'Zbiory Specjalne Biblioteki Uniwersyteckiej KUL'

pod redakcją Małgorzaty Trojnackiej


 Drzeworyt, koniec XV wieku      Zbiory specjalne BU KUL Wyd. KUL, Lublin, 2004


Słowo wstępne


  Mija 85 lat od powstania biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, której rozwój jest ściśle związany historią tej Uczelni. Biblioteka stanowi znakomity warsztat pracy dla środowiska naukowo-dydaktycznego KUL oraz innych ośrodków naukowych Lublina. Odwiedza ją wielu gości z całego kraju i z zagranicy.
  Zbiory książnicy KUL osiągnęły około 1,8 miliona jednostek bibliotecznych, spośród których blisko 100 tysięcy to zbiory specjalne. Rękopisy, inkunabuły, stare druki, grafika, kartografia i zbiory muzyczne stanowią dumę każdej biblioteki. Różne są drogi ich pozyskiwania: darowizny, depozyty, zakup, wymiana. Tak się składa, że często najcenniejsze zespoły rękopiśmienne, dokumenty pergaminowe, najstarsze księgi, które trafiły do bibliotek (w tym także Biblioteki Uniwersyteckiej KUL), są darowiznami. To oznacza, że darczyńcy traktują biblioteki jako instytucje zaufania publicznego, którym można powierzyć największe dobra kultury i nauki.
  Pragnę w tym miejscu wspomnieć serdecznie tych, którzy skarby swoich prywatnych księgozbiorów przekazywali od 1918 roku naszej bibliotece nowo powstałego Uniwersytetu, oraz gorąco podziękować tym wszystkim byłym i obecnym pracownikom Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, którzy się o nie troszczą, opracowują, udostępniają czytelnikom, konserwują i chronią.
  Ponieważ zbiory specjalne mają bezcenną, często unikatową wartość i nie mogą być powszechnie dostępne, niniejsza publikacja jest pewną formą pokazania ich szerszemu kręgowi czytelników. Będzie to pierwsza tego typu prezentacja tych pięknych obiektów bibliotecznych.
  Dziękuję w tym miejscu PT Autorom i wszystkim tym, którzy przyczynili się w jakikolwiek sposób do powstania tej publikacji, a szczególnie animatorce zespołu redakcyjnego, pani Małgorzacie Trojnackiej.


Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej KUL
Tadeusz Stolz, Lublin, 9 listopada 2003 r.


Od Redakcji


  Publikacja Zbiory specjalne Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ukazuje cenne i wyjątkowo piękne zabytkowe obiekty. Zostały one zaprezentowane poprzez słowo i obraz. Biblioteka Uniwersytecka KUL za jej pośrednictwem pragnie zapoznać swoich Czytelników i Gości z bezcennymi świadectwami kultury polskiej i europejskiej zgromadzonymi w książnicy.
  Publikacja ta, prezentująca rękopisy, inkunabuły, stare druki, grafikę i kartografię, mogła powstać dzięki życzliwości Dyrekcji BU KUL oraz pracy całego zespołu. Stworzyli go koleżanki i koledzy z różnych sekcji i działów, osoby zajmujące się na co dzień pracą merytoryczną ze zbiorami specjalnymi, jak również pracownicy konserwacji i introligatorni. Podziękowania za wytrwałą pracę należą się paniom Iwonie Kasiurze i Jolancie Wasilewskiej z Pracowni Konserwacji Zbiorów Specjalnych, panu Arkadiuszowi Adamczukowi z Sekcji Starych Druków, panu Robertowi Sawie z Redakcji Encyklopedii Katolickiej za szczególne zaangażowanie w pracy nad tekstem, a także księdzu Jerzemu Latawcowi za skuteczną pomoc w przygotowaniu materiału ilustracyjnego do druku. Podziękowania należą się również pracownikom introligatorni - paniom Barbarze Cech, Monice Hunek, Stanisławie Mazurek, Urszuli Szymańskiej, Barbarze Wierzchowskiej, Alicji Żydek i panu Sławomirowi Staszowi. Dzięki ich pracy powstało 120 luksusowych opraw tej książki. Za życzliwe uwagi merytoryczne i wnikliwą ocenę niniejszej pracy serdecznie dziękujemy Panu profesorowi dr hab. Antoniemu Krawczykowi z Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS. Głęboka wdzięczność należy się także tym wszystkim, którzy prawdziwie zaangażowali się w jej powstanie.


Na okładce:

drzeworyt przedstawiający mistrza z uczniami,
"Magister cum discipulis", Anicius Severinus Boethius,
De consolatione philosophiae

Köln, Henr. Quentell, 31 X 1493, 4°


HIC LIBER EST SCRIPTUS
QUI SCRIPSIT SIT BENEDICTUS
QUI SCRIPSIT SCRIBAT
SEMPER CUM DOMINO VIVAT


(explicit Dekretu Gracjana, fol. 308. Sygn. Ms. 1)

 

 Zbiory specjalne BU KUL Wyd. KUL, Lublin, 2004


Zbiory specjalne Biblioteki Uniwersyteckiej KUL - spis treści:

Słowo wstępne (dyrektor BU KUL, ks. dr Tadeusz Stolz),
Wprowadzenie (Małgorzata Trojnacka, 9)
Zbiory rękopiśmienne:
Sekcja Rękopisów (Zofia Goleman, 11); Dekret Gracjana (Arkadiusz Adamczuk, 16);
Najstarszy dokument rękopiśmienny (Robert Sawa, 20)
Stare druki:
Sekcja Starych Druków (Małgorzata Trojnacka, 25); Inkunabuły (Arkadiusz Adamczuk, 28);
Druki XVI - XVIII wieku (Małgorzata Trojnacka, 34);
Oprawy starych druków (Jolanta Wasilewska, 50);
Zbiory graficzne (Grażyna Gorecka, 56); Zbiory kartograficzne (Barbara Winiarczyk, 64);
Zbiory muzyczne (Barbara Winiarczyk, 73);
Pracownia Konserwacji Zbiorów Specjalnych (ks. Jerzy Latawiec, 75);
Streszczenia w kilku językach (79 - 83); Spis ilustracji (84); Wybrane piśmiennictwo (87);
Indeks nazwisk (89); Od redakcji (96).

 BU KUL, I'2005: Ks. dr Tadeusz Stolz i mgr Małgorzata Trojnacka   Recenzja wydawnicza: dr hab. Antoni Krawczyk
Indeks nazwisk: Małgorzata Trojnacka
Projekt okładki: Iwona Kasiura, Urszula Szymańska
Fotografie:
Iwona Kasiura, Urszula Szymańska,
Barbara Winiarczyk
Wybór ilustracji: Iwona Kasiura, Małgorzata Trojnacka
Opracowanie komputerowe: Adam Niezbecki
Skanowanie i opracowanie fotografii:
"Maya" Marcin Ściborek
Druk i oprawa:
Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej "GAUDIUM"
©  Copyright by Wydawnictwo KUL, 2004,
ISBN: 83-7363-187-9


Wyżej: Dyrektor BU KUL, ks. Tadeusz Stolz dziękuje Małgorzacie Trojnackiej,
redaktorce książki 'Zbiory specjalne Biblioteki Uniwersyteckiej KUL',
prezentowanej na wystawie w 120 różnych oprawach

 

 


Prezentacja książki na łamach Przeglądu Uniwersyteckiego, nr 4 [96],
lipiec-sierpień 2005 r.


 Przegląd Uniwersytecki, nr 4 [96], VII-VIII 2005 r. prezentacja książki 'Zbiory specjalne BU KUL'

Teksty z powyższej ilustracji - wyżej na tej stronie

 

 

Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski


Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 13.08.2008, godz. 04:16 - Jan Wasilewski