W Bibliotece Uniwersyteckiej KUL mają miejsce różne wydarzenia o charakterze naukowym, organizowane gościnnie lub samodzielnie

27. 02. 2018

Konferencja "Z Petersburga do Lublina. Początki Biblioteki Uniwersytetu Lubelskiego"

30. 11. 2016

Konferencja "Polskie powstanie nad Bajkałem w 1866 roku

(W 150. rocznicę wydarzeń)"

29. 02. 2016

Problemy organizacji nowoczesnej biblioteki naukowej:
w 40-lecie śmierci ojca dra hab. Romualda Gustawa OFM

5-6. 05. 2015

Międzynarodowa konferencja naukowa „Chadecja i Unia Europejska – Polska, Europa Środkowa, Europa” – Lublin, 5-6 maja 2015 r.

12. 05. 2014

Sesja translatorska pt. "KULturotwórcza rola przekładu literatury polskiej na język niemiecki".

(nagroda im. Karla Dedeciusa)

24.IX 2008 Sympozjum "Kościelne zbiory biblioteczne. Dziedzictwo przeszłości i współczesne wyzwania"
(w konferencji tej brali udział pracownicy BU KUL)
28-29.XI 2006 Sympozjum patrystyczne "Jan Paweł II a antyk chrześcijański"
21-22.X 2005 Międzynarodowe sympozjum naukowe - Zaangażowanie duchowieństwa polskiego na rzecz Kościoła katolickiego na Wschodzie (Ukraina)
23-24.XI 2004 Sympozjum patrystyczne "Papiestwo w starożytności chrześcijańskiej"
16-18.XI 2004 Ogólnopolska Konferencja Naukowa w UMCS "Książka ponad podziałami"
(w konferencji tej brali udział pracownicy BU KUL)
28-29.IX.2004 Sympozjum KUL - ABiMK: Funkcje i zadania bibliotek kościelnych
25-26.XI 2002 Sympozjum patrystyczne "Świeccy w Kościele starożytnym"
10-12.IX 2002 Konferencja "Języki informacyjno-wyszukiwawcze. Tradycja, stan obecny, perspektywy rozwoju
16.X 2001 Seminarium na temat digitalizacji starodruków i dzieł nietrwałych;
pokaz zastosowania do tych celów specjalnego skanera Xerox DigiBook
27-28.XI 2000 Sympozjum "Tajemnica wcielenia w nauce Ojców Kościoła"
13-14.XI 2000 Konferencja "Polska heraldyka kościelna - stan i perspektywy badań"
29-30.V 2000 Konferencja "Leksykografia chrześcijańska na progu trzeciego tysiąclecia"
22.II 2000 Konferencja "Polska - Niemcy 1000 - 2000"

 

Autor: Jan Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 02.03.2018, godz. 13:07 - Małgorzata Augustyniuk