REGULAMIN

Biblioteki Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu

 

I. Przepisy ogólne.

1. Biblioteka Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu jest integralną częścią Biblioteki Uniwersyteckiej KUL i pełni funkcję Biblioteki Specjalistycznej przy Wydziale.

2. Zadaniem Biblioteki Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu jest organizowanie warsztatu pracy naukowej i dydaktycznej dla potrzeb obu Wydziałów.

3. Gromadzenie zbiorów odbywa się we współpracy z Biblioteką Uniwersytecką. Biblioteka powinna gromadzić księgozbiór dydaktyczny w większej liczbie egzemplarzy. Nie gromadzi się zabytkowych rękopisów, prac dyplomowych oraz innych zbiorów szczególnie cennych, wymagających specjalnych warunków ich przechowywania. Zbiory są gromadzone ze środków finansowych budżetu KUL.

4. Pracownicy Biblioteki podlegają Dyrektorowi Biblioteki Uniwersyteckiej.

5. Bezpośrednim przełożonym pracowników Biblioteki Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu jest Kierownik Bibliotek Specjalistycznych.

6. Nadzór merytoryczny and Biblioteką Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu sprawują Dziekani Wydziałów.

7. Pracownicy Biblioteki Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu są zobowiązani w szczególności do:

 • a. opracowania zbiorów zgodnie ze sztuką bibliotekarską i przyjętymi w Bibliotece Uniwersyteckiej standardami;
 • b. troski o stan i zabezpieczenie materiałów bibliotecznych przed zniszczeniem i utratą;
 • c. prowadzenie statystyki przyrostu i ubytków księgozbioru oraz udostępnień;
 • d. sporządzania sprawozdań z wykonywanych zadań;
 • e. kształcenia się i doskonalenia zawodowego, w tym do uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez Bibliotekę Uniwersytecką lub inne powołane do tego instytucje lub organizacje za zgodą Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej;
 • f. przygotowania prelminarza budżetowego i przestrzegania dyscypliny finansowej.

8. Dni oraz godziny otwarcia i zamknięcia biblioteki zatwierdza Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej na wniosek pracownika Biblioteki po zasięgnięciu opinii Kierownika Bibliotek Specjalistycznych oraz osoby odpowiedzialnej za nadzór merytoryczny nad Biblioteką.

9. Czas otwarcia Biblioteki podany jest do wiadomości użytkowników na drzwiach wejściowych i w witrynie internetowej, a wszelkie zmiany są każdorazowo podawane do wiadomości w takiej samej formie stosowane wcześniej.

10. Wszelkie dane osobowe gromadzone są przez Bibliotekę Uniwersytecką i przetwarzane wyłącznie do celów określonych art. 4 ustawy o bibliotekach i art. 88 ustawy - prawo o szkolnictwie wyższym i podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

 

II. Zasady korzystania ze zbiorów Biblioteki Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu.

 

11. Zbiory Biblioteki Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu są udostępniane przede wszystkim na miejscu pracownikom i studentom KUL.

12. Ze zbiorów tych na miejscu mogą korzystać także pracownicy i studenci innych uczelni oraz pracownicy instytucji nauki i kultury.

13. Korzystanie ze zbiorów jest możliwe po pozostawieniu ważnej legitymacji studenckiej, legitymacji pracowniczej lub dokumentu tożsamości z fotografią.

14. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu jest bezpłatne.

15. Tylko na miejscu udostępnia się:

 • a. dzieła wydane przed rokiem 1961;

 • b. czasopisma;

 • c. książki z księgozbiorów podręcznych;

 • d. atlasy, albumy, przewodniki, słowniki, encyklopedie, leksykony.

16. Bibliotekarz może odmówić udostępnienia książki ze względu na jej zły stan techniczny.

17. Zasady korzystania z zasobów elektronicznych określają warunki licencji i Regulaminu Sieci Komputerowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z dnia 29 listopada 2004 r.

18. Pracownicy i studenci Wydziału mogą wypożyczać zbiory, z wyjątkiem wymienionych w p. 15, na zewnątrz na podstawie ważnej legitymacji studenckiej lub pracowniczej.

19. Zamówienia należy dokonywać poprzez wypełnienie rewersu.

20. Studenci i pracownicy Wydz. Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu mogą wypożyczać na okres nie dłuższy niż 2 tygodnie z możliwością przedłużenia do 7 dni. Jednorazowo można wypożyczyć 4 książki.

21. Niezwrócenie zbiorów przed upływem terminu wypożyczenia powoduje:

 • a. obowiązek uiszczenia opłaty za nieterminowy zwrot zbiorów w wysokości 0,50 gr za każdy dzień roboczy,

 • b. zablokowanie konta,

 • c. upomnienie na piśmie wystawione na koszt czytelnika.

22. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia zbiorów. Uszkodzenie stwierdzone przy odbiorze zamówionych zbiorów należy zgłosić bibliotekarzowi.

23. W razie zniszczenia lub zgubienia egzemplarza czytelnik zobowiązany jest dostarczyć identyczny lub uiścić pięciokrotność jego ceny antykwarycznej w Wypożyczalni Biblioteki Uniwersyteckiej lub Kwestury KUL.

24. Wypożyczeń Międzybibliotecznych dokonuje się jedynie za pośrednictwem Wypożyczalni Międzybibliotecznej w Bibliotece Głównej.

25. Wszelkie wpływy rejestrowane w księdze akcjesji w  Bibliotece Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu automatycznie stają się własnością Biblioteki i są udostępniane na ogólnych zasadach.

 

III. Przepisy porządkowe.

 

26. Zbiory Biblioteki i jej wyposażenie wymagają poszanowania.

27. Nie można samodzielnie wykonywać fotografii i skanować zbiorów.

28. Wynoszenie zbiorów Biblioteki lub jej wyposażenia poza jej teren bez spełnienia wymaganych formalności jest niedopuszczalne i podlega sankcjom.

29. Użytkownicy są zobowiązani do stosowania postanowień niniejszego regulaminu.

30. Prawo do korzystania ze zbiorów ustaje w przypadku rażącego naruszania przez czytelnika postanowień niniejszego regulaminu.

31. W pomieszczeniach Biblioteki użytkownicy powinny zachować się w sposób odpowiadający powadze instytucji. W szczególności czytelnicy zobowiązani są do ciszy, pozostawienia w szatni ubrań wierzchnich, wyłączenia telefonów komórkowych, nie spożywania posiłków i napojów oraz przestrzegania zasad kultury osobistej.

32. W zakresie spraw nieobjętych postanowieniami niniejszego regulaminu dotyczących wypożyczenia i udostępniania zbiorów rozstrzyga Dyrektor Biblioteki na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zaopiniowany przez Kierownika Bibliotek Specjalistycznych.

 

Autor: Agata Chalinowska
Ostatnia aktualizacja: 06.02.2020, godz. 09:45 - Agata Chalinowska