Oddział Informacji Naukowej

 

 

ok_copy.png

Informatorium

81 454 52 75

 


INFORMATORIUM
IV piętro p. 504 (obok Czytelni Teologiczno-Filozoficznej)
CZYNNE:
poniedziałek-piątek 11.00-15.00
Służymy Państwu pomocą:

 

Działalność informacyjna jest w obecnej dobie jedną z podstawowych funkcji bibliotek. W celu jej realizacji w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL powstało w 1952 roku Biuro Informacyjne, przekształcone w latach następnych w Oddział Informacji Naukowej. Jego pierwotnym zadaniem była realizacja kwerend krajowych i zagranicznych, bibliotecznych i bibliograficznych oraz stworzenie warsztatu bibliograficznego dla badań naukowych. Jednym z zadań Oddziału była też zawsze dydaktyka i szkolenia, organizacyjnie powiązany był w tym zakresie z Działem Prac Naukowych i Dydaktycznych, a gdy ten przestał istnieć, z Sekcją Prac Bibliograficznych. Jego pracownicy byli odpowiedzialni za przygotowanie wystaw z cyklu Vita mutatur non tollitur i wystaw tematycznych. W ostatnim dziesięcioleciu zakres prac Oddziału znacznie się rozszerzył, co ma związek m.in. z wprowadzeniem nowych technologii i automatyzacją większości procesów bibliotecznych. Wpływ miały tu zwłaszcza takie czynniki jak komputeryzacja, udostępnienie (także za pomocą aplikacji mobilnych) zasobów elektronicznych i katalogów, usługi informacyjne dostarczane za pomocą Internetu, udostępnianie informacji o Bibliotece na portalach społecznościowych i na stronach domowych WWW. Poza zadaniami realizowanymi uprzednio doszły m.in. sprawy związane z zakupem dostępu do zasobów elektronicznych i zarządzaniem tym dostępem, weryfikacją e-dorobku i transferem danych do PBN, popularyzacją Biblioteki (udział w imprezach promocyjnych, prowadzenie fanpage’u Biblioteki i Oddziału na facebooku), intensywną działalnością szkoleniową. Te nowe formy zadecydowały o przeistoczeniu działalności bibliotecznej w tzw. model hybrydowy i dają Oddziałowi możliwość realizacji tradycyjnych zadań w zmienionej formie, pozwalają też na tworzenie jakościowo nowych rozwiązań.

 

Obecnie do podstawowych zadań OIN należy działalność informacyjna, a w szczególności: pomoc użytkownikom Biblioteki w korzystaniu z jej zasobów, konsultacje informacyjne, działalność szkoleniowa, przygotowanie oferty informacyjnej, przygotowanie oferty zasobów elektronicznych, zarządzanie zasobami elektronicznymi, promocja Biblioteki i usług informacyjnych.

 

Najważniejsze zadania to:


Usługi informacyjne (realizowane ustnie, telefonicznie i pisemnie e-mailem lub pocztą tradycyjną oraz za pomocą czatu z bibliotekarzem). Ich zakres obejmuje: a) informację katalogową, b) informację biblioteczną, c) informację bibliograficzną, d) informację rzeczową i tekstową.


Organizacja warsztatu informacyjnego (księgozbiór podręczny, dostęp do elektronicznych źródeł informacji i Internetu)


Zarządzanie zasobami elektronicznymi


Wspieranie i promocja pracy oraz badań naukowych w oparciu o bibliograficzne i bibliometryczne bazy danych.


Działalność dydaktyczno-metodyczna (szkolenia bibliotekarzy, pracowników naukowych, doktorantów i studentów oraz innych grup użytkowników; oprowadzanie wycieczek, konsultacje z zakresu informacji naukowej, naukoznawstwa, bibliografii i nauki o książce)


Wspieranie i promocja badań naukowych w oparciu o bibliograficzne (elektroniczne i drukowane) bazy danych


Prace bibliograficzne i dokumentacyjne – w tym weryfikacja i zatwierdzanie pozycji e-dorobku pracowników KUL


Promocja Biblioteki i jej zbiorów m.in. przygotowywanie wystaw tematycznych oraz poświęconych pamięci zmarłych pracowników nauki i kultury (scenariusze, zebranie i opracowanie materiału), przygotowanie informatorów o Bibliotece, prowadzenie fanpage’u na portalu społęcznościowym Facebook.


Uwaga! Usługi informacyjne nie obejmują sporządzania literatury przedmiotu do prac dyplomowych, licencjackich, magisterskich i doktorskich oraz prezentacji maturalnych, zapewniamy natomiast wszelką pomoc w samodzielnych poszukiwaniach.


Informatorium (IV piętro, p. 504 obok Czytelni Teologicznej)


Udostępnia:


Księgozbiór podręczny:


1. Wydawnictwa informacyjne ogólne i tematyczne, w formie elektronicznej i drukowanej (ważniejsze encyklopedie i słowniki, kompendia, leksykony, informatory)
2. Najważniejsze bibliografie drukowane


3. Księgozbiór z zakresu bibliotekoznawstwa, nauki o książce i informacji naukowej


4. Bazy danych


5. Internet

 


Autor: Jan Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 21.01.2022, godz. 11:02 - Małgorzata Augustyniuk