Regulamin Biblioteki i Czytelni

Instytutu Psychologii

(wyciąg) 

 

Zasady korzystania ze zbiorów Biblioteki Instytutu Psychologii

 

1. Zbiory Biblioteki są udostępniane w siedzibie biblioteki: pracownikom i studentom KUL, pracownikom i studentom innych uczelni oraz osobom zatrudnionym w instytucjach nauki i kultury. Pierwszeństwo do korzystania ze zbiorów posiadają pracownicy i studenci KUL.

2.  Korzystanie ze zbiorów jest możliwe po pozostawieniu ważnej legitymacji studenckiej, legitymacji pracowniczej, karty bibliotecznej lub innego dokumentu tożsamości z fotografią [z wyłączeniem dowodu osobistego!].

3.  Pracownicy i studenci Instytutu Psychologii mogą wypożyczać zbiory, z wyjątkiem wymienionych w punkcie 4, na podstawie ważnej karty bibliotecznej oraz elektronicznej legitymacji studenckiej  lub pracowniczej.

4.  Wyłącznie na miejscu udostępnia się:

- dzieła wydane przed rokiem 1961;

- czasopisma;

- książki z księgozbiorów podręcznych.

5.  Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne.

6.  Bibliotekarz może odmówić udostępnienia książki ze względu na jej zły stan techniczny.

7.  Z komputerów Biblioteki, z wyjatkiem terminali katalogu komputerowego, mogą korzystać wyłącznie pracownicy i studenci KUL.

8.  Zasady korzystania z zasobów elektronicznych określają warunki licencji i Regulaminu Sieci Komputerowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

9.  Zamówień należy dokonywać poprzez wypełnienie rewersu.

10.  Studenci i pracownicy Instytutu Psychologii mogą wypożyczać zbiory na następujących zasadach:

-  do 3 woluminów na okres nie dłuższy niż 3 dni (studenci I-III roku studiów)

-  do 5 woluminów na okres nie dłuższy niż 5 dni (studenci IV - V roku studiów)

-  pracownicy Instytutu Psychologii dokonują wypozyczeń wg indywidualnych ustaleń, lecz na okres nie dłuższy niż 30 dni.

11.  Niezwrócenie zbiorów przed upływem terminu wypożyczenia powoduje zablokowanie konta na 2 tygodnie. Za każdy kolejny dzień spóźnienia konto jest blokowane na kolejne 2 tygodnie.

12.  Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia zbiorów stwierdzone przy ich zwrocie. Uszkodzenie stwierdzone przy odbiorze zamówionych zbiorów należy zgłosić bibliotekarzowi.

13.  W razie zniszczenia lub zgubienia egzemplarza czytelnik zobowiązany jest dostarczyć identyczny lub uiścić pięciokrotność jego ceny antykwarycznej w Wypożyczalni Biblioteki Głównej lub w kasie Kwestury KUL.

14.  Wypożyczeń międzybibliotecznych dokonuje się jedynie za pośrednictwem Wypożyczalni Międzybibliotecznej w Bibliotece Głównej.

 

Przepisy porządkowe

 

1.  Zbiory Biblioteki i jej wyposażenie wymagają poszanowania.

2.  Kopiowanie zbiorów może być dokonywane wyłącznie przy użyciu urządzeń będących na wyposażeniu Biblioteki.

3.  Zezwala się na samodzielne wykonywanie kopii cyfrowych matriałów bibliotecznych za zgodą bibliotekarza dyżurnego, w jego obecności i w miejscu przez niego wyznaczonym, zgodnie z wytycznymi Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.

4.  Wynoszenie zbiorów Biblioteki lub jej wyposażenia poza jej teren bez spełnienia wymaganych formalności jest niedopuszczalne.

5.  Użytkownicy zobowiązani są do stosowania postanowień niniejszego regulaminu.

6.  Prawo do korzystania ze zbiorów ustaje w przypadku rażącego naruszania przez czytelnika postanowień niniejszego regulaminu.

7.  W pomieszczeniach Biblioteki użytkownicy zobowiązani są do zachowania ciszy, pozostawienia w szatni ubrań wierzchnich, teczek i toreb, wyłączenia telefonów komórkowych, nie spożywania posiłków i napojów, oraz przestrzegania zasad kultury osobistej.

8.  W zakresie spraw nieobjętych postanowieniami niniejszego regulaminu dotyczących wypożyczania i udostępniania zbiorów rozstrzyga Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej na pisemny wniosek osoby zainteresowanej złożony u pracownika Bibloteki i zaopiniowany przez Kierownika Bibliotek Specjalistycznych.

 

 

ZAPRASZAMY

 

Pełny tekst Regulaminu Biblioteki Instytutu Psychologii

 

Autor: Wiesław Talik
Ostatnia aktualizacja: 10.10.2014, godz. 16:06 - Edward Ferenc