REGULAMIN

Biblioteki Nauk Medycznych, Przyrodniczych i Technicznych

 

I. Przepisy ogólne.

1. Biblioteka Nauk Medycznych, Przyrodniczych i Technicznych jest integralną częścią Biblioteki Uniwersyteckiej KUL i pełni funkcję Biblioteki Specjalistycznej przy Wydziale.

2. Zadaniem Biblioteki Nauk Medycznych, Przyrodniczych i Technicznych jest organizowanie warsztatu pracy naukowej i dydaktycznej dla potrzeb obu Wydziałów.

3. Gromadzenie zbiorów odbywa się we współpracy z Biblioteką Uniwersytecką. Biblioteka powinna gromadzić księgozbiór dydaktyczny w większej liczbie egzemplarzy. Nie gromadzi się zabytkowych rękopisów, prac dyplomowych oraz innych zbiorów szczególnie cennych, wymagających specjalnych warunków ich przechowywania. Księgozbiór dydaktyczny finansowany jest z budżetu KUL, zaś księgozbiór służący do badań naukowych może być sfinansowany tak z budżetu KUL, jak również ze środków przeznaczonych na działalność statutową i na badania własne w ramach realizowanych na Uczelni zadań badawczych.

4. Pracownicy Biblioteki podlegają Dyrektorowi Biblioteki Uniwersyteckiej.

5. Bezpośrednim przełożonym pracowników Biblioteki Nauk Medycznych, Przyrodniczych i Technicznych jest Kierownik Bibliotek Specjalistycznych, powoływany Przez Rektora na wniosek Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej.

6. Nadzór merytoryczny and Biblioteką Nauk Medycznych, Przyrodniczych i Technicznych sprawują Dziekani Wydziałów, w szczególności opiekę naukową nad działalnością Biblioteki i określają strategię gromadzenia zbiorów.

7. Pracownicy Biblioteki Nauk Medycznych, Przyrodniczych i Technicznych są zobowiązani w szczególności do:

 • a. opracowania zbiorów zgodnie ze sztuką bibliotekarską i przyjętymi w Bibliotece Uniwersyteckiej standardami;
 • b. troski o stan i zabezpieczenie materiałów bibliotecznych przed zniszczeniem i utratą;
 • c. prowadzenie statystyki przyrostu i ubytków księgozbioru oraz udostępnień;
 • d. sporządzania sprawozdań z wykonywanych zadań;
 • e. kształcenia się i doskonalenia zawodowego, w tym do uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez Bibliotekę Uniwersytecką lub inne powołane do tego instytucje lub organizacje za zgodą Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej;
 • f. przygotowania prelminarza budżetowego i przestrzegania dyscypliny finansowej.

8. Dni oraz godziny otwarcia i zamknięcia biblioteki zatwierdza Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej na wniosek pracownika Biblioteki po zasięgnięciu opinii Kierownika Bibliotek Specjalistycznych oraz osoby odpowiedzialnej za nadzór merytoryczny nad Biblioteką.

9. Czas otwarcia Biblioteki podany jest do wiadomości użytkowników na drzwiach wejściowych i na stronie internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej.

10. Wszelkie dane osobowe gromadzone są przez Bibliotekę Uniwersytecką i przetwarzane wyłącznie do celów określonych art. 4 ustawy o bibliotekach i art. 88 ustawy - prawo o szkolnictwie wyższym i podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

 

II. Zasady korzystania ze zbiorów Biblioteki Nauk Medycznych, Przyrodniczych i Technicznych

 

11. Zbiory Biblioteki Nauk Medycznych, Przyrodniczych i Technicznych są udostępniane pracownikom i studentom KUL, oraz osobom z zewnątrz, którzy posiadają stosowną zgodę Dyrekcji BU.

12. Ze zbiorów tych na miejscu mogą korzystać także pracownicy i studenci innych uczelni oraz pracownicy instytucji nauki i kultury.

13. Korzystanie ze zbiorów jest możliwe po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej lub legitymacji pracowniczej.

14. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki Nauk Medycznych, Przyrodniczych i Technicznych jest bezpłatne.

15. Tylko na miejscu udostępnia się:

 • a. dzieła wydane przed rokiem 1961;

 • b. czasopisma;

 • c. książki z księgozbiorów podręcznych;

 • d. atlasy, albumy, przewodniki, słowniki, encyklopedie, leksykony.

16. Bibliotekarz może odmówić udostępnienia książki ze względu na jej zły stan techniczny.

17. Zasady korzystania z zasobów elektronicznych określają warunki licencji i Regulaminu Sieci Komputerowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z dnia 29 listopada 2004 r.

18. Pracownicy i studenci Wydziału mogą wypożyczać zbiory, z wyjątkiem wymienionych w p. 15, na zewnątrz na podstawie ważnego konta czytelniczego.

19. Zamówień i rezerwacji dokonuje się elektronicznie.

20. Studenci i pracownicy Wydziałów mogą wypożyczać na okres nie dłuższy niż 2 tygodnie z możliwością przedłużenia. Jednorazowo można wypożyczyć 5 książek.

21. Niezwrócenie zbiorów przed upływem terminu wypożyczenia powoduje:

 • a. naliczenie przez system opłaty

22. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia zbiorów. Uszkodzenie stwierdzone przy odbiorze zamówionych zbiorów należy zgłosić bibliotekarzowi.

23. W razie zniszczenia lub zgubienia egzemplarza czytelnik zobowiązany jest dostarczyć identyczny lub uiścić pięciokrotność jego ceny antykwarycznej w Wypożyczalni Biblioteki Uniwersyteckiej lub Kwestury KUL.

24. Wypożyczeń Międzybibliotecznych dokonuje się jedynie za pośrednictwem Wypożyczalni Międzybibliotecznej w Bibliotece Głównej KUL.

25. Wszelkie wpływy rejestrowane w księdze akcesji w  Bibliotece Nauk Medycznych, Przyrodniczych i Technicznych automatycznie stają się własnością Biblioteki i są udostępniane na ogólnych zasadach.

 

III. Przepisy porządkowe.

 

26. Zbiory Biblioteki i jej wyposażenie wymagają poszanowania.

27. Nie można samodzielnie wykonywać fotografii i skanować zbiorów.

28. Wynoszenie materiałów bibliotecznych poza Czytelnię, z wyjątkiem wypożyczonych na zewnątrz, jest niedopuszczalne.

29. Użytkownicy są zobowiązani do stosowania postanowień niniejszego regulaminu.

30. Prawo do korzystania ze zbiorów ustaje w przypadku rażącego naruszania przez czytelnika postanowień niniejszego regulaminu.

31. W pomieszczeniach Biblioteki użytkownicy powinny zachować się w sposób odpowiadający powadze instytucji. W szczególności czytelnicy zobowiązani są do ciszy, pozostawienia w szatni ubrań wierzchnich, wyłączenia telefonów komórkowych, nie spożywania posiłków i napojów oraz przestrzegania zasad kultury osobistej.

32. W zakresie spraw nieobjętych postanowieniami niniejszego regulaminu dotyczących wypożyczenia i udostępniania zbiorów rozstrzyga Dyrektor Biblioteki na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zaopiniowany przez Kierownika Bibliotek Specjalistycznych.

 

Autor: Agata Chalinowska
Ostatnia aktualizacja: 11.04.2023, godz. 07:34 - Agata Chalinowska