Z historii tej ziemi...


  Już w XII wieku Lublin był siedzibą archidiakonatu - jako część diecezji krakowskiej. W wieku XIII, a później XV, miały miejsce nieudane próby powołania w Lublinie stolicy biskupiej. Od roku 1767 rezydował w Lublinie na stałe biskup pomocniczy krakowski. Powstała ostatecznie w 1805 roku diecezja lubelska dziedziczy sacrum po wczesnym biskupstwie krakowskim, oraz po trzech starych biskupstwach chełmskich: łacińskim, greckokatolickim i prawosławnym. Nowa diecezja obejmowała prawie w całości dawną łacińską diecezję chełmską, a także niewielkie części odłączone od diecezji poznańskiej, płockiej i łuckiej, jednocząc w chwili powstania - w 17 dekanatach i 214 parafiach - teren o powierzchni 23.250 kilometrów kwadratowych i ludność w liczbie około 330 tysięcy dusz. Protokół wykonawczy z 20.X'1807 do bulli papieskiej dot. 'Erekcji Katedry Kościoła Lubelskiego i Regulacji Diecezji'

Pięć pierwszych stron protokołu wykonawczego (z 20 października 1807 roku),
bulli papieskiej dotyczącej 'Erekcji Katedry Kościoła Lubelskiego i Regulacji Diecezji'
("...super Erectionem Cathedralis Ecclesia Lublinensis unaque Regulationem Diocesis").
Protokół zawiera tekst Bulli Stolicy Apostolskiej Papieża Piusa VII
"Quemadmodum Romanorum Pontificum" z dnia 23 września 1805 roku (oryginał bulli zaginął).
Dokument przechowywany jest w zbiorach Archiwum Archidiecezji Lubelskiej.

 Protokół wykonawczy z 20.X'1807 do bulli papieskiej dot. 'Erekcji Katedry Kościoła Lubelskiego i Regulacji Diecezji'    Protokół wykonawczy z 20.X'1807 do bulli papieskiej dot. 'Erekcji Katedry Kościoła Lubelskiego i Regulacji Diecezji'    Protokół wykonawczy z 20.X'1807 do bulli papieskiej dot. 'Erekcji Katedry Kościoła Lubelskiego i Regulacji Diecezji'    Protokół wykonawczy z 20.X'1807 do bulli papieskiej dot. 'Erekcji Katedry Kościoła Lubelskiego i Regulacji Diecezji'

 

  Powołanie do życia nowego biskupstwa w Lublinie zbiegło się z tragicznymi dla Polski czasami rozbiorów. Miało to oczywiście wpływ na kształtowanie życia kościelnego. Obce władze likwidowały wszelkie instytucje podtrzymujące tradycje i nadzieje narodowe oraz kulturę polską. Kasowano zakony, antagonizowano wiernych różnych wyznań wykorzystując sytuację, że teren diecezji był miejscem wspólnego zamieszkania katolików, prawosławnych i unitów. Przez przeszło sto lat nie pozwalano na swobodną działalność pastoralną, uzupełnianie sieci parafialnej, tworzenie nowych miejsc kultu. W roku 1867 przyłączono do diecezji lubelskiej 9 dekanatów po skasowanej diecezji podlaskiej. Stan taki trwał do 1918 roku, kiedy papież Benedykt XV przywrócił istnienie diecezji podlaskiej. Większe zmiany zaczęły dokonywać się w diecezji lubelskiej właśnie dopiero w okresie II Rzeczypospolitej. Zreorganizowano wówczas sieć parafialną, tworząc blisko 100 nowych parafii, powołano do życia szereg instytucji przykościelnych takich jak placówki charytatywne czy szkoły. Ważnym wydarzeniem był fakt powstania w 1918 roku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, co do którego postanowiono, że jego wielkim kanclerzem będzie zawsze biskup lubelski. Wszystko to przerwała jednak II wojna światowa. Niemiecka - a na wschodzie sowiecka - okupacja tragicznie odmieniła los diecezji i jej wiernych. W obozach oddało życie co najmniej 55 kapłanów (pośród nich - bł. bp Władysław Goral), zniszczeniu uległo wiele miejsc kultu, kaplic i kościołów. Kolejne straty i zniszczenia przyniosło w roku 1944 tzw. 'wyzwolenie' przez sowiecką Armię Czerwoną...

  Po wojnie dzieło odbudowy diecezji ze zniszczeń wojennych podjął bp Stefan Wyszyński - późniejszy Prymas Polski. Wprawdzie Kościół nie mógł swobodnie rozwijać się administracyjnie i organizacyjnie, ale nie utracił swego autorytetu moralnego - trwał i wraz z wiernymi przetrwał wszystkie szykany, jawne i niejawne nękania i prześladowania. W latach '70. i '80. XX wieku rozwinęło się wielkie dzieło budowy nowych obiektów sakralnych i rozwoju sieci parafialnej w diecezji. W ciągu 22 lat posługi biskupa Bolesława Pylaka (1975-1997) utworzono 142 nowe parafie i zbudowano 146 świątyń parafialnych, 255 kaplic filialnych i niezliczoną liczbę innych obiektów. W nową rzeczywistość społeczną i polityczną po roku 1989 diecezja wkroczyła wzmocniona i zaangażowana w przemiany. 25 marca 1992 roku nastąpiła w Polsce reorganizacja struktur administracyjnych Kościoła. Na mocy bulli "Totus Tuus Poloniae Populus" papieża Jana Pawła II dawna diecezja lubelska została podniesiona do rangi archidiecezji, zaś w Lublinie ustanowiono metropolię. W jej skład weszły diecezje sandomierska i siedlecka. Biskup lubelski podniesiony został do godności arcybiskupa metropolity. Zmniejszono teren dotychczasowej diecezji o 10 dekanatów, które zostały włączone do diecezji zamojsko-lubaczowskiej i sandomierskiej. 14 czerwca 1997 roku papież Jan Paweł II przyjął rezygnację abpa Bolesława Pylaka - złożoną przezeń z racji ukończenia 75 roku życia - z zarządzania archidiecezją lubelską i mianował jedenastym rządcą archidiecezji dotychczasowego biskupa tarnowskiego, ks. dr hab. Józefa Życińskiego. Objął on posługę w Lublinie 29 czerwca 1997 roku (poczet biskupów lubelskich przedstawiamy na osobnej stronie).

  Obecnie archidiecezja liczy 27 dekanatów, w ramach których działa 260 parafii. Do archidiecezji inkardynowanych jest blisko dziewięciuset kapłanów (stan na 1 marca 2005 roku - 888.). Archidiecezja Lubelska obejmuje tereny południowo-wschodniej Polski; jej granice wyznaczają od zachodu tereny nadwiślańskie, od wschodu rzeka Bug, od południa Roztocze, a od północy - równiny Podlasia. Obecnie teren archidiecezji to obszar o powierzchni około 9.108 kilometrów kwadratowych. Liczba mieszkańców wynosi blisko milion sto tysięcy, z czego przeszło milion stanowią katolicy (odpowiednio - 1.087.539 i 1.028.407 - dane z roku 2005). Siedzibą biskupstwa lubelskiego jest Lublin, miasto liczące obecnie (2005 r.) prawie 400 tysięcy mieszkańców.

Ks. M. Zahajkiewicz,
Diecezja Lubelska. Informator historyczny i administracyjny,
Wyd. Kurii biskupiej, Lublin 1985; ss. 493 + mapa

 

Dzieje Diecezji Lubelskiej - por. informacje na stronie Wikipedii

 

 Kronika parafii Katedralnej św. Jana w Lublinie- okładka

Kronika parafii Katedralnej św. Jana w Lublinie

 Kronika parafii Katedralnej św. Jana w Lublinie - wstęp   Uwagi wstępne

  Księgę zaczyna prowadzić Ks. Dr. Zdzisław Goliński, Biskup Koadiutor Lubelski,
od 1.IX. 1947 r. proboszcz par. katedralnej. Obszerną historię kościoła katedralnego
w Lublinie podał Ks. Dr Ludwik Zalewski
w swej pracy: "Katedra i Jezuici w Lublinie".
Parafia katedralna istnieje od r. 1832.
Nie wiem, czy ktoś pisał jej historię
do r. 1948. W mej pamięci, jako jeszcze
alumna (od r. 1926), mam tę parafię jako
nie podlegającą zmianom terytorialnym.
Proboszczem habitualnym była Kapituła
Katedralna Lubelska, aktualnym od mych
czasów kleryckich był Ks. kan. Edward
Jankowski, Wybitniejszym wikariuszem
katedralnym był ś.p. Ks. Jan Stanisław
Mysakowski, który pracę duszpasterską
chciał łączyć z oświatowo-gospodarczą
(Katolicka Szkoła Szoferów, Pracownice
Domowe w Stow. św. Zyty, Stowarzyszenie
Rycerzy N. Serca Jezusowego, Kuchnie
dla biednych, liczne pielgrzymki do
Częstochowy). Zamęczono go w Dachau w r. 1942 (aresztowany w r. 1939).
Drugi wikariusz, Ks. Dr Stanisław Kupiecki,
też został aresztowany w listopadzie 1939 r.
- przebywał na Zamku Lub., w Sachsenhausen
(Oranienburg),
[i] w Dachau, skąd powrócił
w sierpniu 1945 r.


  W ostatnich latach przed wojną w r. 1939 katedra była w dobrym stanie zewnętrznym i urządzeń wewnętrznych. W r. 1937 otrzymała nowe, imponujące organy. W swych murach miała Ojca św. Piusa XI, jako jeszcze Wizytatora Apost. w Polsce. Odwiedzili ją marsz. Polski, J. Piłsudski, a w r. 1931 prezyd. Polski, Prof. I. Mościcki. W r. 1938 (październik) konsekrowano w niej Ks. kan. Władysława Gorala, prof. Semin. Duch. w Lublinie, na bpa tyt. Meloeńskiego i bpa pomocniczego lubelskiego, a 3.VIII. 1947 przyjął w niej konsekrację biskupią Ks. Zdzisław Goliński, bp Heneryjski, Kodiutor Lubelsz. 18.VI. 47 r. odprawił mszę św. kard. Gryffin...

 Kronika parafii Katedralnej św. Jana w Lublinie - szczególne zdarzenie   Szczególne zdarzenie. W d. 3.VII 1949 r. (niedziela) zauważono w ołtarzu M. Bożej Częstochowskiej - zjawisko na Jej obrazie - podobne do spływu kropli cieczy z okolicy nad okiem. Wierni poczytali to za zjawisko cudowne i gromadzili się w katedrze tak licznie, że nie można było przy pomocy straży porządkowej opanować tłumów. Biskup Lubelski - po zbadaniu rzeczy przez powołaną Komisję - orzekł w liście do wiernych w d. 6.VII 49, że zjawiska nie należy uważać za cudowne.
13.VII. w natłoku i sztucznie wywołanej panice - zginęła przed katedrą Helena Rabczuk,
która przybyła do katedry spod Włodawy...

(tekst według oryginału)

Można dodać, że wedle dzisiejszej wiedzy bp Piotr Kałwa wydał swe obwieszczenie pod naciskiem ówczesnych władz, przerażonych niekontrolowanym napływem wiernych do Lublina (przybywało wtedy nawet do 30 tysięcy ludzi dziennie, mimo zablokowania dworca PKP w Lublinie i mimo wstrzymania sprzedaży biletów do Lublina z innych stacji w Polsce). Wypadki 13 lipca - jak zauważa prowadzący 'Kronikę' - były najpewniej sprowokowane. Oprócz ofiary śmiertelnej zostało wtedy rannych 19 osób. Następnego dnia na Placu Litewskim odbył się (zorganizowany przez władze) 25-tysięczny wiec żądający od władz Kościoła zaprzestania "awanturniczej działalności"; doszło do starć uczestników wiecu z wiernymi. 'Matka Boska zapłakała nad naszym losem' - mówiono wtedy. Płaczącym obrazem z lubelskiej katedry interesował się sam Stalin, który zinterpretował religijne wydarzenie jako "ofensywę kleru i watykańskiej, reakcyjnej międzynarodówki". (przyp. red.)

 

 Dokumenty IPN nt. 'cudu lubelskiego' materiały operacyjne MO i UB

Tłumy wiernych na Placu Katedralnym

   Dokumenty IPN nt. 'cudu lubelskiego' materiały operacyjne MO i UB

Msza św. (?) na dziedzińcu KUL

 Dokumenty IPN nt. 'cudu lubelskiego' materiały operacyjne MO i UB

Tajniacy legitymują przechodniów w bramie

   Dokumenty IPN nt. 'cudu lubelskiego' materiały operacyjne MO i UB

Milicja Obywatelska urządziła blokady

 Dokumenty IPN nt. 'cudu lubelskiego' materiały operacyjne MO i UB

Dokumenty IPN: materiały operacyjne MO i UB
   Dokumenty IPN nt. 'cudu lubelskiego' materiały operacyjne MO i UB

Dokumenty IPN: materiały operacyjne MO i UB

Blisko 70 tysięcy osób represjonowanych i skazanych, w tym około 6 tysięcy na karę śmierci -
to ponury bilans lat 1944 - 1956 powojennej Polski "Ludowej". Szacuje się, że wtedy
- w bratobójczej wojnie, jak mówią dziś historycy z IPN - zginęło około 20 tysięcy ludzi.
O mechanizmach sprawowania władzy w czasach PRL, metodach zwalczania opozycji
i dochodzeniu prawdy o tamtych czasach dyskutowali 23 listopada 2005 roku na KUL
naukowcy i studenci. Konferencję pod hasłem "PRL - życie ściśle kontrolowane"
przygotowano z myślą o młodych ludziach, którzy tamte czasy mogą znać tylko z opowieści.
Spotkaniom naukowców towarzyszyła wystawa z archiwów Instytutu Pamięci Narodowej.

(tekst i fotografie eksponatów wystawy IPN na KUL - z relacji TVP3 Lublin).

 

 Represje wobec uczestników wydarzeń w Katedrze Lubelskiej w 1949 r., TN KUL 1999

Represje wobec uczestników wydarzeń w Katedrze Lubelskiej w 1949 roku.
Opracowali Jan Ziółek i Agnieszka Przytuła
Wyd. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1999, ss. 286, ISBN 83-87703-41-9

 

 

Księga Łask Matki Boskiej Częstochowskiej z Katedry Lubelskiej

 Katedra Lubelska, Księga Łask Matki Boskiej Częstochowskiej


 Katedra Lubelska, z Księgi Łask Matki Boskiej Częstochowskiej   Księga łask otrzymanych przez przyczynę
Matki Bożej w Jej obrazie w Lubelskiej Katedrze; Parafia Katedralna, 1976 r.

Ja Siostra Julia Jelinek składam dziękczynne
wotum Najświętrzej Matce za wysłuchanie
mojej prośby przed cudownym obrazem
w Katedrze Lubelskiej
1) Uzdrowienie Szwagra, który już był niezdolny
do pracy i opuszczony przez lekarzy
2) Uzdrowienie Mieczysława siostrzeńca
miał martwicę w biodrze i nogę krutrzą
w 7 roku życia zupełnie był kulawy
teraz jest zupełnie zdrów
Stanisław Błażejewicz (...)

 

Kancelaria Rzymsko Katolickiej
Parafii Katedralnej p.w. św. Jana w Lublinie
 Katedra Lubelska, z Księgi Łask Matki Boskiej Częstochowskiej
  Jako członek parafii katedralnej zwracam się
z prośbą o przyjęcie na własność moich odznaczeń
państwowych, które składam z przeznaczeniem
na wota, do dekoracji obrazu Matki Boskiej.
  Moim życzeniem jest, ażeby wymienione wyżej
pamiątki, pozostały po mnie na wieczne czasy
w świątyni katedralnej w Lublinie.
1. Krzyż Kawalerski
     Orderu Odrodzenia Polski (...)
2. Medal Zwycięstwa i Wolności 1945 r. (...)
3. Brązowy Medal
     za Zasługi Dla Obronności Kraju (...)
4. Odznakę Polskiego Czerwonego Krzyża (...)
5. Składam również "Ryngraf"
     Godło Państwowe z Wizerunkiem
     Matki Boskiej Częstochowskiej.


  Równocześnie uprzejmie proszę o potwierdzenie
przyjęcia moich odznaczeń na drugim egzemplarzu
niniejszego pisma, które pozostawię moim dzieciom
na pamiątkę.

Lublin dnia 2 lutego 1980 r. (–)
Przyjąłem dn. 5.II 1980 r.  (–)  Ks. Ryszard Wieczorek

 

 

Złota Księga Łask Matki Boskiej Kębelskiej w Wąwolnicy

 Złota Księga Łask Matki Boskiej Kębelskiej w Wąwolnicy    Złota Księga Łask Matki Boskiej Kębelskiej w Wąwolnicy

Okładka Złotej Księgi Łask Matki Boskiej Kębelskiej (d. Kembelskiej) w Wąwolnicy;
z prawej zbliżenie wizerunku MBK

 

 Złota Księga Łask MBK, Wąwolnica relacja o ocaleniu ks. S. Wyszyńskiego w Wąwolnicy we wrześniu 1939 r.

Złota Księga Łask Matki Boskiej Kębelskiej w Wąwolnicy,
otwarta na relacji o ocaleniu ks. Wyszyńskiego

 

  We wrześniu 1939 r. Niemcy wprowadzili do kościoła w Wąwolnicy na nocleg 4000 polskich żołnierzy - jeńców. Wśród nich był Józef Piwowarski z Zawady Starej koło Radomia. Całą noc modlił się do Matki Boskiej Kębelskiej o wolność. Rano Niemcy wyprowadzili jeńców z kościoła. Józef Piwowarski rzucił się do ucieczki, oficer niemiecki z rewolwerem za nim. Wbiegł na podwórze organisty i w tym czasie otworzyły się drzwi od organistówki i wyszedł na podwórze Ks. Stefan Wyszyński, który nocował tej nocy u organistów (swoich dobrych znajomych poprzez [ich] syna Ks. Ochalskiego), uciekając przed Niemcami. Za tymi otwartymi drzwiami uciekającego [wł. uciekający] oficerowi niemieckiemu zginął [mu z oczu]. [Oficer] dobiegł do drzwi, zobaczył Ks. Wyszyńskiego i wżasnął - "gdzieś go schował" sądząc, że Ks. Wyszyński schował żołnierza do domu. Ks. Stefan (późniejszy Kardynał i Prymas) widząc Niemca z odbezpieczoną bronią stał bez słów, bo nie widział żołnierza który uciekał i wtedy wściekły Niemiec chciał w niego strzelić ale dobiegł pan Ochalski, organista, i powiedział Niemcowi, że żołnierz przez płot pobiegł dalej. Niemiec pobiegł dalej, ale żołnierza już nie było.

  Relacje te podał Ks. Janowi Pęziołowi, proboszczowi w Wąwolnicy,
[pewien] Ojciec Franciszkanin w Niepokalanowie w 1990 r., bo razem z Ks. Wyszyńskim w grupie uciekał przed Niemcami. Doszli do Kowla, a 17 września ile sił w nogach uciekali przed zagonami Armii Czerwonej. Doszli na wieczór do Wąwolnicy i Ks. Wyszyński poszedł nocować do znajomych organistów, a Ojciec Franciszkanin z innymi 11-ma Księżmi nocowali na plebanii. Ojciec Franciszkanin nie znał nazwiska i imienia [zbiegłego z niewoli] żołnierza.

  W sierpniu 1998 r. przyjechała do Wąwolnicy pielgrzymka autokarowa z Radomia. Uczestniczka tej pielgrzymki Kazimiera Kącka mieszkająca w Radomiu przy ul.
[...] zgłosiła się do proboszcza w Wąwolnicy i oświadczyła, że wypełnia wolę zmarłego 3 lata temu ojca, który jej umierając nakazał dziękczynną pielgrzymkę do Wąwolnicy, za jego ocalenie z niewoli niemieckiej w 1939 r., bo jej ojcem był Józef Piwowarski.

  Niemiecki oficer nie mógł wtedy Ks.
[Stefana] Wyszyńskiego zastrzelić, bo w planach Bożych miał być Prymasem Tysiąclecia.

[podpis księdza który spisał tę relację - nieczytelny (przyp. red.)]

 

 Złota Księga Łask MBK, Wąwolnica relacja o ocaleniu ks. S. Wyszyńskiego w Wąwolnicy we wrześniu 1939 r.    Złota Księga Łask MBK, Wąwolnica relacja o ocaleniu ks. S. Wyszyńskiego w Wąwolnicy we wrześniu 1939 r.

 

 ks. ks. Władysłąw Korniłowicz, Zdzisław Ochalski, Stefan Wyszyński   Wąwolnica (?), koniec lat '30. (?) XX w.

Niedatowana fotografia, przechowywana w Wąwolnicy, najprawdopodobniej tam wykonana;
od lewej: ks. Władysław Korniłowicz (późniejszy twórca Lasek, gdzie podczas okupacji ukrywał się
ks. Stefan Wyszyński i gdzie ks. Korniłowicz zmarł w 1946 roku w opinii świętości),
ks. Zdzisław Ochalski (Kanclerz Kurii, zginął w Dachau) i sam ks. Stefan Wyszyński

 

Więcej o ks. Stefanie Wyszyńskim - na naszej osobnej stronie,
poświęconej wystawie z okazji Roku ks. Prymasa (2001)
- w stulecie urodzin Prymasa Tysiąclecia.

 

 

Reprografia i wsparcie archiwistyczne: Artur Podsiadły
Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski


Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 08.08.2008, godz. 04:34 - Jan Wasilewski