Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński 1901–1981
LUBLIN - KUL – LUBELSZCZYZNA

 

Przygotowana w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL wystawa wpisuje się w obchody trzydziestolecia śmierci Sługi Bożego Stefana kardynała WyszyńskiegoPrzed 10 laty była w tym miejscu prezentowana większa ekspozycja, ukazująca jego osobę i myśl1. Teraz chcieliśmy przybliżyć jedynie wybrany fragment z życia Wielkiego Prymasa, związany z Lublinem, Lubelszczyzną i Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Całość materiału przedstawia cztery okresy tych związków – studia na KULu, czas wojny i okupacji, posługę biskupią oraz odwiedziny w Lublinie i na Uczelni w czasie przewodniczenia polskiemu Kościołowi.

Ekspozycję rozpoczyna fotografia przedstawiająca młodego kapłana diecezji włocławskiej ze studenckiego indeksu. Studia rozpoczął ks. Stefan Wyszyński jesienią 1925 roku, będąc rok po święceniach. Cztery lata spędzone w Lublinie były ważnym etapem w jego życiu. Wybrał prawo kanoniczne, ale interesował się również zagadnieniami społeczno-ekonomicznymi. 27 XII 1927 roku uzyskał stopień licencjata, a dwa lata później obronił rozprawę doktorską "Prawa rodziny, Kościoła i państwa do szkoły"2. Przebieg tych wydarzeń znamy dzięki zachowanym w Archiwum KUL protokołom. Znalazły się one w pierwszej gablocie razem z odpisem dyplomu doktorskiego przyszłego Prymasa.

Po raz drugi Stefan Wyszyński przybył na Lubelszczyznę po wybuchu II wojny światowej. Zagrożony aresztowaniem przez Gestapo, głównie z powodu artykułów na temat hitleryzmu, publikowanych w "Ateneum Kapłańskim", musiał wyjechać z Włocławka, gdzie był profesorem seminarium duchownego. Pod fałszywym nazwiskiem ukrywał się m.in. w folwarku hrabiostwa Aleksandra i Jadwigi Zamoyskich w Nasutowie k. Lublina, w Nowodworze, w Kozłówce i Żułowie k. Krasnegostawu. Przebywając w Kozłówce, pełnił obowiązki kapelana grupy 150 niewidomych dzieci i ich opiekunek – sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża z Lasek3.

Po wojnie tylko na krótko było mu dane wrócić do Włocławka. Los ponownie skierował go do Lublina. W 1946 roku papież Pius XII mianował go biskupem ordynariuszem diecezji lubelskiej. Sakrę biskupią przyjął na Jasnej Górze 12 maja 1946 roku z rąk kardynała Augusta Hlonda, ówczesnego Prymasa Polski. Ingres do katedry lubelskiej odbył się w niedzielę 26 maja 1946 roku, stając się okazją do wielkiej, religijnej manifestacji. Uczestniczyło w nim ponad 50 tys. osób4. Spotkanie odbyło się także przed budynkiem KUL, co mamy udokumentowane na jednej z fotografii.

Lublin był wprawdzie nowemu biskupowi doskonale znany, ale diecezja była trudna z powodu ogromnych zniszczeń wojennych i braku księży. Bp Wyszyński rozpoczął jej reorganizację. Zajął się odbudową seminarium i katedry, powołał Caritas5. W listach pasterskich, z których pokazujemy na wystawie dwa opublikowane drukiem – tłumaczył potrzebę odbudowy moralności i godności człowieka6.

W okresie swej posługi biskupiej prowadził rekolekcje dla pracowników i studentów KUL7. Wykładał w reaktywowanym w 1946 roku Instytucie Wyższej Kultury Religijnej oraz  na Uniwersytecie, którego jako biskup był Wielkim Kanclerzem. Jego zasługą było zorganizowanie Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej w 1946 roku, oraz pomysł wydawania Encyklopedii Katolickiej8.

Pracował w diecezji lubelskiej zaledwie 2 lata i 8 miesięcy. Z woli Ojca Św. został przeniesiony na Stolicę prymasowską w Gnieźnie i Warszawie. Z wiernymi w katedrze lubelskiej pożegnał się 6 stycznia 1949 roku. W swoim przemówieniu, wyraził żal, że musi opuścić miasto i dicezję do której bardzo się przywiązał. Pisał w pożegnalnym Liście pasterskim: Pracowałem wśród Was krótko, niecałe trzy lata. Ale praca ta, choć niełatwa, była radosna i pełna najlepszych nadziei. Radowała mnie [...] Wasza żarliwa modlitwa, którą podziwiałem w nocnym czuwaniu w tylu miejscach pielgrzymich: w Krasnobrodzie, w Radecznicy, w Chełmie, w Janowie, w Puławach, w Tyszowcach, na ulicach naszych miast i wsi, przy kapliczkach i krzyżach przydrożnych – wszędzie, gdzie tak licznie skupialiście się przy nas w naszych wędrówkach pasterskich po diecezji9.

Związki Stefana wyszyńskiego z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim trwały nadal, mimo opuszczenia przez niego Lublina. Przewodniczył Komisji Episkopatu do spraw KUL. Dzięki jego wsparciu, także finansowemu, Uczelnia przetrwała najtrudniejsze lata PRLu.

Obecność Księdza Prymasa w murach Uniwersytetu jest bardzo dobrze udokumentowana zarówno w "Biuletynie Inaformacyjnym KUL" jak i w "Zeszytach Naukowych". Było niemal regułą, że przyjeżdżał na inaugurację roku akademickiego10. Nie brakowało go na sierpniowych wykładach duszpasterskich dla duchowieństwa11. Był obecny na wielu sympozjach naukowych, rocznicach uczelni12, poświęcił kamień węgielny pod budowę nowego frontonu, wizytował domy akademickie, małą poligrafię, IWKR. Odwiedził również naszą Bibliotekę. Interesował się rozwojem Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej13 oraz Instytutem Geografii Historycznej Kościoła w Polsce14. Jego obecność została zarejestrowana na licznych fotografiach, które zostały pokazane na wystawie.

Wśród eksponowanych na wystawie materiałów poczesne miejsce zajmuje protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego KUL z dnia 5 III 1949 roku w sprawie nadania Stefanowi kardynałowi Wyszyńskiemu tytułu doktora honoris causa KUL15 oraz wniosek Senatu KUL o przyznanie Prymasowi Pokojowej Nagrody Nobla16.

Ekspozycję kończy protokół z nadzwyczajnego posiedzenia Senatu KUL, zwołanego 29 maja 1981 roku w związku z jego śmiercią. Podkreślono w nim, że zmarły z Uniwersytem był związany przez 55 lat, będąc zawsze jego wiernym Opiekunem i Protektorem17. 31 maja w uroczystościach pogrzebowych w Warszawie wziął udział Senat Akademicki oraz delegacja młodzieży studenckiej ze sztandarem uczelni.

Niniejsza wystawa ukazuje materiał wyjątkowy. Wiele z eksponowanych fotografii i dokumentów nie było nigdzie dotąd publikowanych. Pochodzą ze zbiorów Archiwum KUL oraz Biblioteki Uniwersyteckiej.

Dr Joanna Nastalska-Wiśnicka, kustosz dyplomowany

 

 

 Przypisy:

1. Była to wystawa zatytułowana 2001 - Rok Ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego: w stulecie urodzin, zob. 2001-rok-ksiedza-prymasa-stefana-kardynala-wyszynskiego,art_11339.html

2. P. Nitecki, Ksiądz Stefan Wyszyński, student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1925-1929, Lublin 2006.

3. W. Białasiewicz, Śladami pobytu Prymasa Polski na Lubelszczyźnie, „WTK Wrocławski Tygodnik Katolicki” 30 (1980) nr 44 s. 7; nr 47 s. 1, 6-7, nr 48 s. 6-7; Niezwykły gość. Stefan Wyszyński u Aleksandra i Jadwigi Zamoyskich w Kozłówce, red. K. Kornacki, T. Jabłońska, J. Szczepaniak, Kozłówka 2000.

4. Z. Goliński, Konsekracja i ingres biskupa Stefana Wyszyńskiego, „Wiadomości Diecezjalne Lubelskie” 23 (1946) nr 5 s. 176-180; B. Pylak, Stefan Wyszyński. Biskup Lubelski, Lublin 2000.

5. Odbudowa katedry lubelskiej, "Słowo Powszechne" 1 (1947) nr 211 s. 4.

6. List pasterski do duchowieństwa i wiernych diecezji lubelskiej Na dzień konsekracji biskupiej, Lublin 1946 (wyd. Też. "Wiadomości Diecezji Lubelskiej" 23 (1946) nr 5 s. 163-166); List pasterski Na dzień poświęcenia narodu polskiego Niepokalanemu sercu Maryi, Lublin 1946.

7. Rekolekcje dla profesorów obu lubelskich uniwersytetów i Instytutu Puławskiego, "Wiadomości Diecezjalne Lubelskie" 24 (1947) nr 1 s. 38; J. Giebułtowicz, Przyjaciel młodzieży akademickiej, "Słowo Powszechne" 3 (1949) nr 36 s. 5.

8. M. A. Krąpiec, Stefan kardynał Wyszyński a KUL, w: tenże, Człowiek, kultura, uniwersytet, Lublin 1998, s. 365-380.

9. List pasterski do duchowieństwa i wiernych diecezji lubelskiej o nominacji na arcybiskupa metropolitę gnieźnieńsko-warszawskiego, "Wiadomości Diecezjalne Lubelskie" 26 (1949) nr 2 s. 69-71.

10. Inauguracja roku akademickiego na KUL, "Ład Boży" 1952 nr 47 s. 7; KUL rozpoczyna nowy rok pracy, "Zeszyty Naukowe KUL" 1962 nr 1 s. 137; Inauguracja roku akademickiego na KUL, "Przewodnik Katolicki" 56 (1966) nr 47 s. 426; Inauguracja roku akademickiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, "Słowo Powszechne" 21 (1967) nr 255 s. 1-2; Inauguracja roku akademickiego na KUL, "Przewodnik Katolicki" 63 (1973) nr 47 s. 431.

11. Wykłady dla duchowieństwa na KUL, "Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie" 51 (1969) nr 7 s. 84; Wykłady dla duchowieństwa na KUL, "Bulletin d'Information" 10 (1972) nr 2 s. 37-38; Wykłady dla duchowieństwa na KUL, "Pismo okólne" 6 (1973) nr 41.

12. Pięćdziesięciolecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, "Zorza" 12 (1968) nr 46 s. 7, 11.

13. Trzydziestolecie Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej, "Biuletyn Informacyjny KUL" 5 (1976) nr 2; Święto filozofii na KUL, "Tygodnik Powszechny" 30 (1976) nr 12 s. 3.

14. Misztal, Wizja KUL kardynała Stefana Wyszyńskiego, "Zeszyty Naukowe KUL" 38 (1995) nr 1-2 s. 89-107.

15. doktor-honoris-causa-kul-sluga-bozy-stefan-kardynal-wyszynski,art_11729.html

16. Kandydatura Prymasa Polski do Pokojowej Nagrody Nobla, "Kierunki" 23 (1978) nr 29 s. 2; Senat KUL w sprawie Nagrody Pokoju dla kardynała Stefana Wyszyńskiego, "Chrześcijanin w Świecie" 10 (1978) nr 9 s. 19; Pismo Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego do 28 krajów o ponowienie kandydaktury Stefana kardynała Wyszyńskiego do Pokojowej Nagrody Nobla, "Tygodnik Powszechny" 33 (1979) nr 8 s. 2.

17. Z problemów i życia Uniwersytetu, "Zeszyty Naukowe KUL" 24 (1981) nr 2-4 s. 260.

 

Wystawa - kard. Stefan Wyszyński- Biblioteka KUL - IV Piętro  Wystawa - kard. Stefan Wyszyński- Biblioteka KUL - IV Piętro Wystawa - kard. Stefan Wyszyński- Biblioteka KUL - IV Piętro 
 Wystawa - kard. Stefan Wyszyński- Biblioteka KUL - IV Piętro  Wystawa - kard. Stefan Wyszyński- Biblioteka KUL - IV Piętro


Książki

Więcej [+]

 1. Bogu i ojczyźnie: Katolicki Uniwersytet Lubelski w wypowiedziach Prymasów Polski, red. i wybór A. Rynio, J. Gawrysiakowa, M. Butkiewicz, Lublin 2008;

 2. Micewski A., Stefan Kardynał Wyszyński (1901-1981), Warszawa 2000;

 3. Niezwykły gość : ksiądz Stefan Wyszyński u Aleksandra i Jadwigi Zamoyskich w Kozłówce, [oprac. G. Antoniuk, R. Maliszewska, K. Kornacki (red. nacz.)], Kozłówka 2000.

 4. Nitecki P., Ksiądz Stefan Wyszyński student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1925-1929, Lublin 2006.

 5. Pylak B., Biskup lubelski Stefan Wyszyński jako duszpasterz: w świetle protokołów wizytacji parafialnych, Lublin 1996;

 6. Pylak B., Stefan Wyszyński Biskup Lubelski : 1946-1949, Lublin 2000;

 7. Romaniuk M. P., Życie, twórczość i posługa Stefana kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, T. 1: 1901-1956, Warszawa 1994;

 8. Romaniuk Marian P., Życie, twórczość i posługa Stefana kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, T. 3: 1966-1972, Warszawa 2000;

 9. Sługa Boży Stefan kardynał Wyszyński (1901-1981): co Kościół i Polska zawdzięczają Prymasowi Tysiąclecia?: praca zbiorowa, pod red. S. Budzyńskiego, I. Burchackiej i A. Mazurka, Warszawa 2000;

 10. Śliwowa Z., Z Zuzeli na Stolicę Prymasów: o Kardynale Stefanie Wyszyńskim, Nowy Sącz -Warszawa 2001;

 11. Wspomnienia o Stefanie Kardynale Wyszyńskim: czas nigdy Go nie oddali, [red. A. Rastawicka, B. Piasecki ; współpr. M. Zieliński], Kraków 2001;

 12. Wyszyński S., Wszystko postawiłem na Maryję, Paryż, Warszawa 1998.

    Opracowała: mgr Małgorzata Augustyniuk
   

   

  Artykuły
   

   

  1. Białasiewicz W., Lubelskie lata kard. S. Wyszyńskiego, „Sztandar Ludu” 1981 nr 107, s. 3;

  2. Białasiewicz W., Śladami pobytu Prymasa Polski na Lubelszczyźnie. Ks. Stefan Wyszyński 1939-1944. „Wrocławski Tygodnik Katolików” 1980 nr 47, s. 1, 6-7;

  3. Czubara K., Niezwykły gość: prymas Stefan Wyszyński na Zamojszczyźnie, „Tygodnik Zamojski” 2001 nr 15, s. 4;

  4. Denys M., Uwielbiał wigilijne kluski z makiem czyli Opowieść o lubelskich latach ks. Stefana Wyszyńskiego, „Na Przykład” 44: 1996, s. 15-17;

  5. Gach P. P., Lubelskie posługiwanie sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego „Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej” 2001 nr 4, s. 1040-1044;

  6. Kowalczyk J., Wspomnienie o Kardynale [Stefanie Wyszyńskim]. Ingres do Lublina 26 V 1946 r.], „Kurier Lubelski” 1991 nr 109, s. 4;

  7. Młynarczyk St., Ks. Bp Stefan Wyszyński – biskup lubelski (26 maja 1946-30 stycznia 1949). Szkic monograficzny. „Wiadomości Diecezjalne Lubelskie” 1981 nr 6/7, s. 128-161;

  8. Misztal H., Wizja KUL Kardynała Stefana Wyszyńskiego „Zeszyty Naukowe KUL” 38: 1995 (druk. 1996) nr 1-2, s. 89-107;

  9. OB, Nieznane wydarzenia z Wąwolnicy: śladami Księdza Wyszyńskiego, „Gość Niedzielny” 2001 nr 1, s.15;

  10. Przytuła A., Dzieci Boże, dzieci moje...: Lubelskie czasy Prymasa Tysiąclecia, „Gość Lubelski” 2006 nr 25, s. IV-V;

  11. Przytuła A., Lubelski biskup Wyszyński, „Gość Lubelski” 2008 nr 24, s. VI-VII;

  12. Pylak B., Prymas z Lublina: Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński, „Niedziela Lubelska” 2006 nr 22, s. I, VII;

  13. Pylak B., rozm. Kruczek A., Wielki biskup na trudne czasy: rozmowa z JE Księdzem arcybiskupem seniorem prof. dr. hab. Bolesławem Pylakiem, autorem książki pt. "Stefan Wyszyński - biskup lubelski", „Nasz Dziennik” 2001 nr 5, s.16;

  14. Romaniuk M. P., Okres lubelski kardynała Wyszyńskiego, „Ład” 1984 nr 7, s. 2;

  15. SdCh, Pobyt w Kozłówce : śladami Księdza Wyszyńskiego, „Gość Niedzielny” 2001 nr 3, s.15;

  16. Wyszyński S., 40-lecie TN KUL, „Summarium” 1973 nr 2 [cz. 2], s. 105-107.

     Opracowała: mgr Małgorzata Augustyniuk

    
Autor: Jerzy Latawiec
Ostatnia aktualizacja: 10.06.2011, godz. 15:10 - Jerzy Latawiec