Regulamin wewnętrzny

Oddziału Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej KUL

 

Postanowienia ogólne

 1. Oddział Zbiorów Specjalnych gromadzi, opracowuje i udostępnia zabytkowe i cenne materiały biblioteczne: rękopisy, stare druki, grafikę, albumy, mapy i atlasy, nuty i śpiewniki, cimelia, druki bibliofilskie. Pracownicy Oddziału prowadzą badania naukowe nad problematyką zbiorów specjalnych.
 2. Oddział gromadzi i udostępnia księgozbiór podręczny, tematycznie związany ze zbiorami specjalnymi, służący pomocą w opracowywaniu i w badaniach naukowych nad nimi.
 3. W skład Oddziału Zbiorów Specjalnych wchodzą trzy sekcje: Sekcja Rękopisów, Sekcja Starych Druków i Sekcja Zbiorów Graficznych, Kartograficznych i Muzycznych.

Udostępnianie zbiorów

 1. Wszystkie materiały biblioteczne, zgromadzone w Oddziale, udostępniane są w Czytelni Zbiorów Specjalnych, nie wypożycza się ich poza Bibliotekę.
 2. Zbiory rękopiśmienne, stare druki, grafika i kartografia zabytkowa udostępniane są po przedstawieniu:
  - listu polecającego, wystawionego przez opiekuna naukowego czytelnika - studenta,
  - podania (deklaracji), w przypadku samodzielnych pracowników naukowych i osób prywatnych.
  Udostępnienie materiałów bibliotecznych z XVI wieku i starszych musi uzyskać akceptację Dyrektora Biblioteki.
 3. Książki współczesne (albumy, księgozbiór podręczny) mogą być udostępniane, w uzasadnionych przypadkach, w innych czytelniach, za zgodą bibliotekarza dyżurnego.
 4. Dyrektor Biblioteki może, w wyjątkowych wypadkach, wyrazić zgodę na wypożyczenie poza Bibliotekę materiałów bibliotecznych ze zbiorów Oddziału w celach wystawienniczych, naukowych czy konserwatorskich, na pisemny wniosek zainteresowanego. Bezpieczeństwo powierzonych materiałów będzie wówczas uregulowane odrębną umową.
 5. Czytelnik korzystający ze zbiorów ma obowiązek okazać dokument tożsamości bądź kartę biblioteczną i wpisać się do księgi odwiedzin.
 6. Zamówienie odbywa się na podstawie czytelnie wypełnionego rewersu.
 7. Bibliotekarz może odmówić udostępnienia obiektu znajdującego się w złym stanie technicznym.
 8. Ostatnie zamówienia można składać na 1 godzinę przed zamknięciem Czytelni.
 9. Jednorazowo udostępnia się maksymalnie:
  - 5 vol. starych druków
  - 5 jednostek rękopiśmiennych
  - 5 albumów
  - 4 mapy
  - 3 atlasy, zbiory nut lub śpiewniki
  W uzasadnionych przypadkach możliwe jest udostępnienie większej ilości pozycji.
 10. Książki z księgozbioru podręcznego podaje bibliotekarz dyżurny, który również przyjmuje ich zwrot. Czytelnik nie może samodzielnie odstawiać ich na półkę. W miejsce wyjętej książki należy włożyć kolorową zakładkę.
 11. Korzystający z Czytelni nie mogą wnosić do niej odzieży wierzchniej, toreb i plecaków, jak również produktów spożywczych.
 12. W Czytelni Zbiorów Specjalnych nie wolno używać telefonów komórkowych, należy również zachować ciszę.
 13. Czytelnicy korzystający ze zbiorów zabytkowych powinni używać do sporządzania notatek miękkiego ołówka (nie należy posługiwać się długopisem bądź piórem, czy pisakiem). Niedopuszczalne jest robienie notatek na kartkach położonych bezpośrednio na kartach rękopisów, książek, albumów, map i innych materiałach.
 14. Zasady i ceny sporządzania kopii obiektów przechowywanych w Zbiorach Specjalnych BU KUL techniką fotograficzną bądź cyfrową znajdują się w Regulaminie Biblioteki.
 15. Możliwe jest fotografowanie fragmentów książek i czasopism wydanych po 1950 r. aparatem fotograficznym bez użycia lampy błyskowej, jedynie na własny użytek. Zgodę na fotografowanie wydaje każdorazowo bibliotekarz dyżurny.
 16. Każdorazowe wyjście z Czytelni Zbiorów Specjalnych, również w trakcie pracy, należy zgłosić bibliotekarzowi dyżurnemu oraz zdać lub okazać materiały, z których się korzysta.
 17. Pokazy i zajęcia dla studentów i uczniów, zainteresowanych problematyką zbiorów specjalnych, odbywają się wyłącznie na pisemny wniosek prowadzącego zajęcia i po uzyskaniu akceptacji Dyrekcji BU KUL, we wcześniej ustalonym terminie.

Zasady bezpieczeństwa zbiorów

 1. Pracownicy Oddziału Zbiorów Specjalnych powinni dbać o powierzone ich opiece zbiory, w zakresie jaki wynika z ich obowiązków służbowych oraz zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa.
 2. W kontakcie ze zbiorami zabytkowymi, w szczególności rękopisami, starymi drukami, mapami itp. należy zachować szczególną ostrożność.
 3. Klucze do Czytelni, pracowni i magazynów mogą pobierać jedynie osoby upoważnione: Dyrekcja, Pracownicy Oddziału Zbiorów Specjalnych, wyznaczone osoby sprzątające. Kluczy tych nie wolno powierzać osobom trzecim.
 4. Nie wolno zostawiać czytelników i powierzonych im materiałów bez nadzoru bibliotekarza dyżurnego w Czytelni. W przypadku koniecznego wyjścia poza Czytelnię należy zapewnić zastępstwo.
 5. Czytelnika zdającego wypożyczone materiały należy rozliczyć na podstawie połówek rewersów, pozostawionych u bibliotekarza dyżurnego.
 6. W przypadku pojawienia się oznak świadczących o infekcji materiału zabytkowego czynnikami destrukcyjnymi o charakterze organicznym, materiał taki należy skierować do dezynfekcji.
 7. Materiały zabytkowe uszkodzone powinny być w miarę możliwości zabezpieczane i konserwowane przez uprawnione osoby z Oddziału Konserwacji i Zabezpieczania Zbiorów.

Postanowienia końcowe

 1. Czytelnik powinien zakończyć pracę 5 minut przed zamknięciem Czytelni Oddziału Zbiorów Specjalnych.
 2. Czytelnik jest zobowiązany podporządkować się poleceniom dyżurnego bibliotekarza.
 3. Niestosowanie się do Regulaminu wewnętrznego Oddziału Zbiorów Specjalnych może spowodować okresowe lub stałe zawieszenie w prawach czytelnika. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.

 

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2014, godz. 12:49 - Małgorzata Trojnacka