W styczniu zapraszamy do obejrzenia wybranych plakatów agitacyjnych partii socjalistycznych jakie posiada w swych zbiorach Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

 

Oto galeria zdjęć z naszej wystawy:

Więcej [+]

 

Zachęcamy do lektury podstawowych informacji na temat plakatu:

 

Plakat jest to druk dużego formatu, jeden z gatunków grafiki użytkowej. To ogłoszenie, reklama, hasło, powielane i zamieszczane w miejscach publicznych, ujęte w artystyczną formę. Jego głównymi środkami przekazu są: symbole, metafora, alegoria oraz znak wizualny.

 

Zadaniem plakatu jest zainteresowanie przechodnia. Plakat musi zwrócić na siebie uwagę innością. Jest przekazem komunikacyjnym. To forma sztuki, która musi być skuteczna, czyli dotrzeć do odbiorcy.

 

Historia plakatu zaczyna się od afisza, którego początki sięgają XV w. Afisz to drukowany tekst informacyjny lub reklamowy, natomiast plakat jest jedną z dziedzin sztuki. Jego rozwój wiąże się z postępem technik graficznych. Nowoczesne plakaty zaczęły powstawać w XIX w. W Polsce tworzyli je artyści Młodej Polski np. Stanisław Wyspiański. W latach 60. i 70. XX w. rozwinął się plakat artystyczny, określany jako Polska Szkoła Plakatu. Plakat drukowany jest obecnie w technikach offsetowych, sitodruku oraz cyfrowo.

 

Pierwsze na świecie Muzeum Plakatu zostało otwarte w 1968 r. w Wilanowie. W jego zbiorach jest ponad 50 tys. prac.

 

Historia Polski w latach 1945-1989 toczyła się w cieniu, dominującej nad połową globu, ideologii komunistycznej. Koncepcje walki klas, kolektywizacji, sojuszu robotniczo-chłopskiego czy wreszcie przeciwstawiania się zakusom kapitalistycznego imperializmu przenikały wszystkie aspekty życia społecznego, kulturalnego i politycznego. Demokracja Ludowa wymagała od obywatela całkowitego podporządkowania się decyzjom i zaleceniom rządzącej wówczas partii - Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej - PZPR, w zamian oferując życie w szczęściu, pokoju i dobrobycie. Gwarantem budowy socjalistycznego społeczeństwa było przymierze i bliska współpraca z Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich – światowym mocarstwem, którego celem był eksport rewolucji i w konsekwencji połączenie proletariatu wszystkich krajów. Środkiem, niezwykle pomocnym w realizacji powyższego zadania, była propaganda.

 

Definicja tego, łacińskiego w swojej etymologii, wyrazu jest następująca: „celowe oddziaływanie na zbiorowość i jednostki zmierzające — przez wykorzystanie środków perswazji intelektualnej i emocjonalnej — do wykształcenia pożądanych przekonań i zachowań”. Propaganda stosowana w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej miała za zadanie: ukazywać przewagę władzy ludowej w konfrontacji z państwami kapitalistycznymi i sanacyjnym rządem II Rzeczpospolitej (oraz rządem RP na uchodźstwie), propagować budowę społeczeństwa komunistycznego poprzez zachęcanie do aktywnego współdziałania mas społecznych w realizacji programów gospodarczych i politycznych, interpretować historię w duchu marksizmu-leninizmu, gloryfikując klasę robotniczą i wprowadzając powszechny kult pracy. Środki propagandowe przybierały różne formy, w zależności od wykorzystywanego medium, ale właściwie do końca epoki PRL głównym narzędziem propagandowym pozostało słowo, wspomagane ikonografią o zrozumiałej dla wszystkich symbolice, a plakat był tego idealnym przykładem.

 

 


 

Dziękujemy Panu Redaktorowi Januszowi Ogińskiemu, cenionemu regionaliście,  za ofiarowaną Bibliotece WZ KUL, unikalną już dziś, publikację jaką jest album „Nisko piórem i kreską”. Autorami tekstu są: pochodzący z Niska ks. Prof. dr hab. Marian Wolicki wieloletni dziekan naszego stalowowolskiego wydziału KUL oraz red. Janusz Ogiński.

 

Publikacja jest bogato ilustrowana niezwykle pięknymi rysunkami piórkiem autorstwa Romana Zielińskiego, cenionego w świecie reprezentanta prądu artystycznego: realizmu magicznego.

 


 

W połowie stycznia gościłyśmy ks. dra Jacka Uliasza dyrektora Instytutu Teologicznego im. św. Józefa Bilczewskiego Archidiecezji Lwowskiej obrządku łacińskiego.

 

Wizyta zaowocowała ważnymi ustaleniami, m.in. dotyczącymi wydarzeń z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II

 

 


16 stycznia 2020 roku obiegła świat wieść o śmierci Christophera Tolkiena – angielskiego wykładowcy, redaktora i syna słynnego J. R. R. Tolkiena. Dlatego przypominamy sylwetkę i dorobek prekursora fantastyki w świecie literatury. 

 


10 grudnia od rana trwa seminarium dyplomowe z dr Dominikiem Tyrawą

 

 


Relacja w TVK Stella

 

,,Społeczeństwo i Rodzina – kwartalnik wydziału KUL w Stalowej Woli 2004-2019: historia dzień dzisiejszy, perspektywy – konteksty polskie i zagraniczne’’

Dnia 29 listopada 2019 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL w Stalowej Woli w ramach XXV Tygodnia Biblijnego Diecezji Sandomierskiej odbył się 8 Support Akademicki zatytułowany ,,Społeczeństwo i Rodzina – kwartalnik wydziału KUL w Stalowej Woli 2004-2019: historia dzień dzisiejszy, perspektywy – konteksty polskie i zagraniczne’’. Słowo wstępne wygłosił oraz powitał gości ks. kan. prof. Roman Sieroń – redaktor naczelny kwartalnika. Obecny na konferencji dziekan Wydziału Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli prof. Filip Ciepły w swojej przemowie zwrócił uwagę na ogromne znaczenie czasopisma na przestrzeni lat. Następnie zabrała głos dr Joanna Kopacz – kierownik stalowowolskiej biblioteki uniwersyteckiej i jednocześnie gospodarz konferencji. Podkreśliła, że biblioteka ta jako jedyna jest w posiadaniu wszystkich 57 numerów czasopisma Społeczeństwo i Rodzina. 

Więcej [+]

 

W kolejnej części spotkania odbył się panel gości zagranicznych. Jako pierwszy wystąpił ks. kan. dr Jacek Uliasz z Instytutu Teologicznego im. św. Józefa Bilczewskiego we Lwowie. Zaprezentował krótką historię tego miejsca oraz wydawnictwa wspomnianego wcześniej instytutu. Kolejna prelegentka dr Luba Derdziak z Instytutu Teologicznego we Lwowie mówiła o 95-letniej tradycji Polskiego Towarzystwa Teologicznego a Rzymskokatolickim Towarzystwu Teologicznym na Ukrainie. Zaprezentowała również skrót wystąpienia mgr Romana Potykiewicza na temat rozwoju biblioteki Instytutu Teologicznego im. św. Józefa Bilczewskiego we Lwowie-Brzuchowicach w latach 2015-2019. Kolejną prelegentką była prof. Liliya Morska z Uniwersytetu Lwowskiego z referatem na temat kontekstów międzynarodowych dotyczących sytuacji czasopism naukowych. W dalszej części spotkania prowadzący konferencję ks. kan. prof. Roman Sieroń zapowiedział panel krajowy, który rozpoczęło wystąpienie prof. Franciszki Wawro z Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dotyczyło ono edukacji wobec współczesnych wyzwań. Po wykładzie pani profesor nastąpiła przerwa, podczas której uczestnicy mogli posilić się ciastem, kawą i herbatą.

Po przerwie kontynuowano panel gości krajowych. Wystąpiła prof. Jadwiga Daszykowska-Tobiasz z Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku. Jej referat dotyczył wsparcia działalności naukowej pracowników WZPiNoS KUL w Stalowej Woli przez czasopismo Społeczeństwo i Rodzina. Przypomniała o wielu konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych, patronacie nad licznymi akcjami kwartalnika. Następnie prof. Piotr Nowakowski z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego i zastępca redaktora naczelnego czasopisma w swojej prezentacji przedstawił kwartalnik w liczbach. Ujął w nim między innymi takie zagadnienia jak: liczba projektów graficznych, punktacja MNiSW, liczba pozycji w PBN, itp. W kolejnej części konferencji swój referat zaprezentowała mgr Katarzyna Mączka, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62 w Krakowie, dotyczył on modelu szkoły twórczej oraz współczesnych wyzwań dydaktyki. Kolejny prelegent dr Artur Lis z WNIT KUL w Stalowej Woli wygłosił swoje wystąpienie zatytułowane ,,Księgozbiór prawniczy z XII/XIII wieku’’. Następnie w imieniu ks. kan. dr Jacka Kucharskiego z WSD w Radomiu i Instytutu Teologicznego we Lwowie, który nie mógł być obecny na konferencji, jego referat przedstawił prowadzący Support Akademicki ks. kan. prof. Roman Sieroń. Jego temat brzmiał ,,Współczesny apostolat biblijny poprzez media na przykładzie Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II w Polsce’’. W dalszej kolejności wystąpiła dr Joanna Kopacz – kierownik Biblioteki Uniwersyteckiej KUL w Stalowej Woli z prezentacją na temat aktywności wydawniczej środowiska KUL w Stalowej Woli, w której zawarła również opis rozwoju szkolnictwa wyższego we wspomnianym wcześniej mieście. Prelegentką kończącą spotkanie była pani mgr Agnieszka Gajewska, pracownik stalowowolskiej biblioteki uniwersyteckiej, która przedstawiła analizę zawartości treści kwartalnika Społeczeństwo i Rodzina oraz jego krótką historię.

Wystąpienia konferencyjne zakończyła krótka dyskusja uczestników oraz wspólna modlitwa i wspomnienie nieżyjących już współtwórców i osób związanych z kwartalnikiem.

Mgr Izabela Janiec

 

Referat Agnieszki Gajewskiej:

analiza zawartości 57 numerów kwartalnika "Społeczeństwo i Rodzina"

 

Więcej [+]

 

 


5 grudnia odbyło się szkolenie dla Studentów III roku Wydziału Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Szkolenie przeprowadziła Pani Agnieszka Gajewska

 


 

4 grudnia Pani kustosz Lucyna Jestal przeprowadziła szkolenie dla seminarzystów Pani Prof. dr hab. Alicji Księżopolskiej z Wydziału Nauk Inżynieryjno-Technicznych KUL w Stalowej Woli. Seminarzyści przybyli wraz z Panią Promotor

 

 


 

 

W grudniu zapraszamy do obejrzenia w Bibliotece WZ KUL wystawy :

 

 

Relacja w Informacjach Kulturalnych TVK Stella

 

 

Plakaty ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

 

 

Plakat jest to druk dużego formatu, jeden z gatunków grafiki użytkowej. To ogłoszenie, reklama, hasło, powielane i zamieszczane w miejscach publicznych, ujęte w artystyczną formę. Jego głównymi środkami przekazu są: symbole, metafora, alegoria oraz znak wizualny.

       Zadaniem plakatu jest zainteresowanie przechodnia. Plakat musi zwrócić na siebie uwagę innością. Jest przekazem komunikacyjnym. To forma sztuki, która musi być skuteczna, czyli dotrzeć do odbiorcy.

       Historia plakatu zaczyna się od afisza, którego początki sięgają XV w. Afisz to drukowany tekst informacyjny lub reklamowy, natomiast plakat jest jedną z dziedzin sztuki. Jego rozwój wiąże się z postępem technik graficznych. Nowoczesne plakaty zaczęły powstawać w XIX w. W Polsce tworzyli je artyści Młodej Polski np. Stanisław Wyspiański. W latach 60. i 70. XX w. rozwinął się plakat artystyczny, określany jako Polska Szkoła Plakatu. Plakat drukowany jest obecnie w technikach offsetowych, sitodruku oraz cyfrowo.

       Pierwsze na świecie Muzeum Plakatu zostało otwarte w 1968 r. w Wilanowie. W jego zbiorach jest ponad 50 tys. prac.

Oprac. IG

 

***

 

Plakaty z kolekcji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli to ponad sto projektów, pochodzących z czasów PRL-u i początków lat 90-tych. Wszystkie zostały podarowane Muzeum przez księdza Wilhelma Gaja-Piotrowskiego, uznanego regionalistę i badacza historii Rozwadowa i okolic.

 

Plakaty można podzielić na kilka grup tematycznych; kulturalne, np. zapowiadające wystawy w muzeach czy jubileuszowe – przypominające o ważnych rocznicach. Nie brakuje też politycznych plakatów propagandowych. Większość z tych projektów pochodzi z lat 60-tych, ale jest też kilka z drugiej połowy lat 40-tych, nawołujących do odbudowy kraju po drugiej wojnie światowej.  

 

W kolekcji znajdują się dzieła wybitnych grafików, należących do polskiej szkoły plakatu, takich jak Tadeusz Trepkowski, Eryk Lipiński, Maciej Urbaniec czy jeden z najbardziej rozpoznawalnych grafików w Polsce i na świecie, Waldemar Świerzy.

 

Do zbioru należy też słynny plakat propagandowy Włodzimierza Zakrzewskiego „Partia”, przedstawiający młodego mężczyznę, który w rękach dzierży ster.

 

Możemy się ponadto pochwalić projektami wykonanymi przez takich plakacistów, jak Tadeusz Piskorski, Wojciech Zamecznik, Tomasz Rumiński (twórca kultowego plakatu reklamowego Polskich Linii Lotniczych LOT) czy Karol Śliwka (twórca m.in. znanego wszystkim logo Banku PKO BP). Większość prac wykonana została w technice litografii oraz druku offsetowego.

 

opr. Magdalena Kołtunowicz - adiunkt muzealny

(Muzeum Regionalne w Stalowej Woli)

 


25 listopada odbyło się inspirujące szkolenie dla naukowców na temat otwartości w nauce, które przeprowadziła Pani Mirella Nawracała-Urban z Repozytorium Instytucjonalnego KUL. Uczestniczyło w nim 17 osób. Oto kilka fotek 

 

 

 

 

 

 

zapraszamy na kolejne w grudniu :)


Rankiem w poniedziałek 25 listopada szkolenie dla kolejnej grupy Studentów I roku kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji z Wydziału Politechniki Rzeszowskiej przeprowadziła Pani Izabela Janiec

 


 19 listopada szkolenie dla Studentów II roku Mechaniki i Budowy Maszyn z Wydziału Politechniki Rzeszowskiej przeprowadziła Pani Izabela Janiec

 

 

 


Biblioteka WZ KUL w Stalowej Woli zaprasza na międzynarodową konferencję naukową 29 listopada 2019 od godz. 16.00 na temat: 

 

„Społeczeństwo i Rodzina” – kwartalnik Wydziału KUL w Stalowej Woli 2004-2019: historia, dzień dzisiejszy, perspektywy – konteksty polskie i zagraniczne

 

29 listopada 2019, (piątek), od godz. 16.00

Stalowa Wola, ul. Ks. J. Popiełuszki 10

(budynek Biblioteki Międzyuczelnianej, 2 piętro)

 

 

 

SPONSOR STRATEGICZNY: FUNDACJA UNIWERSYTECKA W STALOWEJ WOLI

 Zapraszamy na

szkolenie dla naukowców w Bibliotece WZ KUL 

główne zagadnienia: prawo autorskie w publikowaniu on-line, publikowanie własnego dorobku w Repozytorium KUL, publikowanie dorobku on-line w bazach dla naukowców

prosimy o zgłaszanie udziału w szkoleniu 

na adres joanko@kul.pl

oraz o zgłaszanie szczegółowych zagadnień i zapytań

na adres repozytorium@kul.pl

(Pani Mirella Nawracała-Urban)


 

 

Informacja o listopadowej wystawie ekslibrisów w TVK Stella Stalowa Wola - Serwis Wiadomości i wydarzenia w Stalowej Woli


Szanowni Państwo 

25 listopada 2019 roku (poniedziałek)

od godz. 10.30 

W   BIBLIOTECE   WYDZIAŁU   KUL

W STALOWEJ WOLI  

odbędzie się

szkolenie dla naukowców

na temat otwartości w nauce

prawo autorskie w publikowaniu on-line, publikowanie własnego dorobku w Repozytorium KUL, publikowanie dorobku on-line w bazach dla naukowców

prosimy o zgłaszanie szczegółowych zagadnień i zapytań na adres repozytorium@kul.pl (Pani Mirella Nawracała-Urban)

ZAPRASZAMY

 

 

 


Spotkanie autorskie z Panem Redaktorem Januszem Ogińskim 

 

Wczorajszego popołudnia, 13 listopada w naszej bibliotece mieliśmy przyjemność gościć znanego regionalistę, dziennikarza i fotografika - Pana Janusza Ogińskiego. Jego książki ukazują bogactwo historii, kultury, ale także flory i fauny naszej okolicy, a tym samym uświadamiają nam, jak wyjątkowa jest nasza mała ojczyzna. Nasz gość podzielił się z nami ciekawostkami na temat powstawania jego dotychczasowych publikacji, dotyczących Niska i okolic. Byliśmy pod wrażeniem jego ogromnej wiedzy i szerokich zainteresowań. Mieliśmy też okazję zapytać o plany na przyszłość i już z niecierpliwością wyczekujemy kolejnej publikacji. /IJ/

 

 

Zapraszamy na kolejne spotkania autorskie :)


Piątego września na wystawie exlibrisów w naszej bibliotece gościł pan Janusz Ogiński – znany dziennikarz, regionalista, autor monografii „Nisko. Historia. Ludzie. Krajobrazy„.

 

Wśród eksponowanych exlibrisów rozpoznał grupę podarowanych mu osobiście przez księdza profesora Wilhelma Gaja – Piotrowskiego, a które następnie przekazał Muzeum Regionalnemu.

 

Pan Janusz Ogiński podzielił się z nami cennymi informacjami dotyczącymi exlibrisów autorstwa Andrzeja Kota. Ten ceniony grafik i ilustrator książek, który ma stałą wystawę prac w Muzeum Gutenberga w Moguncji, i którego exlibrisy i rysunki publikowały m.in. niemiecki Scripture, nowojorski Upper & Lover Case, kalifornijski Fried Caligrafic oraz Idea z Tokio współpracował z panem Ogińskim.

 

Nasza wystawa może poszczycić się sześcioma „Kotami” w tym jednym ex Libris S.J. Ogińskich. /BM

 

 

 

 

Ofiarowana nam tegoroczna publikacja J. Ogińskiego

 

 

 

Dziękujemy też za ekslibris red. Ogińskiego

 

 

 

Pogawędka: Janusz Ogiński (z lewej) i Tomasz

Gotkowski z działu Promocji i Nowych Technik Bibliotecznych

z MBP w Stalowej Woli

 


 

Ekslibrisy

ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

w Bibliotece Wydziału Zamiejscowego KUL w Stalowej Woli

we wrześniu zapraszamy do obejrzenia fragmentu kolekcji ekslibrisów o tematyce regionalnej. W październiku o tematyce patriotycznej, a w listopadzie religijnej.

 

informacja na stronie Muzeum Reogionalnego

 

   

 
Zapraszamy w godzinach pracy Biblioteki WZ KUL :)

 

plakat


Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w dniach 8-15 maja organizuje ogólnopolski Tydzień Bibliotek, a w tym roku XVI już edycję.

 

Hasło w 2019 roku brzmi: #biblioteka. Za hasłem kryją się ludzie, wydarzenia, zbiory, imprezy, spotkania, konkursy. Marka biblioteki jest utrwalona w świadomości społeczeństwa, ale też biblioteka stale poszukuje nowych użytkowników i korzysta z innowacyjnych rozwiązań.  
Współcześnie biblioteka jest zakorzeniona w historii, ale też śmiało spogląda w przyszłość. 
Promowanie biblioteki ze znakiem # ułatwia użytkownikom dotarcie do jej usług i zasobów, świadczy o nowoczesności.
Hasztag wyróżnia, porządkuje, a przede wszystkim podkreśla znaczenie biblioteki w systemach informacyjnych.


Ile osób tyle spojrzeń na bibliotekę. W tym roku Biblioteka WZ KUL w Stalowej Woli chce skupić się na literackich wizjach biblioteki i książki.

 

Organizujemy konkurs recenzji książek z biblioteką i książką w tle.

Wszystkich chętnych prosimy o przesłanie recenzji na nasz adres: biblioteka@stalwol.pl. W nagrodę wszystkie nadesłane recenzje umieścimy na stronie Biblioteki WZ KUL w Stalowej Woli.

 

Zachęcamy do skorzystania z proponowanych lektur i do przysyłania recenzji :)

 

 

Prezentujemy pierwsze recenzje:

 

Markus Zusak: „Złodziejka książek”

 

Światowy bestseller o dziecku, które odkrywa potęgę słów pisanych. Tytułowa złodziejka książek to Liesel Meminger- dziewczynka, której przyszło żyć w czasie II wojny światowej. Swoją pierwsza książkę kradnie podczas pogrzebu brata. „Podręcznik grabarza” sprawia, że dziewczyna uczy się czytać i pragnie posiadać kolejne książki. Celem dalszych rabunków stają głównie dzieła literackie pochodzące z biblioteki burmistrza. Życie Liesel zmienia się na zawsze, kiedy jej przybrana rodzina udziela schronienie Żydowi – Maxowi…

 (Ania)

***

 

Wisława Szymborska: „Lektury nadobowiązkowe”

 

Cykl felietonów publikowanych w „Życiu literackim”, w miesięczniku „Pismo”, w „Odrze” oraz w „Gazecie Wyborczej”. Szymborska, jako miłośniczka książek, uważa że „…czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.” W swoich felietonach postanawia poświęcić uwagę książkom pomijanym przez recenzentów. W błyskotliwy                             i zabawny sposób zachwyca się książkami, które przeczytała i uważa za interesujące, a czasem naśmiewa się z tych, które wg niej okazały literacką pomyłką. /bbb/

 

***

 

Umberto Eco: „Imię róży

 

Listopad 1327. W znamienitym opactwie benedyktynów w północnych Włoszech dochodzi do tajemniczych morderstw mnichów. Uczony franciszkanin, Wilhelm z Baskerville, szuka rozwikłania zagadek śmierci w klasztornej bibliotece. Bogaty księgozbiór, w którym nie brak dzieł uważanych za niebezpieczne, mieści się w salach tworzących labirynt. Intruz może tam łatwo zabłądzić a nawet, jak krążą słuchy, postradać zmysły…

***

 

Vicki  Myron: „Dewey. Wielki kot w małym mieście

 

Odnalezione w Bibliotece Publicznej w Spencer, w stanie Iowa, w pojemniku na oddane książki, szczęśliwie odratowane małe kocie, staje się pełnoprawnym mieszkańcem placówki. Obecność Deweya w bibliotece korzystnie wpływa na pracowników, czytelników oraz dzieci korzystające z zajęć bibliotecznych. Stopniowo, za sprawą mądrego kocurka, który pieszczoty rozdziela po równo wszystkim miłośnikom książek, biblioteka staje się ulubionym miejscem spotkań okolicznej ludności. To w prosty sposób przekłada się na wzrost czytelnictwa,  rozwój biblioteki i rozgłos przynosi samemu miastu. W.J.

                                                          ***

 

Carlos Ruiz Zafon: Cień wiatru

 

Cmentarz Zapomnianych Książek to ukryta w średniowiecznej części Barcelony biblioteka, z której główny bohater Daniel może wybrać tylko jedną książkę. Przeczytanie jej sprawi, że nie zostanie zapomniana. Jest to historia o "książkach przeklętych, o człowieku, który je napisał, o postaci, która uciekła ze stron powieści, żeby ją następnie spalić, o zdradzie i utraconej przyjaźni. To historia o miłości, nienawiści i marzeniach żyjących w cieniu wiatru." Przeczytajcie, naprawdę warto...

                                                                                                             Eljot

***

 

Pod nośnym tytułem „Najnudniejsza książka świata” wydano pomoc w zasypianiu. Dobry tytuł jest podstawą sukcesu. Wiedzą to piszący, w tym autorzy prof. K. McCoy i dr Hardwick, specjaliści od analizy procesu snu.

Książkę reklamuje na okładce sympatyczna i rzeczywiście znudzona owca. Lecz za wyjątkiem okładki, grafika nie jest mocną stroną publikacji. Zachęcić do lektury może wszystko co rysunkiem nie jest: np. estetyka wydania książki…

Zastanawiałam dlaczego tą książkę wybrałam i zrozumiałam, że to raczej ona wybrała mnie. Jakimś cudem znalazła się w domu mimo, że nie są mi bliskie somnambulizm, hipnoza. Mam swe sprawdzone sposoby na zaśnięcie, więc pomijam kolejne warianty liczenia owiec, czy  obrazki z serii "znajdź różnice”.

Autorzy zadbali o duży wybór, bo jest kilkadziesiąt krótkich i oczywiście nudnych tekstów. Treść ich może nie zaciekawi czytelnika, ale zapewne będzie przydatna. Ot, chociażby nauka podwójnego księgowania, czy wizualizacja wykonania na drutach kardiganu. Tego typu wiedza jest w życiu niezbędna. Warto byśmy, w razie potrzeby, od ręki gotowi byli naukowo wyjaśnić proces schnięcia farby, albo omówić historię tablicy do badania wzroku.

Przydatny okazuje się katalog niekorzystnych warunków pogodowych opisanych w książce Wichrowe wzgórza Emily Brontë. Dzięki niemu, gdy nie mogę zmusić się do zrobienia czegoś pilnego, ważnego, nudnego czy trudnego, biorę do ręki tę antyksiążkę i  na samo wspomnienie katalogu bez problemu jestem w stanie spełnić obowiązki. Cenna to pozycja czytelnicza, a zarazem zachęta i dowód, że każdy jest w stanie napisać książkę, chociażby zwięźle opisując wszystko to, na czym się zna.

Koniecznie  książkę należy nabyć, by  wykuć na blachę wszystkie 30 rodzajów śniegu, i frapujące dzieje indonezyjskiej poczty, czy naukowe wyjaśnienie mgły i zamglenia oraz historię żwiru.

Skorzystam też z podpowiedzi wydawcy, by książkę dać komuś. Tak - niech się męczy. Niech zasypia jak suseł, czy jak ten biedny tłumacz - w połowie każdej strony. (a)

***

Anna Kamińska: Wanda

Po książkę sięgnęłam z intencją uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania, o których pisze sama Wanda Rutkiewicz"Najbardziej drażni ludzi to, że ryzykujemy życie dla czegoś, co wydaje się kompletnie bezużyteczne, nikomu niepotrzebne. Ale może to jest potrzebne tym, którzy to robią. Może oni po prostu potrzebują tego, żeby żyć".Biografia Wandy Rutkiewicz przedstawia najwybitniejszą polską himalaistkę w sposób obiektywny, pokazuje złożoność jej charakteru, twarze, jakie przywdziewa dla różnych ludzi i sytuacji, nieprzystosowania się do "zwykłego" świata. Kobieta sukcesu, a jednocześnie ma kłopoty w relacjach rodzinnych i małżeńskich. Kochana przez wielu ludzi i jednocześnie tak samotna "na dole". Wspaniała książka dla każdego, kto się interesuję historią polskiego himalaizmu, a także ludzką psychiką i jej wpływem na losy człowieka. Biografię czyta się jak dobrą powieść, na jednym wdechu. Pozdrawiam. Elza

 

                                                 ***

 

Azar Nafisi: Czytając Lolitę w Teheranie

 

 Jest to książka o książkach. Książka o sile literatury, o poczuciu wolności jakie daje obcowanie z literaturą w zniewolonym świecie, o godności. W Teheranie za czasów dyktatury Chomeiniego kilka młodych dziewczyn pod kierownictwem uniwersyteckiej wykładowczyni literatury zachodniej dyskutuje o książkach jest to dla nich "jedyny azyl jaki znają". /Karo/

 

 

 

Alberto Manguel: "Moja historia czytania"
 
Urocza i niezwykła książka, przepełniona miłością do słowa pisanego. Autor przedstawia dzieje sztuki czytania od starożytności do współczesności. Napisana lekkim językiem, zawiera anegdoty i ciekawostki (np.  kiedyś jedyną właściwą metodą było czytanie na głos, kto czytał nie poruszając ustami , budził zdziwienie). Pisze też o swoim subiektywnym podejściu do książek. Autor pokazuje nam,  że każda przeczytana książka odciska  na nas swój ślad i w jakiś sposób zmienia nasze życie. Iwaa
 
 
2
 

1

 

 


Szkolenie z otwartego dostępu

 

2 kwietnia w stalowowolskiej Bibliotece WZ KUL miało miejsce kolejne szkolenie. Katarzyna Spira  z działu Repozytorium Instytucjonalnego i Pozycjonowania Wydawnictw KUL Biblioteki Uniwersyteckiej zaznajomiła uczestników: z zasadami legalnego korzystania z materiałów w otwartym dostępie, z funkcjonowaniem i możliwościami, a także z zasadami deponowania dorobku naukowego w Repozytorium KUL. Uczestnicy zapoznali się z prawem autorskim w publicznym dostępie oraz z platformami czasopism KUL. 12 uczestników szkolenia, a wśród nich studenci, pracownicy naukowi, bibliotekarze, otrzymało certyfikat udziału w zajęciach.

Zapraszamy na kolejne szkolenia :)

 

 

fot. L. Jestal   

fot. L. Jestal

 

fot. L. Jestal

 

 


 fot. A. Capiga

Zobacz relacja:

 

Film w Telewizji Kablowej Stella

 

Warsztaty języka migowego

art. w: Sandomierski Gość Niedzielny nr 13/2019; red. Andrzej Capiga

 

Kilkanaście osób uczestniczyło w warsztatach języka migowego, które odbyły się w bibliotece Wydziału Zamiejscowego KUL w Stalowej Woli.

Czterodniowe warsztaty pt. "Wprowadzenie  do polskiego języka migowego” zorganizowała biblioteka razem z Muzeum Jana Pawła II  w Stalowej Woli, a poprowadził je ks. Stanisława Gurba, diecezjalny duszpasterz głuchych, tłumacz języka migowego.

- Większość uczestników stanowili studenci KUL, przede wszystkim z kierunków pedagogika, praca socjalna i prawo. Zapoznali się oni ze stosowanymi w Polsce systemami komunikacji z głuchymi. Dowiedzieli się o przyczynach głuchoty, ze sposobem funkcjonowania i porozumiewania się osób niesłyszących i niedosłyszących. Poznali gesty, znaki, sformułowania polskiego języka migowego - wyjaśniała dr Joanna Kopacz, kierownik projektu.

Uczestnictwo w warsztatach było bezpłatne.

-  Uczyliśmy się słów, potem mówiliśmy pełnymi zdaniami, tak jak w przypadku innego obcego języka. Uczestnicy kursu poznali palcowy alfabet, czyli potrafią już przeliterować każde słowo, oraz około stu znaków języka migowego, co wystarczy, na przykład, na przywitanie się z głuchym, pozdrowienie go, czy zapytanie jak się ma. Głusi w kontaktach z takimi osobami czują się pewniej i łatwej się na nich otwierają - zapewnił ks. Stanisław Gurba.

Warsztaty zakończyły się wręczeniem certyfikatów potwierdzających te umiejętności.

Więcej w papierowym wydaniu sandomierskiego GN (na 7 kwietnia br.).

fot. L. Jestal

 

 


 
Za nami już kolejne Zajęcia z psychologiem. Tym razem o tematyce Wprowadzenie do Nonviolent Communication, NVC - Porozumienie bez przemocy
NVC
 
Zapraszamy na kolejne :)
 

12 grudnia 2018 r. po godz. 10.00 dr Joanna Nastalska-Wiśnicka kierownik  Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki  Uniwersyteckiej  KUL  w  Lublinie przeprowadziła szkolenie w Bibliotece WZ KUL w Stalowej Woli w zakresie promocji pracy i badań naukowych w oparciu o bibliograficzne i bibliometryczne bazy danych. Uczestnicy, m.in. studenci i naukowcy, zapoznali się informacjami z dziedzin:

 

· pomoc w uzyskaniu identyfikatora naukowca (ORCID, SCOPUS ID, ResearcherID);

· pomoc promowaniu własnego dorobku m.in. poprzez zakładanie kont w serwisach społecznościowych dla naukowców (np. Academia.edu, ResearchGate, Google Scholar);

· wyszukiwanie i wyliczanie wskaźników bibliometrycznych (Impact Factor, Indeks Hirscha, SIF, SJR, SNIP) na podstawie baz Web of Science, SCOPUS oraz innych baz o charakterze referencyjnym (np. Google Scholar, CEJSH, Pol-Index);

· poradę na temat jak i gdzie publikować (strategia wyboru czasopisma – nowe wytyczne wg Ustawy 2.0).

 

Ponadto:

 

· pomoc w korzystaniu z zasobów elektronicznych (zasady korzystania z multiwyszukiwarki PRIMO oraz poszczególnych baz danych);

· pomoc w tworzeniu warsztatu bibliograficznego;

· prezentacja usług i zasobów bibliotecznych;

· wskazanie na możliwości pracy z dokumentami elektronicznymi – pobieranie artykułów, książek oraz inne sposoby efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów.

 

Zapraszamy na kolejne szkolenia do Biblioteki WZ KUL.

 

Oto kilka zdjęć z odbytych zajęć

 


 

Pierwsze zajęcia z psychologiem kpt. Tomaszem Korczyńskim (starszym psychologiem Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim) odbyły się 11 grudnia 2018 r. w Bibliotece WZ KUL w Stalowej Woli (gmach Biblioteki Międzyuczelnianej, ul. ks. J. Popiełuszki 10; 1 p., sala 1.10 - czytelnia rękopisów) od godziny 9.00. 

 

Było to jednodniowe szkolenie z certyfikatem, dotyczące pracy ze sprawcami i ofiarami przemocy - wprowadzenie do terapii Stop Przemocy (wprowadzenie do Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach). Więcej informacji i fotografie na grupie fb "Zajęcia z psychologiem".
 
Zapraszamy na kolejne. Zapisy dr Joanna Kopacz (696 587 955 lub jkopacz@o2.pl)
 
 

 


 

W dniach 02.10.18 i 03.10.18 zajęcia adaptacyjne dla studentów 1 roku inżynierii materiałowej i inżynierii środowiska przeprowadzonych w Bibliotece WZ KUL w Stalowej Woli.

 

Więcej [+]

  Studentom   pierwszego   roku   życzymy   wszelkiego   powodzenia !!!  


Dwie godziny dla świata ciszy

Relacja z warsztatów języka migowego "Zrozumieć człowieka niesłyszącego" w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki - w dniu 20 września

Dr Joanna Kopacz – kierownik projektu

Relacja w TVK Stella - TUTAJ

 

Relacja w TVM - TUTAJ

 

Relacja w Tygodniku Sztafeta - TUTAJ

 

Relacja w Sandomierskim Gościu Niedzielnym - TUTAJ

 

Relacja na Stronie Diecezji Sandomierskiej - TUTAJ

Relacja na stronie http://effatha.diecezjasandomierska.pl - TUTAJ

 

Relacja fotograficzna z pierwszego dnia warsztatów (w dniu 21 września):

 

1   2   3   4   5   6   7   7   8      10   

 

 

Relacja z drugiego dnia warsztatów języka migowego (w dniu 21 września):

 

 

2 edycja - wspólne         

zapraszamy do obejrzenia filmu promującego warsztaty

Film promujący warsztaty w TVK Stella TUTAJ

http://www.tvkstella.pl/news/fullnews.php?fn_id=6675

 

warsztaty języka migowego

 

plakat

 

we wrześniu zapraszamy do obejrzenia wystawy książek na temat Polskiego Języka Migowego (ostatnia niedziela września to Międzynarodowy Dzień Głuchych)

zapraszamy do rejestracji na warsztaty Polskiego Języka Migowego "Zrozumieć człowieka niesłyszącego" w dniach 20 i 21 września (ilość miejsc ograniczona)

 

wystawa wrzesień 2018  wrzesień 2018wrzesień 2018  wrzesień

 


Relacja z dwugodzinnego pokazu multimedialnego

Agnieszka Gajewska - kierownik projektu

Dnia 19.09.2018 r. w Stalowej Woli w Bibliotece Międzyuczelnianej odbył się dwugodzinny pokaz multimedialny ,w ramach XV Lubelskiego Festiwalu Nauki pod tytułem " Wyprawa rowerowa na Ural, do miejsca zesłania Ojca, wspomnienia Ojca, wspomnienia córki ".

 

Agnieszka Martinka córka Zdzisława Martinki żołnierza Armii Krajowej, Majora Wojska Polskiego, lekarza, więźnia łagrów na Uralu, zorganizowała wyprawę rowerową na Ural , do miejsca zesłania jej ojca. Pojechała tam z potrzeby serca. Była to dla niej niezwykle piękna i wzruszająca podróż. Chciała odnaleźć szachtę numer cztery, kopalnię węgla kamiennego, łagier do którego został zesłany jej tata i miliony jemu podobnych. Przebyła ponad pięć tysięcy kilometrów po to by oddać im hołd.

 

Agnieszka Martinka zorganizowała wyprawę w sześćdziesiątą rocznicę powrotu jej taty z zesłania. Uczestnikami tej wyprawy były oprócz Agnieszki jeszcze dwie inne osoby Tomasz Świątek z Krosna i Agnieszka Koper z Poznania. Żadna z tych osób wcześniej się nie znała połączyła ich wspólna wyprawa rowerowa, która trwała 41 dni. Na Ural udali się szlakiem powrotu taty z radzieckich łagrów przez : Lublin, Ogrodniki, Wilno, Moskwę, Niżny Nowogród, Perm, Kizieł, Połowinkę, Gubachę, Nagorną, Białą Podlaską. Trasę zakończyła po drugiej stronie Uralu, w Azji.

 

Oglądaliśmy zdjęcia z drogi na wschód. Z zaciekawieniem i w skupieniu słuchaliśmy Agnieszki jak opowiadała nam historię życia i tułaczki swojego taty. Poznaliśmy historię odwiedzanych miast i wsi, kulturę ludzi tam mieszkających. Dowiedzieliśmy się że byli oni bardzo życzliwi, z chęcią przyjmowali ich do swoich domów, gościli ich i opowiadali im o swoim życiu.

 

Najwięcej czasu swojego przekazu Agnieszka poświęciła kopalni węgla, miejsca w którym był jej tata. Szlak rowerowy tak wyznaczyła by przebiegał przez pomniki pamięci kaźni Polaków w Ostaszkowie i w Miednoje. Chciała przekazać młodym ludziom z których większość żyje " tak łatwo i wygodnie " aby pamiętali o tych co ginęli " abyśmy - ty i ja - mogli żyć ".

 

W pokazie wzięło udział 60 osób. Słuchaczami byli uczniowie ze szkół podstawowych, stowarzyszenia rowerowe, stowarzyszenia emerytów, studenci, bibliotekarze, mieszkańcy miasta i zaproszeni goście. Po pokazie uczniowie zadawali pytania na teman zorganizowania wyprawy rowerowej, natomiast starsi pytali o miejsca zesłania, ponieważ tam byli też ich najbliżsi.

 

Agnieszka Martinka wszystkich nas oczarowała swoim pokazem, zapamiętamy ją jako wielkiego podróżnika, człowieka z pasją i wielką patriotkę. Zasługuje niewątpliwie na niejedną pochwałę. Oprócz wyprawy rowerowej na Ural, jest pionierką wyprawy rowerowej wokół jeziora Wiktorii w Afryce. Przejechała rowerem przez Kenię, Tanzanię i Ugandę. Jest zdobywczynią Kilimandżaro i Kenii, autorką reportaży i  afrykańskiego dziennika podróży " Szybszy niż lew ", pierwszą w Polsce laureatką nagrody Johnnie Walker Keep Walking Award - za pasję i odważne zrealizowanie marzenia. 

 

Książka Agnieszki Martinki pt. Połowinka znajduje się w zasobach Biblioteki WZ KUL. Zapraszamy wszystkich chętnych.

 

 

Relacja fotograficzna:

 

1    5       6              7            8                

 

 

Połowinka

 

więcej informacji: (tutaj)

 


Oblicze Boga w tajemnicach Bożego Narodzenia i Zmartwychwstania Pańskiego

kolekcja  santini ze zbiorów Muzeum Jana Pawła II w Stalowej Woli

 

Zapraszamy na wystawę w holu Biblioteki WZ KUL w Stalowej Woli (1 p. Biblioteki Międzyuczelnianej)

 

Z okazji 40-lecia wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową zapraszamy do obejrzenia wystawy przedstawiającej unikalny zbiór: obrazki związane ze świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Są to tzw. santini wydawane przez Tipografia Poliglotta Vaticana przez 26 lat - cały okres pontyfikatu Jana Pawła II. Opatrzone są świątecznymi życzeniami papieża (po polsku lub po łacinie) oraz facsimile jego podpisu.

Prezentowane w holu Biblioteki WZ KUL papieżana pochodzą ze zbioru ks. dr. Jacka Uliasza obecnie Dyrektora oraz wykładowcy w Instytucie Teologicznym Archidiecezji Lwowskiej we Lwowie-Brzuchowicach, który w latach 1992-94 był wikariuszem w Bazylice Konkatedralnej w Stalowej Woli.

Kolekcja powstała w latach studiów ks. J. Uliasza w Rzymie na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim 1995-1999. Skompletowana została dzięki życzliwości ks. prał. Mieczysława Mokrzyckiego –  ówczesnego sekretarza Jana Pawła II.

W latach 2000-2005 kolekcja była wystawiana w różnych miejscach Polski. Jej zawartość stała się okazją do wydania w Rzeszowie książki pt. „Oblicze Boga”.

Całość ekspozycji dopełnienia stała wystawa santini w Muzeum Jana Pawła II w Stalowej Woli (budynek obok Bazyliki Konkatedralnej).

Otwarcie wystawy stałej będzie miało miejsce podczas Nocy Muzeów w dniu 19 maja 2018 roku o godz. 19.00.

Dziękujemy ks. Stanisławowi Gurba za udostępnienie fragmentu kolekcji ze zbiorów Muzeum Jana Pawła II w Stalowej Woli (sgurba112@gmail.com, 663212770)

 

film o wystawie na kanale YouTube 

 

Więcej [+]

 


 

AKCJA (DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA

 

W ramach XV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek pracownice Biblioteki WZ KUL w Stalowej Woli zachęcają do udziału w akcji (DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA

 

Zachęcamy do przesyłania do 15 maja swych zdjęć z ulubioną książką na nasz adres biblioteka@stalwol.pl Opublikujemy je na stronie Biblioteki WZ KUL. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Więcej [+]


 

Różańce na misje (listopad 2017)

 

W listopadzie 2017 roku Biblioteka zaangażowała się w akcję Różańce na misje organizowaną przez Muzeum Kardynała Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej

 

 


 

Festiwal Nauki w Bibliotece (25-29 września 2017)

 

Więcej [+]

 

 


 

Wystawa o Kardynale Adamie Kozłowieckim SJ

 

W czerwcu 2017 roku w holu Biblioteki WZ KUL prezentowana była wystawa o pochodzącym z Huty Komorowskiej misjonarzu jezuicie kard. Adamie Kozłowieckim udostępniona przez Muzeum Kardynała Kozłowieckiego.

 

https://sandomierz.gosc.pl/doc/3904136.61-lat-na-misjach

 

https://sandomierz.gosc.pl/doc/3930807.Zapchajdziura-w-kapeluszu

 

 


Rok 2015 został ogłoszony przez Sejm rokiem świętego Jana Pawła II. Z tej okazji w całej Polsce odbywają się sympozja i wykłady poświęcone Jego życiu i dziełu. 12 czerwca 2015 roku podczas konferencji "O patriotyzmie w teorii i praktyce" w Bibliotece Międzyuczelnianej w Stalowej Woli swoje referaty wygłosili pracownicy naukowi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 

Autor: Joanna Kopacz
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2020, godz. 09:43 - Joanna Kopacz