Ptaki lęgowe Lubelszczyzny

Atlas ptaków lęgowych Lubelszczyzny
literatura o awifaunie ze zbiorów BU KUL - 1
literatura o awifaunie ze zbiorów BU KUL - 2

 

W Polsce występuje ponad 400 gatunków ptaków, wśród nich ptaki lęgowe oraz te, które pojawiają się u nas bardziej lub mniej regularnie poza okresem lęgowym. Ptaki lęgowe należą do gatunków wędrownych. Okres lęgów odbywają na terenie Polski, zaś po wyprowadzeniu młodych udają się na zimowiska albo do krajów południowo-zachodniej Europy, albo poza Morze Śródziemne w głąb Afryki. Ptaki lęgowe stanowią blisko połowę wśród występujących u nas ptaków.

 

W czwartek 10 maja 2007 r., o g. 17:00 w Czytelni Teologicznej
dr Grzegorz Grzywaczewski, prezes LTO, wygłosił krótki wykład.
O g. 17:30 - w Holu Wystawowym BU KUL została otwarta wystawa.

 

 Otwarcie wystawy 'Ptaki' BU KUL, 10 V 2007 r.

Od lewej: wiceprezes LTO Sławomir Snopek, dr Arkadiusz Adamczuk z BU KUL,
Marcin Urban - ornitolog z LTO i prezes Towarzystwa Grzegorz Grzywaczewski
z najstarszym eksponatem wystawy
(fot. Iwona Burdzanowska, GWL)

 

Ptasia historia w bibliotece
Raj podgorzałki

  Miedzioryty nawet sprzed 200 lat i opracowania dotyczące awifauny nawet sprzed czterech wieków można od czwartku [10 maja] oglądać w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL.
  "Oczy weseli, zaś zapach zasmuci" - taką informację o dudku znajdziemy w opracowaniu "Myślistwo ptasze" datowanym na koniec XVI w. Ten niewielki, ozdobny starodruk jest najstarszym eksponatem wystawy, którą do końca maja będzie można oglądać w holu wystawowym Biblioteki Uniwersyteckiej KUL przy ul. Chopina.
  Wśród ekspozycji są również inne pozycje użyczone między innymi przez UMCS i Akademię Rolniczą. Miedzioryty pochodzą głównie ze zbiorów BU KUL.
  Pomysł wystawy zrodził się po tym, jak Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne wydało "Atlas ptaków lęgowych Lubelszczyzny". - Lubelszczyzna jest niezwykła pod względem różnorodności środowisk lęgowych. Dzięki temu i ptaki występują w stosunkowo dużych ilościach - mówił przed wernisażem dr Grzegorz Grzywaczewski, prezes Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego. Grzywaczewski podkreślił, że na Lubelszczyźnie występuje połowa krajowej populacji kaczki podgorzałki i gadożera. W porównaniu z resztą kraju możemy pochwalić się też dość dużą liczbą par, między innymi bielika, puchacza czy tropikalnie ubarwionej żołny. (DK)

Gazeta Wyborcza Lublin, 11 maja 2007 r., s. 8

 

Podczas wernisażu wystawy prezentowano także album,
wydany przez LTO - "Atlas ptaków lęgowych Lubelszczyzny"


Atlas ptaków lęgowych
Lubelszczyzny
Autorzy:
Janusz Wójciak,
Waldemar Biaduń,
Tomasz Buczek,
Małgorzata Piotrowska
   Atlas ptaków lęgowych Lubelszczyzny   Wyd. LTO -
Lubelskie
Towarzystwo Ornitologiczne,
Lublin 2005, s. 512


 LTO - Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne

  Trzon książki stanowią opisy wszystkich dwustu gatunków lęgowych Lubelszczyzny i mapki ich rozmieszczenia. Tłem mapek, prezentujących rozmieszczenie poszczególnych gatunków, jest zasięg lasów (w przypadku gatunków leśnych bądź związanych z otwartą przestrzenią) lub sieć rzeczna (w przypadku gatunków wodno-błotnych). Przy części opisów zamieszczono fotografie lub rysunki ptaków. Szatę graficzną wzbogaca dodatkowo kilkanaście fotografii środowisk i ponad 50 pięknych fotografii ptaków zamieszczonych na osobnych wkładkach. Większość zdjęć wykonali znani fotograficy przyrody: Grzegorz Leśniewski, Rafał Siek i Paweł Marczakowski.

 

Opis terenu badań


  Ornitologiczny region "Lubelszczyzna" został wydzielony w latach '80 XX w. w wyniku porozumienia ośrodków ornitologicznych działających w Polsce. Podstawą wydzielenia granic był podział fizjograficzny kraju oraz możliwości organizacyjne i kadrowe poszczególnych ośrodków.

  Granice wschodnia i zachodnia nie sprawiały żadnych problemów - są nimi odpowiednio granica Państwa z Ukrainą i Białorusią i lewa krawędź doliny Wisły. Ornitologicznym sąsiadem Lubelszczyzny od strony południowej jest "region małopolski" - teren działania Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego. Jego wschodni fragment to "podregion przemyski" (Przemyskie Towarzystwo Ornitologiczne).

  Południowa granica Lubelszczyzny została poprowadzona najpierw korytami Sanu (ujście do Wisły - Ułanów), Tanwi i Wirowej, a później granicą między Roztoczem i Płaskowyżem Tarnogrodzkim. W tych granicach na Lubelszczyźnie znajduje się również Równina Biłgorajska, włączona w niektórych opracowaniach do "regionu małopolskiego".

  Granicą północną, oddzielającą Lubelszczyznę od "regionu siedleckiego" (Mazowieckie Towarzystwo Ochrony Fauny, obecnie Towarzystwo Przyrodnicze Bocian), jest od zachodu północna granica pradoliny Wieprza, a następnie północna granica Polesia Podlaskiego. Granice te nie pokrywają się z administracyjnymi, trudno też doszukać się w ich przebiegu uwarunkowań historycznych. Powierzchnia regionu wynosi około 22.320 kilometrów kwadratowych.

 Lubelszczyzna - podział fizyczno-geograficzny regionu

Lubelszczyzna - podział fizyczno-geograficzny
(wg. J. Kondrackiego, skala 1:1.500.000);
kolorem zielonym oznaczono lasy,
a niebieskim - rzeki, kanały i zbiorniki wodne


   Lasy Lubelszczyzny - struktura siedliskowa ptaków

Lasy Lubelszczyzny - struktura siedliskowa
z podziałem na nadleśnictwa (skala 1:1.500.000);
w wykresach kołowych (dla każdego nadleśnictwa)
oznaczono kolorem zielonym siedliska leśne,
kolorem żółtym borowe,
a kolorem niebieskim - olsowe

  Ornitologiczny region "Lubelszczyzna" obejmuje zarówno regiony nizinne - fragment Niziny Południowopodlaskiej i Polesie Lubelskie, wyżynne - Wyżynę Lubelską, fragment Roztocza i zachodnią część Wyżyny Wołyńskiej, jak i podkarpackie - fragment Kotliny Sandomierskiej, będącej częścią Północnego Podkarpacia. Przez Lubelszczyznę przebiega z północnego zachodu ku południowemu wschodowi jedna z najważniejszych granic geologicznych Europy - zachodnia krawędź platformy wschodnioeuropejskiej.

  Północno-zachodni fragment Lubelszczyzny stanowią dwa południowe mezoregiony Niziny Południowopodlaskiej: Pradolina Wieprza i Wysoczyzna Lubartowska. Pradolina Wieprza obejmuje dolne odcinki dolin Wieprza i Tyśmienicy, o łącznej długości około 70 km i szerokości 4-6 km. Szerokie dna dolin wypełnione torfami i madami leżą do 40 m poniżej otaczających wysoczyzn. Dolny Wieprz jest rzeką silnie meandrującą, z licznymi starorzeczami i kilkoma kompleksami stawów rybnych.

  Wysoczyzna Lubartowska położona jest między północną granicą Wyżyny Lubelskiej i Pradoliną Wieprza. Jest to płaska równina morenowa, urozmaicona żwirowo-piaszczystymi pagórami ostańcowymi o wysokościach względnych nie przekraczających 10 m. W jej północno-wschodniej części są położone dwa niewielkie jeziora - Firlej i Kunów. W okolicach Samoklęsk i Rawy znajdują się kompleksy stawów, natomiast między Puławami i Niebrzegowem - zbiornik Piskory.

  W granicach Lubelszczyzny wyróżnia się dwa makroregiony rozległej krainy Polesia, rozciągającej się na terenie Ukrainy i Białorusi. Leżące na północy Polesie Podlaskie, zwane też Lubelskim, obejmuje sześć mezoregionów. Zaklęsłość Łomaska jest niewielką równiną, której podłoże stanowią piaski i torfy. Usytuowany jest tu zbiornik retencyjny Żelizna, stanowiący część systemu Kanału Wieprz-Krzna. Położona między Sławatyczami a doliną Krzny Równina Kodeńska jest pokryta zdenudowaną gliną zwałową i zwydmionymi piaskami. Równina Parczewska stanowi mozaikę wzniesień zbudowanych z glin i piaszczystych równin. W jej obrębie znajduje się duży kompleks stawów w Siemieniu w dolinie Tyśmienicy i niewielkie Jezioro Obradowskie. Zaklęsłość Sosnowicka jest wydłużonym obniżeniem łączącym doliny Bugu i Tyśmienicy. W torfowych dolinach Zielawy i Hanny zbudowano trzy zbiorniki retencyjne: Mosty, Zahajki i Podedwórze. W okolicach Sosnowicy znajduje się kompleks stawów oraz dwa jeziora - Bialskie i Czarne Sosnowickie.

  Garb Wtodawski wyróżnia się na Polesiu wyższymi wysokościami (ponad 210 m n.p.m.). Podłoże stanowią skały kredowe, a na powierzchni zaznaczają się wyraźne ślady działalności lodowców (moreny, kemy i inne). Południową część Polesia Podlaskiego stanowi Równina Łęczyńsko-Włodawska, zwana również Pojezierzem Łęczyńsko-Włodawskim. Charakteryzuje ją równinny charakter, duży udział terenów podmokłych oraz obecność 60 różnej wielkości jezior, kilku kompleksów stawów i wielu wyrobisk potorfowych. Największą równiną torfowiskową regionu jest zmeliorowane Krowie Bagno o powierzchni około 45 kilometrów kwadratowych.

  Makroregionem przejściowym między właściwym Polesiem a Wyżynami Lubelską i Wołyńską jest Polesie Wołyńskie. W granicach Lubelszczyzny podzielone jest ono na trzy mezoregiony. Obniżenie Dorohuckie to kotlina wchodząca wzdłuż doliny Wieprza w obręb Wyżyny Lubelskiej. Obecność mało odpornych skał kredowych w podłożu przykrytym osadami czwartorzędowymi powoduje występowanie różnorodnych form krasowych. Mniejsze lub większe torfowiska występują w zagłębieniach bezodpływowych i w dolinie Wieprza. Pagóry Chełmskie stanowią wyspowe wzniesienia o charakterze ostańców zbudowanych z kredy piszącej i margli. Obecność tych skał w podłożu powoduje, że jest to największy zwarty obszar występowania zjawisk krasowych na Lubelszczyźnie. Dość duże wysokości wzniesień (do 280 m n.p.m.) oraz urozmaicony krajobraz wyróżnia ten fragment Polesia. Obniżenie Dubieńskie stanowi najbardziej południowy fragment Polesia. Jest to równinne obniżenie pokryte piaskami, mułkami i torfami. Nieodporne kredowe podłoże przyczyniło się do powstania w obniżeniach terenu kilku cennych torfowisk węglanowych.

  W południowo-wschodniej części [naszego] regionu leży zachodni fragment makroregionu Wyżyna Zachodniowołyńska. Jest to kraina charakteryzująca się równoleżnikowym układem wzniesień i obniżeń zwanych padołami i grzędami oraz małą, nawet jak na warunki Lubelszczyzny, lesistością. Mezoregionem położonym w części północnej jest pokryta lessem, na którym wykształciły się bardzo żyzne czarnoziemy, Grzęda Horodelska. Na południe od niej leży Kotlina Hrubieszowska, którą przecinają doliny Bugu i Huczwy. Gleby są zróżnicowane w zależności od podłoża (lessy, margle, mady i piaski). Następnym pasem wzniesień jest Grzęda Sokalska pokryta warstwą lessów, na których występują czarnoziemy. Krainę tę przecina dolina Huczwy z dość dużym kompleksem stawów w rejonie Łaszczowa.

  Na południe od Wyżyny Zachodniowołyńskiej oraz na wschód od Roztocza położony jest w granicach Polski niewielki fragment makroregionu Kotlina Pobuża. Jest to kraina pokryta marglami kredowymi, leżąca w dorzeczu górnej Sołokii.

  Centralną część regionu zajmuje Wyżyna Wschodniomałopolska podzielona na dwa makroregiony - Wyżynę Lubelską i Roztocze. Zachodni kraniec Wyżyny Lubelskiej stanowi Małopolski Przełom Wisły. Obejmuje on fragment doliny Wisły na odcinku od Zawichostu do Puław o długości około 82 km i szerokości od 1,5 do 10 km. Zbocza wznoszą się na wysokość 60 - 80 m nad poziom rzeki i są miejscami bardzo strome. Dno doliny pokrywają mady. W korycie rzeki, mimo prowadzonych prac regulacyjnych, znajduje się wiele wysp i piaszczystych ławic. Północno-zachodnią część Wyżyny Lubelskiej zajmuje Płaskowyż Nałęczowski. Jest przykryty grubą warstwą lessów, na których - szczególnie od strony doliny Wisły - wykształciła się bardzo gęsta sieć wąwozów. Położona od strony południowej Równina Bełżycka zbudowana jest z margli kredowych i glin zwatowych. Rzeźba terenu jest tutaj mato zróżnicowana, choć kulminacje przekraczają 240 m n.p.m. Dorzecze niewielkiego dopływu Wisty - Chodelki, obejmuje Kotlina Chodelska. Jest to obniżenie powstałe na marglach kredowych, wypełnione w dużej mierze piaskami czwartorzędowymi. Rzeźba terenu jest słabo zróżnicowana, nawet stoki kotliny nie są zbyt wyraźne. Południowo-zachodni fragment Wyżyny Lubelskiej to Wzniesienia Urzędowskie o dość zróżnicowanej pokrywie. Obok fragmentów lessowych zachowały się resztki osadów morza mioceńskiego w postaci piaskowców i wapieni. Południowa granica regionu to stroma, około 70-metrowa krawędź opadająca ku Kotlinie Sandomierskiej. W widłach Wieprza i Bystrzycy leży niewielki Płaskowyż Świdnicki (Równina Łuszczowska). Jego podłoże tworzą margle kredowe pozbawione pokrywy lessowej. Pod Łęczną Wieprz tworzy niewielki przełom. W centrum Wyżyny Lubelskiej usytuowana jest rozległa Wyniosłość Giełczewska. Na płytkich lessach wykształciły się tutaj gleby brunatne, na marglach - rędziny. Na wschód od doliny Wieprza leżą Działy Grabowieckie - kredowy garb pokryty grubą warstwą lessów. Region przecinają szerokie doliny płynących na zachód dopływów Wieprza - Wolicy i Wojsławki. Dolinki i głębokie wąwozy tworzą urozmaicony krajobraz form o wysokościach względnych dochodzących do 100 m. Tutaj przebiega wschodnia granica zasięgu buka. Południowo-wschodni fragment Wyżyny Lubelskiej tworzy Padół Zamojski (Kotlina Zamojska). Jest to rozległe obniżenie, którego podłoże stanowią margle górnokredowe. Są przykryte różnorodnym materiałem: lessami, madami, piaskami i torfami, co jest przyczyną powstania mozaiki zbiorowisk roślinnych.

  Kolejny makroregion - Roztocze - to pas wzniesień o długości 180 kilometrów i szerokości kilkunastu kilometrów, ciągnących się od okolic Kraśnika po Lwów na Ukrainie. Wysokość wzniesień rośnie od około 300 m n.p.m. na północnym-wschodzie do około 400 m n.p.m. pod Lwowem. Najwyższe wzniesienie na Lubelszczyźnie osiąga 394 m n.p.m. Roztocze Zachodnie (Gorajskie) jest położone między Kraśnikiem a Szczebrzeszynem. Charakterystyczną jego cechą jest pokrycie grubą warstwą lessów z gęstą siecią wąwozów, których brak na Roztoczu Środkowym (Tomaszowskim), zbudowanym z mioceńskich piaskowców i wapieni. W odróżnieniu od Zachodniego, jest ono w znacznym stopniu zalesione. Najwyższe wysokości osiągają wzniesienia Roztocza Wschodniego (Rawskiego), którego tylko zachodnia część leży w granicach Polski. Budową geologiczną i pokrywą glebową przypomina Roztocze Środkowe.

  Południowo-zachodnią część Lubelszczyzny stanowi Równina Biłgorajska (Równina Puszczańska) położona w makroregionie Kotlina Sandomierska podprowincji Północne Podkarpacie. Jest to rozległa piaszczysta równina obniżająca się w kierunku zachodnim. Płaską powierzchnię urozmaicają liczne wydmy i podmokłe zagłębienia z torfowiskami i kompleksami stawów. Dużą część powierzchni zajmują bory sosnowe Puszczy Solskiej. Miejscami pojawia się buk i jodła. U podnóża Roztocza występuje wiele źródeł, które dają początek niewielkim rzeczkom płynącym na zachód. Wzdłuż południowej granicy regionu płynie Tanew, wzdłuż północnej - Sanna. Na prawym brzegu Sanu, między ujściem Tanwi a Wisłą, niewielki fragment zajmuje Dolina Dolnego Sanu. San płynie tutaj po zbudowanym z osadów rzecznych tarasie zalewowym, tworząc liczne meandry.

Stosunki wodne


  Lubelszczyzna jest położona na międzyrzeczu Wisły i Bugu. Sieć rzeczna regionu jest bardzo zróżnicowana. Część wyżynną cechuje ubóstwo wód powierzchniowych, co przejawia się najniższą w Polsce gęstością sieci wodnej. Roztocze, otrzymujące większą ilość opadów i zbudowane ze spękanych skał kredowych, ma najwyższą w regionie liczbę źródeł, choć sieć rzeczna nie jest zbyt gęsta. Sieć ta jest zdecydowanie bardziej bogata na Polesiu i Równinie Bitgorajskiej.

  Specyficzna pod względem sieci wodnej jest Równina Łęczyńsko-Wtodawska. Występuje tu jedyna w Polsce grupa jezior poza zasięgiem ostatniego zlodowacenia. Na przełomie lat 60 i 70. XX w. zbudowano tutaj kanał łączący Wieprz i Krznę - najdłuższy w Polsce (140 km). W trakcie tych prac w zbiorniki retencyjne przekształcono siedem jezior, z których największe - Jezioro Wytyckie ma 480 hektarów powierzchni. Zbudowano również cztery zbiorniki retencyjne (Mosty, Zahajki, Podedwórze i Żelizna), o łącznej powierzchni 1.260 hektarów. Najbardziej "lubelską" rzeką jest Wieprz, mający długość 303 kilometrów i obejmujący swym dorzeczem ponad 30 proc. powierzchni regionu.

  Niezwykle istotnym dla różnorodności przyrodniczej elementem sieci wodnej są stawy rybne. Zajmują one w regionie większą powierzchnię niż naturalne zbiorniki wodne. Do największych kompleksów na północy regionu należy zaliczyć stawy w Siemieniu (ponad 700 hektarów), Sosnowicy, Samoklęskach, Uścimowie Starym, Starym Brusie, Sobieszynie i Rawie. Na południu większe stawy są położone w pobliżu Łabuń, Tarnawatki, Łaszczowa i Chmielka. Wiele niewielkich kompleksów [stawów] znajduje się w Lasach Janowskich na Równinie Biłgorajskiej. Łączna powierzchnia stawów w regionie przekracza 7.000 hektarów.

Klimat


  Na Lubelszczyźnie stykają się trzy typy klimatów: Krainy Wielkich Dolin - obejmujący Polesie i Nizinę Mazowiecką; Wyżyn Środkowych - obejmujący Roztocze i Wyżynę Lubelską oraz klimat Podgórskich Nizin i Kotlin - występujący w Kotlinie Sandomierskiej. Ogólnie klimat Lubelszczyzny ma wiele cech kontynentalnych, objawiających się dużą zmiennością opadów i temperatury.

  Średni opad roczny (584 mm) jest o 6 proc. mniejszy od średniego opadu krajowego (621 mm). Różnice w zasilaniu opadami poszczególnych fragmentów Lubelszczyzny są bardzo duże. Roztocze otrzymuje średnio 671 mm opadu, a Polesie Podlaskie tylko 550 mm. W przebiegu rocznym opady letnie przeważają nad zimowymi, zaś jesienne - znacznie słabiej - nad wiosennymi.

  Wiatry wykazują dużą prędkość (średnia roczna wynosi około 3 m/s). Najczęściej wieją z kierunków: południowo-zachodniego, północno-zachodniego i ze wschodu. W porównaniu z resztą kraju Lubelszczyzna cechuje się dużą ilością burz, w tym gradowych. Jest to jednocześnie najbardziej nasłoneczniony region w Polsce.

Lasy


  U "zarania dziejów" Lubelszczyznę w 82~87 proc. pokrywały lasy. Aktualnie zajmują tylko 22,1 proc. powierzchni regionu. Przeważają (65 proc.) lasy będące własnością Skarbu Państwa. Mimo że lesistość Lubelszczyzny jest o wiele niższa niż średnia krajowa, [to właśnie] w naszym regionie leży jeden z większych kompleksów leśnych Polski - Puszcza Solska, łącząca się z lasami Roztocza Środkowego i Wschodniego. Na Lubelszczyźnie pokrywy leśnej pozbawiono tereny pokryte żyznymi glebami. Lasy pozostały na obszarach mniej przydatnych pod uprawę.

  Region charakteryzuje się dobrymi warunkami produkcji rolnej. Użytki rolne zajmują około 68 proc. powierzchni, w większości (ponad 75 proc.) na glebach I - IV klas bonitacyjnych.

Janusz Wójciak
(test powyższy jest wstępem do książki
'Atlas ptaków lęgowych Lubelszczyzny')
 Ptaki Lubelszczyzny, plakat wystawy w BU KUL maj 2007, projekt - Miłosz Kasiura

Plakat wystawy - projekt i wykonanie - Miłosz Kasiura

 Wystawa 'Ptaki' BU KUL, 10 V 2007 r.

Wystawa 'Ptaki' w BU KUL, maj 2007 r. (fot. Artur Podsiadły)

 Wystawa 'Ptaki' BU KUL, 10 V 2007 r.

Wystawa 'Ptaki' w BU KUL, maj 2007 r. (fot. Artur Podsiadły)

 Wystawa 'Ptaki' BU KUL, 10 V 2007 r.

 

Na wystawie wykorzystano ryciny z publikacji:

Motitz Balthasar Borckhausen, et al., Teutsche Ornithologie oder Naturgeschichte
aller Voegel Teutschland in naturgetreuen Abbildungen und Beschreibung.
Darmstadt [Im Verlage der Herausgeber], 1800-1817, Folio, 431 x 290 mm


  Ta cenna i rzadka pozycja powstała na początku XIX wieku w Niemczech w odpowiedzi na wielkie dzieła ornitologiczne, wychodzące w innych krajach Europy. Wydana w 22. częściach, początkowo planowano ukazywanie się cztery części rocznie, później nastąpiła przerwa w związku z wojnami napoleońskimi (21. część wyszła w roku 1811, 22. - w 1817). Zawierała oprócz 172 stron tekstu 132 tablice wykonane w technice miedziorytu ręcznie kolorowanego. Niektóre tablice drukowane w kolorze i wykańczane ręcznie. Ich autorami (rysownikami i grawerami) byli najlepsi ówcześni niemieccy ilustratorzy: H. Curtmann, Johann Conrad Susemihl, jego brat Johann Theodor Susemihl i syn Johanna Conrada Susemihl - Erwin Eduard Susemihl oraz E. F. Lichthammer. Tablice przedstawiają sylwetki ptaków w rozmiarach naturalnych, bądź też zmniejszonych.

  Egzemplarz ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL to tak zwany atlas sztuczny, składający się ze zszytych w dwóch woluminach niekompletnych tablic (obecnie 55 i 50 tablic).

Informację o źródle przygotowała
Jagoda Jaźwińska

Część pierwsza (plik .pdf, 5,3 MB)
Część druga (plik .pdf, 6,5 MB)

 

 

Różne linki powiązane:

■  Rafał Siek - ptaki Lubelszczyzny (fotografie)
    (Kawiarniana Galeria BU KUL)


■  Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne
■  Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
■  Witryna o polskich ptakach: www.ptaki.info
■  Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody
■  Towarzystwo Przyrodnicze 'Bocian'

 

 

Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski


Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 09.08.2008, godz. 01:45 - Jan Wasilewski