Wykaz rozpraw doktorskich z dziedziny muzykologii

napisanych w Instytucie Muzykologii KUL (1959-2019)

 

 

1959

 

     1. ks. Karol Mrowiec: Polskie pieśni kościelne w opracowaniu kompozytorów XIX wieku. Promotor: ks. prof. dr hab. H. Feicht

 

1961

 

     2. ks. Jerzy Pikulik: Oficja rymowane, hymny, sekwencje o św. Wojciechu w polskich rękopisach potrydenckich. Promotor: ks. prof. dr hab. H. Feicht

 

1964

 

     3. ks. Jan Chwałek: Zabytki cheironomiczne z Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego (studium paleograficzno-muzykologiczne). Promotor: ks. prof. dr hab. H. Feicht

 

1970

 

     4. ks. Bolesław Bartkowski: Śpiewy procesji palmowej w polskich rękopisach liturgicznych (XIII-XVIII w.). Promotor: ks. dr hab. W. Poplatek

 

1971

 

     5. ks. Edward Hinz: Średniowieczne graduały cysterskie Biblioteki Seminarium Duchownego w Pelplinie. Promotor: prof. dr hab. J. M. Chomiński

 

1973

 

     6. o. Józef Ścibor: Chorał cystersów w świetle ich traktatów muzycznych XII wieku. Promotor: prof. dr hab. J. Chomiński

 

1976

 

     7. ks. Ireneusz Pawlak: Śpiewy alleluia zawarte w Graduale Macieja Drzewickiego z 1536 roku i ich znaczenie dla określenia tradycji chorałowej przyjętej w katedrze gnieźnieńskiej w I połowie XVI wieku. Promotor: ks. dr hab. K. Mrowiec1980

 

     8. Bogusław Sudak: Średniowieczna teoria menzurowania piszczałek organowych (IX-XII w.). Promotor: ks. dr hab. J. Chwałek

 

1981

 

     9. o. Waldemar Kapeć: Organy i organiści w Kościołach polskich dominikanów od XVIII do XX w. Promotor: ks. dr hab. J. Chwałek

 

1984

 

     10. Stanisław Dąbek: Wielogłosowy repertuar rękopiśmiennych kancjonałów klasztoru panien benedyktynek w Staniątkach (1586-1758). Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

 

1985

 

     11. ks. Antoni Reginek: Melodie hymnów brewiarzowych w liturgicznych księgach potrydenckich diecezji krakowskiej. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

 

1986

 

     12. s. Alicja Jończyk: Ordinarium missae najstarszych graduałów krakowskich i jego znaczenie dla kultury muzycznej w Polsce. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

 

1987

 

     13. ks. Edward Poloczek: Polskie śpiewniki katolickie na Śląsku Cieszyńskim w latach 1837-1925. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

 

     14. ks. Jerzy Sienkiewicz: Śpiewnikowe melodie Gorzkich Żali i ich ludowa recepcja w polskiej kulturze religijno-muzycznej. Promotor: ks. dr hab. B. Bartkowski

 

1988

 

     15. Antoni Pietrzyk: Działalność organmistrzowska Stanisława i Stefana Krukowskich (1897-1963). Promotor: ks. dr hab. J. Chwałek

 

1990

 

     16. Jerzy Gabryś: Religijna pieśń solowa w twórczości kompozytorów polskich. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

 

     17. Maria Szymanowicz: Organy w kościołach dekanatu jedlińskiego i dekanatów radomskich (studium historyczno- instrumentoznawcze). Promotor: ks. dr hab. J. Chwałek

 

1992

 

     18. ks. Joachim Waloszek: Współczesna myśl teologiczna o muzyce. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

 

     19. Antoni Zoła: Problem tonalności w polskich śpiewach religijnych z żywej tradycji. Promotor: ks. prof. dr hab. B. Bartkowski

 

1994

 

     20. Remigiusz Pośpiech: Wokalno-instrumentalna muzyka na Boże Narodzenie XVIII i I połowy XIX wieku w świetle zachowanych źródeł Archiwum OO. Paulinów na Jasnej Górze. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

 

1995

     

     21. Tomasz Jasiński: Polifonia a cappella mistrzów polskiego baroku. Wiek XVII. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

 

1997

 

     22. ks. Andrzej Leleń: Religijna kultura muzyczna w diecezji płockiej (1864-1918.) Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

 

1998

 

     23. Jadwiga Jasińska: Tradycje muzyczne kościoła św. Mikołaja w Bielsku-Białej 1800-1945. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

 

1999

 

     24. ks. Robert Bernagiewicz: Recepcja tradycji neumatycznych w notacji Graduału Wiślickiego w świetle neum liquescentes. Promotor: o. prof. dr hab. J. Ścibor

 

2000

 

     25. Władysław Szymański: Rozwiązania konstrukcyjne mechanicznej traktury XIX-wiecznych organów na terenie diecezji katowickiej (studium historyczno-instrumentoznawcze). Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

 

2001

 

     26. Jacek Piech: Antyfony w Antyfonarzu Kieleckim z 1372 roku w świetle tonariuszy. Promotor: o. prof. dr hab. J. Ścibor

 

     27. ks. Stanisław Garnczarski: Muzyka religijna w mieście Tarnowie w latach 1786-1939. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

 

2005

 

     28. Beata Bodzioch: Antyfonarze Andrzeja Piotrkowczyka z lat 1600-1645 jako przekaz polskich tradycji liturgiczno-muzycznych na przykładzie oficjów rymowanych. Studium źródłoznawczo-muzykologiczne. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

 

     29. ks. Krzysztof Borowiec: Cysterskie dzieło odnowy chorału. Teoria – praktyka – aspekty estetyczne. Promotor: o. prof. dr hab. J. Ścibor

 

     30. ks. Jarosław Kisieliński: Struktura brzmieniowa organów z XVII i XVIII w. w północno-zachodnich Niemczech. Promotor ks. prof. dr hab. J. Chwałek

 

     31. Maria Konopka: Kultura muzyczna w kolegiacie sandomierskiej (studium historyczno-muzykologiczne). Promotor ks. prof. dr hab. J. Chwałek

 

     32. ks. Dariusz Rot: Religijna kultura muzyczna w Kielcach (1726-1939). Studium historyczno-muzykologiczne. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

 

2006

 

     33. Miłosz Aleksandrowicz: Wielkie motety Jeana Philippe’a Rameau w świetle jego „Traktatu o harmonii” (1722). Studium hermeneutyczno-muzyczne. Promotor: dr hab. M. Piotrowska, prof. KUL

 

     34. Weronika Grozdew-Kołacińska: Tradycyjna kultura muzyczna mniejszości katolickiej w Bułgarii. Promotor: prof. dr hab. A. Czekanowska-Kuklińska

 

     35. ks. Tomasz Rakowski: Tradycje muzyczne diecezji chełmińskiej w latach 1821-1939. Studium historyczno-muzykologiczne. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

 

     36. ks. Dariusz Smolarek: Muzykalia klasztoru pijarów w Podolińcu jako źródło staropolskiej religijnej kultury muzycznej pogranicza (XVII-XVIII wiek). Studium historyczno-źródłoznawcze. Promotor: dr hab. S. Dąbek, prof. KUL

 

     37. ks. Piotr Wiśniewski: Oficjum rymowane o św. Zygmuncie w antyfonarzach płockich z przełomu XV/XVI wieku. Studium historyczno-muzykologiczne. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

 

2007

 

     38. ks. Eugeniusz Kaczor: Religijna kultura muzyczna w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej (1972-2004). Studium historyczno-muzykologiczne. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

 

     39. ks. Krzysztof Kmak: Wkład firmy Klimosz i Dyrszlag z Rybnika w śląskie budownictwo organowe. Studium historyczno-instrumentoznawcze. Promotor ks. prof. dr hab. J. Chwałek

 

     40. Damian Konicki: Organy i organiści na terenie powiatu mieleckiego. Promotor ks. prof. dr hab. J. Chwałek

 

     41. ks. Piotr Paćkowski: Śpiewy procesyjne Proprium de sanctis w „Processionale” Andrzeja Piotrkowczyka z 1621 r. Studium źródłoznawczo-muzykologiczne. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

 

     42. Magdalena Stawowy: Wokół postaci św. Mikołaja – pieśni, modlitwy, muzyka. Z badań nad tradycją Kościołów chrześcijańskich w Polsce: łaciński, prawosławny, unicki. Promotor: prof. dr hab. A. Czekanowska-Kuklińska

 

2008

 

     43. Lidiya Dzhmachyan: Wartości jako fundament hermeneutyki. Ważniejsze teorie aksjologiczne po przełomie antypozytywistycznym i ich rezonans w polskiej powojennej estetyce muzycznej. Promotor: dr hab. M. Piotrowska, prof. KUL

 

     44. o. Mieczysław Julian Śmierciak: Organy w kościołach bernardyńskich na terenie Polski. Studium historyczno-instrumentoznawcze. Promotor ks. prof. dr hab. J. Chwałek

 

     45. ks. Andrzej Widak: Zabytkowe organy w obiektach sakralnych diecezji rzeszowskiej (studium historyczno-instrumentoznawcze). Promotor ks. prof. dr hab. J. Chwałek

 

2009

 

     46. ks. Jerzy Bisztyga: „Psalterium” Andrzeja Piotrkowczyka z 1599 roku jako pierwszy dokument potrydenckiego chorału gregoriańskiego w Polsce. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

 

     47. Marek Dudek: Wielkie formy muzyki religijnej w twórczości Ludwiga van Beethovena. Zarys wykładni ze szczególnym uwzględnieniem symboliki retorycznej. Promotor: dr hab. M. Piotrowska, prof. KUL

 

     48. Jan Mikołaj Gładysz: Życie muzyczno-liturgiczne w Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej w latach 1893-1966. Promotor: ks. dr hab. A. Reginek, prof. Uniwersytetu Śląskiego

 

     49. Agata Kusto: Ludowe pieśni maryjne na Lubelszczyźnie. Studium etnomuzykologiczne. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL

 

2010

 

     50. Katarzyna Fuksa: Religijna kultura muzyczna parafii N.M.P. Matki Kościoła w Londynie w latach 1950-2000. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

 

     51. Mariusz Pucia: Tradycje muzyczne społeczności Śląska Opolskiego. Przekaz ludności osiadłej a napływowej. Promotor: prof. dr hab. A. Czekanowska-Kuklińska

 

2011

 

     52. Lesya Adamovych: Ludowe tradycje kolędowania na Żytomierszczyźnie. Studium etnomuzykologiczne. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL

 

     53. ks. Andrzej Tańcula: Budownictwo organowe w północnych Włoszech od XV do I poł. XIX wieku. Studium historyczno-instrumentoznawcze. Promotor: dr hab. M. Szymanowicz, prof. KUL

 

     54. Grzegorz Żak, Organy w kościołach diecezji drohiczyńskiej. Studium historyczno-instrumentoznawcze. Promotor: dr hab. M. Szymanowicz, prof. KUL

 

2012

 

     55. Przemysław Budyś: Retoryka muzyczna w twórczości religijnej o. Valeriana Franza Bömera SVD (1868-1943). Promotor: dr hab. B. Gogol-Drożniakiewicz, prof. KUL

 

     56. ks. Vinsensius Adi Gunawan: Katolicka kultura muzyczno-religijna w regionie Manggarai na wyspie Flores (Indonezja). Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL

 

     57. Rafał Rozmus: Kolęda jako źródło inspiracji w twórczości kompozytorów polskich w latach 1945-2005. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL

 

     58. Kinga Strycharz-Bogacz: Ludowe śpiewy pasyjne i wielkanocne w muzycznej tradycji Małopolski i Podkarpacia. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL

 

2013

 

     59. ks. Lucjan Dyka: Terminologia zjawisk dźwiękowych w starożytnych greckich traktatach muzycznych. Promotor: ks. dr hab. R. Bernagiewicz, prof. KUL

 

     60. Anna Grodziewicz-Cernuto: Ludowe śpiewy religijne w Polsce w aspekcie związków z chorałem gregoriańskim. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL

 

     61. Iryna Khakhulskaya: Ornamentacyjne znaczenie elementu oriscus w neumie pressus major. Przyczynek do estetyki chorału gregoriańskiego. Promotor: ks. dr hab. R. Bernagiewicz, prof. KUL

 

     62. Kinga Krzymowska-Szacoń: Aspekt kultu maryjnego w twórczości współczesnych kompozytorów polskich. Studium muzykologiczne. Promotor: dr hab. B. Gogol-Drożniakiewicz, prof. KUL

 

     63. Aleksandra Anna Nowak: Inspiracje gregoriańskie w twórczości instrumentalnej Ottorino Respighiego z lat 1919-1930. Dziedzictwo duchowe – ekspresja życia – fenomen twórczy. Promotor: dr hab. M. Piotrowska, prof. KUL

 

     64. ks. Grzegorz Poźniak: Firma organmistrzowska „Berschdorf” z Nysy w świetle korespondencji z parafią pw. św. Bartłomieja w Gliwicach. Promotor: ks. dr hab. R. Bernagiewicz, prof. KUL

 

     65. Jacek Daniel Sochocki: Twórczość oratoryjna Mariana Sawy (1937-2005). Studium hermeneutyczne. Promotor: dr hab. B. Gogol-Drożniakiewicz, prof. KUL

 

     66. Piotr Ziętek-Krysiński: Obrzędy Wielkiego Tygodnia według Cantionale et Agenda (1494 r.) kanoników regularnych z Żagania w świetle przedtrydenckich agend wrocławskich. Promotor: ks. dr hab. R. Bernagiewicz, prof. KUL

 

2014

 

     67. ks. Piotr Dębski: Kultura muzyczna Kościoła pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Legnicy (XV–XX w.). Promotor: ks. dr hab. J. Chwałek, prof. KUL

 

     68. ks. Piotr Kulita: Muzyka w sakramentach inicjacji chrześcijańskiej po Soborze Watykańskim II na podstawie obrzędów w języku polskim. Promotor: ks. dr hab. R. Adamko, prof. KUL

 

     69. ks. Tomasz Lisiecki: Ks. Karol Mrowiec (1919–2011), muzykolog, pedagog, kompozytor. Studium monograficzne. Promotor: dr hab. B. Gogol-Drożniakiewicz, prof. KUL

 

     70. Krzysztof Mariusz Purzycki: Recepcja przedtrydenckich śpiewów obrzędowych w   Agendzie Ceremonialnej biskupa Marcina Kromera. Promotor: ks. dr hab. R. Bernagiewicz, prof. KUL

 

     71. Bogdan Andrzej Tabisz: Działalność Organomistrzowska Rodziny Englerów. Studium historyczno-instrumentoznawcze. Promotor: dr hab. M. Szymanowicz, prof. KUL

 

2016

 

     72. Marta Benk: Organy w kościołach Włocławka. Studium instrumentoznawczo-akustyczne. Promotor: dr hab. M. Szymanowicz, prof. KUL

 

     73. Piotr Łukasz Benk: Organy firmy Biernacki w kościołach diecezji włocławskiej. Studium instrumentoznawcze. Promotor: dr hab. M. Szymanowicz, prof. KUL

 

     74. Łukasz Gunicki: Organy z XVIII i XIX wieku na terenie diecezji włocławskiej. Rozwiązania konstrukcyjne i wolumen brzmieniowy. Promotor: dr hab. M. Szymanowicz, prof. KUL

 

     75. s. Monika Nowak: Officium defunctorum w języku polskim po Soborze Watykańskim II. Promotor: ks. prof. dr hab. R. Adamko, prof. KUL

 

     76. ks. Dariusz Wojciech Sobczak: Koncepcja muzyki kościelnej w ujęciu ks. Ireneusza Pawlaka. Promotor: ks. dr hab. P. Wiśniewski

 

     77. Małgorzata Maria Zuchowicz: Działalność organmistrzowska rodziny Meinertów. Studium historyczno-instrumentoznawcze. Promotor: dr hab. M. Szymanowicz, prof. KUL

 

2017

 

     78. Aleksandra Kleinrok: Warszawski salon XIX-wieczny jako miejsce kultywowania narodowych tradycji muzycznych. Promotor: ks. dr hab. P. Wiśniewski

 

2018

 

     79. Łukasz Kaczmarek: Twórczość Apolinarego Szeluty w kontekście muzyki europejskiej pierwszej połowy XX wieku. Promotor: ks. dr hab. P. Wiśniewski, prof. KUL

 

2019

 

     80. Karol Rzepecki: Życie i twórczość Józefa Wieniawskiego (1837-1912) w świetle XIX-wiecznego piśmiennictwa. Studium historyczno-muzykologiczne. Promotor: ks. dr hab. P. Wiśniewski, prof. KUL. Promotor pomocniczy: dr A. Gładysz 

Wykaz rozpraw doktorskich z dziedziny muzykologii

napisanych na kierunku Muzykologia

w Instytucie Nauk o Sztuce KUL (2020- )2020

 

     81. Sebastian Lesiczka: Ludowe śpiewy religijne w obrzędzie pogrzebowym Rzeszowiaków i Lasowiaków. Studium folklorystyczno-etnomuzykologiczne. Promotor: dr hab. T. Rokosz. Promotor pomocniczy: dr K. Strycharz-Bogacz

 

2021

 

     82. Iwona Tylka: Rękopiśmienne potrydenckie kancjonały oo. Paulinów na Jasnej Górze jako świadectwo ich ówczesnej kultury liturgiczno-muzycznej. Promotor: ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL

 

 

Wykaz sporządziła dr Kinga Strycharz-Bogacz (30.09.2021)

Autor: Stanisław Czajkowski
Ostatnia aktualizacja: 13.10.2021, godz. 09:34 - Stanisław Czajkowski