Czytelnia Główna

p. 502 IV Piętro

 

 

ok_copy.png

81 454 52 63

CZYNNA:

 

poniedziałek       1100-1900

wtorek-piątek     900-1900

sobota                  900-1500
  Czytelnia Główna udostępnia większość zbiorów bibliotecznych: druki zwarte i archiwalne roczniki czasopism (z wyjątkiem bieżącego rocznika) znajdujące się w magazynach Biblioteki oraz książki zgromadzone w księgozbiorze podręcznym Czytelni.
  O zasobach księgozbioru podręcznego Czytelni Głównej informuje wewnętrzny katalog kartkowy w układzie alfabetycznym i systematycznym oraz katalog komputerowy. Zasoby księgozbioru podręcznego są w wolnym dostępie, a zasoby magazynowe Biblioteki udostępnia się po złożeniu rewersu u bibliotekarza dyżurnego, bądź też po zamówieniu elektronicznym z katalogu komputerowego BU KUL.
  Księgozbiór Czytelni Głównej, liczący ponad 16 300 pozycji, zawiera podstawową literaturę z dziedzin reprezentowanych w KUL, z wyłączeniem książek i czasopism z zakresu filozofii, teologii i religioznawstwa, znajdujących się w Czytelni Teologiczno-Filozoficznej. W Czytelni Głównej dostępne są też wybrane leksykony, słowniki, biografie i wydawnictwa regionalne. Księgozbiór posiada własne sygnatury i ułożony jest zgodnie ze schematem katalogu przedmiotowego, porządkującym literaturę od najbardziej ogólnej przedmiotowo do najbardziej szczegółowej. Wyodrębnionych zostało 25 działów, których zbiory umieszczone są na dwóch poziomach (parter i antresola). Są to (od lewej do prawej):
  A – Encyklopedie; B – Słowniki; N – Prawo; Na – Administracja; GX – Prawo kanoniczne; Hp – Psychologia; I – Pedagogika; Os – Socjologia; OEk – Ekonomia; OMz – Marketing i Zarządzanie; OP – Politologia; L – Etnografia; J – Historia; M – Historia Sztuki; Ł – Filologia. Antresola: E – Biografie; OD – Dziennikarstwo; OE – Europeistyka; P – Nauki Przyrodnicze; R Medycyna; K – Geografia; Fi – Informatyka; S – Rolnictwo; T – Technika; Lb – Lubliniana.
  Książki w działach A, B i E uszeregowane są alfabetycznie według języków (lub języków i państw). W pozostałych działach w obrębie poddziałów ( wyodrębnionych według zasady „od ogólnego do szczegółowego": np. Historia. -> Historia.Polska. -> Historia. Polska. Źródła ogólne) stosowany jest układ chronologiczny.
  W zbiorach podręcznych Czytelni Głównej znajdują się zarówno książki najnowsze jak i starsze, zaliczane już do klasyki. Szczególnie cenne są m. in. stare wydawnictwa encyklopedyczne polskie i zagraniczne, np.: Encyklopedia powszechna T. 1-28: Nakład,druk i własność S. Orgelbranda, Warszawa 1859-1868; Store nordiske Konversations Leksikon en nordisk encyklopaedi, T. 1-26: Store Nordiske Konversation Leksikon, København 1916-1924; Schweizer Lexikon in Sieben Bänden, t. 1-7: Encyclios – Verlag, Zürich 1945-46.

  Na komputerach Czytelni Głównej dostępny jest system Academica. Jest to wypożyczalnia cyfrowa, która pozwala na szybki dostęp do książek i czasopism naukowych, które w swoich zasobach posiada Biblioteka Narodowa. Jest to propozycja dla osób, które potrzebują tego rodzaju publikacji, a nie mają czasu na korzystanie z tradycyjnej wypożyczalni międzybibliotecznej. Academica umożliwia dostęp do ok. 1,4 mln dokumentów zeskanowanych przez Bibliotekę Narodową i zasób ten ciągle się powiększa. Po informację na temat skorzystania z Academici zapraszamy do Czytelni Głównej do bibliotekarza dyżurnego.


 

Czytelnia Teologiczno-Filozoficzna

p. 504 IV Piętro

ok_copy.png

81 454 52 63

 


 

Czytelnia Teologiczno-Filozoficzna gromadzi najnowszą literaturę ze wszystkich dziedzin teologii, a także najważniejsze kompendia informacyjne, encyklopedie, słowniki, bibliografie nauk teologicznych, niektóre czasopisma krajowe i zagraniczne, opracowania ogólne, dzieła zbiorowe i serie wydawnicze z dziedziny teologii i religioznawstwa. Jej księgozbiór, liczący przeszło 28 100 woluminów, tworzą zbiory dawnej Czytelni Teologicznej oraz księgozbiór wyłączony ze zbiorów Czytelni Głównej. Licznie zgromadzone encyklopedie ułożone alfabetycznie według języków wprowadzają w informacje ogólnoteologiczne.

  W Czytelni znajdują się też liczne bibliografie z różnych dyscyplin teologicznych. Najczęściej wykorzystywane są pozycje: Bibliographia patristica, Elenchus bibliographicus biblicus, Ephemerides theologicae lovanienses. Są tu cenne zbiory patrystyczne: Biblioteca patristica, Corpus Christianorum. Series Latina, Corpus Christianorum. Series Graeca, Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, oraz biblijne: Supplements to Novum Testamentum, Supplements to Vetus Testamentum, Nag Hammadi Studies. W dziale biblistyki znajdują się również liczne komentarze polskie i w obcych językach zarówno do Nowego jak i Starego Testamentu.

  Wydzielony jest księgozbiór poświęcony Papieżowi Janowi Pawłowi II. Znajdują się w nim bibliografie, dzieła i opracowania, a zwłaszcza Insegnamenti di Giovanni Paolo II, które zawiera całość nauczania papieskiego w językach, w jakich zostało wygłoszone.

Osobny dział stanowi filozofia , gdzie można znaleźć encyklopedie i serie takie jak: Biblioteka Klasyków Filozofii czy dwujęzyczna seria Ad Fontes.

   O zbiorach Czytelni informują wewnętrzne katalogi kartkowe: alfabetyczny i systematyczny znajdujące się przed Czytelnią, jak również katalog komputerowy, z którego można skorzystać w Czytelni. Książki w księgozbiorze podręcznym są w wolnym dostępie, natomiast część książek w magazynie podręcznym udostępniana jest przez bibliotekarza dyżurnego.

  W Czytelni Teologiczno-Filozoficznej udostępniane są również czasopisma wielkoformatowe (tzw. „zerówki”), książki z zasobów magazynu ogólnego i starsze roczniki innych czasopism (nie tylko teologicznych), po uprzednim złożeniu rewersu u bibliotekarza dyżurnego, bądź zamówieniu drogą elektroniczną z katalogu komputerowego BU KUL.

Pracownicy Czytelni Teologiczno-Filozoficznej udzielają informacji w zakresie piśmiennictwa teologicznego oraz służą pomocą w poszukiwaniach bibliograficznych.


 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 27.03.2023, godz. 08:51 - Artur Podsiadły