§1

Ze zbiorów Biblioteki Głównej KUL za pośrednictwem Wypożyczalni mogą korzystać:

 1. Pracownicy i emeryci KUL.
 2. Studenci i doktoranci wszystkich rodzajów studiów prowadzonych na KUL.
 3. Pracownicy naukowi i naukowo – dydaktyczni publicznych szkół wyższych mających siedzibę w Lublinie.
 4. Doktoranci publicznych szkół wyższych mających siedzibę w Lublinie.
 5. Pracownicy lubelskich instytucji naukowych: bibliotek naukowych, archiwów, muzeów i instytutów naukowych.

§2

 1. Do wypożyczania zbiorów Biblioteki Głównej uprawnia studentów i studentów doktorantów KUL aktualna elektroniczna legitymacja studencka, która spełnia funkcję karty bibliotecznej.
 2. Osoby posiadające konto na platformie e-kul, które dotąd nie miały konta w Bibliotece Głównej akceptują Regulamin oraz ustalają własne hasło i jednocześnie składają elektroniczny wniosek o założenie konta czytelnika w Bibliotece Głównej. W przypadku studentów i studentów doktorantów konto zostanie automatycznie aktywowane. W przypadku pracowników etatowych oraz osób zatrudnionych na umowy cywilno-prawne konieczna jest osobisty kontakt z Wypożyczalnią celem wydania karty bibliotecznej.
 3. Student i student doktorant aby korzystać z Wypożyczalni na początku każdego roku akademickiego powinien aktywować konto biblioteczne, okazując w Wypożyczalni aktualną legitymację.
 4. Dla czytelników wymienionych w §1, pkt 1, 3, 4, 5 warunkiem otrzymania karty bibliotecznej jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem, podpisanie „Deklaracji czytelnika" oraz przedstawienie dowodu osobistego i zaświadczenia z miejsca pracy lub aktualnej legitymacji doktoranckiej.
 5. Założenie i prolongata konta bibliotecznego dla czytelników wymienionych w §1, pkt 1, 3, 4, 5 podlega opłacie zgodnie z cennikiem.
 6. Karta biblioteczna pracownika ważna jest jeden rok kalendarzowy od daty założenia konta. Karta biblioteczna doktoranta ważna jest jeden rok akademicki.
 7. Kartę biblioteczną i legitymację elektroniczną pełniącą jej funkcję należy okazywać przy każdorazowym korzystaniu z Wypożyczalni.
 8. Udostępnianie karty bibliotecznej i legitymacji innej osobie jest zabronione. W wyjątkowych przypadkach odbioru zamówionych książek może dokonać osoba z najbliższej rodziny. Istnieje również możliwość upoważnienia innej osoby. Służy do tego specjalny druk, który można pobrać w Wypożyczalni.
 9. Fakt kradzieży lub zagubienia karty bibliotecznej lub elektronicznej legitymacji studenckiej należy zgłosić w Wypożyczalni. Niespełnienie tego wymogu skutkuje obciążeniem czytelnika ewentualnymi stratami poniesionymi przez Bibliotekę.

§3

Prawo do korzystania z wypożyczeń ustaje z powodu:

 1. Nieważności elektronicznej legitymacji studenckiej lub nie prolongowania karty bibliotecznej.
 2. Rażącego i notorycznego naruszania przez Czytelnika postanowień niniejszego regulaminu.

§4

 1. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia zbiorów Biblioteki Głównej KUL stwierdzone przy ich zwrocie. Uszkodzenia stwierdzone wcześniej należy zgłosić przy odbiorze zamówionych materiałów.
 2. W razie zniszczenia lub zagubienia książki Czytelnik zobowiązany jest dostarczyć identyczny egzemplarz lub uiścić opłatę odpowiadającą pięciokrotności jego ceny antykwarycznej.

§5

 1. Zamówienia na książki należy składać elektronicznie po zalogowaniu się na konto Czytelnika.
 2. Książki mogą być wypożyczane na okres od jednego do czterech tygodni. W wyjątkowych sytuacjach Biblioteka Główna może żądać zwrotu książki przed upływem terminu wypożyczenia.
 3. W razie potrzeby czytelnik może uzyskać prolongatę terminu zwrotu wypożyczonego egzemplarza, o ile nie został on wcześniej zarezerwowany przez innego użytkownika. Prolongaty można dokonać elektronicznie lub osobiście w Wypożyczalni.
 4. Rezerwacja wypożyczonych książek możliwa jest przez pracowników Wypożyczalni.
 5. Przetrzymanie książek blokuje opcję zamawiania kolejnych egzemplarzy.
 6. Zwrot książek po upływie terminu skutkuje koniecznością uiszczenia opłaty pieniężnej w wysokości określonej w cenniku.

§6

 1. Zamówione książki należy odebrać w ciągu pięciu dni od daty ich zamówienia. Po upływie tego czasu zostaną odesłane do magazynu.
 2. Niezrealizowane rewersy przechowuje się przez siedem dni. Czytelnik może uzyskać w Wypożyczalni informację o przyczynie niezrealizowania zamówienia.
 3. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 4 godziny. Realizacja zamówień złożonych w sobotę po południu oraz w niedzielę następuje najwcześniej po godzinie 13 w poniedziałek.

§7

Poza Bibliotekę nie wypożycza się:

 • wydawnictw ciągłych (czasopism)
 • egzemplarzy wchodzących w skład księgozbiorów podręcznych czytelni i pracowni
 • wydawnictw encyklopedycznych, słownikowych, bibliografiicznych
 • zasobów stanowiących zbiory specjalne (grafika, kartografia, muzykalia, rękopisy, stare druki)
 • książek wydanych przed rokiem 1961
 • książek w złym stanie technicznym

§8

Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć:

 • samodzielni pracownicy naukowi KUL – do 20 woluminów
 • inni pracownicy naukowi KUL i doktoranci KUL – do 15 woluminów
 • pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej – do 15 woluminów
 • pracownicy i doktoranci innych uczelni – do 10 woluminów
 • studenci wszystkich lat studiów – do 10 woluminów
 • pozostali czytelnicy – do 3 woluminów

 

§9

W Wypożyczalni zabrania się korzystania z telefonów komórkowych oraz spożywania artykułów spożywczych.

§10

 1. Na potrzeby studentów i pracowników KUL Wypożyczalnia Międzybiblioteczna sprowadza materiały biblioteczne z innych bibliotek krajowych i zagranicznych.
 2. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna nie sprowadza artykułów z czasopism z bibliotek krajowych.
 3. Z bibliotek polskich sprowadza się materiały, których nie posiadają inne biblioteki w Lublinie, z bibliotek zagranicznych – dzieła, których nie posiadają biblioteki krajowe.

§11

 1. Koszt sprowadzenia materiałów bibliotecznych z bibliotek zagranicznych pokrywa zamawiający w wysokości określonej w cenniku.
 2. Zamówienia krajowe realizowane są bezpłatnie.
 3. Sprowadzone dzieła udostępnia się wyłącznie na miejscu w czytelni w okresie wyznaczonym przez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną.

§12

 1. Biblioteka Główna KUL za pośrednictwem Wypożyczalni Międzybibliotecznej udostępnia zbiory własne innym bibliotekom krajowym i zagranicznym.
 2. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna pośredniczy w wykonywaniu kopii artykułów z czasopism oraz fragmentów książek ze zbiorów własnych.

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 08.09.2016, godz. 11:14 - Małgorzata Augustyniuk