Biblioteka Instytutu Historii mieści się na parterze w południowo-wschodniej części Gmachu Głównego (p. 19 i 20). Jako datę powołania biblioteki historycznej źródła podają rok 1918 lub 1919. Początkowo biblioteka nosiła nazwę Biblioteki Seminarium Historycznego.
 
     Biblioteka gromadzi specjalistyczne wydawnictwa zwarte, wydawnictwa ciągłe, mapy, atlasy oraz zbiory audiowizualne. Księgozbiór liczy 37 344 voluminów. (stan na 30 IX 2021 r.)

CZASOPISMA WPŁYWAJĄCE REGULARNIE:
 
Archeologia Polski
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne
Biuletyn IPN
Czasopismo Prawno-Historyczne

Dzieje Najnowsze

Karta

Przegląd Historyczny

Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego

Studia i Materiały do Historii Wojskowości

Studia Źródłoznawcze 
Teka Komisji Historycznej
 

 
Biblioteka Instytutu Historii udostępnia swój księgozbiór wszystkim zainteresowanym na miejscu w czytelni, natomiast pracownicy i studenci Instytutu Historii mogą wypożyczać książki do domu.
 
W bibliotece funkcjonuje katalog kartkowy (alfabetyczny i rzeczowy) oraz elektroniczny.
Od 2006 r. nowe nabytki są wpisywane wyłącznie do katalogu komputerowego Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.

 
Przy bibliotece znajduje się Pracownia Mikrofilmowa wyposażona w kserokopiarkę i czytniki mikrofilmów.

 
PRACOWNICY:
 
mgr Anna Pawłowska - kustosz
 
 
 
Autor: Anna Pawłowska
Ostatnia aktualizacja: 06.10.2021, godz. 10:28 - Anna Pawłowska