REGULAMIN  BIBLIOTEKI  INSTYTUTU  MUZYKOLOGII  KUL

 

 

Przepisy ogólne

 

§ 1

Biblioteka Instytutu Muzykologii, zwana dalej Biblioteką, jest integralną częścią Biblioteki Uniwersyteckiej KUL i pełni funkcję biblioteki specjalistycznej przy Instytucie Muzykologii.

 

§ 2

Zadaniem Biblioteki jest organizowanie warsztatu pracy naukowej i dydaktycznej dla potrzeb Instytutu Muzykologii.

 

§ 3

Gromadzenie zbiorów odbywa się we współpracy z Biblioteką Główną. Księgozbiór dydaktyczny powinien być gromadzony w większej liczbie egzemplarzy. Nie gromadzi się starych druków, zabytkowych rękopisów, prac dyplomowych oraz innych zbiorów szczególnie cennych, wymagających specjalnych warunków przechowywania. Księgozbiór dydaktyczny finansowany jest z budżetu KUL, zaś księgozbiór służący do badań naukowych może być sfinansowany tak z budżetu KUL jak również ze środków przeznaczonych na działalność statutową i na badania własne w ramach realizowanych w Uczelni zadań badawczych.

 

§ 4

Pracownicy Biblioteki podlegają Dyrektorowi Biblioteki Uniwersyteckiej.

 

§ 5

Bezpośrednim przełożonym pracowników Biblioteki jest Kierownik Bibliotek Specjalistycznych, powoływany przez Rektora na wniosek Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckie.

 

§ 6

Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Dyrektor Instytutu Muzykologii, w szczególności sprawuje opiekę naukową nad działalnością Biblioteki i określa strategię gromadzenia zbiorów.

 

§ 7

Pracownicy Biblioteki są zobowiązani w szczególności do:

     1. opracowania zbiorów zgodnie ze sztuką bibliotekarską i przyjętymi w Bibliotece   Uniwersyteckiej standardami;

     2. troski o stan i zabezpieczenie materiałów bibliotecznych przed zniszczeniem i utratą;

     3. prowadzenia statystyki udostępnień oraz przyrostu i ubytków księgozbioru;

     4. sporządzania sprawozdań z wykonywanych zadań;

     5. kształcenia się i doskonalenia zawodowego, w tym do uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez Bibliotekę Uniwersytecką lub inne powołane do tego instytucje lub organizacje, po uzyskaniu zgody Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej;

     6. przygotowania preliminarza budżetowego i przestrzegania dyscypliny finansowej.

 

§ 8

Dni oraz godziny otwarcia i zamknięcia Biblioteki ustala Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej na wniosek pracownika Biblioteki po uwzględnieniu opinii osoby odpowiedzialnej za nadzór merytoryczny nad Biblioteką.

 

§ 9

Czas otwarcia Biblioteki podany jest do wiadomości użytkowników na drzwiach wejściowych i na stronie internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej. Wszelki zmiany podawane są każdorazowo do wiadomości w w/w formie z 2-dniowym wyprzedzeniem.

 

 

Zasady korzystania ze zbiorów Biblioteki

 

§ 10

Zbiory Biblioteki są udostępniane w siedzibie Biblioteki: pracownikom i studentom KUL, pracownikom i studentom innych uczelni oraz osobom zatrudnionym w instytucjach nauki i kultury. Pierwszeństwo do korzystania ze zbiorów posiadają pracownicy i studenci KUL.

 

§ 11

Korzystanie ze zbiorów jest możliwe po pozostawieniu ważnej legitymacji studenckiej, legi­tyma­cji pra­cowniczej, karty bibliotecznej lub dokumentu tożsamości z fotografią.

 

§ 12

Pracownicy i studenci Instytutu Muzykologii mogą wypożyczać zbiory, z wyjątkiem wymie­nionych w §13, na podstawie ważnej karty bibliotecznej oraz elektronicznej legitymacji stu­denckiej lub pracowni­czej. Zobowiązani są jednocześnie do wypełnienia właściwego rewersu bibliotecznego.

 

§ 13

Wyłącznie na miejscu udostępnia się:

     a. dzieła wydane przed rokiem 1961;

     b. czasopisma;

     c. książki z księgozbiorów podręcznych;

     d. dokumenty dźwiękowe (płyty gramofonowe i kompaktowe, kasety magnetofo­nowe).

 

§ 14

Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne.

 

§ 15

Bibliotekarz może odmówić udostępnienia książki ze względu na jej zły stan techniczny.

 

§ 16

Z komputerów Biblioteki, z wyjątkiem terminali katalogu komputerowego, mogą korzy­stać wyłącznie pracownicy i studenci KUL.

 

§ 17

Zasady korzystania z zasobów elektronicznych określają warunki licencji i Regulaminu Sieci Kom­pute­rowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

§ 18

Studenci i pracownicy Instytutu Muzykologii mogą wypożyczać zbiory na następujących zasadach:

     1. do 5 woluminów na okres nie dłuższy niż 14 dni (studenci I-II roku oraz dokto­ranci 3 wolu­miny);

     2. do 3 publikacji nutowych na okres nie dłuższy niż 30 dni.

Nuty potrzebne studentom do ćwiczeń (muzyka organowa, fortepianowa, solfeż, chorał gre­goriański) nie podlegają wyżej wymienionym ograniczeniom czasowym i ilościowym.

 

§ 19

Niezwrócenie zbiorów przed upływem terminu wypożyczenia powoduje zablokowanie konta.

 

§ 20

Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia zbiorów stwier­dzone przy ich zwrocie. Uszkodzenie stwierdzone przy odbiorze zamówionych zbiorów na­leży zgłosić biblioteka­rzowi.

 

§ 21

W razie zniszczenia lub zagubienia egzemplarza czytelnik zobowiązany jest dostarczyć iden­tycz­ny (ewentualnie inny, o zbliżonej wartości, uzgodniony z bibliotekarzem) lub uiścić pię­ciokrotność jego ceny antykwarycznej w Wypożyczalni Biblioteki Głównej bądź w Kasie Kwestury KUL.

 

§ 22

Wypożyczeń międzybibliotecznych dokonuje się jedynie za pośrednictwem Wypożyczalni Między­bi­bliotecznej w Bibliotece Głównej.

 

 

Przepisy porządkowe

 

§ 23

Zbiory Biblioteki i jej wyposażenie wymagają poszanowania.

 

§ 24

Zezwala się na samodzielne wykonywanie kopii cyfrowych materiałów bibliotecznych za zgodą bibliotekarza dyżurnego, w jego obecności i w miejscu przez niego wyznaczonym, zgodnie z wytycznymi Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.

 

§ 25

Wynoszenie zbiorów Biblioteki lub jej wyposażenia poza jej teren bez spełnienia wymaga­nych for­malno­ści jest niedopuszczalne.

 

§ 26

Użytkownicy Biblioteki zobowiązani są do stosowania postanowień niniejszego regulaminu.

 

§ 27

Prawo do korzystania ze zbiorów ustaje w przypadku rażącego naruszania przez czytelnika posta­nowień niniejszego regulaminu (np. nie zwrócenie wypożyczonych zbiorów przed upływem 2 miesięcy).

 

§ 28

W pomieszczeniach Biblioteki użytkownicy zobowiązani są do zachowania ciszy, pozosta­wienia w szatni ubrań wierzchnich, teczek i toreb, wyłączenia telefonów komórkowych, niespożywania posiłków i na­pojów oraz przestrzegania zasad kultury osobistej.

 

§ 29

W zakresie spraw nieobjętych postanowieniami niniejszego regulaminu dotyczących wypoży­cza­nia i udostępniania zbiorów rozstrzyga Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej na pisemny wniosek osoby zain­tere­sowanej złożony u pracownika Biblioteki Instytutu i zaopiniowany przez Kierownika Bibliotek Spe­cjali­stycznych.

Autor: Stanisław Czajkowski
Ostatnia aktualizacja: 06.02.2018, godz. 14:42 - Stanisław Czajkowski