne,
Tom XXXIII, zeszyt 1, 1968

 

 Publikacje Henryka Zinsa: Cecil Rhodes

Henryk Zins:
Cecil Rhodes. Ekspansja
brytyjska w Afryce
pod koniec XIX wieku.
PolNord - Wydawnictwo Oskar,
Gdańsk 2000,
ISBN: 83-86181-58-3

 

 Publikacje Henryka Zinsa: Echa odkryć Kopernika w literaturze angielskiej na pocz. XVII w.

Henryk Zins:
Echa odkryć Kopernika
w literaturze angielskiej
na początku XVII w.
Euhemer - Przegląd
Religioznawczy, nr 1 (87), 1973
(por. H. Zins, Początki recepcji
teorii Kopernika w Anglii,
Kwartalnik Historyczny nr 2,
1972)

 

 Publikacje Henryka Zinsa: England and the Baltic in the Elizabethan era

Henryk Zins:
England and the Baltic
in the Elizabethan era.
Translated by H. C. Stevens, 1972. Sponsored by LTN.
Manchester University Press.
UK ISBN: 0-7190-0471-3
US ISBN: 0-87471-117-7

 

 Publikacje Henryka Zinsa: Ekspansja i zmierzch imperium Brytyjskiego

Henryk Zins:
Ekspansja i zmierzch
imperium Brytyjskiego.
Wydawnictwo UMCS,
Lublin 2001
(seria 'Wykłady otwarte', nr 37)
ISBN: 83-227-1842-X

 

 Publikacje Henryka Zinsa: Anglia a Bałtyk w drugiej poł. XVI w.

Henryk Zins:
Anglia a Bałtyk
w II połowie XVI w.
Bałtycki handel kupców
angielskich z Polską
w epoce elżbietańskiej
i Kompania Wschodnia.
LTN, Prace Wydz.
Humanistycznego,
Monografie, tom 1
Ossolineum, Wyd. PAN, 1967

 

 Publikacje Henryka Zinsa: Szkice o Anglii i Afryce

Henryk Zins:
Szkice o Anglii i Afryce.
Wydawnictwo Lubelskie,
Lublin 1978

 

 Publikacje Henryka Zinsa: Polska w oczach Anglików XIV-XVI w.

Henryk Zins:
Polska w oczach Anglików
XIV-XVI w.
Wydawnictwo UMCS,
Lublin 2002
ISBN: 83-227-1990-6

 

 Publikacje Henryka Zinsa: W świecie anglosaskim

Henryk Zins:
W świecie anglosaskim.
Studia i szkice
o Anglii i Kanadzie.
Wydawnictwo Lubelskie,
Lublin 1975, s. 364

 

 Publikacje Henryka Zinsa: Historia Anglii

Henryk Zins:
Historia Anglii.
Ossolineum (1995) 2001,
s. 464,
ISBN: 83-04-04589-3

 

 Publikacje Henryka Zinsa: Historia Anglii

Henryk Zins:
Historia Anglii.
Ossolineum (1971) 1979

 

 Publikacje Henryka Zinsa: Polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii

Henryk Zins:
Polityka zagraniczna
Wielkiej Brytanii.
Wydawnictwo UMCS,
Lublin 2001, s. 92,
ISBN: 83-22717-18-0

 

 Publikacje Henryka Zinsa: W kręgu Mikołaja Kopernika

Henryk Zins:
W kręgu Mikołaja Kopernika.
Polskie Towarzystwo
Historyczne O. Lublin
i Wydawnictwo Lubelskie,
Lublin 1966

 

 Publikacje Henryka Zinsa: Mikołaj Kopernik w angielskiej kulturze umysłowej epoki Szekspira

Henryk Zins:
Mikołaj Kopernik
w angielskiej kulturze umysłowej
epoki Szekspira.
Polskie Towarzystwo
Historyczne O. Lublin,
Zakład Narodowy
im. Ossolińskich,
Wydawnictwo PAN, 1972
Na okładce: oksfordzki
portret Mikołaja Kopernika
z około 1618 roku

 

 Publikacje Henryka Zinsa: Kapituła Fromborska w czasach Mikołaja Kopernika

Henryk Zins:
Kapituła Fromborska
w czasach Mikołaja Kopernika.
Stacja Naukowa PTH
(Instytut Mazurski)
w Olsztynie.
Komunikaty
Mazursko-Warmińskie
nr 4 (66), 1959

 

 Publikacje Henryka Zinsa: Afryka i Europa

Henryk Zins:
Afryka i Europa.
Od piramid egipskich
do Polaków w Afryce Wschodniej.
Wydawnictwo Akademickie
DIALOG,
Warszawa 2001,
ISBN: 83-88238-84-1

 

 Publikacje Henryka Zinsa: Kupcy i kidnaperzy. Handel niewolnikami w dziejach Afryki i Ameryki

Henryk Zins:
Kupcy i kidnaperzy.
Handel niewolnikami
w dziejach Afryki i Ameryki.
Wydawnictwo UMCS,
Lublin 1999
ISBN: 83-227-1424-6

 

 Publikacje Henryka Zinsa:   Historia Zimbabwe

Henryk Zins:
Historia Zimbabwe.
Wydawnictwo Akademickie DIALOG,
Warszawa 2003
ISBN: 83-88938-50-9

 

 Publikacje Henryka Zinsa: Z dziejów Polonii - Polacy w Zambezji

Henryk Zins:
Polacy w Zambezji
(seria 'Z dziejów Polonii').
Polonijne Centrum Kulturalno-
światowe UMCS,
i Towarzystwa Łączności
z Polonią Zagraniczną.
Wydawnictwo Polonia,
Lublin 1988

 

 Publikacje Henryka Zinsa: Historia Afryki Wschodniej

Henryk Zins:
Historia Afryki Wschodniej.
Zakład Narodowy
im. Ossolińskich
Wydawnictwo, Wrocław 1986
ISBN: 83-04-01702-4

 

 Publikacje Henryka Zinsa:   Polacy w Afryce Wschodniej

Henryk Zins:
Polacy w Afryce Wschodniej.
Polonijne Centrum
Kulturalno-Oświatowe UMCS,
Lublin 1978

 

 Publikacje Henryka Zinsa: Przez epoki i kontynenty

Henryk Zins:
Przez epoki i kontynenty.
Projekt okładki:
Zofia Kopel-Szulc
Wydawnictwo UMCS,
Lublin 1996, ss. 357
ISBN: 83-227-0869-6

 

 Publikacje Henryka Zinsa: Wyprawy morskie, podróże i odkrycia Anglików

Richard Hakluyt:
Wyprawy morskie, podróże
i odkrycia Anglików.
Z angielskiego przełożyła
Monika Adamczyk-Garbowska.
Wybór: Henryk Zins.
Wydawnictwo Morskie,
Gdańsk 1988, ss. 384

 

 

Bibliografia prac prof. Henryka Zinsa - zestawił Andrzej Korytko
[w]: Echa Przeszłości. Czasopismo Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, nr 2, Olsztyn 2001, PL ISSN: 1509-9873.
Tamże artykuł: Edward A. Mierzwa - "Henryk Zins - Badacz. Esteta. Mistrz".

 

 

Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski


Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 07.10.2008, godz. 00:15 - Artur Podsiadły