Jezuici w Polsce - publikacje (2)

Historia zakonu Jezuitów; Jezuici w Polsce
Polskie publikacje książkowe Jezuitów do roku 1939
Polskie publikacje książkowe Jezuitów od lat '40. XX w.
Polskie czasopisma jezuickie

 

 Jubileusze Jezuitów - 2006

Św. Ignacy Loyola (1491-1556) - 450 rocznica śmierci;
św. Franciszek Ksawery (1506-1552) - 500 rocznica urodzin;
bł. Piotr Faber (1506-1546) - 500 rocznica urodzin.
Św. Ignacy Loyola założył zakon jezuitów w 1540 roku.

 

 Jezuici - polskie publikacje

Ks. Kazimierz Drzymała SI:
Ks. Piotr Skarga SI 1536-1612.
Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy Kraków, 1984

 

 Jezuici - polskie publikacje

Teatr jezuicki XVIII i XIX w.
w Polsce z antologią dramatu.
Wstęp i opr. Irena Kadulska.
Wyd. Uniw. Gdańskiego,
Gdańsk, 1997
ISBN: 83-7017-695-X
>
  Jezuici - polskie publikacje

Ks. J. Warszawski T. J.:
Polonica z rzymskiego
Kodeksu Nowicjuszy
Towarzystwa Jezusowego
(1565-1586).
Rzym, 1955

  Jezuici - polskie publikacje

Kazimierz Puchowski:
Edukacja historyczna
w jezuickich kolegiach
Rzeczypospolitej 1565-1773.
Wyd. Uniw. Gdańskiego,
Gdańsk 1999
ISBN: 83-7017-814-6

 

 Jezuici - polskie publikacje

O. Czesław Drążek SJ:
Błogosławiony Ojciec
Jan Beyzym SJ
Posługacz Trędowatych:
biografia.
WAM, Kraków 2002
ISBN: 83-7097-990-4
  Jezuici - polskie publikacje

Błogosławiony Ojciec
Jan Beyzym SJ
Apostoł Madagaskaru:
Wybór listów.
WAM, Kraków 2002
ISBN: 83-7097-978-5

  Jezuici - polskie publikacje

Jacek Bolewski SJ,
Maciej Szczęsny SJ:
Modlitwa życia śladami
św. Andrzeja Boboli.
Patron Polski moim patronem.
WAM, Kraków 2002
ISBN: 83-7318-047-8

 

 Jezuici - polskie publikacje

Ks. Roman Darowski SJ:
Biografia.
Bibliografia 1935-1995.
Z okazji 60-lecia urodzin
[Jubilata]
wydał Krzysztof Rachański.
Kraków, 1995
  Jezuici - polskie publikacje

Siedemdziesięciopięciolecie
Gimnazjum Ojców Jezuitów
w Wilnie.
Warszawa, 12 X 1997.
Materiały z sympozjum.
Kontrast

  Jezuici - polskie publikacje

Stanisław Kościałkowski:
O. Maksymilian Ryllo T. J.
1802-1848
Bejrut, 1946 

 Jezuici - polskie publikacje

Waldemar Graczyk,
Jarosław Kwiatkowski:
Jezuici w Płocku 1611-1773.
Verbinum,
Wydawnictwo Księży Werbistów,
Warszawa, 2002,
ISBN: 83-7192-181-0

  Jezuici - polskie publikacje

Ks. Kazimierz Drzymała SJ:
Ks. Stanisław Grodzicki SJ.
Wyd. Apostolstwa Modlitwy,
Kraków 1973
  Jezuici - polskie publikacje

Edmund Elter T. J.:
Adam Kochański T. J., najwybitniejszy
przedstawiciel Polski
na europejskim terenie
naukowym u schyłku XVII w.
Sacrum Poloniae Millenium,
Rzym, 1954

 

 Jezuici - polskie publikacje

Pułtuskie Kolegium Jezuickie.
Ludzie i idee.
WSH w Pułtusku.
Red. nauk. Jakub Z. Lichański
Warszawa-Pułtusk, 1996
ISBN: 83-906458-6-6
  Jezuici - polskie publikacje

Jan Poplatek SJ:
Święty Melchior Grodziecki SJ.
Męczennik za wiarę (wyd. II).
WAM, Księża Jezuici,
Kraków 1995
ISBN: 83-7097-189-X
  Jezuici - polskie publikacje

Ks. Józef Janus, jezuita,
(1911-1980): Wspomnienie.
Nakł. Polskich Ojców Jezuitów
w Richmond Victoria, Australia.
Melbourne, 1981

 

 Jezuici - polskie publikacje

Felicjan Paluszkiewicz SJ:
Jezuici w Warszawie.
Przewodnik - informator.
Warszawa, 1998
ISBN: 83-907460-6-9  Jezuici - polskie publikacje

Roman Darowski SJ:
Filozofia Jezuitów w Polsce
w XX w. Próba syntezy
- słownik autorów.
"Ignatianum" / WAM,
Kraków 2001
ISBN: 83-88209-11-6
ISBN: 83-7097-760-X
  Jezuici - polskie publikacje

Ks. Jan Niemiec:
Zakład naukowo-wychowawczy
ojców Jezuitów w Chyrowie
1886-1939.
Rzeszów-Kraków 1997
ISBN: 83-86985-66-6


 


Kompendium jezuitów polskich XX wieku

  Od kilkunastu lat obserwuje się wzmożoną działalność historyków jezuickich, dotyczącą funkcjonowania na polskich ziemiach tego zakonu, zwłaszcza w zakresie szkolnictwa. Ukazało się opracowanie ks. Romana Darowskiego, poświęcone historiografii dwudziestowiecznych jezuitów polskich (Filozofia jezuitów w Polsce w XX wieku. Próba syntezy. Słownik autorów. Wydawnictwo WAM, Kraków 2001, ss. 367). Autor jest przede wszystkim historykiem polskiej kultury filozoficznej, koncentrującym się na dziejach filozofii jezuickiej w wiekach XVI-XVIIl. Zajmuje się jednak także problematyką antropologiczną. Obecnie [2001] jest dziekanem Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie, którego dokonania dokumentuje współredagując "Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie". W roku 1996 zainicjował także wydawanie "Forum Philosophicum", czasopisma publikującego prace naukowe z zakresu szeroko pojętej filozofii.

  Prezentowana publikacja jest cennym opracowaniem głównie ze względu na jej charakter informacyjno-dokumentacyjny, stanowiąc swoiste vademecum polskich pisarzy jezuickich. Praca składa się z dwóch części - próby syntezy filozofii jezuitów sygnalizowanego okresu oraz ze słownika ponad stu pisarzy jezuickich, których twórczość dotyczy przede wszystkim filozofii, ale także psychologii i pedagogiki. [Od Wydawcy: Najwybitniejsi filozofowie zostali omówieni wyczerpująco. Dominującym nurtem jest filozofia o inspiracji arystotelesowsko-tomistycznej, choć współcześnie pojawił się także nurt filozofii dialogu - przyp. red]. Dzięki temu czytelnikowi przybliżone zostały nie tylko sylwetki znakomitych filozofów czy historyków filozofii (F. Kwiatkowski, F. Klimke, P. Siwek czy T. Ślipko), ale także psychologów religii (np. J. Majkowski), historyków (np. S. Bednarski), czy pisarzy religijnych (np. znakomity eseista J. Mirewicz).

Ks. Stanisław Janeczek
Przegląd Uniwersytecki, Lublin 2001, nr 5, s. 20

 

 Jezuici - polskie publikacje

Ks. Mirosław Paciuszkiewicz SJ:
Andrzej Bobola.
Seria 'Wielcy ludzie Kościoła'.
WAM, Kraków, 2001
ISBN: 83-7097-770-7


  Jezuici - polskie publikacje

Sławomir Kościelak:
Skład osobowy Kolegium
Gdańskiego oo. Jezuitów
(XVI-XVIII w.).
Wyd. Uniw. Gdańskiego,
Gdańsk, 2005
ISBN: 83-7326-295-4
  Jezuici - polskie publikacje

Diarium Collegij Societatis Iesu.
Ab anno 1710 ad anni 1723.
Vilniaus Universiteto Biblioteka.
Wilno, 2004,
ISBN: 9955-584-54-8


 

 Jezuici - polskie publikacje

Ks. Tadeusz Binkowski SJ:
Stać się wszystkim
dla wszystkich. Sługa Boży
ks. Wojciech Maria Baudiss SJ.
WAM, Księża Jezuici
Kraków 1996
ISBN: 83-7097-190-3
  Jezuici - polskie publikacje

Jezuici w piśmiennictwie
polskojęzycznym.
Silva Rerum.
Zebrał i opracował
Felicjan Paluszkiewicz SJ
Warszawa, 2000,
ISBN: 83-912481-3-5
  Jezuici - polskie publikacje

Andrzej Karol:
Jezuita romantyczny
o. Maksymilian Ryllo.
Wyd. Apostolstwa Modlitwy
Księża Jezuici,
Kraków 1992
ISBN: 83-85304-26-6

 

 Jezuici - polskie publikacje

Ludwik Grzebień SJ,
Jacek Wiesiołowski (opr.):
Kronika Jezuitów poznańskjch
(młodsza), t. 1, 1570-1653.
(Kroniki Miasta Poznania)
Wydawnictwo Miejskie
Poznań, 2004
ISBN: 83-89525-82-X
  Jezuici - polskie publikacje

Wkład Jezuitów do nauki
i kultury w Rzeczypospolitej
Obojga Narodów i pod zaborami.
Redakcja naukowa:
Irena Stasiewicz-Jasiukowa.
WAM, Kraków-Warszawa, 2004
ISBN: 83-7318-482-1

  Jezuici - polskie publikacje

Felicjan Paluszkiewicz SJ:
...inny cię opasze i poprowadzi
dokąd nie chcesz.
Jezuici polscy męczennicy
nazizmu, kandydaci na ołtarze.
Warszawa, 2000
ISBN: 83-912481-2-7

 

 Jezuici - polskie publikacje

Marek Inglot SJ:
Kolegium Księży Jezuitów
w Iłłukszcie. Studia i materiały
do dziejów jezuitów polskich, t. 3.
"Ignatianum", Kraków, 2000
ISBN: 83-88209-09-4


  Jezuici - polskie publikacje

Bogdan Lisiak SJ:
Nauczanie matematyki
w polskich szkołach jezuickich
od XVI do XVIII w.
Studia i materiały.
WAM / "Ignatianum",
Kraków 2003
ISBN: 83-7318-251-9
  Jezuici - polskie publikacje

Ludwik Piechnik SJ:
Seminaria diecezjalne w Polsce
prowadzone przez Jezuitów
od XVI do XVIII w.
WAM / "Ignatianum",
Kraków 2001
ISBN: 83-7097-896-7

 Felicjan Paluszkiewicz SJ: Jezuita dzisiaj, Warszawa 1979 / 1988

Autor publikacji, ur. 1931, asnykowiec, maturzysta 1948 r.,
autor biogramów opublikowanych w I tomie "Szkoły Kaliskiej".
Uhonorowany odznaką "Zasłużonego Działacza Kultury".
Autor kilkuset artykułów w czasopismach,
książek o problematyce jezuickiej,
między innymi "Jezuita dzisiaj" (1979, 1988),
"Przyszli służyć" (1985), "Bracia Towarzystwa Jezusowego" (1986),
"W cieniu Hermesa" (1987), "Mały słownik jezuitów w Polsce"
(1991, 1995), "400 lat jezuitów w Warszawie" (1998),
"Inny Cię opasze i poprowadzi dokąd nie chcesz" (2000),
Jezuici w literaturze polskojęzycznej" (2000),
"Tropem św. Andrzeja Boboli" (2000).
Mieszka w Warszawie.

  Jezuici - polskie publikacje

Stanisław Obirek SJ:
Jezuici na dworach Batorego
i Wazów 1560-1668.
Wpływy kapelanów dworskich
i wychowawców książąt
na postawy panujących
i polityką państwa.
Wydział Filozoficzny
Towarzystwa Jezusowego.
Kraków 1996
ISBN: 83-7097-268-3

    Jezuici - polskie publikacje    

Felicjan Paluszkiewicz SJ:
Masakra w klasztorze.
Wydawnictwo RHETOS, 2003, ISBN 83-917849-1-6
[Od Wydawcy]: 2 sierpnia 1944, nazajutrz po wybuchu Powstania Warszawskiego, w jednym
z pomieszczeń jezuickiego Domu Pisarzy przy ul. Rakowieckiej 61 w Warszawie zgromadzili Niemcy
ponad pięćdziesięciu Polaków, w większości miejscowych jezuitów, następnie dokonali brutalnej zbrodni
wrzucając do środka granaty bojowe oraz strzelając z broni automatycznej. Po odejściu katów,
spod zwału zastygłych w konwulsjach lub dogorywających jeszcze ofiar bezprzykładnego okrucieństwa,
wydostało się 13 osób ocalałych z masakry. Sześcioro z nich pozostawiło świadectwa
dokumentujące przebieg krwawego zdarzenia. Teksty te, uzupełnione opisami sytuacyjnymi
najbliższej okolicy oraz sylwetkami jezuitów spoczywających pod posadzką miejsca kaźni
prezentują karty niniejszej książki.

  Felicjan Paluszkiewicz, jezuita od lata 1948 (ur. 1931, zm. 2006). Od lat zajmował się
gromadzeniem materiałów o martyrologii polskich jezuitów podczas drugiej wojny światowej.
Autor licznych publikacji, między innymi Jezuita dzisiaj (1979, 1988), Przyszli służyć (1985),
W cieniu Hermesa (1987), Mały słownik jezuitów w Polsce (1990, 1995) Jezuici w Warszawie (1998),
Inny cię opasze i poprowadzi dokąd nie chcesz (2000), Tropem św. Andrzeja Boboli (2000).

 

 

Reprografia i fotografie z wystawy: Artur Podsiadły
Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski


Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 10.08.2008, godz. 04:23 - Jan Wasilewski