Wykaz lektur dla studentów Wydziału Filozofii


Rok I


Semestr I


Po jednej pozycji z poniższych trzech grup:


1. Platon, Timajos, Warszawa 1986, 2007.
Teajtet, Warszawa 1959.
Obrona Sokratesa, Kraków 2004 lub Warszawa 1992.
Uczta, Kęty 2002.
Fedon, Kraków 1995 lub Kęty 2002.
Fajdros, Kęty 2002.
Państwo, Warszawa 2003 (ks. VII-IX).
2. Arystoteles, Etyka Nikomachejska, Warszawa 1956, ks. I i X.
Metafizyka, Lublin 1996, ks. I, IV, V, XII.
O duszy, Warszawa 1972.
Polityka, Warszawa 1964, ks. I, III, VII, VIII.
3. Inne:
Sekstus Empiryk, Zarysy pirrońskie, Warszawa 1970, ks. I i II.
Sekstus Empiryk, Przeciw uczonym, Kęty 2007.
M. T. Cicero, O najwyższym dobru i złu, Warszawa 1961.
M. T. Cicero, Rozmowy tuskulańskie, Warszawa 1961.
L. A. Seneka, Listy moralne do Lucyliusza, Warszawa 1961.
L. A. Seneka, Dialogi, Warszawa 1989.
Plotyn, Enneady, t. I i II, Warszawa 1959, 1, 5 i 6 enneada.
Epitet, Diatryby, Warszawa 1961.
Lukrecjusz, O naturze rzeczy, Warszawa 1994.
Marek Aureliusz, Rozmyślania, Warszawa 1958.


Semestr II


Lektury obowiązkowe:


1. Św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna, I. 75-77 [w:] Traktat o człowieku, Poznań 1956 lub Kęty 1998.
2. Jedno z następujących dziel św. Augustyna:
Soliloquia [w:] Dialogi i pisma filozoficzne, Kraków 2001, t. II.
O wolnej woli [w:] Dialogi i pisma filozoficzne, Kraków 2001, t. III.
Wyznania, Warszawa 1978, księgi: XI – XIII.

Lektury uzupełniające (jedna z następujących pozycji):


1. Boecjusz, O pocieszeniu jakie daje filozofia, Kęty 2006.
2. Boecjusz z Dacji, O Dobru Najwyższym czyli o życiu filozofa i inne pisma,
Warszawa 1990.
3. Boecjusz z Dacji, O wieczności świata, o dobru najwyższym, o snach, o poznaniu
rozumowym, Kęty 2009.
4. Jan Szkot Eriugena, Periphyseon, ks. 1-3, Kęty 2009/2010.
5. Jan Szkot Eriugena, Homilia do Prologu Ewangelii Jana, Kęty 2000.
6. Św. Anzelm z Canterbury, Monologion, [w:] Monologion, Proslogion, Warszawa
1992 lub Kęty 2007.
7. Św. Anzelm z Canterbury, Proslogion wraz z uzupełnieniami, [w:] Monologion,
Proslogion, Warszawa 1992 lub Kęty 2007.
8. Piotr Abelard, Etyka czyli poznaj samego siebie, Tak i nie [w:] Abelard,
Rozprawy, Warszawa 1969.
9. Roger Bacon, Dzieło większe, Kęty 2006.
10. Św. Bonawentura, Droga duszy do Boga, Poznań 2001.
11. Św. Tomasz z Akwinu, Byt i istota, Lublin 2001.
12. Św. Tomasz z Akwinu, De veritate. O prawdzie, Lublin 1999.
13. Św. Tomasz z Akwinu, De ideis. O ideach , Lublin 2006.
14. Św. Tomasz z Akwinu, De bono. O dobru, Lublin 12003.
15. Św. Tomasz z Akwinu, De conscientia. O sumieniu, Lublin 2010.
16. Św. Tomasz z Akwinu, Kwestie dyskutowane o mocy Boga, t. 1-4, Kęty 2008 –
2010.
17. Św. Tomasz z Akwinu, Summa contra gentiles: prawda wiary chrześcijańskiej w
dyskusji z poganami, innowiercami i błądzącymi, ks. I i II, Poznań 2003.
18. Awicenna, Księga wiedzy, Warszawa 1974, , s. 73-143.
19. Mistrz Eckhart, Traktaty, Poznań 1987.
20. Jan Duns Szkot, Traktat o Pierwszej Zasadzie, Warszawa 1988.
21. W. Ockham, Dialog, Kęty 2005.
22. W. Ockham, Suma logiczna, Warszawa 2010.
23. Dante Alighieri, Biesiada, Kęty 2004.
24. Mikołaj z Kuzy, Laik o umyśle, Kęty 2008.

 Rok II


Semestr I


Lektury obowiązkowe:


1. R. Descartes, Medytacje o pierwszej filozofii, t. I i II, Warszawa 1958, 6
medytacji, s. 3-118, oraz jeden z zarzutów.
2. D. Hume, Badania dotyczące rozumu ludzkiego, Kraków 2004.


Lektury uzupełniające (jedna z następujących pozycji):


1. G. W. Leibniz, Zasady filozofii i łaski oparte na rozumie, Zasady filozofii czyli
monadologia [w:] Wyznanie wiary filozofa, Warszawa 1969.
2. G. W. Leibniz, Teodycea. O dobroci Boga, wolności człowieka i pochodzeniu zła,
Warszawa 2001, s. 494-559.
3. B. Spinoza, Etyka w porządku geometrycznym dowiedziona, Warszawa 1954, ks. I
albo 12 rozdziałów ks. III.
4. B. Pascal, Myśli, Warszawa 1977.
5. T. Hobbes, Lewiatan. Czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i
świeckiego, Warszawa 1954, 2005.
6. N. Malebranche, Dialogi o metafizyce i religii. Dialogi o śmierci, Kęty 2003, s.
31-181.
7. J. Locke, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, T. 1, Warszawa 1955, s. 23-
213
8. J. Locke, Dwa traktaty o rządzie, Warszawa 1992.
9. J. Locke, List o tolerancji, Warszawa 1963.
10. G. Berkeley, Traktat o zasadach ludzkiego poznania, Kraków 2004.
11. T. Reid, Rozważania o władzach poznawczych człowieka, Warszawa 1975.

 

Semestr II


Lektury obowiązkowe:


1. I. Kant, Prolegomena do wszelkiej metafizyki, która będzie mogła wystąpić jako
nauka, Kraków 2005.
2. G. W. F. Hegel, Wstęp i wprowadzenie do t. I, [w:] Fenomenologia ducha, Warszawa 1962, 2002, 2010.


Lektury uzupełniające (jedna z następujących pozycji):


1. I. Kant, Metafizyka moralności, Warszawa 2006.
2. I. Kant, Krytyka praktycznego rozumu, Warszawa 1984.
3. A. Schopenchauer, Swiat jako wola i przedstawienie, Warszawa 1994.
4. J. St. Mill, System logiki, t. I i II, Warszawa 1962, osiem rozdz. ks. III albo ks. VI (cała).
5. J. St. Mill, Utylitaryzm. O wolności, Warszawa 1956.
6. S. Kierkegaard, Bojaźń i drżenie, Warszawa 1969, s. 1-137.
7. S. Kierkegaard, Albo albo. O równowadze między tym, co estetyczne i tym, co etyczne, Warszawa 1976.
8. F. Nietzsche, Poza dobrem i złem, Kraków 2005.
9. F. Brentano, O źródle poznania moralnego, Warszawa 1989.
10. G. Frege, Pisma semantyczne, Warszawa 1977, s. 45-88.
11. Ch. S. Peirce, Zaniedbany argument i inne pisma, Kraków 2005.
12. W. James, Pragmatyzm, Kraków 2004 (lub jakiekolwiek inne wydanie).
13. H. Bergson, Dwa źródła moralności, Warszawa 1994, rozdz. III.
14. H. Bergson, Ewolucja twórcza, Warszawa 1957, rozdz. IV.

 Rok III


Semestr I


Lektury obowiązkowe (po jednej z poniższych dwóch grup):


1. E. Husserl, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii. I, Warszawa 1967, ks. I cz. II, rozdz. I-III.
Idea fenomenologii, Warszawa 1990.
2. L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, Warszawa 1970, 2004.
Dociekania filozoficzne, Warszawa 1972, 2005.


Lektury uzupełniające (jedna z następujących pozycji):


P. Teilhard de Chardin, Pisma wybrane, Warszawa 1967.
A. N. Whitehead, Nauka i świat współczesny, Warszawa 1988.
H. G. Gadamer, Prawda i metoda, Kraków 1993, cz. II.
K. R. Popper, Wiedza obiektywna, Warszawa 1992.
M. Heidegger, Bycie i czas, Warszawa 1994, 14 pierwszych paragrafów.
K. Jaspers, Rozum i egzystencja. Nietzsche i chrześcijaństwo, Warszawa 1991.
J. P. Sartre, Wyobrażenie. Fenomenologiczna psychologia wyobraźni, Warszawa 1970.
M. Merleau-Ponty, Fenomenologia i egzystencja [w:] Filozofia egzystencjalna, Warszawa 1965, s. 416-487.
M. Scheler, Istota i formy sympatii, Warszawa 1980, s. 228-318 lub 319-395.
M. Scheler, Pozycja człowieka w kosmosie [w:] Pisma z antropologii filozoficznej i
teorii wiedzy, Warszawa 1987, s. 43-150.
R. Ingarden, Spór o istnienie świata, t. I, Warszawa 1962, wyd. I, §§ 1-16 i 25-31; wyd. III §§ 1-17 i 27-33.
E. Stein, Byt skończony a byt wieczny, Poznań 1995, s. 33-154.
K. Twardowski, O treści i przedmiocie przedstawień [w:] Wybrane pisma
filozoficzne, Warszawa 1965, s. 3-91.
G. Marcel, Być i mieć, Warszawa 1962.
G. Marcel, Homo viator, Warszawa 1984.
P. Ricoeur, Język, tekst, interpretacja, Warszawa 1989.
M. Buber, Problem człowieka, Warszawa 1993.
E. Lévinas, Istniejący i istnienie, Kraków 2006.
J. Maritain, Człowiek a państwo, Warszawa 1994.
E. Gilson, Realizm tomistyczny, Warszawa 1968, s. 7-168.
E. Gilson Byt i istota, Warszawa 1963, 2006, rozdz. III-X.
G. E. Moore, Etyka, Warszawa 1980.
W. V. O. Quine, Z punktu widzenia logiki, Warszawa 1969, s. 9-113.
D. Davidson, Eseje o prawdzie, języku i umyśle, Warszawa 1992.
B. Russell, Problemy filozofii, Warszawa 1995.
M. Dummett, Logiczna podstawa metafizyki, Warszawa 1998.
A. Tarski, Pojęcie prawdy w językach nauk dedukcyjnych, [w:] Pisma logiczno-filozoficzne, t. 1: Prawda, Warszawa 1995, s. 13-173.
H. Putnam, Wiele twarzy realizmu i inne eseje, Warszawa 1998, s. 325-429.
R. Rorty, Filozofia a zwierciadło natury, Warszawa 1994.
J. Łukasiewicz, O zasadzie sprzeczności u Arystotelesa, PWN, Warszawa 1987.

Autor: Agata Szymaniak
Ostatnia aktualizacja: 21.07.2021, godz. 12:03 - Agata Szymaniak