(Tekst ujednolicony ze zmianami. Stan z dnia 15 maja 2019 r.)

 


REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ KUL

 

§ 1


1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin) określa zasady korzystania i udostępniania zbiorów Biblioteki Głównej KUL, zwanej dalej Biblioteką.
2. Przez Bibliotekę Główną KUL w rozumieniu Regulaminu rozumieć należy część Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (dalej jako: Biblioteka Uniwersytecka KUL) mającą siedzibę pod adresem ul. Chopina 27, 20 – 023 Lublin. Postanowienia Regulaminu nie mają zastosowania do Bibliotek Specjalistycznych funkcjonujących w strukturze Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.
3. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:
1) KUL – rozumieć należy przez to Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;
2) Użytkowniku – rozumieć należy przez to czytelnika Biblioteki.

 

§ 2


1. Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, dalej jako: Dyrektor Biblioteki, określa dni tygodnia oraz godziny otwarcia i zamknięcia czytelń i wypożyczalni funkcjonujących w ramach Biblioteki.
2. Dyrektor Biblioteki jest obowiązany do umieszczania na drzwiach wejściowych do Biblioteki i w witrynie internetowej Biblioteki oraz tablicy ogłoszeń informacji o godzinach otwarcia i zamknięcia wypożyczalni Biblioteki i poszczególnych czytelń.
3. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Biblioteki może zarządzić zamknięcie poszczególnych czytelni i wypożyczalni Biblioteki również w dni inne niż wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu. Dyrektor Biblioteki wskazuje jednocześnie okres, w czasie którego zamknięte będą czytelnie i wypożyczalnie Biblioteki oraz przyczyny zamknięcia i podaje to do publicznej wiadomości w sposób określony w ust. 2.

 

§ 3


1. Wszelkie dane osobowe gromadzone przez Bibliotekę są przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w przepisach art. 11 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.), art. 4 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 574 ze zm.) oraz podlegają ochronie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; publ. Dz. Urz. UE L 2016 r. Nr 119, s. 1), dalej jako: RODO.
2. Administratorem danych przetwarzanych w związku z ewidencjonowaniem użytkowników Biblioteki oraz udostępnianiem zbiorów własnych Biblioteki i materiałów z innych bibliotek w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II reprezentowany przez Rektora. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych jest zawarta w deklaracji Użytkownika, o której mowa w § 10 Regulaminu.

 

§ 4


Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne, z wyjątkiem opłat, które Biblioteka może pobierać od Użytkownika zgodnie z Cennikiem usług bibliotecznych stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

§ 5


Zasady korzystania z zasobów elektronicznych, do których Biblioteka organizuje dostęp, określają warunki licencji dostawcy i przepisy wewnętrzne Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.

 

§ 6


Zasady korzystania ze zbiorów przekazanych do Biblioteki w depozyt określają postanowienia zawieranych umów depozytowych.

 

§ 7


1. Zbiory Biblioteki i jej wyposażenie wymagają należytego poszanowania.
2. Wynoszenie zbiorów Biblioteki lub jej wyposażenia poza jej teren bez spełnienia wymaganych formalności jest niedopuszczalne i skutkuje ograniczeniem praw czytelniczych lub w przypadku rażącego naruszenia całkowitym ich pozbawieniem. Biblioteka jest również uprawniona do dochodzenia naprawienia szkody wynikłej z niewykonania obowiązków Użytkownika lub nienależytego korzystania przez Użytkownika ze zbiorów Biblioteki.

 

§ 8


Użytkownicy mają obowiązek stosowania się do postanowień Regulaminu oraz zarządzeń i innych aktów wewnętrznych Biblioteki.

 

Uprawnienia do korzystania ze zbiorów

§ 9


Biblioteka udostępnia zbiory:
1) na miejscu w czytelniach;
2) przez wypożyczalnię miejscową;
3) przez wypożyczalnię międzybiblioteczną;
4) przez wykonywanie wszelkiego rodzaju kopii;
5) przez organizowanie dostępu do zasobów Biblioteki Cyfrowej KUL;
6) przez organizowanie dostępu do publikacji elektronicznych i elektronicznych baz danych.

 

§ 10


Zbiory drukowane Biblioteki udostępniane są na miejscu wszystkim zainteresowanym osobom, akceptującym postanowienia Regulaminu. Akceptacja Regulaminu odbywa się poprzez zapoznanie się z jego treścią oraz wypełnienie deklaracji Użytkownika, której wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.


§ 11


Do wypożyczania zbiorów Biblioteki na zewnątrz uprawnia Użytkownika tylko aktualna elektroniczna legitymacja studencka, legitymacja doktorancka lub karta biblioteczna.

 

§ 12


1. Kartę biblioteczną można uzyskać wyłącznie po:
1) wypełnieniu deklaracji Użytkownika, o której mowa w § 10;
2) przedstawieniu ważnego dokumentu ze zdjęciem i numerem PESEL; dla obcokrajowców – paszport lub inny dokument ze zdjęciem;
3) w przypadku studentów i doktorantów: okazaniu legitymacji studenckiej (doktoranckiej);
4) przedstawieniu zaświadczenia z miejsca pracy.
2. Obowiązek przedstawienia zaświadczenia z pracy, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 dotyczy wyłącznie osób określonych w § 13 ust. 1 pkt 6 i 8.

 

§ 13


1. Z wypożyczalni Biblioteki mogą korzystać:
1) pracownicy KUL;
2) studenci i doktoranci wszystkich rodzajów studiów prowadzonych na KUL, uczestnicy studiów podyplomowych;
3) słuchacze Uniwersytetu Otwartego, po wpłaceniu kaucji zwrotnej;
4) słuchacze Szkoły Języka i Kultury Polskiej, po wpłaceniu kaucji zwrotnej;
5) emerytowani pracownicy KUL, po wpłaceniu kaucji zwrotnej;
6) pracownicy badawczy i badawczo-dydaktyczni publicznych szkół wyższych mających siedzibę w Lublinie;
7) doktoranci publicznych szkół wyższych mających siedzibę w Lublinie;
8) pracownicy bibliotek, archiwów, muzeów i instytutów naukowych mających swoją siedzibę w Lublinie po wpłaceniu kaucji zwrotnej;
9) absolwenci KUL, po wpłaceniu kaucji zwrotnej;
10) pozostałe osoby za pisemną zgodą Dyrektora Biblioteki, po wpłaceniu kaucji zwrotnej.
2. Wysokość oraz zasady pobierania oraz zwrotu przez Bibliotekę kaucji zwrotnej, o której mowa w ust. 1, określa Cennik usług bibliotecznych.

 

§ 14


Prawo do korzystania ze zbiorów ustaje:
1) wskutek nieważności elektronicznej legitymacji studenckiej (legitymacji doktoranckiej) lub nieprolongowania karty bibliotecznej;
2) wskutek rażącego i notorycznego naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu bądź innych aktów wewnętrznych Biblioteki, w tym w szczególności naruszeń, o których mowa w § 7 ust. 2;
3) po rozliczeniu i zwrocie przez Bibliotekę wpłaconej przy rejestracji kaucji zwrotnej.

Obowiązki Użytkowników


§ 15


1. Elektroniczna legitymacja studencka oraz legitymacja doktoranta upoważnia do wypożyczania książek na zewnątrz w okresie jej ważności.
2. Karta biblioteczna uprawnia do korzystania ze zbiorów na miejscu i na zewnątrz przez okres jednego roku i może być prolongowana.

 

§ 16


Elektronicznej legitymacji studenckiej (legitymacji doktoranckiej) lub karty bibliotecznej nie wolno użyczać innym osobom w celu wypożyczania zbiorów Biblioteki.

 

§ 17


W przypadku kradzieży lub zagubienia elektronicznej legitymacji studenckiej (legitymacji doktoranckiej) lub karty bibliotecznej Użytkownik obowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym pracowników wypożyczalni Biblioteki. Niespełnienie tego obowiązku powoduje powstanie odpowiedzialności odszkodowawczej po stronie Użytkownika w przypadku poniesienia przez Bibliotekę strat związanych z wypożyczeniem zbiorów osobie nieuprawnionej, legitymującej się skradzioną lub zagubioną kartą biblioteczną lub elektroniczną legitymacją studencką (legitymacją doktorancką).

 

§ 18


Użytkownik jest zobowiązany do poinformowania pracowników wypożyczalni Biblioteki o zmianie adresu do korespondencji lub miejsca pracy.

 

§ 19


Duplikat karty bibliotecznej można otrzymać po złożeniu pisemnego oświadczenia o jej zagubieniu lub kradzieży i uiszczeniu dodatkowej opłaty, określonej w Cenniku usług bibliotecznych.

 

§ 20


Użytkownik zobowiązany jest do okazania karty bibliotecznej lub elektronicznej legitymacji studenckiej (legitymacji doktoranckiej) na życzenie bibliotekarza lub pracownika służb porządkowych Biblioteki.

 

§ 21


Po zakończeniu roku akademickiego studenci zobowiązani są do uzyskania poświadczenia w karcie obiegowej o braku zobowiązań wobec Biblioteki.

Odpowiedzialność za udostępnione zbiory


§ 22


Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia zbiorów Biblioteki stwierdzone przy ich zwrocie. Uszkodzenia stwierdzone przy odbiorze zamówionych zbiorów bibliotecznych należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi wydającemu zbiory. Zaniechanie niniejszego obowiązku skutkować będzie przyjęciem, że uszkodzenia powstały w wyniku korzystania ze zbiorów przez osobę odbierającą zamówione zbiory.

 

§ 23


W razie zniszczenia lub zagubienia egzemplarza Użytkownik zobowiązany jest dostarczyć identyczny lub uiścić pięciokrotność jego ceny antykwarycznej.

Udostępnianie zbiorów w czytelniach


§ 24


Sposób korzystania ze zbiorów Biblioteki w poszczególnych czytelniach określają ich regulaminy.

 

§ 25


Zamówień zbiorów dokonuje się elektronicznie za pomocą Katalogu Komputerowego Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, Elektronicznego Katalogu Kartkowego KUL lub poprzez wypełnienie tradycyjnego rewersu drukowanego.

 

§ 26


1. Realizacja zamówienia w czytelni trwa maksymalnie do pół godziny.
2. Zamówienia na zbiory specjalne lub wielkoformatowe mogą być realizowane najpóźniej następnego dnia.

 

§ 27


1. Materiały udostępnione w czytelni mogą być rezerwowane na okres dwóch tygodni.
2. Materiały niewykorzystywane w ciągu kolejnych trzech dni odsyłane są do magazynu.
3. Książki i czasopisma z księgozbiorów podręcznych w czytelniach nie mogą być rezerwowane.

Wypożyczanie zbiorów poza Bibliotekę


§ 28


Zamówień do wypożyczalni Biblioteki należy dokonywać elektronicznie.

 

§ 29


1. Zbiory biblioteczne mogą być wypożyczane na okres 15 lub 30 dni.
2. W sytuacjach wyjątkowych Biblioteka może żądać zwrotu zbiorów przed upływem terminu ich wypożyczenia.


§ 30


W razie potrzeby Użytkownik może uzyskać prolongatę terminu zwrotu pożyczonego egzemplarza, jeżeli nie został on wcześniej zarezerwowany przez innego Użytkownika. Prolongaty można dokonać elektronicznie lub bezpośrednio w wypożyczalni Biblioteki przed upływem wyznaczonego terminu zwrotu.

 

§ 31


Niezwrócenie zbiorów w wyznaczonym terminie powoduje:
1) obowiązek niezwłocznego uiszczenia opłaty pieniężnej w wysokości określonej w Cenniku usług bibliotecznych;
2) zablokowanie konta;
3) upomnienie wysyłane drogą elektroniczną lub listem poleconym;

 

§ 32


Zamówione książki należy odebrać w ciągu pięciu dni od daty ich zamówienia. Niezrealizowane rewersy przechowuje się przez siedem dni. Użytkownik może uzyskać w wypożyczalni Biblioteki informację o przyczynie niezrealizowania zamówienia.

 

§ 33


Książki niedostępne w chwili zamówienia można rezerwować elektronicznie.

 

§ 34


Poza Bibliotekę nie wypożycza się:
1) egzemplarzy zakwalifikowanych do zbiorów specjalnych (grafika, kartografia, muzykalia, rękopisy, stare druki);
2) egzemplarzy wchodzących w skład księgozbiorów podręcznych czytelń i pracowni;
3) wydawnictw bibliograficznych, encyklopedycznych i słownikowych;
4) gazet i czasopism;
5) książek wydanych przed rokiem 1961;
6) zbiorów w złym stanie technicznym;
7) materiałów opatrzonych klauzulą „Nie wypożycza się” lub „Zbiory cyfrowe. Nie udostępnia się”.

 

§ 35


Uprawnieni Użytkownicy mogą wypożyczyć jednorazowo:
1) pracownicy badawczy, badawczo-dydaktyczni i dydaktyczni KUL – do 20 woluminów;
2) doktoranci KUL – do 15 woluminów;
3) pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej KUL – do 15 woluminów;
4) pracownicy i doktoranci innych uczelni, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 6 i 7 Regulaminu - do 10 woluminów;
5) studenci KUL - do 10 woluminów;
6) pozostali Użytkownicy – do 3 woluminów.

 

§ 36


Za pośrednictwem Wypożyczalni Międzybibliotecznej udostępnia się zbiory własne Biblioteki innym bibliotekom krajowym i zagranicznym na okres jednego miesiąca.

 

§ 37


Na zamówienie pracowników, studentów i doktorantów KUL Wypożyczalnia Międzybiblioteczna sprowadza materiały z bibliotek krajowych i zagranicznych. Udostępnia się je wyłącznie w czytelniach. Koszty sprowadzenia materiałów pokrywa zamawiający.


Usługi reprograficzne


§ 38


1. Kopiowanie materiałów bibliotecznych wykonuje się na miejscu w Bibliotece odpłatnie za zgodą pracownika Biblioteki. Aktualny Cennik usług bibliotecznych podany jest do publicznej wiadomości.
2. Zgodę na kopiowanie materiałów bibliotecznych wydaje bibliotekarz dyżurny.

 

§ 38a

 

1. Istnieje możliwość skanowania materiałów bibliotecznych na skanerze samoobsługowym. Usługa dostępna jest po wykupieniu karnetów, których wysokość określa Cennik usług bibliotecznych.

 

§ 39


Możliwe jest wykonywanie kopii z czasopism i książek ze zbiorów Biblioteki z wyjątkiem:
1) zbiorów specjalnych (grafika, kartografia, muzykalia, rękopisy, stare druki);
2) druków rzadkich i egzemplarzy bibliofilskich;
3) książek i czasopism wydanych przed 1961 rokiem;
4) czasopism oprawnych o formacie większym niż A4;
5) egzemplarzy w złym stanie technicznym;
6) książek i czasopism oprawnych, których grzbiety mogą ulec uszkodzeniu podczas kopiowania;
7) książek zawierających wyraźne zastrzeżenie nie pozwalające na kopiowanie całości lub części.

 

§ 40


1. Materiały, których nie można kopiować techniką tradycyjną, mogą być kopiowane innymi technikami reprograficznymi (dalej jako: reprodukcja) w Oddziale Konserwacji i Zabezpieczenia Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.
2. Zamówienia płatne z góry przyjmuje pracownik Oddziału Konserwacji i Zabezpieczenia Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL we wtorki i piątki w godzinach 8.00 – 15.00.
3. Zamówienia należy składać w czytelniach na odpowiednim formularzu lub wypełniając formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej Biblioteki w zakładce Formularze.
4. Wszystkie zrealizowane zamówienia odbiera się w trybie uzgodnionym z pracownikiem po dokonaniu płatności, której wysokość określa Cennik usług bibliotecznych.
5. Zgodę na reprodukcję materiałów, o której mowa w ust. 1, wydaje bibliotekarz dyżurny w uzgodnieniu z pracownikiem Oddziału Konserwacji i Zabezpieczenia Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.

 

§ 41


Zbiory szczególnie chronione mogą być kopiowane wyłącznie po uzyskaniu zgody Dyrektora Biblioteki.

 

§ 42


1. Uzyskanie zgody na reprodukcję ze zbiorów specjalnych, o której mowa w § 40, nie jest jednoznaczne z uzyskaniem zgody na jej publikację. Prawo do publikowania reprodukcji ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL udzielane jest w formie licencji i jest odpłatne. Zgodę na publikowanie reprodukcji udziela Dyrektor Biblioteki.
2. W publikacji należy podać miejsce przechowywania oryginału dokumentu. Autor jest zobowiązany do przekazania Bibliotece Uniwersyteckiej KUL jednego egzemplarza publikacji.

 

§ 43


Reprodukcje wykonuje się zarówno ze zbiorów Biblioteki, jak i z dzieł sprowadzonych drogą wypożyczenia międzybibliotecznego, jeżeli nie jest to sprzeczne z obowiązującym prawem i pozwala na to stan techniczny obiektu.

 

§ 44


W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Biblioteki może odmówić realizacji zamówienia.

 

§ 45


Usługi reprograficzne są płatne z góry według aktualnego cennika.

 

Przepisy porządkowe


§ 46


Wynoszenie materiałów bibliotecznych poza teren Biblioteki, z wyjątkiem wypożyczonych przez wypożyczalnię Biblioteki, jest niedozwolone.

 

§ 47


1. W pomieszczeniach Biblioteki Użytkownicy powinni zachowywać się w sposób odpowiadający powadze instytucji.
2. W gmachu Biblioteki należy zachowywać się w sposób umożliwiający innym Użytkownikom pracę w skupieniu i ciszy. W wypożyczalni Biblioteki i w czytelniach zabrania się korzystania z telefonów komórkowych. Telefony pozostawione w szatni powinny być wyłączone.


§ 48


W całym gmachu Biblioteki obowiązuje zakaz palenia tytoniu. Zabrania się wnoszenia do czytelń, holu katalogowego i wypożyczalni Biblioteki jakichkolwiek artykułów spożywczych oraz ich spożywania; do tego celu przeznaczona jest kawiarenka na II piętrze.

 

§ 49


1. Osoby korzystające z czytelni i holu katalogowego mają obowiązek pozostawienia w szatni okryć wierzchnich, parasoli, teczek, toreb (również na komputer). Materiały niezbędne do pracy można wnosić w koszykach z logo Biblioteki, dostępnych w szatni.
2. Obsługa szatni nie bierze odpowiedzialności za pozostawione dokumenty i wartościowe przedmioty.

 

§ 50


Filmowanie pomieszczeń i zbiorów Biblioteki oraz wynajmowanie ich na konferencje lub wykłady wymaga zgody Dyrektora Biblioteki i jest odpłatne. Zasady i warunki najmu pomieszczeń określa każdorazowo zawierana w tym zakresie umowa, której zawarcie wymaga również zgody Dyrektora Administracyjnego.

 

Przepisy końcowe


§ 51


W zakresie spraw nieobjętych postanowieniami Regulaminu, dotyczących wypożyczania i udostępniania zbiorów Biblioteki, rozstrzyga Dyrektor Biblioteki na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.

 

§ 52


Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2019 r.

 

 

Autor: Małgorzata Augustyniuk
Ostatnia aktualizacja: 11.03.2021, godz. 14:21 - Małgorzata Augustyniuk