Oddział Wydawnictw Ciągłych z Czytelnią Czasopism Bieżących

PARTER

Czytelnia p. 6      tel. 81 445 31 29

Pracownia p. 4    tel. 81 445 31 44

EO p. 5                 tel. 81 445 31 47


CZYTELNIA CZASOPISM BIEŻĄCYCH
(parter)

CZYNNA

poniedziałek       1100-1800

wtorek-piątek     900-1800

sobota                 900-1500

 Prenumerata czasopism zagranicznych w roku 2019


 

ZADANIA:

   Do zadań Oddziału należy gromadzenie wydawnictw ciągłych, tzn. czasopism, gazet i publikacji monograficznych wydanych w ramach czasopism, ich opracowywanie bibliograficzne i rzeczowe oraz udostępnianie, co w szczególności oznacza:

 • poszerzanie i uzupełnianie zbioru poprzez egzemplarz obowiązkowy, wymianę krajową, wymianę zagraniczną, prenumeratę i dary;
 • tworzenie, we współpracy z władzami Uczelni, planu prenumeraty czasopism;
 • przygotowywanie przetargów na prenumeratę czasopism polskich i zagranicznych we współpracy z Działem Zamówień Publicznych KUL;
 • komputerowe opracowywanie formalne i rzeczowe wydawnictw ciągłych w komputerowych systemach bibliotecznych;
 • rejestrację wpływów w inwentarzu czasopism oraz w elektronicznych rekordach zasobu , opracowanie techniczne czasopism (w tym sygnowanie, pieczętowanie, przekazywanie do oprawy i do Magazynu);
 • prace związane z selekcją zbiorów, obejmujące wycofywanie z zasobów bibliotecznych czasopism zdezaktualizowanych, mało wykorzystywanych;

 • udostępnianie Czytelnikom zasobów Czytelni Czasopism Bieżących i udzielanie informacji;
 • współpraca z bibliotekami specjalistycznymi: szkolenia w tworzeniu rekordów zasobu czasopism;
 • współpraca z Biblioteką Narodową w zakresie współtworzenia bazy Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych.

KATALOGI:

1. Katalog kartkowy czasopism i wydawnictw ciągłych Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.

 

W katalogu kartkowym znajdują się kompletne opisy bibliograficzne poszczególnych tytułów tzn.:

 

 • karty główne zawierające tytuł z podtytułem oraz nazwy instytucji sprawczych, szczegóły wydawnicze (miejsce i rok wydania), częstotliwość, format oraz sygnaturę;
 • karty wyszczególniające, przedstawiające zawartość zasobu danego tytułu, czyli poszczególne roczniki, tomy, numery, zeszyty, wraz ze wszystkimi uwagami dotyczącymi zmian wynikających z przebiegu ukazywania się wydawnictwa tzn. : zmian tytułu, podtytułu, częstotliwości;
 • karty odsyłaczowe związane przede wszystkim ze zmianą tytułu i instytucji wydawniczej.
 • katalog kartkowy czasopism esperanckich.

 

Od roku 1995, kiedy rozpoczęto tworzenie katalogu komputerowego, dla wszystkich nowych tytułów wpływających do zbiorów, w katalogu kartkowym umieszcza się jedynie kartę główną tzw. sygnalną, oznaczoną odsyłaczem o treści: " zob. Katalog Komputerowy", co oznacza, że kompletny opis bibliograficzny wraz z zasobem tytułu znajduje się już w katalogu komputerowym. Sukcesywnie do katalogu komputerowego wprowadzane są starsze tytuły. Wówczas ich opisy w katalogu kartkowym otrzymują również odsyłacz o treści: "zob. Katalog Komputerowy", co oznacza, że całość danego wydawnictwa jest też dostępna w katalogu komputerowym.

 

2. Katalog kartkowy wydawnictw ciągłych drugiego obiegu (dostępny w Czytelni Czasopism Bieżących).

3. Katalog kartkowy księgozbioru podręcznego Oddziału Wydawnictw Ciągłych.

 

ZBIORY

   W Czytelni Czasopism Bieżących w wolnym dostępie, tylko na miejscu skorzystać można z bieżących roczników czasopism oraz gazet. Za "bieżący" należy rozumieć aktualny rok, a w niektórych przypadkach poprzedni, o ile aktualny nie wpłynął jeszcze do Biblioteki. Archiwalne roczniki czasopism przechowywane są w Magazynie i mogą być zamawiane tylko w Czytelni Głównej.
   Jedyne udostępniane przez Czytelnię Czasopism Bieżących roczniki archiwalne to czasopisma tzw. drugiego obiegu i prohibity.
   Na miejscu dostępne są również czasopisma w wersji online oraz zamawiane w ramach prenumeraty baz danych (dwa stanowiska komputerowe).

   W księgozbiorze podręcznym Czytelni Czasopism Bieżących dostępne są drukowane katalogi i bibliografie (w tym bibliografie narodowe) czasopism krajowych i zagranicznych oraz informatory, słowniki i kompendia z zakresu czasopiśmiennictwa i prasoznawstwa.


 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 25.02.2019, godz. 12:05 - Artur Podsiadły