Elektroniczny Katalog Kartkowy KUL

(opisy katalogów)


Elektroniczny Katalog Kartkowy KUL to narzędzie umożliwiające korzystanie z zeskanowanych katalogów kartkowych dostępnych w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL.

System umożliwia wyświetlanie obrazów kart katalogowych, które znajdują się w wirtualnych „szufladach”. Szuflady zebrane są w hierarchiczną strukturę, która odzwierciedla układ w tradycyjnym katalogu kartkowym.


Wejście do katalogu Jak korzystać (pomoc) Kontakt

Katalogi Biblioteki Głównej

 

Szczegółowy opis kart katalogowych, haseł oraz szeregowania kart, został zamieszczony w opisie Katalogu Alfabetycznego Druków Zwartych Nowych i odnosi się do wszystkich katalogów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL (chyba że opisy poszczególnych katalogów wyraźnie stanowią inaczej).

 

Katalog Alfabetyczny OIN

 

Katalog księgozbioru podręcznego Oddziału Informacji Naukowej, obejmuje publikacje z zakresu bibliotekoznawstwa, nauki o informacji oraz bibliografie wydane do 1996 roku włącznie. Pozycje wydane w latach późniejszych znajdują się w Katalogu Komputerowym.

Karty ułożone są w porządku alfabetycznym według hasła autorskiego lub tytułowego.

 

 

Katalog Alfabetyczny Druków Zwartych Nowych 

 

Katalog zawiera opisy dzieł znajdujących się w Bibliotece wydanych od 1801 do 1996 roku. Publikacje wydane po 1996 r. znajdują się tylko w Katalogu komputerowym.

 

Karty katalogowe ułożone są w porządku alfabetycznym według:

 1. haseł autorskich – nazwisko i imię autora (w przypadku gdy publikacja ma jednego, dwóch lub trzech autorów)
 2. haseł tytułowych czyli pierwszego wyrazu tytułu (publikacje zbiorowe lub gdy autorzy są nieznani).

 

Katalog zawiera również odsyłacze, czyli karty kierujące do karty zawierającej pełny opis publikacji, znajdującej się w innym miejscu w katalogu. Odsyłaczami mogą być nazwiska współautorów, redaktorów, opracowujących, wydawców, autorów wstępu, przedmowy
i posłowia, ilustratorów i tłumaczy literatury pięknej.

Opisy są sporządzane alfabetem łacińskim. Opisy publikacji w innych alfabetach (np. rosyjskim, białoruskim, macedońskim, greckim, hebrajskim) są transliterowane na alfabet łaciński, tzn. litery są zastępowane odpowiadającym literom alfabetu łacińskiego (np. Čechov Anton Pavlovič, Tolstoj Lev Nikolaevič).

Nazwisko (lub nazwa) i imiona w hasłach autorskich występują w oryginalnej wersji (nie spolszczonej) np. Shakespeare a nie Szekspir. Stosuje się latynizację greckich imion np. Sophocles a nie Sofokles.

Dla świętych, papieży i panujących hasłem autorskim jest imię w wersji polskiej np. Tomasz z Akwinu, Jan Paweł II papież, Jan III Sobieski król Polski.

 

Karta katalogowa zawiera następujące elementy opisu:

 1. hasło autorskie lub tytułowe
 2. sygnatura (prawy górny róg)
 3. tytuł
 4. oznaczenie wydania
 5. adres wydawniczy (miejsce, nazwa wydawcy, rok wydania)
 6. opis fizyczny (objętość, oznaczenie ilustracji, format)
 7. informacje o serii.
 8. uwagi.

 

Układ kart

Karty katalogowe ułożone są w porządku alfabetycznym, podstawę szeregowania stanowi alfabet łaciński. Przy takich samych nazwiskach karty są ułożone według imion. Karty posiadające więcej niż jednego autora układa się pod nazwiskiem pierwszego z nich, umieszczając je jednak po wszystkich kartach gdzie ten autor występuje pojedynczo.

Jeśli na początku hasła stoi przyimek np. Z badań..., Z dziejów.... to karta z takim hasłem znajduje się na początku kart znajdujących się w zakresie danej litery?

Skróty nazw organizacji, związków itp. występujące na początku tytułów są rozwiązywane i podawane w nawiasach kwadratowych w pełnym brzmieniu. Od tytułów rozpoczynających się liczebnikami rzeczowymi tworzone są hasła słowne np. [Trzydzieści pięć] 35 lat Instytutu...; natomiast liczebniki porządkowe są pomijane przy tworzeniu haseł np. VIII Zjazd.

Rodzajniki np. the, der, le są pomijane.

 

Karty pod danym hasłem autorskim ułożone są następująco:

 1. odsyłacze do dzieł o danym twórcy
 2. odsyłacze do dzieł, w których dany pisarz był współtwórcą
 3. dzieła i utwory danego autora w porządku alfabetycznym (w przypadku wielu wydań – chronologicznie)
 4. publikacje, w których dany autor był współtwórcą.

 

Sygnatura

Umieszczona w prawym górnym rogu karty katalogowej. Każda pozycja niezależnie od tego, czy składa się z jednego czy kilku tomów, ma tylko jedną sygnaturę. Jeżeli na karcie znajduje się kilka sygnatur, oznacza to, że w zbiorach jest kilka egzemplarzy danego tytułu.

Na karcie katalogowej może znajdować się pieczątka np. Czytelnia, Inf. bibliogr., St. Druki, Zb. Graficzne. Oznacza to, że taka publikacja znajduje się poza magazynem, w księgozbiorze podręcznym danej czytelni. W związku z tym sygnatury należy szukać w odpowiednim katalogu.

 

Książki z Katalogu Alfabetycznego Druków Zwartych Nowych można zamawiać do Czytelni Ogólnej, Czytelni Teologiczno-Filozoficznej, Czytelni Informacji Naukowej oraz Wypożyczalni (publikacje wydane po 1961 roku).

 

Cimelia

 

Katalog cimeliów zawiera karty katalogowe dotyczące wydawnictw emigracyjnych wydanych do 1989 roku. Został podzielony pod względem formalnym (książki, czasopisma) oraz terytorialnym (krajowe, zagraniczne):

 1. Cimelia - karty katalogowe książek wydanych poza granicami kraju; udostępniane wyłącznie w Czytelni Zbiorów Specjalnych;
 2. Cimelia czasopisma emigracyjne - szeregowanie alfabetyczne według tytułu czasopisma; udostępniane wyłącznie w Czytelni Czasopism Bieżących;
 3. Cimelia krajowe - karty dotyczące publikacji książkowych wydanych w Polsce; udostępniane wyłącznie w Czytelni Zbiorów Specjalnych;
 4. Cimelia krajowe czasopisma II obiegu - udostępniane wyłącznie w Czytelni Czasopism Bieżących;

Karty zostały uszeregowane alfabetycznie według haseł autorskich lub tytułowych.

 

Katalog Czasopism

 

Zawiera karty katalogowe czasopism oraz wydawnictw zbiorowych i innych wydawanych w sposób ciągły. Karty ułożone są w porządku alfabetycznym tytułów czasopism.

 

Karta główna danego tytułu zawiera:

 1. tytuł, podtytuł
 2. określenie częstotliwości (jeśli nie występuje w tytule)
 3. nazwę wydawcy
 4. nazwisko głównego redaktora
 5. adres wydawniczy, miejsce i rok wydania pierwszego i ewentualnie ostatniego rocznika, jeśli czasopismo przestało się ukazywać;
 6. format
 7. sygnaturę (jedną dla całego tytułu) lub informację o lokalizacji (np. w księgozbiorze podręcznym czytelni)
 8. zasób (wszystkie roczniki, numery itd. dostępne w Bibliotece Głównej) wraz z uwagami.

W katalogu czasopism występują również odsyłacze - od zmienionych tytułów
i tytułów dodatków periodycznych oraz wydawców.

 

W przypadku dostępu do czasopism oznaczonych adnotacją "Wycofane z udostępniania" prosimy o kontakt z Sekretariatem sekbibl[at]kul.pl - każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.

 

Katalog Czytelni Głównej

 

Księgozbiór Czytelni Głównej zawiera podstawową literaturę z dziedzin reprezentowanych na KUL, z wyłączeniem książek z zakresu filozofii, teologii i religioznawstwa, znajdujących się w Czytelni Teologiczno-Filozoficznej

Katalog księgozbioru podręcznego Czytelni Głównej obejmuje karty katalogowe dotyczące literatury udostępnianej tylko na miejscu w Czytelni. Układ kart jest alfabetyczno-systematyczny, szeregowanie odbywa się na podstawie haseł autorskich i tytułowych. Jest to katalog zamknięty, publikacje wydane po 1996 roku znajdują się tylko w Katalogu Komputerowym.

 

Katalog Czytelni Teologiczno-Filozoficznej

 

Katalogi Czytelni Teologiczno-Filozoficznej zawierają karty książek z podręcznego zbioru czytelni z dziedziny religioznawstwa i teologii (Karty książek filozoficznych znajdują się w katalogu alfabetycznym zbiorów Czytelni Głównej). Są to katalog alfabetyczny i katalog systematyczny.

W katalogu systematycznym karty uszeregowane są według ogólnie przyjętych w Bibliotece zasad. Z kolei podstawowym kryterium szeregującym karty katalogu systematycznego, który pełni zarazem funkcje inwentarza, jest:

 1. klasyfikacja książki, czyli przyporządkowanie tematyki konkretnemu zakresowi badawczemu,
 2. miejsce jakie zajmuje on w ogólnej klasyfikacji nauk religioznawczych i teologicznych
 3. stopień szczegółowości.

Na początku umieszczone są (jako najogólniejsze i różnotematyczne) religioznawcze i teologiczne: encyklopedie, czasopisma, serie (zasadą porządkującą jest język i kraj pochodzenia w układzie alfabetycznym) oraz bibliografie szeregowane według zakresu, czyli ogólne przed szczegółowymi, i dziedziny, czyli teoretyczne przed praktycznymi (przykład: bibliografie z dziedziny biblistyki, historii teologii, historii Kościoła, przed bibliografiami z zakresu katechetyki, liturgiki, teologii pastoralnej itp.) Pozostałe piśmiennictwo podzielone jest na dwa działy: religioznawstwo i teologię i szeregowane jest według wyżej wymienionych zasad, czyli „od ogólnych do szczegółowych” (np. Historia Kościoła – papiestwo – poszczególni papieże – Jan Paweł II), „od teoretycznych do praktycznych”(Podstawą podziału jest klasyfikacja nauk teologicznych dokonana przez ks. S. Kamińskiego). Każdy dział i poddział zawiera własny zakres sygnatur; o sygnaturze decyduje czas wpływu.

 

Katalog Esperanto

 

Karty katalogowe dotyczące publikacji w języku esperanto ułożone w porządku alfabetycznym według hasła autorskiego lub tytułowego.

 

Katalog Wydawnictw Seryjnych

 

Karty katalogowe ułożone są w porządku alfabetycznym według nazw serii wydawniczych . W obrębie jednego hasła na karcie wyszczególnione są wszystkie publikacje, które ukazały się w ramach danej serii, a znajdują się w zbiorach Biblioteki KUL. Opis publikacji jest skrócony: zawiera autora, tytuł, miejsce wydania, rok oraz sygnaturę pozycji. W celu sprawdzenia pełnego opisu publikacji należy wyszukać właściwą kartę w katalogu alfabetycznym.

 

Katalog Systematyczny

 

Jest katalogiem rzeczowym szeregującym karty według określonego schematu składającego się z 22 działów głównych, które rozbudowane są logicznie w poddziały wielostopniowe. W obrębie każdego działu głównego schemat jest następujący:

A. Dział informacyjno-metanaukowy

 1. Poddział ogólny
 2. Filozofia i metodologia
 3. Historia danej nauki
 4. Organizacja danej nauki
 5. Dydaktyka danej nauki

B. Dział wiedzy przedmiotowej

 1. Nauki pomocnicze
 2. Nauki zasadnicze
 3. Nauki prakseologiczne.

Poddział ogólny

 1. Encyklopedie, słowniki, informatory
 2. Bibliografie, indeksy zawartości czasopism
 3. Czasopisma specjalne
 4. Księgi pamiątkowe, pamiętniki zjazdów itd.

Układ kart jest chronologiczny (poza nielicznymi wyjątkami opisanymi na kartach przewodnich) – od opracowań najstarszych do najnowszych.

 

Zbiory Specjalne Graficzne

 

Katalogi kartkowe zbiorów graficznych Biblioteki Uniwersyteckiej KUL obejmują: albumy zabytkowe i wydawnictwa albumowe współczesne.

 1. katalog alfabetyczny zbiorów graficznych (A–Ż),
 2. katalog rzeczowy:
 • architektura
 • urbanistyka
 • fotografia
 • historia sztuki
 • malarstwo
 • grafika
 • rzemiosło artystyczne
 • rzeźba
 • teatr, film
 • ekslibrisy.

 

Zbiory Specjalne Kartograficzne

 

Zdigitalizowane katalogi zbiorów kartograficznych Biblioteki Uniwersyteckiej zawierają opisy atlasów i map.

 1. katalog alfabetyczny atlasów i map (A–Z),
 2. katalog map turystycznych (Polska),
 3. katalog map turystycznych – plany miast,
 4. katalog rzeczowy atlasów (świat, Polska),
 5. katalog rzeczowy map (świat, Polska),
 6. katalog rzeczowy map zabytkowych,
 7. indeks chronologiczny atlasów,
 8. księgozbiór podręczny.
 

Zbiory Specjalne Muzyczne

 

Zbiór nut drukowanych został wyodrębniony z księgozbioru ogólnego już w pierwszych latach działalności Biblioteki Uniwersyteckiej. Zdigitalizowany katalog zbiorów muzycznych obejmuje:

 1. katalog alfabetyczny (A–Z),
 2. katalog rzeczowy:
 • muzyka instrumentalna
 • muzyka wokalna
 • stare druki XVI–XVIII w. i teoria
 • księgozbiór podręczny.

 

Zbiory Specjalne – Rękopisy

 

 

Uwaga: inwentarze rękopisów w formie ksiąg zostały osobno zdigitalizowane i znajdują się w Bibliotece Cyfrowej KUL kolekcji Dziedzictwo Kulturowe - WEJŚCIE.

 

Zbiory Specjalne – Stare Druki

 

Katalogi Sekcji Starych Druków:

 1. katalog inkunabułów (w układzie alfabetycznym, typograficznym, chronologicznym),
 2. katalog alfabetyczny poloników XVI-XVIII w. (A–Ż), czasopism i kalendarzy XVIII w.,
 3. katalog typograficzny poloników (drukarzy i nakładców), XVI–XVIII w.,
 4. katalog druków (bez miejsca i bez wydawcy), (1730–1800),
 5. katalog druków nie odnotowanych w bibliografii polskiej Estreicherów,
 6. katalog alfabetyczny druków obcych (A–Z),czasopism, kalendarzy XVIII w.,
 7. katalog systematyczny poloników i druków obcych XVI–XVIII w.,
 8. księgozbiór podręczny Sekcji Starych Druków:
 • stare druki podręczna: biografie, encyklopedie, słowniki, filozofia, geografia,
 • historia, literatura, teologia,
 • bibliologia i katalogi starych druków.

 

Katalogi Bibliotek Specjalistycznych

 

Katalog Biblioteki Instytutu Filologii Angielskiej

 

Biblioteka IFA posiada katalog alfabetyczny, który zawiera opis publikacji wydanych do połowy 2014 roku. Obecnie prowadzone są prace nad forma elektroniczną katalogu, w którym znajdować się będą woluminy wydane po tym czasie znajdują się tylko w Katalogu komputerowym.

Karty katalogowe ułożone są w porządku alfabetycznym według haseł autorskich i tytułowych.

Cześć katalogu kartkowego Biblioteki IFA stanowi katalog przedmiotowy podzielony na:

 1. Handbooks w sekcji tej znajdują się pozycje podręcznikowe, np. antologie literatury angielskiej etc. Podręczniki dotyczą literaturoznawstwa oraz językoznawstwa;

 2. Reference books: to kolekcja pozycji teoretycznych z zakresu literaturoznawstwa oraz językoznawstwa. Znajdują się tam również różne słowniki, np. słowniki etymologiczne, czy słowniki synonimów.

Pozycje z Elektronicznego Katalogu Kartkowego można zamawiać na miejscu w czytelni, znajdującej się w Collegium Jana Pawła II, na 9 piętrze w sali nr 911.

 

 

Katalog Biblioteki Instytutu Ekonomii i Zarządzania

 

Katalog zawiera opisy dzieł wydanych od 1801 r. i wpływających do Biblioteki do 2013 r. Kontynuacja w Katalogu online Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.

Katalogi kartkowe podzielone są na:

 • katalog alfabetyczny

 • czasopisma – układ alfabetycznym

 • rzeczowy
 • statystyka

 • wydawnictwa seryjne.

W katalogach karty ułożone są w porządku alfabetycznym według haseł autorskich i tytułowych. W katalogu rzeczowym karty ułożone są w odrębnych ciągach alfabetycznych według haseł rzeczowych.

 

Książki są zamawiane i udostępniane w Czytelni Biblioteki Instytutu Ekonomii i Zarządzania, mieszczącej się w Collegium Jana Pawła II w sali C-416 (IV piętro). Przy zamawianiu publikacji należy podawać jej sygnaturę.

 

Katalog Biblioteki Instytutu Filologii Klasycznej

 

W bibliotece są dwa rodzaje katalogów kartkowych : alfabetyczny i rzeczowy (prowadzone do 2014 roku).

W katalogu alfabetycznym są hasła:

 1. autorskie (jeden, dwóch lub trzech autorów)
 2. tytułowe czyli pierwszego wyrazu tytułu (publikacje zbiorowe).

Katalog rzeczowy obejmuje literaturę z zakresu:

 • historia grecka i rzymska
 • gramatyka grecka i łacińska
 • słowniki greckie, łacińskie i języków nowożytnych
 • historia literatury greckiej i łacińskiej
 • historia literatury i zagadnienia teoretyczne
 • metryka starożytna
 • sztuka starożytna
 • językoznawstwo starożytne i ogólne.

 

Karty z pełnym opisem dotyczące danego zagadnienia ułożone są wg porządku chronologicznego (od najstarszych publikacji do najnowszych).

Katalog rzeczowy (autorzy greccy i łacińscy) obejmuje opracowania na temat autorów greckich i łacińskich oraz ich dzieł. Karty katalogowe z pełnym opisem (pod nazwiskiem autora) ułożone są w porządku chronologicznym (od najstarszych do najnowszych).

Katalog czasopism - tytuły czasopism ułożone wg porządku alfabetycznego.

 

Biblioteka mieści się w sali 242 GG, Al. Racławickie 14.

 

Katalog Biblioteki Instytutu Filologii Klasycznej – Katedra Językoznawstwa Ogólnego

 

Katalog został podzielony na:

 • alfabetycznych

 • czasopism

 • serii

 • systematyczny – karty katalogowe są ułożone w porządku chronologicznym w celu pokazania rozwoju danej dziedziny wiedzy (od dzieł najstarszych do najnowszych).

 

Książki można zamawiać w czytelni Biblioteki Instytut Filologii Klasycznej w sali 242 GG, Al. Racławickie 14.

 

Katalog Biblioteki Instytutu Filozofii Teoretycznej (obecnie Biblioteka Wydziału Filozofii)

 

Katalog zawiera opisy dzieł znajdujących się w Bibliotece Wydziału Filozofii (przed zmianą w 2014 Bibliotece Instytutu Filozofii Teoretycznej) wydanych do roku 1995. Publikacje wydane po 1995 znajdują się tylko w Katalogu komputerowym w programie MAK oraz od 2001 roku w Katalogu komputerowym NUKAT.

 

1. Katalog alfabetyczny druków zwartych nowych

Karty katalogowe ułożone są w porządku alfabetycznym według haseł autorskich lub tytułowych, podstawę szeregowania stanowi alfabet łaciński.

 

2. Katalog działowy druków zwartych nowych

Katalog działowy został ułożony według podziału na dziedziny filozofii, w tym dodatkowo z zakresu historii filozofii na działy uwzględniające okres historyczny oraz filozofię narodową. Podział z zakresu historii filozofii obejmuje takie działy, jak: Filozofia starożytna, Średniowiecze, Filozofia nowożytna, Filozofia współczesna, Filozofia w Polsce. Pozostałe działy: Opracowania ogólne, Metafizyka, Estetyka, Logika, Teoria Poznania, Metodologia nauk. Metodologia ogólna, Wstępy do filozofii specjalne.

 

Układ kart

Karty katalogowe ułożone są według zagadnień typowych w obrębie danej dziedziny filozofii, dodatkowo uwzględnia się opracowania i podręczniki jako oddzielne poddziały. W obrębie zagadnień karty zostały uszeregowane alfabetycznie.

Opisy są sporządzane alfabetem łacińskim. Opisy publikacji w innych alfabetach są transliterowane na alfabet łaciński, tzn. litery są zastępowane odpowiadającym literom alfabetu łacińskiego.

 

3. Katalog czasopism

Katalog zawiera opisy czasopism oraz wykaz gromadzonych roczników w Bibliotece Wydziału Filozofii (przed zmianą w 2014 Bibliotece Instytutu Filozofii Teoretycznej).

 

4. Katalog nadbitek

Katalog zawiera opisy artykułów, recenzji, abstraktów wydanych w postaci nadbitek oraz krótkich form maszynopisowych, podzielonych ze względu na autora, które gromadzone są w Bibliotece Wydziału Filozofii.

 

Sygnatura

Umieszczona w prawym górnym rogu karty katalogowej. Każda pozycja ma tylko jedną sygnaturę. Jeżeli na karcie znajduje się kilka sygnatur, oznacza to, że w zbiorach jest kilka egzemplarzy danego tytułu.

 

Udostępnianie

 

Książki z Katalogu można zamawiać bezpośrednio w Bibliotece Wydziału Filozofii (pok. 30) bądź drogą internetową, korzystając ze strony Biblioteki Wydziału Filozofii, zakładka Kontakt. Ze względu na specyfikę księgozbioru i jego rozmieszczenie również w Katedrach, wybrane pozycje są dostępne dopiero po uzyskaniu dodatkowej informacji u bibliotekarza.

 

Czasopisma i nadbitki udostępniane są tylko na miejscu w Czytelni w Bibliotece Wydziału Filozofii (pok. 30). Drogą internetową, korzystając ze strony Biblioteki Wydziału Filozofii, zakładka Kontakt, można zarezerwować daną pozycję, która następnie będzie przygotowana do udostępnienia na miejscu w Czytelni. W przypadku zamawiania czasopism istotne jest podanie oprócz tytułu i sygnatury, konkretnego tomu lub numeru.

 

 

Katalog Biblioteki Instytutu Filozofii Przyrody i Przyrody Nieożywionej

 

Katalog zawiera opisy dzieł znajdujących się w Bibliotece Instytutu Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych, wydanych od 1875 do 2006 roku. Publikacje wydane po 2006 r. znajdują się tylko w Katalogu komputerowym.

 

Karta katalogowa zawiera następujące elementy opisu:

- hasło autorskie lub tytułowe

- sygnatura (prawy górny róg) – obecnie nieaktualna!

- pod numerem dawnej sygnatury czasem występuje oznaczenie księgozbioru; niekiedy znajduje się on przy numerze inwentarzowym: BO, BT, F (Fiz, ZF), FB, FP, FPN, FPO lub M.

- nr inwentarzowy (dolny lewy róg – obecna sygnatura)

- tytuł

- oznaczenie wydania

- adres wydawniczy (miejsce, nazwa wydawcy, rok wydania)

- niekiedy: opis fizyczny (objętość, oznaczenie ilustracji, format)

- niekiedy: informacje o serii.

- uwagi.

 

Sygnatura

Umieszczona w prawym górnym rogu karty katalogowej. Przed połączeniem Bibliotek Instytutowych w Bibliotekę Wydziałową, sygnatury księgozbioru Filozofii Przyrody Nieożywionej miały skrót np. Fp i numer inwentarzowy, lub sygnaturę związaną z działem (dziedziną nauki). Obecnie sygnatury zostały związane z poszczególnymi księgozbiorami, występującymi w Bibliotece, co spowodowało znaczną nieaktualność danych Katalogu Kartkowego, dlatego wszystkie pozycje docelowo będą znajdowały się w Katalogu NUKAT.

Pewna część książek, uwidocznionych w Katalogu Kartkowym, obecnie nie należy już do Biblioteki. Dlatego aktualnym Katalogiem pozostaje NUKAT, do którego są wprowadzane poszczególne pozycje.

Odtworzenie obecnej sygnatury wg Katalogu Kartkowego jest możliwe w następujący sposób: należy wziąć pod uwagę oznaczenie Księgozbioru (np. FPN) i nr inwentarzowy (np. 123), co daje obecną sygnaturę FPN 123.

Książki z Katalogu kartkowego można zamawiać bezpośrednio w Bibliotece Wydziału Filozofii (pok. 30) bądź drogą internetową, korzystając ze strony Biblioteki Wydziału Filozofii, zakładka Kontakt.


1. Katalog alfabetyczny

 

Karty katalogowe ułożone są w porządku alfabetycznym według:

1. haseł autorskich – nazwisko i imię autora (w przypadku gdy publikacja ma jednego, dwóch lub trzech autorów)

2. haseł tytułowych czyli pierwszego wyrazu tytułu (publikacje zbiorowe lub gdy autorzy są nieznani).


2. Katalog alfabetyczny działowy

 Karty katalogowe ułożone są w porządku alfabetycznym według działów (dyscyplin naukowych, np. Astronomia, Biologia, Chemia…), a w ich ramach wg haseł autorskich lub tytułowych.

 

3. Katalog alfabetyczny zakładowy - Biol. Teoret.

Zawiera opisy dzieł oznaczonych obecnie sygnaturą BT.

 

4. Katalog alfabetyczny zakładowy - Filozofia Przyrody Nieożywionej

Zawiera opisy dzieł oznaczonych obecnie sygnaturą FPN.

 

5. Katalog alfabetyczny zakładowy - Filozofia Przyrody Ożywionej

Zawiera opisy dzieł oznaczonych obecnie sygnaturą FPO.

 

5. Katalog alfabetyczny zakładowy - Zakład Fizyki

Zawiera opisy dzieł oznaczonych obecnie sygnaturą F.

 

6. Katalog działowy, Zakład Fizyki

Tzw. stary. Karty katalogowe ułożone są w porządku alfabetycznym (działy, a w ich ramach – nazwiska autorów).

 

7. Stary katalog alfabetyczny Zakładu FPN

 

8. Stary katalog działowy Zakładu FPN

Karty katalogowe ułożone są w porządku alfabetycznym według działów (dziedziny fizyki), a w ich ramach według haseł autorskich lub tytułowych.

 

Katalog Biblioteki Instytutu Filologii Germańskiej

Do dyspozycji czytelników jest katalog kartkowy alfabetyczny oraz rzeczowy zawierające opisy dzieł znajdujących się w bibliotece. W katalogu rzeczowym kartki w obrębie działów ( Literaturoznawstwo, Językoznawstwo, Dydaktyka, Podręczniki) ułożone są w porządku alfabetycznym. Część księgozbioru udostępniona jest także  w zintegrowanym katalogu komputerowym BU KUL.

UWAGA!

W związku z procesem digitalizacji katalogu kartkowego stał się on "martwy", wszelkie książki nabyte po digitalizacji nie mogą być w  nim umieszczane. Zatem szukając potrzebnej pozycji należy sprawdzić zarówno katalog kartkowy jak i komputerowy.

 Udostępnianie

 Biblioteka IFG udostępnia swój księgozbiór wszystkim zainteresowanym na miejscu w czytelni, natomiast pracownicy i studenci germanistyki mogą wypożyczać książki na rewers. Istnieje także możliwość zabrania książki do ksero.

Katalog Biblioteki Instytutu Historii

 

Katalog alfabetyczny zawiera opisy dzieł znajdujących się w bibliotece wydanych od 1728 do 2008 roku. Publikacje wydane po 2008 r. znajdują się wyłącznie w katalogu komputerowym.

Karty katalogowe w katalogu rzeczowym są ułożone chronologicznie.

Księgozbiór Biblioteki Instytutu Historii jest udostępniany w czytelni Biblioteki Instytutu Historii – GG 20.

 

Katalog Biblioteki Instytutu Historii Sztuki

 

 • Katalog alfabetyczny druków zwartych

 

Karty katalogowe ułożone są w porządku alfabetycznym według:

1. haseł autorskich – nazwisko i imię autora (w przypadku gdy publikacja ma jednego, dwóch lub trzech autorów)

2. haseł tytułowych (publikacje zbiorowe, tytuły imprez, lub gdy autorzy są nieznani).

 

 • Katalog systematyczny

 

Karty katalogowe ułożone są w porządku chronologicznym według:

 1. roku wydania - w układzie rosnącym.
 2. hasła głównego - (publikacje wydane w tym samym roku).

 

Katalog zawiera karty ułożone tematycznie w działach oznaczonych wielkimi literami alfabetu łacińskiego. Działy zawierają poddziały oznaczone cyframi arabskimi. W ramach poddziałów znajdują się tematy uściślone małą literą alfabetu łacińskiego.

Skanowanie kart odbyło się podczas przebudowy katalogu. Widoczne są dysproporcje
w poszczególnych działach. Niektóre z nich zawierają dużą ilość kart, inne mogą być nawet puste.

 

Książki z katalogu są udostępniane w Bibliotece Instytutu Historii Sztuki, pokój GG-336.

 

Katalog Biblioteki Instytutu Muzykologii

 

 1. Kartkowy katalog alfabetyczny

Katalog zawiera opisy publikacji znajdujących się w Bibliotece Instytutu Muzykologii KUL:

 • druków zwartych nowych (książki),

 • wydawnictw ciągłych (czasopisma i serie wydawnicze),

 • mikrofilmów, fotografii, plików graficznych

 • druków muzycznych (nuty),

 • dokumentów dźwiękowych (płyty gramofonowe, kasety dźwiękowe, płyty CD)

wydanych do roku 2013.

Publikacje wydane po 2013 r. znajdują się tylko w Katalogu komputerowym Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.

 

Jest też katalog prac magisterskich i doktorskich powstałych w Instytucie Muzykologii KUL, jednak same prace są udostępniane w Archiwum Uniwersyteckim KUL (oraz – jeśli jest to zaznaczone na karcie katalogowej w miejscu sygnatury – we wskazanej katedrze Instytutu Muzykologii KUL).

 

Karty katalogowe ułożone są w 26 szufladach w porządku alfabetycznym według:

1. haseł autorskich – nazwisko i imię autora (w przypadku gdy publikacja ma jednego, dwóch lub trzech autorów),

2. haseł tytułowych czyli pierwszego wyrazu tytułu (publikacje zbiorowe lub gdy autorzy są nieznani).

3. odsyłaczy – nazwisko i imię osoby w jakiś sposób współtworzącej dzieło (współautor, autor dzieła współwydanego, redaktor, tłumacz, autor transkrypcji, wydawca, autor tekstu dzieła muzycznego itp.) lub osoby, której dane dzieło dotyczy (w przypadku książek).

W odsyłaczach do dzieł muzycznych nieznanych autorów współwydanych w publikacjach zbiorowych (dotyczy nut i dokumentów dźwiękowych) używa się hasła Anonim.

 

Podstawę szeregowania stanowi alfabet łaciński. Znaki diakrytyczne, stosowane w obcych językach np. č, ö są uwzględniane przy szeregowaniu kart – nazwiska i tytuły z takimi znakami są umieszczane na końcu danej litery (np. najpierw Collectanea, potem Časopis).

Przy takich samych nazwiskach karty są ułożone według imion. Karty posiadające więcej niż jednego autora układa się pod nazwiskiem pierwszego z nich, umieszczając je jednak po wszystkich kartach, gdzie ten autor występuje pojedynczo.

 

 • Kartkowy katalog alfabetyczny druków zwartych nowych (Literatura)

 

Katalog zawiera opisy książek znajdujących się w Bibliotece IM wydanych w latach 1839–2013. Sygnatury książek zaczynają się literą A np. A.658 II ; A.1744 I R ; A.2081 III RM. W katalogu Literatura pojawiają się też karty z sygnaturą zaczynającą się od B. (sygnatura druku muzycznego). Dzieje się tak w przypadku publikacji nutowej opatrzonej obszernym i ważnym wstępem, komentarzem itp. dotyczącym kompozytora i jego opublikowanej w tym druku twórczości.

 

Jeżeli pod sygnaturą książki umieszczona jest sygnatura płyty CD (np. A.4268 II / CD.731), oznacza to, że płyta CD została współwydana z książką, ale jest skatalogowana i przechowywana z płytami CD.

W katalogu umieszczone są także odsyłacze nazwisk osób, których dotyczą artykuły zawarte w kwartalniku „Muzyka” z lat 1956-2013 oraz prace dyplomowe powstałe w Instytucie Muzykologii KUL. Karty-odsyłacze do „Muzyki” nie podają sygnatury w prawym górnym rogu ale u dołu karty tytuł czasopisma, rok i numer np. zob. / „Muzyka” 1987 nr 3. W przypadku prac dyplomowych na karcie w miejscu sygnatury podana jest nazwa katedry, w której dana praca jest przechowywana.

 

 • Kartkowy katalog alfabetyczny wydawnictw ciągłych (Czasopisma, Serie)

 

Katalog zawiera opisy czasopism znajdujących się w Bibliotece IM wydanych w latach 1884-2013 oraz wydawnictw seryjnych z lat 1902-2013.

Karty katalogu czasopism i katalogu wydawnictw seryjnych ułożone są w 1 szufladzie zatytułowanej Czasopisma / Serie w odrębnych ciągach alfabetycznych według haseł tytułowych.

Opis katalogowy i zasób jednego wydawnictwa ciągłego często zajmuje kilka kart głównych, które są wówczas numerowane jako 1, 2, 3 itd. w lewym górnym rogu karty.

Na kolejnych ponumerowanych kartach głównych podane są roczniki czasopisma znajdujące się w Bibliotece lub kolejne tomy serii wydawniczej. W przypadku niekompletności danego rocznika czasopisma wyliczone są numery znajdujące się w księgozbiorze.

 

Czasopisma skatalogowane są pod aktualnymi tytułami, w przypadku późniejszej zmiany tytułu na końcu zasobu umieszczona jest uwaga, np. kontynuacja zob. Przegląd Muzyczny, sygn. C.83 (tytuł pierwotny: Poradnik Muzyczny).

Na kartach katalogowych występują różne rodzaje sygnatur – w przypadku czasopism podane są w prawym górnym rogu karty, natomiast na kartach wydawnictw seryjnych – przy poszczególnych tomach serii.

Sygnatury czasopism zaczynają się literą C, np.: C.4 II ; C.29 III-m ; natomiast publikacje seryjne mają sygnatury zaczynające się od A. (tak jak wszystkie książki).

 

 • Kartkowy katalog alfabetyczny prac dyplomowych i mikrofilmów

 

Katalog zawiera opisy prac magisterskich i doktorskich powstałych w Instytucie Muzykologii w latach 1959-2010 a przechowywanych i udostępnianych w Archiwum Uniwersyteckim KUL oraz znajdujących się w Bibliotece mikrofilmów, fotografii i plików graficznych zapisanych na CD (53 pozycje), które zawierają rękopisy (XI, XII, XIV, XVI-XX w.) i druki muzyczne (XVI, XVII, XIX w.).

Karty katalogowe ułożone są w 1 szufladzie zatytułowanej Prace dyplomowe / Mikrofilmy w odrębnych ciągach alfabetycznych według haseł autorskich (prace dyplomowe) oraz autorskich i tytułowych (mikroformy).

Sygnatury prac dyplomowych zaczynają się literą A, mikrofilmów – literą M, fotografii – literą F, plików graficznych zapisanych na CD – literami CD.

 

 • Kartkowy katalog alfabetyczny druków i rękopisów muzycznych (Nuty, Nuty-Serie)

 

Katalog zawiera opisy znajdujących się w Bibliotece Instytutu Muzykologii rękopisów muzycznych (34 pozycje, XX w.) i druków muzycznych wydanych w XVIII w. (2 pozycje) oraz w latach ok.1830–2013.

Karty katalogowe ułożone są alfabetycznie w 7 szufladach zatytułowanych Nuty według zasad omówionych wyżej. Jest też 1 szuflada katalogu alfabetycznego nutowych serii wydawniczych zatytułowana Nuty-Serie.>

 

Liczebniki rozpoczynające tytuły utworów zapisane cyframi są na kartach rozpisane słownie i to one są podstawą szeregowania alfabetycznego pod danym hasłem autorskim np. [Dwadzieścia pięć] 25 etiud na fortepian; [Drugi] II koncert fortepianowy...; tak jak i tytuły z liczebnikami zapisanymi słownie już w publikacji np. Trzynaście małych preludiów; Troisième sonate pour piano.

 

Sygnatury druków muzycznych zaczynają się literą B, np. B.2040 III, B.4112-x, B.4529 Cim. Przy zamawianiu publikacji należy podać wszystkie znaki sygnatury oraz adnotację (o ile występuje) Księg. podr. W przypadku sygnatury zakończonej znakiem –x trzeba również podać nazwisko kompozytora (taką sygnaturę mają utwory religijne kompozytorów polskich XX i XXI wieku, stanowiące wydzielony zbiór druków muzycznych).

W katalogu Nuty pojawiają się też karty z sygnaturami zaczynającymi się od A. (sygnatura druku zwartego). Są to odsyłacze do książek zawierających obszerne dodatki nutowe z utworami jednego lub więcej kompozytorów.

 

 • Kartkowy katalog alfabetyczny dokumentów dźwiękowych (Płyty, kasety)

 

Katalog zawiera opisy znajdujących się w Bibliotece Instytutu Muzykologii dokumentów dźwiękowych (płyty gramofonowe, kasety dźwiękowe, płyty CD) wydanych w latach 1945–2013.

Karty katalogowe ułożone są alfabetycznie w 8 szufladach zatytułowanych Płyty, kasety według zasad omówionych wyżej.

Sygnatury płyt gramofonowych zaczynają się literami KP, np. KP.453, natomiast płyt CD i kaset dźwiękowych – literami CD, np. CD.225.

 

2. Katalog kartkowy systematyczny

Katalog zawiera opisy publikacji znajdujących się w Bibliotece Instytutu Muzykologii KUL:

 • druków zwartych nowych (książki) oraz artykułów zawartych w kwartalniku „Muzyka”,

 • druków i rękopisów muzycznych (nuty),

 • dokumentów dźwiękowych (płyty gramofonowe, kasety dźwiękowe, płyty CD)

wydanych do roku 2013.

Publikacje wydane po 2013 r. znajdują się tylko w Katalogu komputerowym Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.

 

 • Kartkowy katalog systematyczny druków zwartych nowych (Literatura)

W ramach poszczególnych zakresów i podzakresów karty ułożone są chronologicznie, od najstarszych do najnowszych. W przypadku tego samego roku wydania karty szeregowane są alfabetycznie według haseł autorskich i tytułowych. Wyjątek stanowi podzakres Zabytkowe traktaty muzyczne, gdzie karty ułożone są tylko alfabetycznie, według haseł autorskich.

Katalog uwzględnia również artykuły zawarte w kwartalniku „Muzyka” w latach 1956-2013. Karty-odsyłacze do tych autorskich artykułów nie podają sygnatury w prawym górnym rogu, ale u dołu karty tytuł czasopisma, rok i numer np. zob. / „Muzyka” 1987 nr 3.

 

 • Kartkowy katalog systematyczny druków i rękopisów muzycznych (Nuty)

W ramach poszczególnych zakresów i podzakresów karty ułożone są alfabetycznie według haseł autorskich i tytułowych. Jedynie w podzakresach Śpiew 1-głosowy gregoriański oraz Śpiew 1-głosowy kryterium szeregowania jest data wydania (lub sporządzenia rękopisu) – karty ułożone są od najstarszych do najnowszych.

 

 • Kartkowy katalog systematyczny dokumentów dźwiękowych (Płyty, kasety)

W ramach poszczególnych zakresów i podzakresów karty ułożone są alfabetycznie według haseł autorskich i tytułowych.

 

Sygnatura

Umieszczona w prawym górnym rogu karty katalogowej. Każda pozycja niezależnie od tego, czy składa się z jednego czy kilku woluminów, ma tylko jedną sygnaturę. Jeżeli na karcie znajduje się kilka sygnatur, oznacza to, że w zbiorach jest kilka egzemplarzy danego tytułu.

Nad sygnaturą mogą znajdować się adnotacje: Księg. podr. albo Czyt. Oznaczają one, że z danej publikacji można korzystać tylko w Czytelni; pierwsza adnotacja oznacza też, że publikacja znajduje się w księgozbiorze podręcznym Czytelni (w wydzielonych regałach). Przy zamawianiu danego wydawnictwa należy podać wszystkie znaki sygnatury zapisanej na jego karcie katalogowej oraz adnotację Księg. podr. (o ile występuje).

Na niektórych kartach (może to dotyczyć książek i prac dyplomowych) w miejscu sygnatury występuje nazwa którejś z katedr Instytutu Muzykologii (np. Katedra Instrumentologii) – wskazuje to na miejsce przechowywania i ewentualnego udostępniania publikacji.

 

Udostępnianie

Pozycje z katalogu kartkowego można zamawiać w Czytelni Biblioteki Instytutu Muzykologii (Collegium Ioannis Pauli II, Al. Racławickie 14, X piętro, sala C-1003). Książki i nuty (wyd. po 1960 r.) wypożyczać na zewnątrz mogą pracownicy i studenci Instytutu Muzykologii, pozostałe osoby mogą korzystać z tych publikacji jedynie na miejscu, w Czytelni Biblioteki. Czasopisma i dokumenty dźwiękowe dostępne są dla wszystkich tylko w Czytelni (Biblioteka dysponuje sprzętem audio do odtwarzania płyt gramofonowych, kompaktowych oraz kaset dźwiękowych).

 

Katalog Biblioteki Instytutu Pedagogiki

 

Katalog zawiera opisy dzieł znajdujących się w Bibliotece wydanych od 1806 do 2004 roku. Publikacje wydane po 2004 r. znajdują się tylko w Katalogu komputerowym.

Książki z Katalogu alfabetycznego druków zwartych nowych można zamawiać osobiście w Bibliotece Instytutu Pedagogiki (Droga Męczenników Majdanka 70, bud.3). Z biblioteką można kontaktować się również telefonicznie lub drogą elektroniczną. Publikacje wydane do 1961 roku są udostępniane tylko na miejscu, pozostałe na zewnątrz. Wszelkie dane odnośnie biblioteki są na stronie:

http://www.bu.kul.pl/biblioteka-instytutu-pedagogiki,art_5032.html

Zbiory są udostępniane: pracownikom i studentom KUL, pracownikom i studentom innych uczelni oraz osobom zatrudnionym w instytucjach nauki i kultury. Pierwszeństwo do korzystania ze zborów posiadają pracownicy i studenci KUL.

 

Katalog Biblioteki Instytutu Filologii Polskiej

 

1. Katalogi alfabetyczne druków zwartych:

- Literatura polska

- Literatura porównawcza

- Księgozbiór podręczny

- Metodyka nauczania języka polskiego

- Językoznawstwo

- Słowniki – Językoznawstwo

- Glottodydaktyka

- Borovianum

- Chrzanovianum

 

Katalogi te zawierają opisy książek gromadzonych od początku istnienia biblioteki do 2007 r. (Literatura polska, Literatura porównawcza, Księgozbiór podręczny, Metodyka nauczania języka polskiego), do 2009 r. (Językoznawstwo) i do 2014 r. (Słowniki – Językoznawstwo, Glottodydaktyka).

Kontynuacja – tylko w katalogu komputerowym.

 

Katalogi Borovianum i Chrzanovianum to katalogi księgozbiorów prof. Wacława Borowego i prof. Ignacego Chrzanowskiego.

 

Karty katalogowe ułożone są w porządku alfabetycznym według:

1. haseł autorskich – nazwisko i imię autora (w przypadku gdy publikacja ma jednego, dwóch lub trzech autorów)

2. haseł tytułowych czyli pierwszego wyrazu tytułu (publikacje zbiorowe lub gdy autorzy są nieznani).

 

Sygnatura

Umieszczona w prawym górnym rogu karty katalogowej. Każda pozycja (niezależnie od tego, czy składa się z jednego, czy kilku tomów) ma tylko jedną sygnaturę. Jeżeli na karcie znajduje się kilka sygnatur, oznacza to, że w zbiorach jest kilka egzemplarzy danego wydania.

 

Przy składaniu zamówień na publikacje z poszczególnych katalogów konieczne jest podanie lokalizacji:

- dla pozycji z katalogów: Literatura polska, Księgozbiór podręczny, Metodyka nauczania języka polskiego – Zakł. Lit. Pol. lub Lit. Pol.

- dla pozycji z katalogu: Literatura porównawcza – Zakł. Lit. Por. lub Lit. Por.

- dla pozycji z katalogów: Językoznawstwo, Słowniki – Językoznawstwo, Glottodydaktyka – Zakł. Jęz. Pol. lub Językoznawstwo.

 

2. Katalogi alfabetyczne czasopism (zamknięte 31.05.2014)

- Czasopisma – Literatura polska

- Czasopisma – Językoznawstwo

Kontynuacja – tylko w katalogu komputerowym.

 

Karty katalogowe ułożone są w porządku alfabetycznym według haseł tytułowych.

W opisie każdego czasopisma na kartach katalogowych w rubrykach wyszczególniających podane są roczniki i numery znajdujące się w bibliotece.

 

Przy zamawianiu pozycji z katalogu czasopism należy podać sygnaturę, tytuł czasopisma, rok (rocznik), numer (zeszyt).

Konieczne jest też podanie lokalizacji:

- dla czasopism z katalogu Literatury Polskiej – Zakł. Lit. Pol. lub Lit. Pol.

- dla czasopism z katalogu Językoznawstwa – Zakł. Jęz. Pol. lub Językoznawstwo

 

Biblioteka mieści się w Gmachu Głównym KUL przy Al. Racławickich 14, na parterze w sali nr 9.

Ze zbiorów biblioteki korzystać można od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00, natomiast zamówienia z magazynu realizowane są do godz. 16.00.

 

Katalog Biblioteki Instytutu Prawa i Instytutu Prawa Kanonicznego

 

1. Katalog alfabetyczny

Katalog zawiera opisy dzieł znajdujących się w Bibliotece Instytutu prawa i Instytutu Prawa Kanonicznego wydanych od 1801 r.do 2000 roku. Publikacje wydane po 2000 r. znajdują się tylko w katalogu komputerowym.

Karty ułożone są w porządku alfabetycznym wg haseł autorskich lub tytułowych.

 

Sygnatura - umieszczona w prawym górnym rogu karty katalogowej; jeżeli na karcie znajduje się kilka sygnatur, oznacza to, że w zbiorach jest kilka egzemplarzy danego tytułu. U góry karty katalogowej może znajdować się informacja np. Kat. Pr.Fin. Oznacza to ,że publikacja znajduje się w księgozbiorze danej katedry, poza biblioteką.).

 

Publikacje z katalogu alfabetycznego można zamawiać w Bibliotece Instytutu Prawa i Instytutu Prawa Kanonicznego, podając sygnaturę, autora i tytuł dzieła.

 

2. Katalog czasopism

Katalog czasopism zawiera informacje o wydawnictwach ciągłych wydanych w latach 1801-2013 (maj), znajdujących się w zbiorach Biblioteki Instytutu Prawa i Instytutu Prawa Kanonicznego.

Obejmuje:

 • katalog czasopism: Prawo
 • katalog czasopism: Prawo kanoniczne

Katalogi ułożone są w odrębnych ciągach alfabetycznych wg haseł tytułowych.

 

Rodzaje kart katalogowych:

 • karty główne z opisem katalogowym i wyszczególnieniem zasobu,
 • odsyłacze ogólne i szczegółowe.

 

Opis katalogowy wydawnictw ciągłych na karcie głównej najczęściej zawiera następujące elementy:

 • tytuł,
 • podtytuł,
 • częstotliwość,
 • wydawcę,
 • nazwiska redaktorów,
 • miejsce i lata wydania,
 • format.

W wierszach wyszczególniających podane są roczniki i numery znajdujące się w Bibliotece (czasem dodatkowo informacja o braku danego rocznika lub numeru).

 

Wydawnictwa ciągłe katalogowane są pod pierwotnymi tytułami, od późniejszych, zmienionych tytułów stosuje się odsyłacze, np. „Przegląd Sądowy” zob. „Nowe Prawo”.

Często opis katalogowy i zasób jednego wydawnictwa ciągłego zajmują kilka kart głównych, które są wówczas numerowane kolejno w górnym lewym rogu.

 

Publikacje z katalogu czasopism można zamawiać w Bibliotece Instytutu Prawa i Instytutu Prawa Kanonicznego, podając tytuł, rocznik, numer (zeszyt) oraz sygnaturę.

 

3. Katalog systematyczny

Katalog systematyczny zawiera informacje o materiałach bibliotecznych wydanych w latach 1801-2000 znajdujących się w zbiorach Biblioteki Instytutu Prawa i Instytutu Prawa Kanonicznego.

Katalogiem systematycznym należy posłużyć się wówczas, gdy poszukuje się odpowiedzi na pytanie jakie książki z danej dziedziny wiedzy zgromadzone są w Bibliotece.

Katalog szereguje opisy bibliograficzne według poszczególnych dziedzin prawa.

 

Karty w skrzynce nr 25. Literatura do prawa wyz., beatyfik., kanoniz. nie są opatrzone sygnaturami; zbiór ma charakter informacyjny (bibliograficzny) o literaturze przedmiotu.

 

Publikacje z katalogu systematycznego można zamawiać w Bibliotece Instytutu Prawa i Instytutu Prawa Kanonicznego, podając sygnaturę, autora i tytuł dzieła.

 

Katalog Biblioteki Instytutu Psychologii

 

Katalog alfabetyczny druków zwartych nowych

 

Katalog kartkowy Biblioteki Instytutu Psychologii zawiera opisy druków zwartych oraz zasobów czasopism, nabytych do zbiorów Biblioteki do roku 2012. Opisy publikacji wprowadzonych do inwentarza od początku roku 2013, znajdują się wyłącznie w zintegrowanym Katalogu Komputerowym BU KUL.

 

Praktycznie wszystkie już rekordy publikacji polskojęzycznych znajdują się w Katalogu Komputerowym; na bieżąco są także wprowadzane rekordy egzemplarza nowych nabytków BIP. Dotyczy to również rekordów zasobu czasopism. W przypadku druków zwartych obcojęzycznych trwają bieżące prace nad sukcesywnym wprowadzaniem ich opisów do Katalogu Komputerowego.

 

Niezależnie od stopnia zaawansowania tych prac oznacza to, że Katalog Kartkowy w Bibliotece jest podrzędny wobec Katalogu Komputerowego – a jako taki stanowi głównie katalog rezerwowy (np. na wypadek przejściowego wyłączenia Katalogu Komputerowego). Od roku 2013 nie dołącza się do niego żadnych nowych kart katalogowych, ani nie wprowadza jakichkolwiek korekt w już istniejących opisach (np. nie wprowadzono nowych sygnatur działowych księgozbioru podręcznego).

 

W związku z powyższym zachęca się Czytelników do korzystania przede wszystkim z Katalogu Komputerowego. Dotyczy to zwłaszcza wyszukiwania sygnatur z księgozbioru podręcznego, którego sygnatura z prefiksem w postaci liczby pisanej cyframi rzymskimi (oznaczającymi numer działu księgozbioru podręcznego), stanowi jedyną podstawę wyszukania książki (np. XX-1 M). Sufiks „M” jest umownym, przyjętym oznaczeniem książek wydzielonych do księgozbioru podręcznego w Czytelni i odpowiednio tym znakiem wykazanych w księgach inwentarzowych księgozbioru BIP (zob. legendę do sygnatur w BIP: http://www.bu.kul.pl/ksiegozbior,art_4469.html

Uwaga: wypożyczanie publikacji obcojęzycznych wymaga – ze względu na ich wydzielenie w Magazynie ze wspólnego ciągu sygnatur – podania zarówno sygnatury jak i obcojęzycznego tytułu książki. Wymóg ten nie dotyczy czasopism obcojęzycznych!

 

Układ alfabetyczny kart katalogowych w Katalogu Kartkowym BIP przeprowadzony jest według klucza przyjętego w większości bibliotek naukowych – zbieżnego z odnośnymi zasadami, przyjętymi w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz w Bibliotekach Specjalistycznych KUL.

Taki też stan Katalogu Kartkowego BIP przedstawia jego zdigitalizowana wersja w IKKAR. Digitalizacja kart i ich podział na zakresy według liter alfabetu odzwierciedla faktyczny układ szafek w katalogu fizycznym, dostępnym w Czytelni BIP (14 szufladek). Dodatkowo wydzielono dwie szufladki: z czasopismami oraz z książkami obcojęzycznymi z Kolekcji Normana Andersona. W nich także obowiązuje alfabetyczny układ kart katalogowych.

Uwaga: BIP nie prowadziła i nie posiada Katalogu Systematycznego!

 

Wypożyczanie zbiorów BIP odbywa się na podstawie wyszukania publikacji w katalogu(ach) (w tym w zdigitalizowanym katalogu IKKAR) i podania jej sygnatury do realizacji bibliotekarzowi (najlepiej wszystkich sygnatur związanych z danym tytułem – co praktycznie zwiększy szanse na uzyskanie poszukiwanej książki spośród egzemplarzy dostępnych w Bibliotece).

Uwaga: do czasu uruchomienia modułu wypożyczalni komputerowej dla Bibliotek Specjalistycznych, przy poszczególnych rekordach poszukiwanych publikacji nie ma informacji, czy książka jest wypożyczona, czy też faktycznie dostępna! Fizyczne wyszukanie zamówionej książki przez bibliotekarza jest dopiero podstawą do wypisania rewersu w celu jej wypożyczenia. Obowiązuje wypełnienie dwóch części rewersu na każdą wypożyczaną książkę – jako że Biblioteka prowadzi rewersowy rejestr wypożyczeń według nazwisk Czytelników oraz alfabetyczny rejestr według nazwiska pierwszego autora (lub redaktora) książki. Pozwala to m. in. służyć bieżącą informacją o terminie zwrotu książki w przypadku książek wypożyczonych.

 

Książki wypożyczane „do domu” – zgodnie z ustaleniami regulaminu Biblioteki – udostępniane są maksymalnie na 3 dni! Istnieje jednak możliwość negocjowania wypożyczenia na dłużej i dostosowania terminu zwrotu do aktualnych potrzeb Czytelnika (obowiązuje wtedy z góry ustalony termin zwrotu książki lub przedłużenia tego terminu – w odcinkach tygodniowych – maksymalnie do 2 tygodni). Zależnie jednak od popytu i podaży ustalony termin może być arbitralnie skrócony przez bibliotekarza, a Czytelnik wezwany do pilnego zwrotu książki, jeżeli oczekuje na nią inna osoba.

 

Książki z księgozbioru podręcznego (zob. działowy układ księgozbioru: http://www.bu.kul.pl/ksiegozbior,art_4469.html) oraz czasopisma udostępniane są wyłącznie na miejscu w Czytelni BIP. Istnieje możliwość ich krótkiego wypożyczenia na zewnątrz w celu zrobienia kserokopii potrzebnego fragmentu (o ile stan fizyczny i oprawa książki na to pozwala) – na podstawie wypełnionej jednej części rewersu oraz równoczesnego pozostawienia na czas udostępnienia ważnej legitymacji studenckiej. Tak udostępnione publikacje winny być zwrócone w danym dniu w jak najkrótszym czasie – potrzebnym tylko do zrobienia kserokopii – oraz bezwzględnie przed zamknięciem Biblioteki. W przypadku książek nie podlegających wypożyczeniu ani kserokopiowaniu (głównie książek wydanych przed rokiem 1961, a zwłaszcza książek przedwojennych – sygnatury z sufiksem „[M]”) istnieje możliwość zrobienia zdjęć cyfrowych fragmentów książki – po uprzednim zgłoszeniu tego bibliotekarzowi i wypełnieniu odpowiedniego rewersu dla fotokopii cyfrowych.

 

Biblioteka Instytutu Psychologii w pierwszej kolejności służy potrzebom pracowników i studentów Instytutu. Nowym Czytelnikom zakładane są Karty Biblioteczne na podstawie ważnej legitymacji studenckiej, doktoranckiej lub pracowniczej.

Czytelnicy spoza Instytutu Psychologii, będący pracownikami lub studentami KUL, mogą wypożyczać książki z BIP na podstawie pozostawionego w zastaw ważnego dokumentu ze zdjęciem (z wyjątkiem dowodu osobistego!). W przypadku deklaracji częstszego korzystania z Biblioteki zakładane są im również Karty Biblioteczne, umożliwiające korzystanie ze zbiorów bibliotecznych bez pozostawiania w zastaw dokumentu.

Czytelnicy spoza KUL mogą korzystać ze zbiorów Biblioteki wyłącznie na miejscu – w Czytelni BIP.

 

Uwaga: Możliwe jest zamawianie (rezerwowanie) książek za pośrednictwem e-maila wysłanego na adres: bipsych[at]kul.pl – po uprzednim wyszukaniu i podaniu sygnatur poszukiwanej książki. W przypadku jej dostępności, bibliotekarz odkłada zamówioną książkę do dalszej realizacji zamówienia i informuje zwrotnie zamawiającego e-mailem o możliwości i czasie jej odbioru.

 

Katalog Biblioteki Instytutu Filologii Romańskiej

 

1. Katalog alfabetyczny

 

Katalog zawiera opisy dzieł znajdujących się w Bibliotece Instytutu Filologii Romańskiej nabytych do połowy roku 2014. Publikacje zakupione bądź darowane Bibliotece po tym czasie znajdują się tylko w Katalogu komputerowym.

Karty katalogowe ułożone są w porządku alfabetycznym wg haseł autorskich lub tytułowych.

 

2. Katalog alfabetyczny Literatura włoska

 

3. Katalog alfabetyczny Que Sais-je?

 

Katalog alfabetyczny Que Sais-Je? grupuje razem wszystkie pozycje z serii 'Que Sais-Je?' wydawanej przez Presses universitaires de France znajdujące się w księgozbiorze Biblioteki. Sama seria ma na celu popularyzowanie wśród osób nieobeznanych z tematem wiedzy dostępnej zazwyczaj tylko jego znawcom i ma charakter encyklopedyczny, stąd autorami poszczególnych części są zazwyczaj eksperci w danej dziedzinie. Nazwa serii zaczerpnięta została z dzieł eseisty Michela de Montaigne'a. Każdy tom serii liczy dokładnie 128 stron.

 

4. Katalog alfabetyczny Czasopisma i serie

 

5. Katalog Materiały audiowizualne i elektroniczne

 

Katalog Materiały audiowizualne i elektroniczne to katalog alfabetyczny podzielony na trzy części - 'Cassettes', 'Cassettes video' i 'CD', w obrębie których zgromadzone są karty z opisami tych materiałów. Korzystanie z nich odbywa się na tych samych zasadach, jak korzystanie z pozycji znajdujących się w Katalogu alfabetycznym. Biorąc pod uwagę charakter tych zbiorów, wypożyczenia pozycji z tego katalogu to głównie wypożyczenia zewnętrzne. Korzystać może z nich każdy czytelnik posiadający kartę w Bibliotece Instytutu Filologii Romańskiej. Osobom takiej karty nieposiadającym materiały te mogą być udostępnione na miejscu.

 

6. Katalog przedmiotowy Księgozbiór podręczny

 

Cześć katalogu kartkowego Biblioteki Instytutu Filologii Romańskiej stanowi Katalog przedmiotowy Księgozbioru podręcznego. Katalog podzielony jest na następujące części:

 • Encyklopedie francuskie

 • Słowniki specjalistyczne francuskie i polskie

 • Encyklopedie i słowniki polskie

 • Słowniki francuskie ogólne

 • Słowniki polsko-francuskie ogólne

 • Słowniki francusko-polskie ogólne

 • Encyklopedie, słowniki i podręczniki włoskie

 • Encyklopedie, słowniki i podręczniki hiszpańskie

 • Język francuski - językoznawstwo

 • Gramatyka francuska

 • Historia Francji

 • Historia cywilizacji i sztuki

 • Geografia Francji

 • Encyklopedie, słowniki i podręczniki portugalskie

 • Gatunki literackie

 • Literatura francuska - słowniki

 • Historia literatury francuskiej

 • Słowniki łacińskie

 • Słowniki różne

 

Karty katalogowe w obrębie każdej kategorii ułożone są w porządku alfabetycznym, zgodnie z zasadami przyjętymi dla katalogu alfabetycznego. Wyszukiwanie w obrębie każdej z kategorii odbywa się w związku z tym na dokładnie takich samych zasadach, jak wyszukiwanie pozycji w katalogu alfabetycznym.

 

Katalog Biblioteki Instytutu Filologii Słowiańskiej

 

Katalog alfabetyczny standardowy, transliterowany, ułożony według polskiego alfabetu. Natomiast rzeczowy ułożony tak jak książki na półkach czyli według klasyfikacji dziesiętnej w/g 22 działów:

 

I Encyklopedie i Leksykony o treści ogólnej. Informatory ogólne

II Bibliologia. Czasopiśmiennictwo. Drukarstwo. Bibliotekoznawstwo.

III Filologia Słowiańska

IV Filologia Rosyjska

IV A Słowniki i Encyklopedie Ros.

IV B Językoznawstwo Ros.

IV C Literatura Ros.

IV C1 Teoria Lit. Ros.

IV C2 Historia Lit. Ros.

IV D Nauczanie Języków i Lit. Ros

V Filologia Białoruska

Tak jak wyżej tylko biał.

VA, VB, VC, VC1, VC2, VD

VI Filologia Ukraińska

VIA, VIB, VIC, VIC1, VIC2, VID Ukraińska

VII Filologia Polska

VIII Filologia Czesko-Słowacka

IX Filologia Południowosłowiańska

X Filologia Połabsko-Łużycka

XI Filologia Bałtycka

XII Językoznawstwo ogólne

XIII Literatura Powszechna

XIV Filozofia. Psychologia. Etyka.

XV Religia. Teologia. Religioznawstwo

XVI Nauka. Kultura. Szkolnictwo

XVII Sztuka

XVIII Etnografia. Folklor

XIX Nauki Społeczno-polityczne

XX Historia. Historia kultury

XXI Nauki przyrodnicze. Medycyna

XXII Geografia. Krajoznawstwo.

W katalogu rzeczowym w obrębie działów książki ułożone alfabetycznie według nazwisk autorów lub tytułów.

 

Katalog Biblioteki Instytutu Socjologii

 

Katalog kartkowy Biblioteki Instytutu Socjologii zawiera opisy dzieł wydanych i wpływających do Biblioteki do 2000 roku. Kontynuacja nowszych zbiorów zawiera się w Katalogu online Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.

W katalogu karty ułożone są w porządku alfabetycznym wg haseł autorskich i tytułowych, które tworzą jeden wspólny szereg.

Katalog przedmiotowy zawiera hasła proste, nierozwinięte, w ich obrębie kart są ułożone w porządku alfabetycznym według nazwisk autorów i haseł tytułowych. Katalog rzeczowy szereguje zbiory według działów, na jakie podzielony jest księgozbiór, a w ich obrębie porządek jest alfabetyczny. Katalog czasopism porządkuje tytuły wydawnictw ciągłych alfabetycznie.

 

Warunki korzystania ze zbiorów:

Ze zbiorów zawartych w katalogach kartkowych Biblioteki Instytutu Socjologi na miejscu w czytelni może korzystać każdy czytelnik. Zamówienie należy złożyć na rewersie u dyżurnego bibliotekarza. Druki zwarte wypożyczane są do domu studentom socjologii oraz pracownikom KULu.

 

Katalog Biblioteki Wydziału Teologii

 

Katalog zawiera opisy dzieł znajdujących się w Bibliotece Wydziału Teologii, wydawanych od drugiej połowy XIX wieku. Publikacje wprowadzane do katalogu po 2008 roku, znajdują się wyłącznie w katalogu komputerowym.

W katalogu występuje podział na następujące dziedziny:

– Historia Kościoła

– Nauki Biblijne

– Patrologia

– Teologia Dogmatyczna

– Teologia Fundamentalna

– Teologia Moralna

– Teologia Duchowości

– Teologia Ekumeniczna

– Nauki o Rodzinie

– Mediteranistyka

– Księgozbiór Podręczny

– Księgozbiór śp. ks. prof. Łukaszyka

Wewnątrz poszczególnych działów karty katalogowe ułożone są w porządku alfabetycznym.

 

Zamówienia

Książki z katalogu alfabetycznego Biblioteki Wydziału Teologii, który znajduje się na korytarzu przed czytelnią biblioteki (8 piętro Collegium Jana Pawła II), należy zamawiać w czytelni u bibliotekarza. Zasady wypożyczania podane są w regulaminie biblioteki znajdującym się w czytelni oraz na stronie internetowej.

 

Katalog Biblioteki Instytutu Teologii Pastoralnej (obecnie Czytelnia Zbiorów Teologii Pastoralnej)

 

1. Katalog alfabetyczny druków zwartych

Katalog zawiera opisy dzieł znajdujących się w Bibliotece wydanych od początku XIX w. do 2009 roku. Od 1 grudnia 2009 r. wszystkie zakupione oraz otrzymane w darach książki wprowadzane są wyłącznie do Katalogu komputerowego.

Karty ułożone są alfabetycznie wg haseł autorskich lub tytułowych.

 

2. Katalog czasopism

Katalog zawiera opisy zasobów czasopism znajdujących się w Bibliotece, wydanych od XX w. do 2009 roku. Zasoby czasopism uzupełniane były na kartach katalogowych do 2014r.

Karty katalogowe ułożone są w porządku alfabetycznym według:

- haseł tytułowych czyli pierwszego wyrazu tytułu

 

3. Katalog systematyczny

Katalog zawiera opisy dzieł znajdujących się w Bibliotece wydanych od początku XIX w. do 2009 roku. Od 1 grudnia 2009 r. wszystkie zakupione oraz otrzymane w darach książki wprowadzane są wyłącznie do Katalogu komputerowego.

Karty katalogowe ułożone są według numerów sygnatur. Te z kolei uporządkowane zostały tematycznie.

 

Sygnatura

Umieszczona w prawym górnym rogu karty katalogowej. Każda pozycja ma tylko jedną sygnaturę. Jeżeli publikacja jest wielotomowa, każdy tom posiada tę samą sygnaturę, jednakże po ukośniku zaznaczony jest numer tomu np. 8-02-139/T. 1. Każdy tom ma odrębną kartę katalogową.

Jeżeli na karcie znajduje się kilka sygnatur, oznacza to, że w zbiorach jest kilka egzemplarzy danego tytułu.

Na karcie katalogowej, obok sygnatury może znajdować się skrót Czyt. - oznacza to, że taka publikacja znajduje się w czytelni.

 

Katalog Biblioteki Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim

 

1. Katalog alfabetyczny

Katalog zawiera opisy dzieł znajdujących się w Bibliotece wydanych od 1801 do 2014 roku. Publikacje wydane po 2014 r. znajdują się tylko w Katalogu komputerowym.

Karty katalogowe ułożone są w porządku alfabetycznym według hasła autorskiego lub tytułowego.

Książki z Katalogu alfabetycznego druków zwartych nowych można wypożyczać tylko w Bibliotece WZNPiE KUL w Tomaszowie Lub. ul. Lwowska 120. Nie ma możliwości elektronicznego zamawiania książek.

 

2. Kartoteka zagadnieniowa czasopism

Kartoteka zawiera opisy artykułów z czasopism znajdujących się w Bibliotece wydanych do 2011 roku.

Karty katalogowe ułożone są według dziedzin wiedzy:

A - Encyklopedie

B - Słowniki

C/D – Bibliologia, bibliografia

E - Biografie

F - Naukoznawstwo

G - Religioznawstwo i nauki teologiczne

H - Nauki filozoficzne

I - Nauki o wychowaniu

J - Nauki historyczne

K - Geografia i krajoznawstwo

L - Antropologia i etnografia

Lb - Lubliniana

Ł - Nauki o języku i literaturze

M - Nauki o sztuce

N - Nauki prawne

O - Nauki społeczne

P/T - Nauki matematyczno-przyrodnicze, medyczne, rolniczo-leśne i techniczne

 

Kartoteka zagadnieniowa ma układ wielostopniowy: każdy z działów głównych, obejmujących określoną dziedzinę wiedzy, dzieli się na poddziały niższych stopni i dalsze rozgałęzienia o coraz węższym zakresie treściowym (bardziej szczegółowe), np. H – Nauki filozoficzne obejmuje filozofię, a jednym z poddziałów dalszego stopnia jest psychologia, logika i etyka itp.

Czasopisma z kartoteki zagadnieniowej udostępniane są na miejscu w Bibliotece Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim, ul Lwowska 120.

 

3. Katalog systematyczny

Katalog zawiera opisy dzieł znajdujących się w Bibliotece wydanych od 1801 do 2014 roku. Publikacje wydane po 2014 r. znajdują się tylko w Katalogu komputerowym.

Karty katalogowe ułożone są według dziedzin wiedzy, tj. w Kartotece zagadnieniowej czasopism.


góra strony

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 11.10.2016, godz. 13:44 - Małgorzata Augustyniuk