Księgozbiór

     Gromadzone przez Bibliotekę Muzykologii KUL od 1956 r. piśmiennictwo (ponad 5000 wol.) obejmuje – obok encyklopedii, słowników, bibliografii, kata­logów i przewodników mu­zycznych – podstawowe działy muzykologii:

     filozofia muzyki (w tym estetyka i psychologia muzyki oraz hermeneutyka muzyczna),

     socjologia muzyki,

     instrumento­znawstwo (zwłaszcza organoznawstwo) i akustyka,

     etnografia muzyczna (w tym folklor religijny),

     teoria muzyki,

     pedagogika muzyczna,

     historia muzyki.

Specyfiką zbiorów jest literatura dotycząca muzyki reli­gijnej ze szczególnym u­względ­nieniem śpiewu i muzyki Kościoła katolickiego (chorał gregoriański, pieśń kościelna, polifonia religijna, muzyka organowa, prawodawstwo muzyki liturgicznej, kościelna praktyka muzyczna).

     Zbiory nutowe (ok. 5900 wol.) obejmują muzykę wokalną, wokalno-instrumentalną i instru­mentalną ze szczególnym uwzględnieniem muzyki religijnej. Z jednej strony służą one wchodzącej w zakres studiów dydaktyce muzycznej (fortepian, organy, chór, dyry­gentura gregoriańska i chóralna), z drugiej zaś stanowią materiał poznawczy i anali­tyczny. Cenną częścią zbioru nutowego jest gromadzona od połowy lat 1990-tych twór­czość religijna kom­pozytorów polskich XX i XXI wieku (ok. 700 druków, rękopisów lub ich kserokopii).

     W zbiorach Biblioteki znajdują się również niezbędne dla celów naukowych i dydaktycz­nych czasopisma muzyczne i muzykologiczne (127 tytułów polskich i zagranicznych, w tym 5 tytułów wpływających regularnie), dokumenty dźwiękowe (ponad 2800 płyt gramofo­nowych, kompaktowych i DVD, taśm oraz kaset dźwiękowych) zawierające nagrania muzyki po­szczególnych epok i stylów, w tym także muzyki ludowej.

 

 

 

Katalogi

     Do dyspozycji czytelników jest katalog kartkowy alfabetyczny (uporządkowany według nazwisk bądź tytułów) i systematyczny (ułożony według działów muzykologii) książek, czasopism, nut i nagrań dźwiękowych. W 2014 r. został on zdigitalizowany i jest dostępny także w postaci elektronicznej (Elektroniczny Katalog Kartkowy Biblioteki Muzykologii KUL).

     Większość zbiorów (wpisywana na bieżąco od 2009 r. i sukcesywnie uzupełniana wstecz; aktualnie ok. 61% zbiorów) udostępniona jest w zintegrowanym Katalogu Komputerowym Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.

     Zatem szukając potrzebnej publikacji należy przejrzeć zarówno katalog kartkowy (w czytelni Biblioteki bądź w wersji elektronicznej) jak i komputerowy.

     Zbiory opracowane komputerowo można zamawiać i rezerwować poprzez katalog komputerowy BU KUL (Primo VE).

 

 

Pracownicy

     Karol Rzepecki, bibliotekarz

Autor: Stanisław Czajkowski
Ostatnia aktualizacja: 15.12.2022, godz. 19:34 - Karol Rzepecki