REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG

ODDZIAŁU INFORMACJI NAUKOWEJ BU KUL

1. Prawo do korzystania z usług Oddziału Informacji Naukowej (OIN) mają wszystkie zainteresowane osoby, akceptujące postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

2. Podstawowym obowiązkiem pracowników Oddziału Informacji Naukowej względem użytkowników jest udzielanie im informacji bibliograficznych, bibliotecznych i rzeczowych oraz pomoc w korzystaniu ze źródeł informacji drukowanych i elektronicznych.

 

3. Korzystający z usług Oddziału zobowiązani są:

 • pozostawić w szatni okrycia wierzchnie, teczki, torby, plecaki itp.;
 • po wejściu do Czytelni oddać dyżurnemu bibliotekarzowi dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, legitymację pracowniczą, legitymację studencką, kartę biblioteczną itp.) i wpisać się do księgi odwiedzin;
 • okazać dyżurnemu bibliotekarzowi wnoszone i wynoszone materiały biblioteczne;
 • zgłosić dyżurnemu bibliotekarzowi zauważone braki i uszkodzenia w wykorzystywanych wydawnictwach;
 • dbać o udostępnione materiały biblioteczne;
 • przestrzegać ciszy (zabronione jest korzystanie na terenie Czytelni z telefonów komórkowych).

4. Czytelnia OIN udostępnia:

 • księgozbiór podręczny OIN (wydawnictwa informacyjne, bibliografie, podstawowe dzieła z zakresu nauki o książce);
 • polskie i zagraniczne bazy danych oraz zasoby Internetu;
 • księgozbiór podręczny OIN jest częściowo udostępniany w ramach wolnego dostępu do półek. Czytelnik samodzielnie nie włącza wykorzystanych pozycji, ale oddaje je dyżurnemu bibliotekarzowi lub pozostawia na stoliku. Na pozycje znajdujące się w podręcznym magazynie i pracowni OIN należy wypełnić rewers;
 • z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu, nie wypożyczamy książek i czasopism poza Bibliotekę (dopuszcza się jedynie wypożyczenie wydawnictw do innego Oddziału Biblioteki lub do Redakcji Encyklopedii Katolickiej). Dopuszcza się także wyniesienie niektórych wydawnictw poza obręb Czytelni (za zgodą dyżurnego bibliotekarza) w celu dokonania kopii (skanu) po wypełnieniu rewersu i pozostawieniu dowodu tożsamości u dyżurnego bibliotekarza.

5. Korzystanie z komputerów (z elektronicznych źródeł informacji i internetu):

 • pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają pracownicy i studenci KUL;
 • w korzystaniu z baz mogą wystąpić ograniczenia wynikające z warunków umów licencyjnych;
 • artykuły pobrane z baz danych można zapisać na pendrive'a;
 • niedopuszczalne jest instalowanie programów własnych i dokonywanie zmian w konfiguracji oprogramowania;
 • korzystanie z Internetu służy wyłącznie celom naukowym, badawczym, edukacyjnym i dydaktycznym;
 • użytkownicy spoza KUL mogą korzystać z Internetu w miarę wolnych stanowisk komputerowych;
 • zabronione jest wykorzystywanie komputerów do gier i zabaw komputerowych;
 • zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywanie wszelkich czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych;
 • w przypadku naruszenia obowiązujących zasad korzystania ze stanowisk komputerowych bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji;
 • pracownicy Oddziału Informacji Naukowej uprawnieni są do monitorowania pracy użytkowników na stanowiskach komputerowych.

6. Korzystanie z materiałów zamawianych z magazynu

 • Pracownicy naukowi mogą w czytelni OIN korzystać z materiałów zamawianych z magazynu oraz cimeliów i księgozbioru aneksowego znajdującego się w magazynach na Poczekajce (zamówienia na te ostatnie materiały realizowane są dwa razy w tygodniu, we wtorek i czwartek);
 • jednorazowo można zamówić 6 wol. książek i 10 wol. czasopism;
 • książki i czasopisma można odkładać na okres 14 dni (w wyjątkowych wypadkach czas ten może zostać przedłużony – decyduje o tym bibliotekarz dyżurny);
 • dopuszcza się wyniesienie udostępnionych materiałów poza obręb Czytelni w celu dokonania kopii (skanu).

7. Postanowienia końcowe

 • Użytkownik powinien zakończyć pracę 5 min. przed zamknięciem Biblioteki;
 • Użytkownik jest zobowiązany podporządkować się poleceniom dyżurnego bibliotekarza;
 • niestosowanie się do Regulaminu korzystania z usług Oddziału Informacji Naukowej może spowodować okresowe lub stałe zawieszenie w prawach czytelnika. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.
Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2013, godz. 14:02 - Artur Podsiadły