Sygnatura

Autor/redaktor

Tytuł

Miejsce : wydawca, rok. wydanie

PF-123

Miemiec, W.,

Sawicka, K.

(red.)

Instytucje prawnofinansowe w warunkach kryzysu gospodarczego.

 Warszawa :

Lex a Wolters Kluwer business,

2014.

 

Stan prawny na 1 marca 2014 r.

PKonst.-92

Jakubiak, Ł.

(tłum.)

Akty konstytucyjne Nowej Zelandii = The constitution acts of New Zealand.

Warszawa :

Wydawnictwo Sejmowe : Biblioteka Sejmowa,

2018.

PKonst.-93

Pawłowski, S.

(red.)

Prawo wobec przeszłości.

Warszawa :

Wydawnictwo Sejmowe,

2018.

PKonst.-94

Dziemidok, B.

(et al.)

Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej w Konstytucji 1997 roku.

Lublin :

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,

2018.

 

Stan prawny na dzień 1 października

2018 r.

PKonst.-95

Kozłowski, P.

Stasiak, K.

Ośrodek kuratorski : ujęcie prawne, organizacyjne i metodyczne.

Warszawa :

Rzecznik Praw Dziecka,

2018.

PKonst.-96

Brzozowski, W.

Niezależność konstytucyjnego organu państwa i jej ochrona.

Warszawa :

Wydawnictwo Sejmowe,

2016.

PKonst.-97

Szmulik, B.,

Szymanek, J.

(wstęp)

The Constitution of the Republic of Poland.

Warsaw :

Kancelaria Sejmu.

Wydawnictwo Sejmowe,

2018.

PKonst.-98

Szmulik, B.,

Szymanek, J.

(wstęp)

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Warszawa :

Kancelaria Sejmu.

Wydawnictwo Sejmowe,

2017.

 

PKonst.-99

Osóbka, P.

System konstytucyjny Estonii.

 

Warszawa :

Wydawnictwo Sejmowe,

2018.

 

ST-104

Owczarczuk, S.

Status podatnika VAT w samorządzie terytorialnym.

Warszawa :

Tax Press,

2012.

ST-105

Jarosz, A.,

Springer, B.

(red.)

Powiat w Polsce : problemy i wyzwania szczebla ponadgminnego.

Zielona Góra :

Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego,

2017.

ST-106

Kowalewski, M.

Protest miejski : przestrzenie, tożsamości i praktyki niezadowolonych obywateli miast.

Kraków :

Nomos,

2016.

ST-107

Łabno, A.

(red.)

Państwo solidarne.

 

Warszawa :

Wydawnictwo Sejmowe,

2018.

 

ST-108

Ogonowski, A.

Ewolucja instytucji dialogu społecznego w Polsce po 1989 roku : studium ustrojowe.

Warszawa :

Kancelaria Sejmu.

Wydawnictwo Sejmowe,

2018.

ST-109

Stanny, M.,

Strzelczyk, W.

Kondycja finansowa samorządów lokalnych a rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich : ujęcie przestrzenne.

Warszawa :

IRWIR PAN :

Wydawnictwo Naukowe Scholar,

2018.

PA-292

Ciesielska, A.

(et al.)

Zasada dwuinstancyjności w prawie administracyjnym.

Bielsko-Biała :

Wydawnictwo Cum Laude,

2017.

PA-293

Nowakowski-Węgrzynowski, P.

(red.)

Pojęcia nieostre w prawie administracyjnym.

Bielsko-Biała :

Wydawnictwo Cum Laude,

2016.

PA-294

Nowicki, H.,

Nowicki, P.,

Kucharski, K.

(red.)

Interes publiczny w prawie gospodarczym = Public interest in economic law.

Toruń :

Wydawnictwo Adam Marszałek,

2018.

PA-295

Szlachetko, J.,

Szlachetko, K.

Udział interesariuszy w kształtowaniu i prowadzeniu polityki rewitalizacyjnej.

Gdańsk :

Instytut Metropolitalny,

2019.

E-612

Pietraś, M.,

Hofman, I.,

Michałowski, St.

(red.)

Państwo w czasach zmiany.

Lublin :

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,

2018.

E-614

Stelmach, A.,

Hurska-Kowalczyk, L.

(red.)

Ukraina po (Euro)majdanie : od autorytaryzmu do protodemokracji.

Toruń :

Wydawnictwo Adam Marszałek,

2016.

E-615

Rochowicz, R.

Głos SEA w sprawach najważniejszych.

Warszawa :

Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie :

Bellona S.A.,

2017.

E-616

Pikuła, Ł.

(red.)

Odpowiedzialność władz publicznych w państwach członkowskich w przestrzeni aksjologicznej Unii Europejskiej.  T. 2.

Toruń :

Wydawnictwo Adam Marszałek,

2016.

E-617

Czachór, Z.,

Grosse, T.,

Paruch, W.

(red.)

Integracja europejska : polska perspektywa.

 

Warszawa :

Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe,

2018.

 

E-618

Matykiewicz-Włodarska, A.,

Ślufińska, M.

(red.)

Systemy medialne państw Unii Europejskiej : kraje pierwszej piętnastki.

Toruń :

Wydawnictwo Adam Marszałek,

2016.

E-619

Bulira, W.

(red.)

Granice teorii polityki : świat zachodni w stanie zagrożenia.

Lublin :

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,

2018.

E-620

Błaszczyk, C.

Amerykańska myśl wolnościowa : od liberalizmu do libertarianizmu.

Warszawa :

Wydawnictwo Sejmowe,

2018.

P-315

Sobczak, J.,

Chałubińska-Jentkiewicz, K.

(red.)

Prawo prasowe między wymogami prawa, nakazami etyki a oczekiwaniami rynku : w poszukiwaniu nowego modelu dziennikarstwa.

Toruń :

Wydawnictwo Adam Marszałek,

2016.

P-316

Epstein, N.,

Weiss, S.

Flaga, naród, tożsamość.

Warszawa :

Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej :

Narodowe Centrum Kultury,

2017.

PF-118

Burzec, M.,

Smoleń, P.

Introduction to Polish tax law.

Berlin ; New York :

Peter Lang,

2018.

PF-119

Frumarová, K.

[et al.]

Správní trestání.

Praha :

Leges,

2017.

 

Vydání první.

PA-291

Snażyk, Z.,

Szafrański, A.

Publiczne prawo gospodarcze.

Warszawa :

Wydawnictwo C. H. Beck,

2018.

 

8. wydanie.

PA-290

Banasiński, C.

(red.)

Cyberbezpieczeństwo : zarys wykładu.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2018.

 

Stan prawny na 15 października 2018 r.

POŚ-51

Wierzbowski, B.,

Rakoczy, B.

Prawo ochrony środowiska : zagadnienia podstawowe.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2018.

 

7. wydanie, stan prawny na 15 września 2018 r.

POŚ-50

Barczak, A.,

Łazor, M.,

Ogonowska, A.

Oceny oddziaływania na środowisko w prawie polskim : ze wzorami dokumentów i schematami.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2018.

 

Stan prawny na 1 września 2018 r.

PC-365

Bieliński, A.,

Pannert, M.

Prawo cywilne - część ogólna : prawo rzeczowe.

Warszawa :

Wydawnictwo C. H. Beck,

2018.

 

5. wydanie.

PC-366

Katner, W.

(red.)

Prawo gospodarcze i handlowe.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2018.

 

2. wydanie poprawione i uzupełnione, stan prawny na 30 września 2018 r.

PKonst.-91

Granat, M.

Prawo konstytucyjne : pytania i odpowiedzi.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2019.

 

9. wydanie, stan prawny na 20 listopada 2018 r.

PF-120

Miemiec, W.

(red.)

Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2018.

 

Stan prawny na 30 kwietnia 2018 r.

PF-122

Borszowski, P.

(red.)

Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2018.

 

Stan prawny na 1 lipca 2018 r.

PF-121

Nykiel, W.

(red.)

Prawo podatkowe w Polsce : podręcznik akademicki.

Warszawa :

Difin,

2018.

 

Stan prawny na dzień 1 marca 2018 r.

PK-116

Grochowska, A.,

Jagiełłowicz, Ł.,

Wiśniewski, Ł.

Postępowanie karne : pytania, kazusy, tablice, testy.

Warszawa :

Wydawnictwo C. H. Beck,

2018.

 

2. wydanie, stan prawny: 1 stycznia 2018 r. (do Dz.U. z 2017 r. poz. 1904).

E-610

Zawidzka-Łojek, A.,

Łazowski, A.

(red.)

Podręcznik prawa Unii Europejskiej : instytucje i porządek prawny, prawo materialne.

Warszawa :

Instytut Wydawniczy EuroPrawo,

2018.

 

Wydanie 2.

E-611

Zawidzka-Łojek, A.

(red.)

Prawo międzynarodowe publiczne.

Warszawa :

Wydawnictwo C.H. Beck,

2018.

 

3. wydanie.

P-314

Gmurzyńska, E.,

Morek, R.

(red.)

Mediacje : teoria i praktyka.

Warszawa :

Wolters Kluwer Polska,

2018.

 

3. wydanie rozszerzone.

 

Autor: Agnieszka Lenart-Topyła
Ostatnia aktualizacja: 11.06.2019, godz. 14:00 - Agnieszka Lenart-Topyła