"Vita mutatur non tollitur"

 Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje postaci i ich dorobku

 

dr hab. Franciszek Szulc (1947-2011)

sylwetka
publikacje
fotografie
 Franciszek Szulc (1947-2011) Urodził się 23 VII 1947 w Nowym Bytomiu.
Pracę naukową na stanowisku asystenta stażysty rozpoczął w 1977 r. w Katedrze Historii Dogmatów. W latach 1979-97 pracował kolejno na stanowiskach asystenta, adiunkta i starszego wykładowcy w II Katedrze Teologii Dogmatycznej, kierowanej przez bpa Alfonsa Nossola. Prowadził żywe i odważne wykłady z teologii dogmatycznej i filozofii Boga. Ceniony był wśród studentów także za różne funkcje, które wśród nich sprawował, jak np. opiekun studentów teologii, czy kurator Teatru Akademickiego KUL.
Zmarł nagle 14 VI 2011 r.

  Ks. Franciszek Szulc urodził się 23 VII 1947 w Nowym Bytomiu w rodzinie Józefa i Łucji z/d Widenka. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Bykowinie (lata 1954-1961), zaś do średniej (Liceum Ogólnokształcące) w Kołchowicach (1961-1965). Po jej ukończeniu wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Po święceniach kapłańskich, które przyjął 30 III 1972 r. w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach, został skierowany do pracy duszpasterskiej. W 1974 podjął studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym KUL, które uwieńczył rozprawą nt. Struktura teologii judeochrześcijańskiej w ujęciu Jeana Daniélou (wyd. pt.: Struktura teologii judeochrzescijańskiej w świetle badań Jeana Danielou, Lublin: RW KUL, 1982; wyd. 2. popraw. i uzup. Kraków: Wydaw. WAM, 2005) pisaną pod kierunkiem ks. prof. Czesława Bartnika i obronioną w XII 1977. W tym samym roku ks. Szulc został zatrudniony jako asystent stażysta w Katedrze Historii Dogmatów, której szefem był ks. prof. Cz. Bartnik. W 1979 przeszedł do II Katedry Teologii Dogmatów, kierowanej przez ks. bpa A. Nossola, zajmując kolejno stanowiska asystenta, adiunkta i starszego wykładowcy. W latach 1979-1981 wyjeżdżał na stypendia naukowe do Paryża, Fryburga i Rzymu. Z KUL związany był zawodowo przez 20 lat. Jesienią 1997 przeszedł na rentę z powodu pogarszającego się stanu zdrowia i powrócił do rodzinnej diecezji, rezydując kolejno w parafiach: Matki Bożej Szkaplerznej w Brzeźcach (1997-1998) i Św. Jadwigi Śląskiej w Rybniku (1998-2009). Przełomowym momentem w życiu ks. Szulca było uzyskanie habilitacji. Kolokwium, którego podstawą była rozprawa: Syn Boży w „Pasterzu Hermasa": świadectwo chrystologii judeochrześcijańskiej (wyd.: Katowice: Księgarnia św. Jacka, 2007), odbyło się w IV 2007 na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Po tym wydarzeniu powrócił do czynnej pracy naukowo-dydaktycznej jako adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydziału Nauk Społecznych UŚ.

  Naukowe zainteresowania ks. F. Szulca koncentrowały się wokół takich zagadnień jak: judeochrześcijaństwo starożytne, rozwój doktryn pierwotnego chrześcijaństwa, inspiracje religijne w literaturze, kulturowo-religijne korzenie Europy oraz filozofia cywilizacji. Jego prace, publikowane w języku polskim i francuskim, ukazywały się w prestiżowych seriach wydawniczych („Myśl Teologiczna" - wyd. WAM oraz „Studia Antiquitatis Christianae. Series Nova", paryskie wyd. Cerf, gdzie złożona została praca Le Fils de Dieu pour les judéo-chrétiennes dans le Pasteur d'Hermas i czasopismach jak: „Communio", „Studia Theologica Varsaviensia", „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne", „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" oraz „Vox Patrum". Z tym ostatnim periodykiem był związany od początku powstania jako autor, członek zespołu redakcyjnego (1982: z. 3 – 1986: z. 10) i rady naukowej (1986: z. 11 – 1993/95: z. 24-29); kiedy władze uczelni chciały w 1984 zakończyć wydawanie pisma, był jego gorącym obrońcą.

  Jako naukowiec nie bał się podejmować trudnych i słabo opracowanych zagadnień. Jeśli był przekonany o słuszności swojego stanowiska, odważnie podejmował polemikę z uznanymi badaczami (np. z J. Danieloù; zob. St. Longosz, s. 588), stając się w Polsce niekwestionowanym autorytetem w zakresie judeochrześcijaństwa. Jako nauczyciel akademicki prowadził „żywe i odważne wykłady", które po dziś dzień wspominają jego słuchacze.

  Swojej działalności nie ograniczał jedynie do teologii. Interesował się literaturą i teatrem, co zaowocowało kilku cennymi publikacjami z tej dziedziny. Pracował też społecznie. Był członkiem Senackiej Komisji d/s Młodzieży, kuratorem Teatru Akademickiego (czynnie włączając się m. in. w organizację studenckiego festiwalu teatralnego w 1991), opiekunem studentów teologii (rocznik 1977/79-81/82). Absolwenci tego rocznika zachowują żywą pamięć o swoim Opiekunie, o jego zaangażowaniu i autentycznej trosce o ich sprawy duchowe, naukowe, osobiste.

  Ks. Franciszek Szulc ostatnie okres życia spędził w Ośrodku „Najświętszego Serca Jezusa w Rudzie Śląskiej-Halembie,prowadzonym przez archidiecezjalne Caritas. Zmarł nagle 14 VI 2011. Liturgia pogrzebowa odprawiona została w kościele p/w Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rudzie Śląskiej-Bykowinie 17 VI 2011.

Opracowanie: A.Z.

Źródła: J. Smolec, Śp. ks. Dr hab. Franciszek Szulc, „Wiadomości Archidiecezjalne. Organ Urzędowy Kurii Metropolitalnej w Katowicach, 79 (2011) 192-193; F. Szulc, Syn Boży w „Pasterzu" Hermasa, Katowice 2006, rec. S. Longosz, „Vox Patrum", 27 (2007) t. 50-51, 581-588; relacje prywatne.

Fotografie:

Audiencja u Ojca Świętego Jana Pawła II, 1981 r.
Ks. F. Szulc czwarty od lewej

10- lecie Kapłaństwa, Ks. F. Szulc ze studentami V roku teologii, 1982 r.

Rocznik 1977/78 1981/82 świętuje wraz ze swoim opiekunem zakończenie studiów

10- lecie Kapłaństwa Ks. Franciszka Szulca, 1982 r.

10- lecie Kapłaństwa Ks. Franciszka Szulca, 1982 r.

Msza święta w Kaplicy Konwiktu, od lewej: Ks. K. Ryczan, nn, ks. A. Weiss, ks. F. Szulc, ks. A. Tronina, ks. D. Wojtyska, ks. K. Macheta

Msza Święta z okazji XVIII Tygodnia Eklezjologicznego, 22 X 1982 r.

80- lecie Studenckiego Koła Teologów,
Ks. F. Szulc odbiera nagrodę za działalność społeczą 10 XII 1999 r.

góra strony
 

 

Przygotowanie wystawy: Oddział Informacji Naukowej (A.Z.)

Prezentacja na stronie www: 

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 28.10.2011, godz. 08:41 - Artur Podsiadły