Regulamin

Biblioteki Filologii Angielskiej i Niderlandystyki

 

Przepisy ogólne

 • 1

Biblioteka Filologii Angielskiej i Niderlandystyki, zwana dalej Biblioteką, jest integralną częścią Biblioteki Uniwersyteckiej KUL i pełni funkcję biblioteki specjalistycznej przy Instytucie Filologii Angielskiej.

 • 2

Zadaniem Biblioteki jest organizowanie warsztatu pracy naukowej i dydaktycznej dla potrzeb Filologii Angielskiej i Niderlandystyki.

 • 3

Gromadzenie zbiorów odbywa się we współpracy z Biblioteką Główną. Księgozbiór dydaktyczny powinien być gromadzony w większej liczbie egzemplarzy. Księgozbiór dydaktyczny finansowany jest z budżetu KUL, zaś księgozbiór służący do badań naukowych może być finansowany tak z budżetu KUL, jak również ze środków przeznaczonych na działalność statutową i badania własne w ramach realizowanych w uczelni zadań badawczych. Nie gromadzi się starych druków, zabytkowych rękopisów, prac dyplomowych oraz innych zbiorów szczególnie cennych, wymagających specjalnych warunków przechowywania.

 • 4

Pracownicy Biblioteki podlegają Dyrektorowi Biblioteki Uniwersyteckiej.

 • 5

Bezpośrednim przełożonym pracowników Biblioteki jest Kierownik Bibliotek Specjalistycznych, powoływany przez Rektora na wniosek Dyrektora Biblioteki Głównej.

 • 6

Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Dyrektor Filologii Angielskiej i Niderlandystyki, w szczególności sprawuje opiekę naukową nad działalnością Biblioteki i określa strategię gromadzenia zbiorów.

 • 7

Pracownicy Biblioteki są zobowiązani w szczególności do:

 1. opracowania zbiorów zgodnie ze sztuką bibliotekarską i przyjętymi w Bibliotece Uniwersyteckiej standardami;
 2. troski o stan i zabezpieczenie materiałów bibliotecznych przed zniszczeniem i utratą;
 3. prowadzenia statystyki udostępnień oraz przyrostu i ubytków księgozbioru;
 4. sporządzania sprawozdań z wykonywanych zadań;
 5. kształcenia się i doskonalenia zawodowego, w tym do uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez Bibliotekę Uniwersytecką lub inne powołane do tego instytucje lub organizacje, po uzyskaniu zgody Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej;
 6. przygotowania preliminarza budżetowego i przestrzegania dyscypliny finansowej.

 

 

 • 8

Dni oraz godziny otwarcia i zamknięcia Biblioteki ustala Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej na wniosek pracownika Biblioteki po uwzględnieniu opinii osoby odpowiedzialnej za nadzór merytoryczny nad Biblioteką.

 • 9

Czas otwarcia Biblioteki podany jest do wiadomości użytkowników na drzwiach wejściowych i na stronie internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej. Wszelkie zmiany podawane są każdorazowo do wiadomości w w/w formie z tygodniowym wyprzedzeniem.

 

Zasady korzystania ze zbiorów Biblioteki Filologii Angielskiej i Niderlandystyki

 • 10

Zbiory Biblioteki są udostępniane w siedzibie biblioteki: pracownikom i studentom KUL, pracownikom i studentom innych uczelni oraz osobom zatrudnionym w instytucjach nauki i kultury. Pierwszeństwo do korzystania ze zborów posiadają pracownicy i studenci KUL.

 • 11

Korzystanie ze zbiorów jest możliwe po pozostawieniu ważnej legitymacji studenckiej, legitymacji pracowniczej, karty bibliotecznej lub dokumentu tożsamości z fotografią.

 • 12

Pracownicy i studenci Filologii Angielskiej i Niderlandystyki mogą wypożyczać zbiory, z wyjątkiem wymienionych w § 13, na podstawie ważnej karty bibliotecznej oraz elektronicznej legitymacji studenckiej lub pracowniczej.

 • 13

Wyłącznie na miejscu udostępnia się:

 

 1. dzieła wydane przed rokiem 1961;
 2. czasopisma;
 1. książki z księgozbiorów podręcznych
 2. słowniki i encyklopedie

 

 • 14

Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne.

 • 15

Bibliotekarz może odmówić udostępnienia książki ze względu na jej zły stan techniczny.

 • 16

Z komputerów Biblioteki, z wyjątkiem terminali katalogu komputerowego, mogą korzystać wyłącznie pracownicy i studenci KUL.

 

 

 • 17

Zasady korzystania z zasobów elektronicznych określają warunki licencji i Regulamin Sieci Komputerowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 • 18

Zamówień należy dokonywać poprzez wypełnienie rewersu.

 • 19

Studenci i pracownicy Filologii Angielskiej i Niderlnadystyki mogą wypożyczać zbiory na okres nie dłuższy niż 3 tygodnie:

 1. maksymalnie 5 książek na 3 tygodnie
 • 20

Niezwrócenie zbiorów przed upływem terminu wypożyczenia powoduje:

 

 1. zablokowanie konta;
 2. upomnienie na piśmie wystawiane na koszt czytelnika.
 • 21

Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia zbiorów stwierdzone przy ich zwrocie. Uszkodzenie stwierdzone przy odbiorze zamówionych zbiorów należy zgłosić bibliotekarzowi.

 • 22

W razie zniszczenia lub zagubienia egzemplarza czytelnik zobowiązany jest dostarczyć identyczny lub uiścić pięciokrotność jego ceny antykwarycznej w Wypożyczalni Biblioteki Głównej lub w kasie Kwestury KUL.

 • 23

Wypożyczeń międzybibliotecznych dokonuje się jedynie za pośrednictwem Wypożyczalni Międzybibliotecznej w Bibliotece Głównej.

Przepisy porządkowe

 • 24

Zbiory Biblioteki i jej wyposażenie wymagają poszanowania.

 • 25

Kopiowanie zbiorów może być dokonywane wyłącznie przy użyciu urządzeń będących na wyposażeniu Biblioteki.

 • 26

Wynoszenie zbiorów Biblioteki lub jej wyposażenia poza jej teren bez spełnienia wymaganych formalności jest niedopuszczalne.

 

 • 27

Użytkownicy zobowiązani są do stosowania postanowień niniejszego regulaminu.

 

 

 • 28

Prawo do korzystania ze zbiorów ustaje w przypadku rażącego naruszania przez czytelnika postanowień niniejszego regulaminu.

 • 29

W pomieszczeniach Biblioteki użytkownicy zobowiązani są do zachowania ciszy, pozostawienia w szatni ubrań wierzchnich, teczek i toreb, wyłączenia telefonów komórkowych, nie spożywania posiłków i napojów, oraz przestrzegania zasad kultury osobistej.

 • 30

W zakresie spraw nieobjętych postanowieniami niniejszego regulaminu dotyczących wypożyczania i udostępniania zbiorów rozstrzyga Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej na pisemny wniosek osoby zainteresowanej złożony u pracownika Biblioteki i zaopiniowany przez Kierownika Bibliotek Specjalistycznych.

 

Autor: Marta Andrzejewska-Ilków
Ostatnia aktualizacja: 15.12.2020, godz. 14:31 - Marta Andrzejewska-Ilków