Regulamin

Biblioteki Wydziału Filozofii

 

Przepisy ogólne

§ 1

 

Biblioteka Wydziału Filozofii, zwana dalej Biblioteką, jest integralną częścią Biblioteki Uniwersyteckiej KUL i pełni funkcję biblioteki specjalistycznej przy Wydziale Filozofii.

 

§ 2

 

Zadaniem Biblioteki jest organizowanie warsztatu pracy naukowej i dydaktycznej dla potrzeb Wydziału Filozofii.

 

§ 3

 

Gromadzenie zbiorów odbywa się we współpracy z Biblioteką Główną. Księgozbiór dydaktyczny powinien być gromadzony w większej liczbie egzemplarzy. Nie gromadzi się starych druków, zabytkowych rękopisów, prac dyplomowych oraz innych zbiorów szczególnie cennych, wymagających specjalnych warunków przechowywania. Księgozbiór dydaktyczny finansowany jest z budżetu KUL, zaś księgozbiór służący do badań naukowych może być sfinansowany tak z budżetu KUL, jak również ze środków przeznaczonych na działalność statutową i na badania własne w ramach realizowanych w Uczelni zadań badawczych. 

§ 4

 

Pracownicy Biblioteki podlegają Dyrektorowi Biblioteki Uniwersyteckiej.

 

§ 5

 

Bezpośrednim przełożonym pracowników Biblioteki jest Kierownik Bibliotek Specjalistycznych, powoływany przez Rektora na wniosek Dyrektora Biblioteki Głównej.

 

§ 6

 

Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Dyrektor Instytutu Filozofii, w szczególności sprawuje opiekę naukową nad działalnością Biblioteki i określa strategię gromadzenia zbiorów.

 

§ 7

 

Pracownicy Biblioteki są zobowiązani w szczególności do:

1.  opracowania zbiorów zgodnie ze sztuką bibliotekarską i przyjętymi w Bibliotece Uniwersyteckiej standardami;

2.  troski o stan i zabezpieczenie materiałów bibliotecznych przed zniszczeniem i utratą;

3.  prowadzenia statystyki udostępnień oraz przyrostu i ubytków księgozbioru;

4.  sporządzania sprawozdań z wykonywanych zadań;

5.  kształcenia się i doskonalenia zawodowego, w tym do uczestniczenia w szkoleniach   organizowanych przez Bibliotekę Uniwersytecką lub inne powołane do tego instytucje lub organizacje, po uzyskaniu zgody Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej;

6.  przygotowania preliminarza budżetowego i przestrzegania dyscypliny finansowej.

 

§ 8

 

Dni oraz godziny otwarcia i zamknięcia Biblioteki ustala Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej na wniosek pracownika Biblioteki po uwzględnieniu opinii osoby odpowiedzialnej za nadzór merytoryczny nad Biblioteką.

§ 9

 

Czas otwarcia Biblioteki podany jest do wiadomości podany jest do wiadomości użytkowników na drzwiach wejściowych i na stronie internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej. Wszelkie zmiany podawane są każdorazowo do wiadomości w w/w formie z 2 dniowym wyprzedzeniem.

 

Zasady korzystania ze zbiorów Biblioteki Wydziału Filozofii

§ 10

 

Zbiory Biblioteki są udostępniane w siedzibie biblioteki: pracownikom i studentom KUL, pracownikom i studentom innych uczelni oraz osobom zatrudnionym w instytucjach nauki i kultury. Pierwszeństwo do korzystania ze zbiorów posiadają pracownicy i studenci KUL.

 

§ 11

 

Korzystanie ze zbiorów jest możliwe po pozostawieniu ważnej legitymacji studenckiej, legitymacji pracowniczej, karty bibliotecznej lub dokumentu tożsamości z fotografią.

 

§ 12

 

Pracownicy i studenci Wydziału Filozofii mogą wypożyczać zbiory, z wyjątkiem wymienionych w § 13, na podstawie ważnej karty bibliotecznej oraz elektronicznej legitymacji studenckiej lub pracowniczej.

 

§ 13

 

Wyłącznie na miejscu udostępnia się:

1.   dzieła wydane przed rokiem 1961;

2.   czasopisma;

3.   książki z księgozbiorów podręcznych;

4.   materiały dydaktyczne w postaci nadbitek.

 

§ 14

 

Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne.

 

§ 15

 

Bibliotekarz może odmówić udostępnienia książki ze względu na jej zły stan techniczny.

 

§ 16

 

Z komputerów Biblioteki, z wyjątkiem terminali katalogu komputerowego, mogą korzystać wyłącznie pracownicy i studenci KUL.

 

§ 17

 

Zasady korzystania z zasobów elektronicznych określają warunki licencji i Regulamin Sieci Komputerowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

§ 18

 

Zamówień należy dokonywać poprzez wypełnienie rewersu.

 

§ 19

 

Studenci i pracownicy Wydziału Filozofii mogą wypożyczać zbiory na następujących zasadach:

1. studenci, do 3 woluminów na okres nie dłuższy niż 5 dni, a w przypadku lektur i podręczników na okres 3 dni;

2. pracownicy, doktoranci i magistranci, do 5 woluminów na okres nie dłuższy niż 30 dni.

 

§ 20

 

Niezwrócenie zbiorów przed upływem terminu wypożyczenia powoduje:

1. obowiązek uiszczenia opłaty za nieterminowy zwrot zbiorów w wysokości 0, 50 zł za dzień zwłoki;

2. zablokowanie konta;

3. upomnienie na piśmie wystawiane na koszt czytelnika.

 

§ 21

 

Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia zbiorów stwierdzone przy ich zwrocie. Uszkodzenie stwierdzone przy odbiorze zamówionych zbiorów należy zgłosić bibliotekarzowi.

§ 22

 

W razie zniszczenia lub zagubienia egzemplarza czytelnik zobowiązany jest dostarczyć identyczny lub uiścić pięciokrotność jego ceny antykwarycznej w Wypożyczalni Biblioteki Głównej lub w kasie Kwestury KUL.

 

§ 23

 

Wypożyczeń międzybibliotecznych dokonuje się jedynie za pośrednictwem Wypożyczalni Międzybibliotecznej w Bibliotece Głównej.

 

Przepisy porządkowe

§ 24

 

Zbiory Biblioteki i jej wyposażenie wymagają poszanowania.

 

§ 25

 

Kopiowanie zbiorów może być dokonywane wyłącznie przy użyciu urządzeń będących na wyposażeniu Biblioteki.

 

§ 26

 

Wynoszenie zbiorów Biblioteki lub jej wyposażenia poza jej teren bez spełnienia wymaganych formalności jest niedopuszczalne.

 

§ 27

Użytkownicy zobowiązani są do stosowania postanowień niniejszego regulaminu.

 

 

§ 28

 

Prawo do korzystania ze zbiorów ustaje w przypadku rażącego naruszania przez czytelnika postanowień niniejszego regulaminu.

 

§ 29

 

W pomieszczeniach Biblioteki użytkownicy zobowiązani są do zachowania ciszy, pozostawienia w szatni ubrań wierzchnich, teczek i toreb, wyłączenia telefonów komórkowych, nie spożywania posiłków i napojów, oraz przestrzegania zasad kultury osobistej.

 

§ 30

 

W zakresie spraw nieobjętych postanowieniami niniejszego regulaminu dotyczących wypożyczania i udostępniania zbiorów rozstrzyga Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej na pisemny wniosek osoby zainteresowanej złożony u pracownika Biblioteki i zaopiniowany przez Kierownika Bibliotek Specjalistycznych.

 

 

 

Regulamin został wprowadzony dnia 8 czerwca 2010 roku na podstawie § 29 ust. 1 Statutu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w związku z § 8 ust. 2 Regulaminu Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.

Autor: Agata Szymaniak
Ostatnia aktualizacja: 09.10.2015, godz. 20:39 - Agata Szymaniak