REGULAMIN

 

BIBLIOTEKI  INSTYTUTU  HISTORII


(WYCIĄG) 

 

 

 

Zasady korzystania ze zbiorów Biblioteki Instytutu Historii

  

§ 10

Zbiory Biblioteki są udostępniane w siedzibie biblioteki: pracownikom i studentom KUL, pracownikom i studentom innych uczelni oraz osobom zatrudnionym w instytucjach nauki i kultury. Pierwszeństwo do korzystania ze zbiorów posiadają pracownicy i studenci KUL.

§ 11

Korzystanie ze zbiorów jest możliwe po pozostawieniu ważnej legitymacji studenckiej, legitymacji pracowniczej, karty bibliotecznej lub dokumentu tożsamości z fotografią.

§ 12

Pracownicy i studenci Instytutu Historii mogą wypożyczać zbiory, z wyjątkiem wymienionych w § 13, na podstawie ważnej karty bibliotecznej oraz elektronicznej legitymacji studenckiej lub pracowniczej.

§ 13

Wyłącznie na miejscu udostępnia się:

 

1. dzieła wydane przed rokiem 1961;

2. czasopisma;

3. książki z księgozbiorów podręcznych;

4. tablice paleograficzne i genealogiczne;

5. herbarze.

§ 14

Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne.

§ 15

Bibliotekarz może odmówić udostępnienia książki ze względu na jej zły stan techniczny.

§ 16

Z komputerów Biblioteki, z wyjątkiem terminali katalogu komputerowego, mogą korzystać wyłącznie pracownicy i studenci KUL.

§ 17

Zasady korzystania z zasobów elektronicznych określają warunki licencji i Regulamin Sieci Komputerowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

§ 18

Zamówień należy dokonywać poprzez wypełnienie rewersu.

§ 19

Studenci i pracownicy Instytutu Historii mogą wypożyczać zbiory na następujących zasadach:

1. studenci I roku studiów I stopnia - do 5 woluminów na okres nie dłuższy niż 7 dni;

2. studenci II-III roku studiów I stopnia - do 10 woluminów na okres nie dłuższy niż 14 dni;

            3. studenci studiów II stopnia - do 14 woluminów na okres nie dłuższy niż 30 dni;

4. pracownicy - do 20 woluminów na okres nie dłuższy niż 30 dni;

 § 20

Niezwrócenie zbiorów przed upływem terminu wypożyczenia powoduje:

            1. zablokowanie konta;

            2. upomnienie na piśmie.

§ 21

Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia zbiorów stwierdzone przy ich zwrocie. Uszkodzenie stwierdzone przy odbiorze zamówionych zbiorów należy zgłosić bibliotekarzowi.

§ 22

W razie zniszczenia lub zagubienia egzemplarza czytelnik zobowiązany jest dostarczyć identyczny lub uiścić pięciokrotność jego ceny antykwarycznej w Wypożyczalni Biblioteki Głównej lub w kasie Kwestury KUL.

§ 23

Wypożyczeń międzybibliotecznych dokonuje się jedynie za pośrednictwem Wypożyczalni Międzybibliotecznej w Bibliotece Głównej.

 

Przepisy porządkowe

 

§ 24

Zbiory Biblioteki i jej wyposażenie wymagają poszanowania.

§ 25

Kopiowanie zbiorów może być dokonywane wyłącznie przy użyciu urządzeń będących na wyposażeniu Biblioteki.

§ 26

Wynoszenie zbiorów Biblioteki lub jej wyposażenia poza jej teren bez spełnienia wymaganych formalności jest niedopuszczalne.

§ 27

Użytkownicy zobowiązani są do stosowania postanowień niniejszego regulaminu.

 § 28

Prawo do korzystania ze zbiorów ustaje w przypadku rażącego naruszania przez czytelnika postanowień niniejszego regulaminu.

§ 29

W pomieszczeniach Biblioteki użytkownicy zobowiązani są do zachowania ciszy, pozostawienia w szatni ubrań wierzchnich, teczek i toreb, wyłączenia telefonów komórkowych, nie spożywania posiłków i napojów, oraz przestrzegania zasad kultury osobistej.

§ 30

W zakresie spraw nieobjętych postanowieniami niniejszego regulaminu dotyczących wypożyczania i udostępniania zbiorów rozstrzyga Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej na pisemny wniosek osoby zainteresowanej złożony u pracownika Biblioteki i zaopiniowany przez Kierownika Bibliotek Specjalistycznych.

Autor: Anna Pawłowska
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2010, godz. 14:40 - Anna Pawłowska