Na drogach i bezdrożach przekładów Pisma Świętego

 


Mgr Roman Zając 01 grudnia 2008 r. (część I)

26 stycznia 2009 r. (część II)

 

Akademia- Roman Zając- grudzień 2008 r.

Akademia- Roman Zając audytorium

Fotografie: Artur Podsiadły

Akademia- Roman Zając- grudzień 2008 r. Od prawej:
dyrektor BU KUL ks.
dr Tadeusz Stolz,
oraz mgr Roman Zając

NA DROGACH I BEZDROŻACH PRZEKŁADÓW BIBLIJNYCH

(CZĘŚĆ PIERWSZA)

Starożytne żydowskie przekłady Starego Testamentu
Pięcioksiąg Samarytański
Targumy aramejskie
Septuaginta
Różnice między BH a LXX
Greckie przekłady żydowskie powstałe w opozycji do Septuaginty
Na drogach i bezdrożach przekładów biblijnych (cześć II)
 

JĘZYKI BIBLIJNE

Księgi biblijne zostały spisane w trzech językach:

Język hebrajski

39 ksiąg Starego Testamentu  zgrupowanych w zbiorach:

Tora, Nevim, Ketuvim

Język grecki koine

•         7 ksiąg deuterokanonicznych ST:

Tobiasza, Judyty, Barucha, Mądrości, Syracha,1-2 Machabejska

Fragmenty deuterokanoniczne:

List Jer (= Ba 6); Est 10, 4-16,24; Dn 3, 24-90;13-14

•         27 ksiąg Nowego Testament

Język aramejski

Aramejskie fragmenty ST wchodzące w skład Biblii Hebrajskiej:

Rdz 31,47;

Jer 10,11;

Ezd 4,8-6,18;

Ezd 7,12-26;

Dn 2,4b-7,28

STAROŻYTNE
ŻYDOWSKIE PRZEKŁADY STAREGO TESTAMENTU

1. Pięcioksiąg Samarytański - transliteracja tekstu hebrajskiego na alfabet samarytański, który rozwinął się ze starohebrajskiego. (między IV wieku p.n.e. a II wieku p.n.e)

2. Targumy aramejskie

Targumy (hebr. przekłady) to tłumaczenia ksiąg Biblii Hebrajskiej na język aramejski. Po powrocie Żydów z wygnania babilońskiego język hebrajski został wyparty przez aramejski. Czytając święte teksty w synagogach, musiano je na bieżąco tłumaczyć na język zrozumiały dla słuchaczy. Targumy nie były wiernymi tłumaczeniami, lecz zawierały wyjaśnienia i budujące aluzje wprowadzone dla lepszego zrozumienia tekstu.

Pierwsze zapisy targumów pojawiły się - co potwierdzają odkrycia z Qumran i Pustyni Judzkiej - prawdopodobnie już w III w. przed Chr., choć ogromna większość zachowanej literatury targumicznej pochodzi z pierwszych stuleci ery chrześcijańskiej. Rabiniczna przebudowa życia Żydów, podjęta po 70 r. po Chr., sprawiła, że wszystkie teksty targumiczne poddano surowej cenzurze, sprawdzającej przekłady pod kątem zgodności z coraz bardziej rygorystycznym i ujednoliconym judaizmem w postaci określonej przez rabinów. Gromadząc i badając istniejące zapisy, rabini opracowywali wersje oficjalne, forsując je jako normatywne dla swoich współwyznawców. W ten sposób wszystkie trzy zbiory Biblii Hebrajskiej otrzymały nowe targumy na piśmie, z których część dochowała się do naszych czasów.
 

 

3. Septuaginta (LXX) - 250-150 roku p.n.e.

Septuaginta („przekład siedemdziesięciu" oznaczany skrótem LXX) to nazwa Biblii Greckiej, czyli zbioru ksiąg Starego Testamentu w języku greckim. Greckie tłumaczenie Biblii Hebrajskiej powstało w Aleksandrii w III-I w. p.n.e.

Nazwa nawiązuje do niezbyt prawdopodobnej legendy zapisanej w „Liście Arysteasza",. Według tego utworu (zaliczanego do apokryfów) siedemdziesięciu dwóch tłumaczy uczestniczyło w pracach nad tym przekładem na greckiej wyspie Faros koło Aleksandrii. Mędrcy ci (wyznaczeni przez arcykapłana) przybyli z Izraela na zaproszenie króla Egiptu Ptolemeusza II Filadelfa, za sprawą Demetriosa z Faleronu, wybitnego myśliciela a zarazem kustosza Biblioteki Aleksandryjskiej.
 

LIST ARYSTEASZA (fragment):

Po swym mianowaniu na kustosza królewskiej biblioteki Demetriusz z Faleronu poczynił znaczne wydatki w celu zebrania, jeśli to możliwe, wszystkich na świecie książek; drogą zakupów i przepisywania, na ile to było w jego mocy osiągnął cel zamierzony przez króla. W mojej obecności padło pytanie: Ile dziesiątek tysięcy książek udało się już zgromadzić? Odrzekł: Ponad dwieście tysięcy, królu; zabiegał zaś będę o uzyskanie w niedługim czasie pięciuset tysięcy, pozostałych. Oznajmiono też mi, że i księgi praw Judejczyków godne są przepisania i umieszczenia w twej bibliotece. Cóż zatem przeszkadza ci - rzekł król - żeby to uczynić? Dysponujesz chyba wszystkim, czego ci potrzeba. Demetriusz zaś rzekł: Istnieje potrzeba dokonania tłumaczenia; w Judei używają bowiem własnych liter, analogicznie jak Egipcjanie z ich układem pisma, gdyż mają własny język. Uważa się, że posługują się syryjskim, ale nie jest to ten , lecz inna forma. Zaznajomiwszy się ze wszystkim, król kazał napisać do arcykapłana Judejczyków, żeby zamiar tu przedstawiony mógł zostać doprowadzony do końca. 

Początkowo tłumaczenie obejmowało tylko Pięcioksiąg, lecz wkrótce przełożono na grecki dwa pozostałe zbiory Biblii Hebrajskiej, czyli Proroków i Pisma. Septuaginta to nie tylko przekład. Obejmuje ona także przetłumaczone na grecki księgi, których hebrajskie lub aramejskie oryginały zaginęły, oraz pierwotnie napisane bądź zachowane po grecku księgi deuterokanoniczne (Tobiasza, Judyty, Barucha, List Jeremiasza, 1 i 2 Księgę Machabejską, Księgę Mądrości i Mądrość Syracha oraz fragmenty Księgi Estery i Księgi Daniela).


Różnice między BH a LXX:

•         więcej ksiąg (+ Tb, Jdt, Ba, Mdr, Syr,1-2 Mch)

•         krótsza wersja Księgi Jeremiasza

•         inna kolejność ksiąg

 

 

BIBLIA HEBRAJSKA

 

Tora / Prawo


Bereszit (Ks. Rodzaju)
Szemot (Ks. Wyjścia)
Wajjikra (Ks. Kapłańska)
Bamidbar (Ks. Liczb)
Dewarim (Ks. Powtórzonego Prawa)

 

Nebim / Prorocy

Prorocy Więksi


[Starsi:]
Ks. Jozuego
Szofetim Ks. Sędziów
Ks. Samuela (1 i 2 Sm)
Ks. Królewska (1 i 2 Krl)  

[Młodsi:]
Ks. Izajasza
Ks. Jeremiasza
Ks. Ezechiela

Prorocy Mniejsi

Ks. Ozeasza

Ks. Joela

Ks. Amosa

Ks. Abdiasza

Ks. Jonasza

Ks. Micheasza

Ks. Nahuma

Ks. Habakuka

Ks. Sofoniasza

Ks. Aggeusza

Ks. Zachariasza

Ks. Malachiasza

 

Ketuwim / Pisma

Ks. Psalmów (150)
Ks. Przysłów
Ks. Hioba
Pieśń nad Pieśniami

[Megillot:]
Ks. Rut
Lamentacje
Ks. Koheleta
Ks. Estery

Ks. Daniela
Ks. Ezdrasza-Nehemiasza
Ks. Kronik (1 i 2)

 

 

SEPTUAGINTA

 

Pięcioksiąg
Genesis (Ks. Rodzaju)
Exodos (Ks. Wyjścia)
Leuitikon (Ks. Kapłańska)
Arithmoi (Ks. Liczb)
Deuteronomion (Ks. Powtórzonego Prawa)

 

Księgi historyczne
Ks. Jozuego
Ks. Sędziów
Ks. Rut
1 Ks. Królewska (1Sm)
2 Ks. Królewska (2Sm)
3 Ks. Królewska (1Krl)
4 Ks. Królewska (2Krl)
1 Ks. Kronik
2 Ks. Kronik
1 Ks. Ezdrasza
2 Ks. Ezdrasza (=Ezd + Neh)
Ks. Estery (z dodatkami)
Ks. Judyty
Ks. Tobiasza

1 Ks. Machabejska
2 Ks. Machabejska

3 Ks. Machabejska
4 Ks. Machabejska

 

Księgi dydaktyczne
Ks. Psalmów (151)
Ody z Modlitwą Manassesa
Ks. Przysłów
Ks. Koheleta (Eklezjastes)
Pieśń nad Pieśniami
Ks. Hioba
Ks. Mądrości
Ks. Syracha (Eklezjastyk)

Psalmy Salomona

 

Księgi prorockie
Ks. Ozeasza
Ks. Amosa
Ks. Micheasza
Ks. Joela
Ks. Abdiasza
Ks. Jonasza
Ks. Nahuma
Ks. Habakuka
Ks. Sofoniasza
Ks. Aggeusza
Ks. Zachariasza
Ks. Malachiasza
Ks. Izajasza
Ks. Jeremiasza
Ks. Barucha
Lamentacje
List Jeremiasza (w wyd. kat. w Ks. Barucha)
Ks. Ezechiela
Ks. Daniela
Opowieść o  Zuzannie (w wyd. kat. w Ks. Daniela)
Opowieść o Belu i Smoku (j.w)

 

LEGENDA:

@ Ks. deuterokanoniczne + dodatki

@ Apokryfy dołączone do niektórych wydań LXX

•         dostosowanie do innej mentalności (np. w celu usunięcia nieporozumień teolog, uściślenie, aktualizacja, adaptacyjne dostosowanie do kontekstu egipskiego)

Przykłady dostosowania LXX do innej mentalności:

jam suf - Erithreia Thalassa

Wj 10,13: BH: wiatr wschodni (przynoszący szarańczę) - LXX: wiatr z południa

człowiek o nieobrzezanych wargach - człowiek nieumiejący mówić

Jahwe wojownik - Bóg niszczyciel wojen (sintribon polemous) Wj 15,3

niewiele mniejszy od Elohim - niewiele mniejszy od aniołów

synowie Boży - aniołowie

Wj 24,10: BH: ujrzeli Boga Izraela - LXX: ujrzeli miejsce (topon), gdzie stał Bóg

•         „poprawność polityczna"

Przykłady:

Kpł 11,6 brak, że zając (lagos) jest nieczysty (aby nie drażnić dynastii Lagidów)

Wj 22,27: nie będziesz bluźnił Elohim - LXX: Nie będziesz bluźnił bogom (theous ou kakologeseis) - postawa tolerancji i szacunku (ces. Julian Apostata używął tego tekstu jako argument w obronie szacunku bogom pogańskim)

 

•         grecka terminologia filozoficzna

tob - kalos

Ehjeh aszer Ehjeh - Ego Eimi Ho On

Pan Zastępów - Pan mocy (dynameis)

 

•         nowe idee teologiczne

żywy duch mesjanizmu

Ps 22,17 jak lew - przebili ręce i nogi

Iz 7,14 alma - parthenos

Jr 31 (LXX 38),8: BH: Oto sprowadzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich niewidomi i dotknięci kalectwem LXX: Sprowadzam ich na... Święto Paschy (en hoertej fasek)

4. Greckie przekłady żydowskie powstałe w opozycji do Septuaginty:

Akwili z Pontu (ok. 130 r. n.e.), Symmacha (ok. 170 r. n.e.), Teodocjana (ok. 200 r. n.e.).

Przekład Akwili to literalne, wręcz niewolnicze tłumaczenie hebrajskiego tekstu Biblii na język grecki. Dokonał go Akwila, z pochodzenia poganin, który najpierw nawrócił się na chrześcijaństwo, a następnie przeszedł na judaizm. Przekład Akwili oficjalnie został zalecony wyznawcom judaizmu i stał się przekładem diaspory żydowskiej. Wyraźnie polemiczny względem Septuaginty i Nowego Testamentu świadczy, że jego opracowanie miało podłoże ideologiczne.

Przekład Symmacha to grecki przekład ksiąg hebrajskich, który pojawił się nieco później niż przekład Akwili. Symmach był prawdopodobnie wyznawcą judaizmu, lecz mógł być także judeochrześcijaninem, co znaczyłoby, że rezerwa i niechęć rabinów wobec Septuaginty przenosiły się również na grunt chrześcijański. Jego dzieło miało załagodzić mankamenty niewolniczej wierności przekładu Akwili. Tłumaczenie, znane tylko fragmentarycznie, można łatwo rozpoznać po eleganckim języku i pompatycznym stylu. W odróżnieniu od przekładu Akwili, mamy w nim luźne parafrazy tekstu, wskutek czego dzieło Symmacha nigdy nie zdobyło wśród Żydów popularności dorównującej przekładowi Akwili.

Przekład Teodocjona jest najpóźniejszym z trzech znanych przekładów żydowskich Biblii Hebrajskiej na grekę powstałych po przejęciu Septuaginty przez chrześcijan (obok przekładu Akwili i Symmacha).
Okoliczności i czas powstania tego przekładu nie są znane. Część uczonych uważa, że pochodzi on z tego samego okresu co tłumaczenie Akwili, czyli z pierwszych dekad II w. Inni badacze umieszczają jego początki kilka dziesięcioleci później, czyli pod koniec II w. Teodocjon pochodził prawdopodobnie z Efezu i - jak Akwila - był prozelitą żydowskim. Znając zastrzeżenia wobec Septuaginty, zamiast opracowywać nową wersję, podjął surową rewizję Biblii Greckiej, „poprawiając" ją pod kątem poglądów doktrynalnych i oczekiwań rabinów. Rewizja polegała na uzgadnianiu tekstu greckiego z brzmieniem hebrajskim, zaś zasadą poprawek była bezwzględna wierność oryginałowi. Teodocjońska wersja Księgi Daniela została przyjęta przez chrześcijan.

Opracowanie i wybór ilustracji: mgr Roman Zając, bibliotekarz
Prezentacja wystawy na stronie www: Artur Podsiadły
  

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 10.02.2009, godz. 12:13 - Artur Podsiadły