Wykaz prac magisterskich napisanych w Instytucie Muzykologii KUL (1960-2021)1960

 1. ks. Jan Chwałek: Rękopiśmienne fragmenty cheironomiczne nr 362 (XII/XIII w.) z Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu. Promotor: ks. prof. dr hab. H. Feicht

 2. ks. Jerzy Pikulik: Graduał rorantystów wawelskich rkps 46 w świetle analizy paleograficzno-muzykologicznej. Promotor: ks. prof. dr hab. H. Feicht

1961

 1. ks. Edward Hinz: Cechy paleograficzne graduału rkps 118/119 z Biblioteki Seminarium Duchownego w Pelplinie. Promotor: ks. prof. dr hab. H. Feicht

 2. ks. Leon Kałużyński: Muzykalia w Agendzie Warmińskiej biskupa M. Kromera z 1578 r. Promotor: ks. prof. dr hab. H. Feicht

1962

 1. ks. Franciszek Bąk: Graduał SS. Klarysek przy kościele św. Andrzeja w Krakowie ca 1260. Promotor: ks. prof. dr hab. H. Feicht

 2. ks. Henryk Ostrzołek: Śpiewy gregoriańskie w Pontyfikale biskupów krakowskich. Promotor: ks. prof. dr hab. H. Feicht

1963

 1. ks. Kazimierz Pasionek: Antyfonarz De Sanctis klarysek starosądeckich. Promotor: ks. prof. dr hab. H. Feicht

 2. ks. Henryk Piwoński: Graduał z roku 1596 Biblioteki Seminarium Duchownego w Kielcach. Promotor: ks. prof. dr hab. H. Feicht

 3. ks. Wincenty Szmidt: Graduale OO. karmelitanów na Piasku w Krakowie z 1644 r. Promotor: ks. prof. dr hab. H. Feicht

 4. ks. Stanisław Wachowiak: Graduał klasztoru św. Agnieszki w Krakowie (II poł. XV w). Promotor: ks. prof. dr hab. H. Feicht

1964

 1. ks. Zdzisław Bernat: Cheironomiczny zapis śpiewów liturgicznych w rękopisie Ordinarium Pontificale Antiquus Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu (sygn. 145). Promotor: ks. prof. dr hab. H. Feicht

 2. ks. Marian Kwieciński: Fragmenty Graduału Płockiego Bolesława II Mazowieckiego (1251–1313). Promotor: ks. prof. dr hab. H. Feicht

 3. ks. Ireneusz Pawlak: Analiza paleograficzno–muzykologiczna Graduału klarysek gnieźnieńskich z 1418 roku. Promotor: ks. prof. dr hab. H. Feicht

1965

 1. ks. Bolesław Bartkowski: Graduał Czerwiński, jego proweniencja, stan zachowania, cechy paleograficzne oraz zawartość. Promotor: ks. prof. dr hab. H. Feicht

 2. ks. Władysław Kowalak: Graduał Erazma Ciołka z 1509 r. Studium paleograficzno–muzykologiczne. Promotor: ks. prof. dr hab. H. Feicht

 3. ks. Zbigniew Rogala: Graduale defectum Biblioteki Seminarium Duchownego w Kielcach. Promotor: ks. prof. dr hab. H. Feicht

 4. o. Józef Ścibor: Autentyczność cysterskich traktatów muzycznych XII wieku. Promotor: ks. prof. dr hab. H. Feicht

1967

 1. ks. Henryk Cempura: Starosądecki graduał franciszkański z II połowy XIII wieku (praca licencjacka). Promotor: ks. prof. dr hab. H. Feicht

 2. ks. Gracjan Przeczewski: Graduał cysterski 121 z Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Promotor: ks. dr hab. W. Poplatek

 3. o. Kazimierz Szydełko: Graduał bernardynów krakowskich z 1524 roku. Promotor: ks. prof. dr hab. H. Feicht

 4. o. Aleksander Wiecheć: Śpiewy liturgiczne w czasie procesji niedzielnej przed sumą wykonywane w kościołach parafialnych w Polsce po Soborze Trydenckim. Promotor: ks. prof. dr hab. H. Feicht

1968

 1. ks. Augustyn Pinior SCJ: Antyfonarz klarysek głogowskich (Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu I Q 216). Promotor: ks. dr hab. W. Poplatek

1969

 1. Jadwiga Strońska: III Litania Ostrobramska Stanisława Moniuszki. Promotor: ks. dr hab. W. Poplatek1970

 1. s. Barbara Czopik: Procesjonał cystersów wągrowieckich jako zabytek muzyczny (Ms 259 Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie). Promotor: ks. dr hab. W. Poplatek

 2. ks. Mieczysław Dworakowski: Organy osiemnastowieczne w kościele pobernardyńskim w Ostrołęce. Promotor: ks. dr hab. W. Poplatek

 3. s. Janina Ferduła: Śpiewniki kościelne w Polsce na początku XX wieku. Promotor: ks. dr hab. K. Mrowiec

 4. s. Maria Głowacka: Pieśni o Bożym Narodzeniu w Kancjonale PP. Benedyktynek w Staniątkach z 1586 roku. Promotor: ks. dr hab. W. Poplatek

 5. ks. Zbigniew Malinowski: Bernardyński zabytek chorałowy z przełomu XV-XVI w. proweniencji Odrowążów. Promotor: ks. dr hab. W. Poplatek

 6. s. Helena Racka: Graduał OO. Bernardynów z roku 1687. Studium paleograficzno–muzykologiczne. Promotor: ks. dr hab. W. Poplatek

 7. s. Daniela Zemla: Polskie pieśni religijne w Kancjonale Staniąteckim z 1586 r. Promotor: ks. dr hab. K. Mrowiec

1971

 1. s. Maria Walczak: Pieśni łacińskie w Kancjonale Staniąteckim z 1586 roku. Promotor: ks. dr hab. K. Mrowiec

1972

 1. ks. Henryk Ćwiek: Śpiewy religijne i ich funkcjonowanie w społeczności lokalnej na przykładzie Skrzyńska pow. Przysucha. Promotor: ks. dr hab. K. Mrowiec

 2. ks. Ryszard Figiel: Wpływ potrydenckiej reformy chorału gregoriańskiego na graduał franciszkański z 1622 r. (AAG. sygn. Ms 230). Promotor: ks. dr hab. K. Mrowiec

 3. ks. Andrzej Kucaj: Pieśni w Kancjonale Bractwa Literackiego przy kolegiacie św. Jana w Warszawie „Cornu Copiae” z 1668 r. (sygn. M5). Promotor: ks. dr hab. K. Mrowiec

 4. Gizela Skop: Powstanie i rozwój polskich pieśni religijnych do połowy XVI wieku. Promotor: ks. dr hab. K. Mrowiec

 5. ks. Marian Szczotka: Śpiewy Proprium de tempore w bernardyńskiej księdze chorałowej z I połowy XVI wieku. Promotor: ks. dr hab. K. Mrowiec1973

 1. ks. Zenon Błoński: Muzyczna kultura religijna parafii Hyżne pow. Rzeszów (wybrane aspekty). Promotor: ks. dr hab. K. Mrowiec

 2. Witold Danielewicz: Indywidualne a zbiorowe wykonanie pieśni religijnych (z zagadnień krytyki źródeł nagranych). Promotor: ks. dr hab. K. Mrowiec

 3. ks. Piotr Jelinek: Siedemnastowieczny rękopis muzyczno-liturgiczny sióstr klarysek w Krakowie (sygn. A 89). Promotor: ks. dr hab. K. Mrowiec

 4. s. Irena Krause: Regionalność melodii polskich pieśni religijnych na Warmii w I połowie XIX wieku. Promotor: ks. dr hab. K. Mrowiec

 5. Stanisław Kusztyb: Litanie wokalno-instrumentalne Józefa Zeidlera. Promotor: ks. dr hab. K. Mrowiec

 6. s. Maria Zalińska: Plankty i kantyki wielkopostne z rękopisu karmelitańskiego z 1722 r. jako pieśń okresu baroku. Promotor: ks. dr hab. K. Mrowiec

1974

 1. Janina Borkowska-Bernatek: Twórczość organowa ks. Antoniego Chlondowskiego. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec.

 2. Jerzy Czekanowski: Dyspozycja i menzury głosów organów Riegera w kościele św. Pawła w Lublinie. Promotor: ks. dr J. Chwałek

 3. Kazimierz Górski: Twórczość litanijna wokalno-instrumentalna Jana Wańskiego. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

 4. ks. Stanisław Nawieśniak: Dokumentacja polskich śpiewów religijnych. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

1975

 1. ks. Henryk Bielaszewski: Pieśni o Narodzeniu Pańskim w kancjonale Piotra Artomiusza. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

 2. Stanisław Dąbek: Analiza strukturalno-dynamiczna melodii polskich śpiewów katolickich do końca XVI wieku. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

 3. s. Barbara Hryniewicka: Kolędy polskie w ludowych obrzędach okresu Bożego Narodzenia na podstawie zbiorów Oskara Kolberga. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

 4. s. Stanisława Mastalska: Pieśni katolickie w drukach polskich z lat 1606-1630 (studium muzykologiczne). Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

 5. Bogumił Nadolski: Śpiewy polskie w XIX-wiecznych księgach zwanych „Cantionale Ecclesiasticum”. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

 6. Jerzy Niedomagała: Ochrona zabytkowych organów w polskim piśmiennictwie muzykologicznym. Promotor: ks. dr J. Chwałek

 7. Danuta Stanisławek: Wariabilność ludowego wykonawstwa pieśni kościelnej (na przykładzie czterech kolęd nagranych w terenie w latach 1970-1973). Promotor: ks. dr B. Bartkowski

 8. s. Janina Wasilewska: Śpiewy liturgiczne w języku polskim w zbiorach M. Laterny i St. Grochowskiego (1588-1598). Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

1976

 1. Karol Białkowski: Wariabilność wybranych pieśni religijno-balladowych (próba interpretacji nagrań terenowych w latach 1970-1974). Promotor: ks. dr B. Bartkowski

 2. ks. Waldemar Kapeć: Organy Dominikanów w Lublinie jako przykład rozwoju budownictwa organowego w Polsce od 1800 do 1973 r. Promotor: ks. dr J. Chwałek

 3. ks. Antoni Pietrzyk: Traktura elektropneumatyczna i menzury głosów organów firmy W. Biernacki. Promotor: ks. dr J. Chwałek

 4. ks. Edward Poloczek: „Kancjonał pszczyński” jako źródło do poznania polskich pieśni katolickich na Śląsku w drugiej połowie XVIII wieku. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

 5. Honorata Pukos: Elementy taneczne w kolędach z XVIII-wiecznych zbiorów rękopiśmiennych klasztoru św. Andrzeja w Krakowie (studium muzykologiczne). Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

 6. Bogusław Sudak: Podstawowe systemy menzurowania wargowych głosów organowych (XVIII–XX wiek). Promotor: ks. dr J. Chwałek

 7. ks. Kazimierz Szachowicz: Psalmowe tony nieszporne funkcjonujące w Polsce (na podstawie nagrań terenowych z lat 1970-74). Promotor: ks. dr B. Bartkowski.

 8. s. Maria Szewciów: Cechy konstrukcyjne organów na podstawie dzieł sztuki od XIII do XX wieku. Promotor: ks. dr J. Chwałek

 9. ks. Stanisław Zięba: Muzyczna kultura religijna parafii Padew w diecezji tarnowskiej (wybrane aspekty). Promotor: ks. dr B. Bartkowski.

 10. ks. Jacek Żurek: Śpiewniki i kancjonały kościelne drukowane w Krakowie w pierwszym dwudziestoleciu XIX wieku. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec1977

 1. Krystyna Jarończyk: Elementy rytmiki tanecznej w pastorałkach Pogórza Karpackiego. Promotor: ks. dr B. Bartkowski

 2. ks. Julian Pająk: Rękopis liturgiczno-muzyczny Archiwum Prowincji Ojców Bernardynów w Krakowie, sygn. 18/RL. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

 3. Krystyna Strużak–Sobota: Teofil Klonowski jako wydawca i kompozytor pieśni kościelnych (1805–1876). Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

 4. Jolanta Użwij: Twórczość mszalna Władysława Brankiewicza (1853-1929). Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

 5. ks. Andrzej Zając: Organy Jana Śliwińskiego z 1898/1899 roku w kościele Bożego Ciała w Bieczu. Promotor: ks. dr J. Chwałek

 6. Antoni Zoła: Problem wariabilności międzystroficznej w polskich pieśniach religijnych (krytyka źródeł nagranych). Promotor: ks. dr B. Bartkowski.

1978

 1. Mirosław Frydrych: Rozwiązania konstrukcyjne i menzury głosów w organach zbudowanych przez Dymitra Szczerbaniaka w kościele p.w. św. Antoniego w Łodzi. Promotor: ks. dr J. Chwałek

 2. Wiesława Kisiel: Życie i twórczość pieśniowa Wacława Raszka (ok. 1766-1837). Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

 3. Małgorzata Lulek: Problem poliwersyjności i wariabilności polskich pieśni pogrzebowych (studium wybranych zagadnień muzycznych). Promotor: ks. dr B. Bartkowski

 4. Roman Lulek: Technika improwizacyjna, polifoniczna i zdobnicza w preambulach z tabulatury Jana z Lublina. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

 5. Renata Popek: Muzyczne cechy stylistyczne polskich pieśni pielgrzymkowych (na podstawie badań terenowych). Promotor: ks. dr B. Bartkowski

 6. s. Anna Zając: Rękopiśmienne kancjonały karmelitańskie z XVII i XVIII wieku w zbiorach klasztoru św. Marcina w Krakowie. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

1979

 1. Anna Buczek: Dwa style w twórczości Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego na przykładzie mszy i litanii. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

 2. Andrzej Grudzień: Organy czeskiej firmy Jan Tucek w kościele św. Michała Archanioła w Wysokiem koło Krasnegostawu. Promotor: ks. dr J. Chwałek

 3. Krystyna Kucharczyk: Pieśni wielogłosowe w kancjonale Archikonfraterni przy kolegiacie św. Jana w Warszawie z 1635 roku (sygn. M 10). Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

 4. Małgorzata Kutnik: Problem muzycznych przekształceń polskiej pieśni kościelnej w wykonawstwie ludowym. Promotor: ks. dr B. Bartkowski

 5. s. Wanda Majerczyk: Organy zbudowane przez Józefa Majerczyka, organmistrza-amatora. Promotor: ks. dr J. Chwałek

 6. Andrzej Michalik: Organy jako przedmiot badań estetyki. Promotor: ks. dr J. Chwałek

 7. Jan Szydło: Twórczość motetowa a cappella Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

1980

 1. Jan Mikołaj Gładysz: Nieszpory wokalno-instrumentalne Simona Ferdinanda Lechleitnera (I połowa XVIII wieku). Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

 2. ks. Roman Gradzik: Dzieje „Śpiewniczka kościelnego” ks. Jana Siedleckiego w latach 1876–1929. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

 3. ks. Antoni Reginek: Pasje chorałowe w polskich zabytkach XV i XVI wieku. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

 4. ks. Jerzy Sienkiewicz: Rola jednostki jako przewodnika w procesie recepcji i przekazu tradycji pieśniowej w społeczności lokalnej (na podstawie jednego śpiewaka z parafii Okrzeja). Promotor: ks. dr B. Bartkowski

 5. ks. Ludwik Sosnowski: Pieśni religijne w katolickich śpiewnikach śląskich z pierwszej połowy XIX wieku. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

 6. ks. Stanisław Stodolak: Muzyka wokalna i instrumentalna w kościołach Przemyśla w okresie zaboru austriackiego (1772-1914). Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

 7. Krystyna Szymańska: Śpiewy religijne i świeckie w społeczności parafialnej wsi Dokudów (studium wybranych zagadnień). Promotor: ks. dr B. Bartkowski

1981

 1. Dorota Gonet (Czubla): Kształtowanie formy muzycznej w pieśniach pogrzebowych i pasyjnych zachowanych w żywej tradycji. Promotor: ks. dr B. Bartkowski

 2. s. Danuta Jankowska: Kontrafaktura w pieśniach kościelnych. Pojęcie, rozwój historyczny i ocena teologiczno-ascetyczna. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

 3. ks. Marian Otap: Szkoła muzyczna w Świętej Lipce 1722-1909. Studium muzykologiczne. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec 

 4. Alicja Saturska: Teoria i praktyka budownictwa organowego w ujęciu Antoniego Sapalskiego na podstawie „Przewodnika dla organistów”. Promotor: ks. dr hab. J. Chwałek

 5. Maria Szymanowicz: Struktura brzmieniowa organów Stanisława Jagodzińskiego. Promotor: ks. dr hab. J. Chwałek

 6. ks. Krzysztof Targoński: Polskie śpiewy katolickie z lat 1700-1725 w zbiorach bibliotek lubelskich. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

1982

 1. Beata Fabiańska: Polskie pieśni religijne w „Dziełach wszystkich” Oskara Kolberga. Typologia i charakterystyka muzyczna. Promotor: ks. dr B. Bartkowski

 2. s. Teresa Kasprzyk: Polskie pieśni wielogłosowe w kancjonale P.P. Benedyktynek sandomierskich z 1721 roku (sygn. L.1642). Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

 3. s. Barbara Kozłowska: Pieśni maryjne wydane w drukach częstochowskich w latach 1800-1865. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

 4. Remigiusz Pośpiech: Wpływy szkoły neapolitańskiej i elementy stylu narodowego w twórczości mszalnej Marcina Józefa Żebrowskiego (połowa XVIII wieku). Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

 5. Hubert Prochota: Twórczość kantatowa Ignacego Rygalla. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

 6. Agnieszka Wiśniowska-Kirch: Organy i organiści w Okręgu Wiślickim w XVIII wieku na podstawie akt wizytacyjnych. Promotor: ks. dr hab. J. Chwałek 

1983

 1. Grażyna Fiszerowicz: Z problematyki pochodzenia, przekazu i funkcji kulturalno-religijnej pieśni „Barbaro święta, perło Jezusowa”. Promotor: ks. dr hab. B. Bartkowski

 2. ks. Mieczysław Gniady: Multiplexorgel Braci Rieger w kościele p.w. św. Jana Kantego w Żołyni. Rozwiązania konstrukcyjne i wolumen brzmieniowy. Promotor: ks. dr hab. J. Chwałek

 3. s. Stefania Grenda: Dzieje Śpiewnika Kościelnego ks. Jana Siedleckiego pod redakcją ks. Wendelina Świerczka CM (1928-1975). Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

 4. Tomasz Jasiński: Motety a cappella nieznanych kompozytorów z rękopisu proweniencji wawelskiej. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

 5. s. Teresa Kabot: Dzieje polskiej pieśni wielkanocnej „Chrystus zmartwychwstał jest”. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

 6. Maria Konopka: Organy i organiści w archidiakonacie sandomierskim w XVIII wieku na podstawie akt wizytacyjnych. Promotor: ks. dr hab. J. Chwałek

 7. Krzysztof Weresiński: Organy i muzyka organowa w spotkaniach urządzanych w latach 1975-1980 przez Gesellschaft der Orgelfunde (na podstawie sprawozdań zamieszczonych w „Ars Organi”). Promotor: ks. dr hab. J. Chwałek

 8. Anna Więclewska: Problem wariabilności międzystroficznej w wykonawstwie pieśni religijnych. Promotor: ks. dr hab. B. Bartkowski

1984

 1. Andrzej Kosiorek: Funkcjonowanie i wersje melodyczne refrenowej pieśni „Serdeczna Matko” na obszarze Polski. Promotor: ks. dr hab. B. Bartkowski

 2. Edward Ryżowicz: Msze jednogłosowe w języku polskim po Soborze Watykańskim II. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

 3. ks. Joachim Waloszek: Koncepcja muzyki kościelnej w piśmiennictwie po Soborze Watykańskim II. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

1985

 1. Jolanta Kozioł: Pieśni religijne w osiemnastowiecznych rękopisach klasztoru o.o. Bernardynów w Krakowie. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

 2. Beata Lewanowicz: Organy i organiści archidiakonatu lubelskiego w XVIII wieku na podstawie akt wizytacyjnych. Promotor: ks. dr hab. J. Chwałek

 3. Wojciech Maciejowski: Problemy wykonawcze w polskim piśmiennictwie muzycznym w latach 1945-1980. Promotor: ks. dr hab. J. Chwałek

 4. Andrzej Madej: Organy Heinricha Schlaga z 1879 roku w kościele parafialnym w Sitańcu. Promotor: ks. dr hab. J. Chwałek

 5. ks. Wojciech Szary: Organy w dekanacie brzozowskim i dynowskim w latach 1692-1831. Promotor: ks. dr hab. J. Chwałek

 6. Waldemar Wałecki: Folklorystyczne przekazy polskich pieśni religijnych w powojennym piśmiennictwie muzykologicznym. Promotor: ks. dr hab. B. Bartkowski

1986

 1. Maciej Babnis: Założenia brzmieniowe organów Jana Śliwińskiego organmistrza lwowskiego na podstawie Katalogu Firmy z roku 1892. Promotor: ks. dr hab. J. Chwałek

 2. Piotr Jackowski: Kultura muzyczno-religijna parafii Ulanów w diecezji przemyskiej (wybrane aspekty). Promotor: ks. dr hab. B. Bartkowski

 3. Norbert Jankowski: Organy firmy „W.Sauer Inh. Dr. Oskar Walcker Frankfurt a/Oder” Opus 1524 z roku 1936 w kościele parafialnym p.w. Najświętszego Zbawiciela w Szczecinie. Promotor: ks. dr hab. J. Chwałek

 4. Jadwiga Jasińska: Trzy wybrane msze łacińskie Józefa Ksawerego Elsnera. Studium stylistyczne. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

 5. Anna Michalec: Problematyka muzyki kościelnej po Soborze Watykańskim II w świetle czasopiśmiennictwa polskiego. Promotor: ks. dr hab. B. Bartkowski

 6. Wiesława Pośpiech: Z dziejów religijnej kultury muzycznej Lublina w latach 1918-1939. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

 7. s. Małgorzata Szydłowska: Pieśń „Krzyżu święty nade wszystko” w polskiej kulturze muzyczno-religijnej. Promotor: ks. dr hab. B. Bartkowski

1987

 1. Elżbieta Charlińska: Technika parodiowa w twórczości mszalnej Annibale Stabilego. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

 2. Stanisław Czajkowski: Zbiór anonimowych hymnów wielogłosowych z zasobów kapeli roranckiej na Wawelu (sygnatura KK. I 8; XVII/XVIII w.). Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

 3. Andrzej Hurko: Nieszpory wokalno–instrumentalne Francesco Perneckhera, kompozytora jasnogórskiego. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

 4. Gabriela Juros: Analiza muzykologiczna graduału dominikańskiego z XIV wieku pochodzącego z klasztoru w Jarosławiu przechowywanego w archiwum O.O. Dominikanów w Krakowie (sygn. B 1 L). Promotor: o. dr J. Ścibor

 5. Stanisław Kowalczyk: Dwa systemy konstrukcji harmonium. Promotor: ks. doc. dr hab. J. Chwałek

 6. Joanna Maciejowska: Arie i duety kompozytorów jasnogórskich z II połowy XVIII i początku XIX wieku. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

 7. Norbert Maier: Wstępne stadium rozwojowe praktyki basso continuo w I poł. XVII w. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

 8. Alicja Pieńkowska: Pieśń „Witaj Matko uwielbiona” w przekazach historycznych i recepcji ludowej. Promotor: ks. doc. dr hab. B. Bartkowski

 9. Anna Skrzypek: Rozwój technik zapisywania i odczytywania dźwięku od połowy XIX wieku do 1985 roku. Promotor: ks. doc. dr hab. J. Chwałek

 10. Teresa Żurkowska: Hydraulos w kulturze antycznej Grecji I Rzymu od I w. p.n.e. do V w. n.e. Promotor: ks. doc. dr hab. J. Chwałek

1988

 1. s. Halina Czuryło: Rozwiązania konstrukcyjne i dyspozycja organów przedstawionych w czasopiśmie „Ars Organi” z lat 1975-1985. Promotor: ks. doc. dr hab. J. Chwałek

 2. Lucyna Glezner-Liptak: Życie i twórczość organowa Kazimierza Garbusińskiego (1883-1945). Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

 3. Iwona Pardon: Analiza muzykologiczna Graduału cysterskiego z XIV wieku pochodzącego z klasztoru w Paradyżu, przechowywanego w Archiwum Archidiecezji w Poznaniu (sygn. Ms 69). Promotor: o. dr J. Ścibor

1989

 1. Piotr Bujak: Rozwój techniczny organów elektronowych oraz ich zastosowanie w obiektach sakralnych. Promotor: ks. doc. dr hab. J. Chwałek

 2. Marlena Czarnecka-Cieślak: Struktura brzmieniowa organów wybudowanych w 1939 r. przez firmę „Carl Berschdorf Neisse” w kościele p.w. Chrystusa Króla w Gliwicach. Promotor: ks. doc. dr hab. J. Chwałek

 3. Ewa Grzebień: Dążenia do odnowy muzyki kościelnej w okresie dwudziestolecia międzywojennego na podstawie czasopisma „Hosanna” (1926-29). Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

 4. Marzena Kawczyńska: Fugi organowe z rękopisu klasztoru Panien Benedyktynek w Przemyślu z XVIII wieku. Problem faktury, formy i funkcji. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

 5. Anna Knapik: Metodologiczne aspekty badań muzykologicznych w piśmiennictwie Juliana Pulikowskiego. Promotor: ks. doc. dr hab. B. Bartkowski 

 6. Piotr Koper: Z problematyki stylu muzycznego i wariabilności polskich pieśni pasyjnych na wybranych przykładach z żywej tradycji. Promotor: ks. doc. dr hab. B. Bartkowski

 7. Teresa Krasowska: Wersja melodyczna i styl refrenowej pieśni „Matko Niebieskiego Pana” na obszarze współczesnej Polski. Promotor: ks. doc. dr hab. B. Bartkowski

 8. ks. Stefan Król: Struktura brzmienia organów firmy Stefan Truszczyński, zbudowanych w latach 1935-1965. Promotor: ks. doc. dr hab. J. Chwałek

 9. Magdalena Kukla: Organy Karla Kuttlera z 1848 roku w kościele ewangelickim w Białej (Bielsko-Biała) jako przykład klasycystycznego budownictwa organowego. Promotor: ks. doc. dr hab. J. Chwałek

 10. ks. Krzysztof Kulczycki: Organy w kościołach Księży Pallotynów w Polsce – badania historyczno-instrumentoznawcze. Promotor: ks. doc. dr hab. J. Chwałek

 11. ks. Andrzej Leleń: Ks. Kazimierz Andrzej Starościński (1899-1959). Życie, działalność muzyczna i twórczość. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

 12. Joanna Ładzińska: Geneza, historia, ludowa recepcja melodii i tekstów suplikacji „Święty Boże”. Promotor: ks. doc. dr hab. B. Bartkowski

 13. Eliza Rzepczyńska: „Wesoły nam dzień nastał” i „Wesoły nam dzień dziś nastał”. Próba monograficznego opracowania. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

 14. Renata Sieńko: Problem rytmiki polskich pastorałek zachowanych w żywej tradycji na terenie Polski południowo-wschodniej. Promotor: ks. doc. dr hab. B. Bartkowski

 15. Krzysztof Szydzisz: Charakterystyka działalności organmistrzowskiej Ignacego Pałasiewicza (1820-1891). Promotor: ks. doc. dr hab. J. Chwałek

 16. ks. Piotr Tarliński: Działalność firmy organmistrzowskiej Matthias Kreienbrink K.G. z Osnabrück w latach 1955-1987. Promotor: ks. doc. dr hab. J. Chwałek

1990

 1. Monika Kornicka: Historia organów w katedrze pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu. Promotor: ks. doc. dr hab. J. Chwałek

 2. Beata Lewicka-Buczyńska: Tematyka organowa siedmiu międzynarodowych sesji muzykologicznych Koszalin-Gdańsk 1977-1988. Promotor: ks. doc. dr hab. J. Chwałek

 3. Ewa Markiewicz: Geneza, historia i ludowa recepcja pieśni „Rozmyślajmy dziś wierni chrześcijanie”. Promotor: ks. doc. dr hab. B. Bartkowski

 4. Sławomir Ropiak: Repertuar katolickich śpiewników polskich drukowanych dla diecezji warmińskiej w latach 1856-1924. Promotor: ks. doc. dr hab. B. Bartkowski

 5. Irena Rybicka: Magnificat dwuchórowe z Kancjonału Sandomierskiego P.P. Benedyktynek (sygn. L 1643 – I połowa XVII wieku). Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

 6. Marta Stawowy: Organy w Rosji (1586-1917). Promotor: ks. doc. dr hab. J. Chwałek

 7. ks. Roman Szymczuk: Ludowy obrzęd śpiewania przy zmarłych na przykładzie zespołu śpiewaków z Sielca. Promotor: ks. doc. dr hab. B. Bartkowski

 8. Agnieszka Tylec: Metody opracowywania i wydawania źródeł polskiej muzyki ludowej w latach 1945-1985. Promotor: ks. doc. dr hab. B. Bartkowski

 9. Mirosław Ziomek: Życie i działalność Oskara Hermańczyka – muzyka i rzeczoznawcy organowego w diecezji chełmińskiej. Promotor: ks. doc. dr hab. J. Chwałek1991

 1. ks. Tadeusz Bratkowski: Repertuar polskich śpiewów religijnych w rękopisach Biblioteki Panien Benedyktynek w Przemyślu. Promotor: ks. doc. dr hab. B. Bartkowski

 2. Marzena Czachórska-Krej: Muzyczna kultura religijna parafii Brodowe Łąki w diecezji płockiej woj. ostrołęckie (wybrane aspekty). Promotor: ks. prof. dr hab. B. Bartkowski

 3. Małgorzata Danielewicz: Oazowa piosenka religijna. Struktura, funkcja, ideologia. Promotor: ks. doc. dr hab. B. Bartkowski

 4. Roman Danielewicz: Problematyka organowa w „Ruchu Muzycznym” z lat 1980-1989. Promotor: ks. doc. dr hab. J. Chwałek

 5. Ireneusz Górka: Organy w kościołach dekanatu skrzyneckiego (badania historyczno-instrumentologiczne). Promotor: ks. doc. dr hab. J. Chwałek

 6. Anna Grodziewicz: Antyfony piątego i szóstego modus w Psałterzu Krakowskim z 1716 roku. Promotor: o. dr hab. J. Ścibor

 7. Sławomir Kurczaba: Organy firmy Stanisława i Stefana Romańskich na terenie diecezji lubelskiej. Promotor: ks. doc. dr hab. J. Chwałek

 8. Beata Madej: Antyfony trzeciego i czwartego modus w Psałterzu Krakowskim z 1716 roku. Promotor: o. dr hab. J. Ścibor

 9. Monika Maj-Wiktorowicz: Carol w Anglii okresu średniowiecza. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

 10. Barbara Mikłasz: Ks. Wendelin Świerczek (1888-1974). Działalność kapłańska, naukowa, społeczno-muzyczna i kompozytorska. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

 11. Alfred Modrzyk: Organowa traktura elektryczna. Rys historyczny i rozwiązania techniczne. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

 12. Agnieszka Pachulska: Antyfony siódmego i ósmego modus w Psałterzu Krakowskim z 1716 roku. Promotor: o. dr hab. J. Ścibor

 13. Robert Pluta: Struktura brzmieniowa organów Leopolda Hartmana (na podstawie 23 instrumentów z lat 1898-1914). Promotor: ks. doc. dr hab. J. Chwałek

 14. Iwona Szafran: Geneza, historia i ludowa recepcja pieśni „Zdrowaś bądź Maryja Niebieska Lilija” (studium monograficzne). Promotor: ks. prof. dr hab. B. Bartkowski

 15. Małgorzata Szołtysek: Śpiewniki kościelne w Polsce po Soborze Watykańskim II w świetle reformy liturgii. Promotor: ks. doc. dr hab. B. Bartkowski

 16. Iwona Werner: Wielogłosowe cantiones łacińskie zawarte w Kancjonale z 1705 roku klasztoru Panien Benedyktynek w Staniątkach (sygn. St E). Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

 17. ks. Zbigniew Woźniak: Struktura brzmieniowa organów w katedrze p.w. św. Jana Chrzciciela w Kamieniu Pomorskim (stan z 1990). Promotor: ks. doc. dr hab. J. Chwałek

1992

 1. Joanna Hertling: Kompozycje organowe z XVIII-wiecznego rękopisu klasztoru Panien Benedyktynek w Przemyślu. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

 2. Alicja Kurczaba: Z problematyki ludowego przetwarzania wzorców śpiewnikowych na przykładzie pieśni „Dobranoc, Głowo Święta”. Promotor: ks. prof. dr hab. B. Bartkowski

 3. Grzegorz Pecka: Praktyka wykonawcza i interpretacja muzyki organowej na podstawie materiałów sesji koszalińskich z lat 1977-1991. Promotor: ks. doc. dr hab. J. Chwałek

 4. ks. Stanisław Nowak: Materialne podstawy struktury brzmieniowej organów w ujęciu François Dom Bedosa. Promotor: ks. doc. dr hab. J. Chwałek

1993

 1. Gabriela Janulek: Śpiewy procesji wielkanocnej przed sumą zachowane w Graduałach Piotrkowskich. Promotor: ks. dr hab. I. Pawlak

 2. Maria Kużdżał: Zabytkowe organy w kościołach Krakowa (opracowanie Mariana Machury z roku 1960 i stan obecny). Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

 3. ks. Robert Nalepka: Ksiądz Stanisław Tłoczyński (1881-1958) – animator życia muzycznego w Gnieźnie. Promotor: ks. dr hab. I. Pawlak

 4. Witold Nowakowski: Organy w kościele parafialnym pod wezwaniem Znalezienia Krzyża Świętego w Ochotnicy Dolnej (studium historyczno-instrumentoznawcze). Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

 5. Jacek Piech: Antyfony pierwszego i drugiego modus w Psałterzu Krakowskim z 1716 roku (studium muzykologiczne). Promotor: o. prof. dr hab. J. Ścibor

 6. Bogusława Pilch: Melodie śpiewów między czytaniami po Soborze Watykańskim II w polskich śpiewnikach katolickich. Promotor: ks. dr hab. I. Pawlak

 7. Małgorzata Strawa: Repertuar sekwencyjny w Graduałach Piotrkowskich. Promotor: ks. dr hab. I. Pawlak

 8. s. Marzanna Świetlik: Prospekty organowe jako przedmiot badań interdyscyplinarnych. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

 9. Joanna Walczak: Te Deum Karola Kurpińskiego. Studium monograficzne. Promotor: dr S. Dąbek

 10. Agnieszka Walicka: Śpiewy procesji palmowej w Graduałach Piotrkowskich. Promotor: ks. dr hab. I. Pawlak

 11. Barbara Wałach: Struktura brzmieniowa organów firmy Gebrüder Rieger wybudowanych na terenie Polski, odnotowanych w Katalogu „K.U.K. Hof-Orgel-Fabrik Gebrüder Rieger”. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

1994

 1. ks. Jan Bagiński: Polskojęzyczne pieśni religijne w drukach ulotnych z XIX i XX w. zachowanych w bibliotekach na terenie Polski. Promotor: ks. prof. dr hab. B. Bartkowski

 2. Beata Bodzioch: Śpiewy Liturgii Godzin Triduum Paschalnego w języku polskim po Soborze Watykańskim II. Promotor: ks. dr hab. I. Pawlak

 3. Katarzyna Bubella: Akordyka preambulów organowych z Tabulatury Jana z Lublina w świetle traktatu „Ad faciendam corecturam”. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

 4. Ewa Drwal: Religijna twórczość muzyczna Jana Joachima Czecha (1888-1955). Promotor: dr S. Dąbek

 5. Katarzyna Grochowska: Hymny świąteczne w Psałterzu Krakowskim z 1716 roku. Studium muzykologiczne. Promotor: o. dr hab. J. Ścibor

 6. Adam Łaguna: Repertuar autorski na chór męski w zbiorze „Śpiewy religijne kilkodźwiękowe” – rękopisie Księży Misjonarzy Warszawskich z 1848 roku. Promotor: dr S. Dąbek

 7. Kinga Strycharz: Forma kolista w polskich pieśniach ludowych. Promotor: ks. prof. dr hab. B. Bartkowski

 8. Teresa Śliwko: Przejawy religijnej kultury muzycznej w Rosji (XVIII-XIX w.). Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

1995

 1. Edyta Grzyb: Responsoria brevia w Psałterzu Krakowskim z 1716 roku. Promotor: o. prof. dr hab. J. Ścibor

 2. Katarzyna Kalińska: Wielogłosowe opracowania tekstów psalmowych w muzyce polskiej XVI stulecia. Promotor: dr S. Dąbek

 3. Barbara Pudelska: Graduał Wiślicki z Biblioteki Seminarium Duchownego w Kielcach, sygn. RL 1, jako przedmiot badań muzykologicznych. Promotor: o. prof. dr hab. J. Ścibor

 4. Małgorzata Rados: Muzyczne przekazy śpiewów kolędniczych w Polsce (typologia i charakterystyka). Promotor: ks. prof. dr hab. B. Bartkowski

 5. Mariusz Ryś: Organy w kościołach dekanatu Tarnobrzeg-Południe (studium historyczno-instrumentoznawcze). Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

 6. Ewa Stec: Hymny ferialne w Psałterzu Krakowskim z 1716 roku. Promotor: o. prof. dr hab. J. Ścibor

 7. Ewa Szałek: Ksiądz Wojciech Ignacy Lewkowicz (1901-1971) – kapłan i muzyk. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

 8. Lesia Ulyczna: Śpiewy wieczerni Kościoła Bizantyjsko-Ukraińskiego. Promotor: ks. prof. dr hab. B. Bartkowski

 9. Agata Wójtowicz: Wariabilność polskich pieśni religijnych. Promotor: ks. prof. dr hab. B. Bartkowski

1996

 1. ks. Witold Batycki: Organy pneumatyczne Stefana Truszczyńskiego w kościele p.w. N.M.P. w Oleszycach (rozwiązania konstrukcyjne i wolumen brzmieniowy). Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

 2. Józef Chudalla: Ryszard Gillar i Tomasz Cieplik jako autorzy opracowań organowych do polskiej pieśni kościelnej na Śląsku na przełomie XIX i XX wieku. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

 3. Anna Cichoń: Psalmy w Psałterzu Krakowskim z 1716 roku. Studium muzykologiczne. Promotor: o. prof. dr hab. J. Ścibor

 4. Stanisław Garnczarski: Repertuar gregoriański w polskich śpiewnikach katolickich XIX i XX wieku. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

 5. Aleksandra Gąsiorczyk: Litania do Wszystkich Świętych w polskich drukach muzyczno-liturgicznych od XVII do XX wieku. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

 6. Jacek Krysa: Chóralne utwory „Ave Maria” polskich kompozytorów XX wieku. Promotor: dr S. Dąbek

 7. ks. Jan Kurzępa: Badania hymnologiczne w Polsce w XX wieku. Promotor: ks. prof. dr hab. B. Bartkowski

 8. ks. Piotr Paćkowski: Wybrane polskie śpiewy nieszporne o Najświętszej Maryi Pannie w XIX i XX wieku na podstawie śpiewników katolickich. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

 9. Paweł Różański: Zabytkowe organy w kościele parafialnym p.w. św. Marii Magdaleny w Sernikach. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

 10. Stankiewicz Małgorzata: Religijna kultura muzyczna pogranicza polsko-ukraińskiego na przykładach wybranych miejscowości z dekanatu chełmskiego i hrubieszowskiego. Promotor: ks. prof. dr hab. B. Bartkowski

 11. ks. Piotr Śliwka: XVII-wieczny rękopiśmienny dokument kultury muzycznej Łowicza. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

1997

 1. ks. Jerzy Bisztyga: Ksiądz Tadeusz Miazga (1906-1988) – muzyk i muzykolog. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

 2. Roman Bis: Struktury tonalne w polskich pieśniach wielkopostnych z żywej tradycji. Promotor: ks. prof. dr hab. B. Bartkowski

 3. Agata Chwałek: Struktura organizacyjna szkolnictwa muzycznego na ziemiach polskich w latach 1773-1914. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

 4. Arkadiusz Chwałek: Organy i organiści archidiakonatu zawichojskiego (na podstawie akt wizytacyjnych). Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

 5. Ewa Dyra: Pieśni wielogłosowe na poszczególne okresy roku kościelnego z kancjonału „Pieśni krześcijańskie ku chwale Boga Jedynego” Piotra Artomiusza z 1601 roku. Promotor: dr St. Dąbek

 6. Barbara Furmanowicz: Śpiewy gregoriańskie podczas procesji Bożego Ciała na ziemiach polskich od Tridentinum do Vaticanum II. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

 7. Ewa Jaroszewska: Cztery wybrane msze żałobne z I poł. XIX wieku: J. Zeidler, F. Gotschalk, W. Raszek, J. K. Elsner z archiwum jasnogórskiego. Promotor: dr S. Dąbek

 8. ks. Andrzej Klocek: Organy i organiści kościoła katedralnego we Włocławku (ok. 1420-1996). Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

 9. Artur Łukiańczuk: Twórczość pasyjna Ryszarda Bukowskiego (1916-1987). Promotor: dr S. Dąbek

 10. Wiesław Mocarski: Akordyka „Fiori Musicali” G. Frescobaldiego w świetle renesansowych systemów strojenia instrumentów klawiszowych. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

 11. Elżbieta Skrzypek: Twórczość mszalna Feliksa Nowowiejskiego. Promotor: dr S. Dąbek

 12. Elżbieta Szcześkiewicz: Struktura brzmieniowa organów firmy Kamińskich w kościele p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Łodzi. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

 13. s. Alina Szumska: Melodie modlitwy powszechnej w liturgii mszalnej po Soborze Watykańskim II. Studium muzykologiczne. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

 14. Jacek Tryczyński: Organy Jana Śliwińskiego w katedrze zamojskiej (studium historyczno-instrumentoznawcze). Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

 15. Justyna Wieczorska: Polskie tabulatury organowe z XVI wieku (w świetle publikacji muzykologicznych). Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

1998

 1. Katarzyna Fuksa: Śpiewy Triduum Paschalnego w polskich śpiewnikach katolickich po Soborze Watykańskim II. Studium muzykologiczne. Promotor: dr T. Jasiński

 2. Ludwik Gawroński: Muzyka religijna w Lublinie w latach 1574-1794 (druk: Lublin 1996). Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

 3. Michał Kępowicz: Msze polskie Karola Kurpińskiego (z Biblioteki Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego). Promotor: dr hab. S. Dąbek

 4. Ewa Kwiatek: Rola jednostki i społeczności w kształtowaniu muzycznej kultury religijnej na przykładzie parafii Polskowola na Podlasiu. Promotor: dr A. Zoła

 5. Robert Mazurkiewicz: Budownictwo organowe na terenie dzisiejszych Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w wieku XVII–XVIII. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

 6. ks. Grzegorz Mocarski: Śpiewy w obrzędzie peregrynacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Polsce. Typologia, struktura i funkcja pieśni. Promotor: dr A. Zoła

 7. Tomasz Paluch: Organy Antoniego Sapalskiego z 1854 roku w kościele parafialnym p.w. św. Kazimierza w Kościelisku koło Zakopanego. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

 8. Iwona Pieńkowska: Ludowe przekazy pieśni o świętych Pańskich w Polsce (studium muzykologiczne). Promotor: dr A. Zoła

 9. Marzena Piróg: Śpiewy w procesji do Bożego Grobu w polskich drukach liturgiczno-muzycznych po Soborze Trydenckim. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

 10. Jacek Sochocki: Język harmoniczny utworów religijnych kompozytorów polskich I poł. XX wieku (na wybranych przykładach). Promotor: dr hab. S. Dąbek

 11. ks. Dariusz Smolarek: Nowe śpiewy liturgiczne w polskich śpiewnikach wydanych po Soborze Watykańskim II. Styl i forma. Promotor: dr A. Zoła

 12. Stanisław Tulik: Łacińskie antyfony-typy jako formuły intonacyjne chorału gregoriańskiego. Promotor: o. prof. dr hab. J. Ścibor

 13. Joanna Usidus: „De Cantu Chorali” w „Clericus [..] Instructus”. Wilno 1760. Promotor: o. prof. dr hab. J. Ścibor

 14. Karina Wrońska: Ludowe przekazy Godzinek w Polsce (studium muzykologiczne). Promotor: dr A. Zoła

 15. Katarzyna Wszelaka: Organy i organiści w dekanatach Lipnica Murowana i Wojnicz na podstawie akt wizytacyjnych z lat: 1678, 1730, 1731 i 1748. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

 16. Edyta Zielińska: Organy i organiści w prepozyturze kieleckiej w XVIII wieku (na podstawie akt wizytacyjnych). Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

1999

 1. ks. Krzysztof Borowiec: Antyfony ferialne w cysterskiej wersji chorału w przekazie „Psalterium Cistersiense” (Westmalle 1956). Promotor: o. prof. dr hab. J. Ścibor

 2. Aleksandra Gotowicka: Starożytne formuły echematyczne jako formuły intonacyjne chorału gregoriańskiego. Promotor: o. prof. dr hab. J. Ścibor

 3. o. Jacek Kania: Życie muzyczne w krakowskim klasztorze OO. Franciszkanów OFM Conv. (1908-1966). Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

 4. Marzena Kępowicz: Typy inspiracji religijnej w polskiej muzyce instrumentalnej II połowy XX wieku na przykładzie wybranych utworów (1960-1992). Promotor: dr hab. S. Dąbek

 5. ks. Jarosław Kisieliński: Arp Schnitger jako twórca północnoniemieckiej szkoły barokowego budownictwa organowego. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

 6. Andris Līvmanis: Łotewski śpiew katolicki w XVII wieku. Studium źródłoznawczo-muzykologiczne. Promotor: dr A. Zoła

 7. Monika Marek: Struktura brzmieniowa organów firmy Gebrüder Rieger w kościele p.w. św. Mikołaja w Bielsku-Białej. Studium historyczno-instrumentoznawcze. Promotor: dr M. Szymanowicz

 8. Bernadeta Nalewaja: Problematyka śpiewu gregoriańskiego w czasopiśmie „Cäcilia” (1893-1938). Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

 9. Agnieszka Niedźwiadek: Organy Joachima Kuntza sprzed 1775 roku w kościele parafialnym p.w. N.M.P. Królowej Polski w Ostrowie Wielkopolskim (studium historyczno-instrumentoznawcze). Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

 10. Justyna Popiak: Kolęda „Nowy Rok bieży” w źródłach historycznych i recepcji ludowej. Promotor: dr A. Zoła

 11. ks. Piotr Raszyński: Organy w kościołach Dekanatu Puławskiego Archidiecezji Lubelskiej. Studium historyczno-instrumentoznawcze. Promotor: ks. prof. dr hab. J.  Chwałek

 12. Wojciech Rysiewicz: Inwitatoria w Antyfonarzu kieleckim z 1372 roku. Studium liturgiczno-muzykologiczne. Promotor: o. prof. dr hab. J. Ścibor

 13. Aleksandra Skowrońska: „Neumata” jako melodyczne wzorce chorału gregoriańskiego. Promotor: o. prof. dr hab. J. Ścibor

 14. Adam Szeliga: Kultura muzyczna parafii św. Mikołaja w Reptach Śląskich. Promotor: dr A. Zoła

 15. o. Mieczysław Śmierciak: Organy w bazylice OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej (studium historyczno-instrumentoznawcze). Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

 16. ks. Janusz Tusk: Geneza, działalność i znaczenie Chóru Archidiecezjalnego w Gnieźnie dla życia muzycznego społeczności lokalnej w latach 1914-1965. Promotor: dr A. Zoła

 17. Andrzej Walasik: Organy Dominika Biernackiego w kościele p.w. św. Anny w Łodzi. Studium historyczno-instrumentoznawcze. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

 18. Barbara Zelek: Struktura brzmieniowa organów firmy Biernacki w kościele p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. Studium historyczno-instrumentoznawcze. Promotor: dr M. Szymanowicz

 19. ks. Robert Żwirek: Religijna twórczość kompozytorska Antoniego Szuniewicza (1911-1987). Promotor: dr hab. S. Dąbek

2000

 1. ks. Piotr Dębski: Struktura brzmieniowa organów w kościele katedralnym p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Legnicy. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

 2. Mateusz Homa: Problem muzycznych przekształceń w pieśniach adwentowych na przykładach z żywej tradycji. Promotor: dr A. Zoła

 3. Magdalena Janiuk: Problematyka organowa w „Ruchu Muzycznym“ w latach 1990- 1999. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

 4. s. Maria Jaworska: Życie muzyczno-liturgiczne w krakowskim klasztorze Sióstr Urszulanek (1875-1999). Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

 5. Monika Kiedrowska: Wybrane śpiewy nieszporne o Najświętszym Sakramencie w polskich śpiewnikach katolickich XIX i XX wieku. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

 6. Agnieszka Krajewska: „Te Deum laudamus” we współczesnych księgach chorałowych. Promotor: o. prof. dr hab. J. Ścibor

 7. ks. Krzysztof Łapiński: Struktura brzmieniowa organów w bazylice p.w. Wniebowzięcia NMP w Białymstoku. Studium historyczno-instrumentoznawcze. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

 8. ks. Jarosław Łepkowski: Działalność organmistrzowska Antoniego Adolfa Homana w latach 1878-1941. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

 9. Małgorzata Matras: Geneza, historia i ludowa recepcja kolędy „Anioł pasterzom mówił”. Studium monograficzne. Promotor: dr A. Zoła

 10. s. Jolanta Mirosławska: Geneza, historia i ludowa recepcja pieśni „U drzwi Twoich stoję, Panie” na obszarze Polski. Promotor: dr A. Zoła

 11. Dominik Molewski: Twórczość religijna Romana Maciejewskiego. Promotor: dr hab. S. Dąbek, prof. KUL

 12. ks. Dariusz Rot: Muzyka kościelna w Radomiu 1800-1939. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

 13. Tomasz Staniek: Organy w Kolegiacie p.w. św. Marcina w Opatowie. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

 14. Jarosław Szewczyk: Organy w kościele poreformackim w Solcu nad Wisłą. Studium historyczno-instrumentoznawcze. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

 15. ks. Michał Szulik: Powstanie i rozwój Orgelbewegung. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

 16. ks. Andrzej Widak: Organy w kościołach Rzeszowa. Studium historyczno-instrumentoznawcze. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

 17. Martyna Wolska: Przejawy religijnej kultury muzycznej na terenach Polski w latach 1881-1902 na podstawie czasopisma „Muzyka Kościelna”. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

 18. Magdalena Ziaja: Wyposażenie warsztatów organmistrzowskich na podstawie literatury i badań własnych. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

2001

 1. ks. Rastislav Adamko: Rękopiśmienny graduał Juraja z Kežmarku z 1426 roku (Spiska   Kapituła – Biblioteka Kapitularna, Sygn.ms.1). Studium źródłoznawczo-muzykologiczne. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

 2. Barbara Cedrowska: Cantus firmus w utworach nurtu prima pratica G.G. Gorczyckiego. Promotor: dr hab. S. Dąbek, prof. KUL

 3. ks. Wiesław Hudek: Śpiewy procesji Dnia Zadusznego w polskich drukach liturgiczno-muzycznych od Tridentinum do Vaticanum II. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

 4. ks. Radosław Jurewicz: Mszalne formuły rozesłania w polskich drukach muzyczno-liturgicznych od XVII do XX wieku. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

 5. Anna Kowalska: Śpiewy dynguśnicze w zbiorach Archiwum Muzycznego Folkloru Religijnego Instytutu Muzykologii KUL. Promotor: dr A. Zoła

 6. Teresa Kozak: Organy w dekanacie szczuczyńskim na Białorusi. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

 7. Katarzyna Krzykała: Kolęda „W żłobie leży” w przekazach historycznych i recepcji ludowej. Promotor: dr A. Zoła

 8. Joanna Kula: Budownictwo organowe na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w latach 1760-1860 (studium historyczne). Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

 9. Katarzyna Lisman: Repertuar gregoriański w polskich śpiewnikach katolickich po Soborze Watykańskim II. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

 10. Agata Mazur: Religijna kultura muzyczna parafii Wielopole Skrzyńskie. Promotor:  dr  A.  Zoła

 11. Adam Pachołek: Organy Mieczysława Janiszewskiego z 1906 r. w kościele parafialnym p.w. św. Michała Archanioła w Płazowie. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

 12. ks. Grzegorz Poźniak: Organy i organiści w archidiakonacie opolskim na podstawie akt wizytacyjnych z lat 1652, 1679, 1680, 1686, 1687/88. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

 13. Mariusz Pucia: Śpiewy kalwaryjskie w źródłach drukowanych i w żywej tradycji, na przykładzie Góry Świętej Anny. Promotor: dr A. Zoła

 14. ks. Tomasz Rakowski: Polskie śpiewy religijne w drukowanych źródłach pelplińskich z II połowy XIX wieku. Promotor: dr A. Zoła

 15. Joanna Slotorsz: Twórczość mszalna i pieśniowa Józefa Furmanika (1867-1953). Promotor: dr hab. S. Dąbek, prof. KUL

 16. Anna Sowa: Geneza, historia i ludowa recepcja pieśni „Boże wieczny, Boże żywy”. Promotor: dr A. Zoła

 17. Ewa Starownik: Teoria rytmu gregoriańskiego D. G. Murray’a w świetle wyników badań szkoły semiologicznej. Promotor: ks. dr R. Bernagiewicz

 18. Joanna Szafran-Biały: Antyfony ferialne w „Antiphonarium monasticum secundum traditionem Helveticae Congregationis Benedictinae” Engelberg 1943. Promotor: o. prof. dr hab. J. Ścibor

 19. Małgorzata Szymańska: Ludowa piosenka religijna w źródłach fonicznych Archiwum Muzycznego Folkloru Religijnego Instytutu Muzykologii KUL. Promotor: dr A. Zoła

 20. Barbara Szyndler: Antyfony ferialne w dominikańskiej wersji chorału w przekazie „Antiphonarium Ordinis Preadicatorum”, Roma 1933. Promotor: o. prof. dr hab. J. Ścibor

 21. ks. Andrzej Tańcula: Cechy charakterystyczne organów w północnych Włoszech w  XVI-XVIII w. (studium historyczno-instrumentoznawcze). Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

2002

 1. Miłosz Aleksandrowicz: Akordyka „Pièces d’orgue” François Couperina w świetle dawnych teorii strojenia instrumentów klawiszowych. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

 2. Małgorzata Ciechańska: Interpretacja i ornamentacja muzyki organowej epoki baroku na podstawie opracowań w języku polskim. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

 3. Jolanta Anna Czuszenko: Fenomen dzwonu (historia, akustyka, aspekt teologiczno-liturgiczny). Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

 4. Ewa Jabłońska vel Leszczyńska: Ludowe śpiewy i obrzędy pogrzebowe w parafii Dolistowo Stare (diecezja białostocka). Promotor: dr A. Zoła

 5. Katarzyna Jakoniuk: Znaczenie tonariuszy łacińskich w praktyce i teorii chorału gregoriańskiego. Promotor: o. prof. dr hab. Józef Ścibor

 6. ks. Eugeniusz Kaczor: Śpiewy towarzyszące liturgii mszalnej podczas pielgrzymek Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny w latach 1979-1999. Promotor: dr A. Zoła

 7. Paweł Moskwa: Organy w dekanacie brzozowskim archidiecezji przemyskiej w latach 1830-2002 (Studium historyczno-instrumentoznawcze). Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

 8. Bogumił Niewiadomski: Problem interpretacji zjawisk rytmicznych w śpiewach recytatywnych, psalmodycznych i litanijnych w żywej tradycji. Promotor: dr A. Zoła

 9. Katarzyna Rupińska: Ludowe śpiewy religijne wykonywane podczas adoracji Grobu Bożego w parafii Złaków Kościelny (diecezja łowicka). Promotor: dr A. Zoła

 10. Agata Seweryn: Związki muzyki i poezji w twórczości Juliusza Słowackiego. Wybrane aspekty. Promotor: dr hab. S. Dąbek, prof. KUL

 11. Magdalena Słupkowska: Śpiew starorzymski a śpiew gregoriański. Wybrane zagadnienia historyczne i estetyczne. Promotor: ks. dr R. Bernagiewicz

 12. Urszula Staniek: Organy w kościele p.w. św. Wojciecha Biskupa w Książu Wielkim. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

 13. Agnieszka Szumiło: Śpiewy procesji rezurekcyjnej w polskich księgach muzyczno-liturgicznych od Tridentinum do Vaticanum II. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

 14. Marta Świca: Problematyka chorału gregoriańskiego w polskich czasopismach teologicznych po 1945 roku. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

 15. Katarzyna Zając: Śpiew liturgiczny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w świetle „Cantus Ritualis Romano-Seraphici” Romae 1943. Promotor: o. prof. dr hab. J. Ścibor

 16. Agnieszka Żarska: Responsoria krótkie w Proprium de tempore Antyfonarza SS. Norbertanek z Imbramowic. Studium liturgiczno-muzykologiczne. Promotor: o. prof. dr hab. J. Ścibor

2003

 1. Lidia Bąk: Problematyka chorału gregoriańskiego w czasopismach „Muzyka Kościelna” i „Śpiew Kościelny” (1881-1939). Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

 2. Marta Drózda: Inspiracje religijne w „Koncercie wiolonczelowym” op.24 (1929) Jana Adama Maklakiewicza. Promotor: dr hab. S. Dąbek, prof. KUL

 3. Magdalena Frąckiewicz: Problematyka chorału gregoriańskiego w czasopiśmie „Hosanna” (1926-1939). Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

 4. s. Ewa Keffer: Ksiądz Zdzisław Bernat (1930-1994) jako muzykolog. Promotor: ks prof. dr hab. I. Pawlak

 5. Damian Konicki: Struktura brzmieniowa 5 instrumentów firmy VEB Eule Orgelbau z Bautzen zbudowanych w Polsce w latach 1980-1990. Studium historyczno-instrumentoznawcze. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

 6. Sławomir Kuczek: Dwie wybrane msze Alberta Wojciecha Sowińskiego (1805-1880) – studium stylistyczne. Promotor: dr hab. S. Dąbek, prof. KUL

 7. Marek Murawa: „Septem Sacramenta” i „Via Crucis” – dzieła religijne z późnego okresu twórczości Franciszka Liszta. Promotor: dr hab. S. Dąbek, prof. KUL

 8. Elżbieta Olek: Repertuar Tabulatury Jana z Lublina (ca 1540) jako przejaw wpływów obcych w polskiej literaturze muzycznej okresu renesansu. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

 9. Dorota Osmólska: Śpiewy pogrzebowe na Świętej Górze Grabarce. Tradycja religijna i jej znaczenie dla kultury lokalnej. Promotor: prof. dr hab. A. Czekanowska

 10. Viktoria Piatakova: Kultura muzyczno-religijna miasta Mołodeczno na Białorusi. Promotor: dr A. Zoła

 11. Tatiana Piecuch: Aleksander Bobowski – skrzypek z Puszczy Białej. Promotor: prof. dr hab. A. Czekanowska

 12. Zbigniew Podsiadło: Organy w kościele Świętej Rodziny w Lublinie. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

 13. Anna Stręciwilk: Ludowe przekazy śpiewu „Anioł Pański” w zbiorach fonicznych Instytutu Muzykologii KUL. Promotor: dr A. Zoła

 14. Agnieszka Symela: Wybrane utwory „Stabat Mater” kompozytorów polskich pierwszej połowy XX wieku (1903-1943). Promotor: dr hab. S. Dąbek, prof. KUL

 15. Monika Tokarczyk: Śpiewnikowe przekazy litanii i ich ludowa recepcja. Promotor: dr A. Zoła

 16. Grzegorz Żak: Przejawy religijnej kultury muzycznej w parafii p. w. M. B. Częstochowskiej i św. Kazimierza w Mońkach w latach 1920-2002. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

2004

 1. Magdalena Cieślak: Muzyka religijna Antona Brucknera na podstawie cyklu artykułów Erwina Horna opublikowanych w miesięczniku „Musica Sacra” (1981-1996). Promotor: dr hab. S. Dąbek, prof. KUL

 2. Marek Dudek: Muzyka religijna Krzesimira Dębskiego. Studium stylistyczne. Promotor: dr hab. S. Dąbek, prof. KUL

 3. Lidia Dżmaczjan: Zarys problematyki muzyki liturgicznej Kościoła Ormiańskiego. Promotor: dr hab. S. Dąbek, prof. KUL

 4. ks. Paweł Giedrojć: Katolickie śpiewy religijne w parafii Gierwiaty na Białorusi. Promotor: dr A. Zoła

 5. Marzena Goc: Styl śpiewów z Taizé oraz jego recepcja w twórczości kompozytorów polskich. Studium muzykologiczno-teologiczne. Promotor: dr hab. S. Dąbek, prof. KUL

 6. Tadeusz Harla: Funkcja jednostki w kształtowaniu kultury muzyczno-religijnej parafii (na przykładzie E. Kowalczyk z Kijan). Promotor: dr hab. A. Zoła

 7. ks. Krzysztof Kmak: Działalność organoznawcza, dydaktyczna i kompozytorska ks. Roberta Gajdy (1890-1952). Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

 8. ks. Franciszek Koenig: Historia organów w kościele katedralnym pod wezwaniem św. Ap. Piotra i Pawła w Gliwicach. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

 9. Sebastian Krakowiak: Organy w kościele pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwaniskach. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

 10. Andrzej Łapiński: „Garduale Romanum 1908” a „Ordo cantus missae 1972”. Studium źródłoznawcze. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

 11. Sławomir Makowski: Akordyka w utworach organowych Georga Muffata opublikowa­nych w zbiorze „Apparatus musico-organisticus” (1690). Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

 12. s. Małgorzata Marońska: Śpiewy uwielbienia po Komunii świętej w polskich śpiewnikach katolickich (1967-2003). Studium liturgiczno-muzykologiczne. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

 13. Paweł Pasikowski: Ks. Bolesław Bartkowski jako prekursor badań nad polską pieśnią religijną z żywej tradycji. Promotor: dr hab. A. Zoła

 14. Michał Piróg: Badania akustyczne organów prowadzone w Polsce w latach 1963-2003. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

 15. Beata Radlińska: Kompozycje o inspiracji religijnej na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień” w latach 1956-1981. Promotor: dr hab. S. Dąbek, prof. KUL

 16. Ilona Rymkiewicz: Organy w kościołach Grodna. Studium historyczno-instrumentoznawcze. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

 17. Dariusz Skrzypek: Organy w kościele pod wezwaniem świętego Judy Tadeusza Apostoła w Łączkach Brzeskich. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

 18. Artur Syska: Wybrane utwory Ireny Pfeiffer do tekstów poetyckich Karola Wojtyły. Promotor: dr hab. S. Dąbek, prof. KUL

 19. Marina Szutowicz: Problematyka znamiennogo raspiewa w świetle artykułów kongresu Musica Antiqua Europae Orientalis (1966-1988). Promotor: dr hab. S. Dąbek, prof. KUL

 20. Piotr Tokarczyk: Problematyka tonalna w polskich pieśniach wielkanocnych z żywej tradycji. Promotor: dr A. Zoła

 21. ks. Piotr Towarek: Postulaty organmistrzowskie Arnolta Schlicka w traktacie „Spiegel der Orgelmacher und Organisten” z roku 1511. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

 22. Michał Waśkiewicz: Organy i organiści dekanatu mościskiego w XVII-XIX wieku (na podstawie akt wizytacyjnych biskupich, dziekańskich i literatury). Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

 23. ks. Piotr Wiśniewski: Śpiewy mandatum w graduałach piotrkowskich z lat 1629-1651. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

 24. Teresa Wójcik: Rękopiśmienne kancjonały karmelitańskie z XVII i XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. Promotor: dr hab. A. Zoła2005

 1. Aneta Abramowicz: Organy w dekanacie Tarnów–Zachód. Studium historyczno-instrumentoznawcze. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

 2. Roman Bis: Organy w kościołach dekanatu Zaklików (studium historyczno-instrumentoznawcze). Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

 3. Sylwia Błażej: Missa pontificalis (1930) Witolda Maliszewskiego (1873-1939). Wybrane aspekty. Promotor: dr hab. S. Dąbek, prof. KUL

 4. Barbara Kanarkiewicz: Organy firmy Schlag und Söhne w kościele pod wezwaniem Świętej Trójcy w Boguszowie-Gorcach. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

 5. Monika Kielar: Kantata kościelna nr 60 J. S. Bacha. Zarys wykładni ze szczególnym uwzględnieniem hermeneutycznej kategorii typu. Promotor: dr hab. M. Piotrowska

 6. Jakub Kiwała: Koncert organowy z orkiestrą g-moll op. 35 Mieczysława Surzyńskiego (1866-1924). Promotor: dr hab. S. Dąbek, prof. KUL

 7. o. Robert Makulski: Historia organów firmy Berschdorf w bazylice mniejszej OO. Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach (na tle historii kultury muzycznej Klasztoru OO. Franciszkanów). Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

 8. Radosław Mazurek: „Inventiones 3 et 4 vocum organo vel harmonio pulsandae” op. 17 ks. Franciszka Walczyńskiego (1852-1937). Promotor: dr hab. S. Dąbek, prof. KUL

 9. Marek Mróz: Organy w dekanacie Janów Lubelski (studium historyczno-instrumentoznawcze). Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

 10. Agata Niewiadomska: „Sonaty różańcowe” na skrzypce i basso continuo Ignaza Franza von Bibera. Struktura, sens, treść. Promotor: dr hab. M. Piotrowska

 11. Arkadiusz Poleszak: Elektroniczne instrumenty klawiszowe oparte na modułach brzmieniowych. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

 12. Ewa Pudełko: „Śpiewy historyczne” Juliana Ursyna Niemcewicza z muzyką różnych kompozytorów w świetle problematyki Wirkungsgeschichte. Promotor: dr hab. M. Piotrowska

 13. Rafał Pudełko: Neobarokowa „sztuka kanonu” Augusta Klengla jako przykład romantycznego historyzmu. Studium hermeneutyczno-muzyczne. Promotor: dr hab. M. Piotrowska

 14. Zita Savicka: Muzyczna kultura ludowa, religijna i świecka, w Druskiennikach na Litwie. Promotor: dr hab. A. Zoła 1. Agnieszka Smolarz: Problematyka chorału gregoriańskiego w pracach badawczych powstałych w Instytucie Muzykologii Kościelnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1960-1983. Studium historyczno-muzykologiczne. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

 2. Łukasz Świst: Kultura muzyczno-religijna parafii Dursztyn na Spiszu Polskim. Promotor: dr hab. A. Zoła

 3. Paweł Walski: Organy firmy Terletzki w kościele parafialnym p.w. św. Jana Ewangelisty w Zalewie (studium instrumentoznawcze). Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

 4. Kamila Zając: „Opis obyczajów za panowania Augusta III” Jędrzeja Kitowicza jako źródło religijnej kultury muzycznej czasów saskich. Promotor: dr hab. S. Dąbek, prof. KUL

2006

 1. s. Anna Bańczyk: Wybrane śpiewy nieszporów niedzielnych w polskich śpiewnikach katolickich z lat 1802-1963. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

 2. Waldemar Drabicki: Organy w kościołach dekanatu Łańcut I. Studium historyczno-instrumentoznawcze. Promotor: dr M. Szymanowicz

 3. Olga Godula: Polskie religijne pieśni narracyjne z żywej tradycji. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL

 4. Iryna Hurnevich: Śpiewy w „Imšale Rymskim dla dyjacézij na Belarusi. Mińsk 2004”. Studium źródłoznawczo-muzykologiczne. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

 5. Agnieszka Leszczyńska: Śpiewy officium divinum w świetle „Liber de ordine antiphonarii” Amalarego z Metz (rozdziały I-XXIX). Promotor: ks. dr hab. R. Bernagiewicz

 6. Tadeusz Łapa: Organy w kościołach dekanatu radomyskiego. Studium historyczno-instrumentoznawcze. Promotor: dr M. Szymanowicz

 7. Aleksandra Małkiewicz: Ottorino Respighi i jego „Concerto gregoriano” (1921). Studium hermeneutyczno-muzyczne. Promotor: dr hab. M. Piotrowska

 8. Mar’yana Plakhtsinska: Koncerty chóralne Dymitra Bortniańskiego (1751-1825) jako kulminacja muzyki cerkiewnej przełomu XVIII i XIX wieku. Promotor: dr hab. S. Dąbek, prof. KUL

 9. Agnieszka Pośnik: Ludowa kultura muzyczno-religijna parafii Lipsko w diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Promotor: dr hab. A. Zoła

 10. Marta Rogusz: Nurt religijny w twórczości kompozytorskiej Alicji Gronau. Promotor: dr hab. S. Dąbek, prof. KUL

 11. Bogdan Stępień: Struktura brzmieniowa organów w kolegiacie p. w. św. Bartłomieja w Opocznie (studium historyczno-instrumentoznawcze). Promotor: dr M. Szymanowicz

 12. Jagoda Szynkowska: Chorał gregoriański w pracach badawczych ks. Bolesława Bartkowskiego (1936-1998). Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

 13. Ada Toruń: Pieśni autorskie kompozytorów polskich XIX i XX w. w „Śpiewniku Kościelnym” ks. Jana Siedleckiego z 1994 roku. Promotor: dr hab. S. Dąbek, prof. KUL

2007

 1. Anna Barska: Temat biblijny w pieśni artystycznej: „wpólnotowość“ i „wewnętrzność“. Na przykładzie „Vier ernste Gesänge“ op. 121 Johannesa Brahmsa (studium hermeneutyczno-muzyczne). Promotor: dr hab. M. Piotrowska

 2. Magdalena Bochniarz: Requiem Mateusza Zwierzchowskiego (ok. 1713-1768). Studium monograficzne. Promotor: dr hab. S. Dąbek, prof. KUL

 3. Volodymyr Ekert: Organy w kościołach dekanatu garbowskiego Archidiecezji Lubelskiej. Studium historyczno-instrumentoznawcze. Promotor: dr hab. M. Szymanowicz

 4. Małgorzata Giza: Kompozytorska twórczość religijna Aleksandra Lasonia. Promotor: dr hab. S. Dąbek, prof. KUL

 5. ks. Daniel Gołębiowski: Graduał benedyktynek z Krzeszowa z przełomu XVI/XVII w. Studium źródłoznawczo-muzykologiczne. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

 6. ks. Tomasz Hryniak: Poglądy na odnowę muzyki liturgicznej w polskim czasopiśmiennictwie katolickim po Soborze Watykańskim II. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

 7. Karol Kozan: Struktura brzmieniowa organów Józefa Bacha w kościele p. w. św. Marcina w Kępnie. Promotor: dr hab. M. Szymanowicz

 8. Kazimierz Łysy: Działalność organmistrzowska Emila Narolskiego w latach 1937-1971 w archidiecezji przemyskiej. Studium historyczno-instrumentoznawcze. Promotor: dr hab. M. Szymanowicz

 9. Jakub Osak: Problematyka monodii liturgicznej w kwartalniku „Muzyka“ z lat 1965-2005. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

 10. Marcin Simela: Rok w pieśni kościelnej Mieczysława Surzyńskiego jako kulminacja gatunku przygrywki chorałowej w polskiej muzyce organowej I połowy XX wieku. Promotor: dr hab. S. Dąbek, prof. KUL

 11. Natallia Skipar: Religijna kultura muzyczna Lidy w XIX i XX wieku. Studium historyczno-muzykologiczne. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

 12. Wojciech Sochacki: Twórczość mszalna Tadeusza Szeligowskiego. Promotor: dr hab. S. Dąbek, prof. KUL

 13. Edyta Zęgota: Parenetyczne aspekty tekstów w kantatach kościelnych Jana Sebastiana Bacha. Studium hermeneutyczno-muzyczne. Promotor: dr hab. M. Piotrowska, prof. KUL

 14. Aleksandra Zoła: Przeobrażenia ludowej kultury muzyczno-religijnej w parafii Załęże koło Jasła na przestrzeni lat 1978-2006. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL

2008

 1. Martyna Bogucka: Ludowe tradycje muzyczne w obrzędzie pogrzebowym na terenie dekanatu Opole Lubelskie. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL

 2. Dominika Domarska: Bożonarodzeniowe zwyczaje muzyczne w parafii Wiązownica (diecezja przemyska). Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL

 3. Natalia Iwaszkiewicz: Tradycje muzyczno-religijne w rzymsko-katolickiej parafii pw. św. Piotra i Pawła i parafii prawosławnej pw. Trójcy Świętej w Łucku. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL

 4. Alesia Kavalenka: Stylistyka twórczości mszalnej Aliny Bezenson. Promotor: ks. dr D. Smolarek

 5. ks. Piotr Kulita: Wybrane śpiewy nieszporów niedzielnych w polskich śpiewnikach katolickich po Soborze Watykańskim II. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

 6. Michał Kuraś: Elementy tradycji muzyki religijnej w „Missa in honorem Beatae Mariae Virginis, Reginae coelorum” Aleksandra Karczyńskiego. Promotor: dr hab. B. Gogol-Drożniakiewicz

 7. Karolina Masik: Śpiewy officium divinum w świetle „Liber de ordine antiphonarii” Amalarego z Metz. Rozdziały XXX-LXXX. Promotor: ks. dr hab. R. Bernagiewicz, prof. KUL

 8. Anna Munia: „Requiem” Witolda Maliszewskiego. Studium monograficzne. Promotor: ks. dr D. Smolarek

 9. Łukasz Nowak: Organy w bazylice mniejszej pw. św. Wojciecha BM w Wąwolnicy (studium historyczno-instrumentoznawcze). Promotor: dr hab. M. Szymanowicz

 10. s. Monika Nowak: Sekwencje mszalne w języku polskim po Soborze Watykańskim II. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

 11. ks. Michał Olejarczyk: Chorałowa maniera wykonawcza Hieronima z Moraw w kontekście ewolucji notacji i form muzycznych. Promotor: ks. dr hab. R. Bernagiewicz, prof. KUL

 12. Anna Pec: César Franck „Les Béatitudines” na głosy solowe, chór, orkiestrę i organy. Promotor: ks. dr D. Smolarek

 13. Anna Siciak: Muzyka religijna na Międzynarodowym Festiwalu Oratoryjno-Kantatowym „Wratislavia Cantans” w latach 1966–1976. Promotor: ks. dr D. Smolarek

 14. Dariusz Sobczak: Ks. Władysław Zientarski (1916-1991) – badacz dziejów muzyki polskiej od XV do XIX wieku. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

2009

 1. Ewelina Amilusik: Tradycje muzyczno-religijne w parafii Błędowo (diecezja toruńska). Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL

 2. s. Justyna Bujalska: „Kancjonał kościelny” ks. Gerarda Mizgalskiego z 1952 roku. Studium źródłoznawcze. Promotor: dr B. Bodzioch

 3. Stanisław Diwiszek: Organy firmy Biernacki w kościołach Lublina (studium instrumentoznawcze). Promotor: dr hab. M. Szymanowicz

 4. ks. Stanisław Duma: Tradycyjne śpiewy religijne w parafii Goraj (diecezja zamojsko-lubaczowska) i ich współczesna recepcja. Studium etnomuzykologiczne. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL

 5. ks. Lucjan Dyka: Teoria „organum” do Guidona z Arezzo w świetle zachowanych zabytków muzycznych. Promotor: ks. dr hab. R. Bernagiewicz, prof. KUL

 6. Tomasz Gajewski: Struktura brzmieniowa organów w kościele pw. św. Józefa w Lublinie. Promotor: dr hab. M. Szymanowicz

 7. Karol Janiszek: Kultura muzyczno-religijna w parafii Czemierniki (archidiecezja lubelska). Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL

 8. Kinga Krzymowska: Konstruktywizm w twórczości Iannisa Xenakisa. Promotor: dr hab. B. Gogol-Drożniakiewicz, prof. KUL

 9. Joanna Księska: Poglądy estetyczne Paula Hindemitha. Zagadnienia wybrane. Promotor: dr hab. B. Gogol-Drożniakiewicz, prof. KUL

 10. Karina Łazar: Przekaz śpiewów chorałowych w tradycji rzymskiej i gregoriańskiej w świetle wybranych rękopisów. Promotor: ks. dr hab. R. Bernagiewicz, prof. KUL

 11. Dominika Osypanko: Inspirująca moc słowa poetyckiego w cyklu pieśni Karola Szymanowskiego pt. „Trzy fragmenty z poematów Jana Kasprowicza”. Promotor: dr hab. B. Gogol-Drożniakiewicz, prof. KUL

 12. ks. Dominik Samulak: Organy Jana Śliwińskiego na terenie diecezji zamojsko-lubaczowskiej (studium historyczno-instrumentoznawcze). Promotor: dr hab. M. Szymanowicz

 13. Iryna Soltan: Kultura muzyczno-religijna parafii Hoża na Białorusi. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL

 14. Radosław Sroczyński: Relacje między słowem a dźwiękiem w „Trenach” Stanisława Moniuszki do poezji Jana Kochanowskiego. Promotor: dr hab. B. Gogol-Drożniakiewicz, prof. KUL

 15. Joanna Szałachowska: Jan Leszczyński – skrzypek i budowniczy instrumentów ludowych. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL

 16. Tatsiana Trayanouskaya: Śpiewy liturgiczne w języku białoruskim na podstawie śpiewników funkcjonujących na Białorusi po Soborze Watykańskim II. Promotor: dr B. Bodzioch

 17. Krzysztof Zielonka: Organy i organiści dekanatu bełżyckiego archidiecezji lubelskiej. Studium historyczno-instrumentoznawcze. Promotor: dr hab. M. Szymanowicz

2010

 1. Aleksander Aleksiejenko: Organy w Sanktuarium Matki Boskiej Latyczowskiej. Studium historyczno-instrumentoznawcze. Promotor: dr hab. M. Szymanowicz, prof. KUL

 2. Monika Berdzik: Tradycja muzyczno-religijna w parafii Okrzeja i jej przemiany (studium etnomuzykologiczne). Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL

 3. Agnieszka Budzyńska: Interpretacja partii sopranowej w „Pasji wg św. Jana” Jana Sebastiana Bacha na przykładzie wykonań Barbary Schlick, Catherine Bott i Angeli Marii Blasi. Promotor: dr hab. B. Gogol-Drożniakiewicz, prof KUL

 4. Robert Celej: Organy w kościołach dekanatów łukowskich. Studium historyczno-instrumentoznawcze. Promotor: dr hab. M. Szymanowicz, prof. KUL

 5. Joanna Cywińska-Rusinek: Szczepan Jankowski jako organista, dyrygent i kompozytor. Studium monograficzne. Promotor: dr hab. B. Gogol-Drożniakiewicz, prof. KUL

 6. Grzegorz Kowieski: Działalność organmistrzowska firmy Blomberg. Promotor: dr hab. M. Szymanowicz, prof. KUL

 7. Wiktoria Lachowicz: Problematyka instrumentologiczna w czasopiśmie „Muzyka” w latach 1956-2009. Promotor: dr hab. M. Szymanowicz, prof. KUL

 8. ks. Tomasz Lisiecki: Działalność pedagogiczno-muzyczna ks. Tadeusza Miazgi w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie w latach 1950-1968. Promotor: dr hab. B. Gogol-Drożniakiewicz, prof. KUL

 9. ks. Jan Łamasz: Organy w bazylice archikatedralnej w Przemyślu. Promotor: dr hab. M. Szymanowicz, prof. KUL

 10. Anna Mach: Rola i znaczenie Centrum Paderewskiego Tarnów-Kąśna Dolna w upowszechnianiu kultury muzycznej w Tarnowie. Promotor: dr hab. B. Gogol-Drożniakiewicz, prof. KUL

 11. Grzegorz Nowak: Tradycje muzyczno-religijne w parafii Godziszów (diecezja sandomierska) – studium etnomuzykologiczne. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL

 12. Katarzyna Piesta: Muzyka teatralna Mieczysława Mazurka do spektaklu „Betlejem polskie” Lucjana Rydla i jej miejsce w koncepcji spójności sztuki. Promotor: dr hab. B. Gogol-Drożniakiewicz, prof. KUL

 13. Vladislava Stepanenco: Reforma cysterska w świetle wybranych źródeł liturgicznych i teoretycznych zakonu. Promotor: ks. dr hab. R. Bernagiewicz, prof. KUL

 14. Iwona Wojtuń: Wokalno-instrumentalna kapela jezuicka przy kościele pw. św. św. Piotra i Pawła w Krakowie. Studium monograficzne. Promotor: dr hab. B. Gogol-Drożniakiewicz, prof. KUL

2011

 1. Alena Barshcheuskaya: Śpiewy międzylekcyjne w języku białoruskim po Soborze Watykańskim II. Promotor: dr B. Bodzioch

 2. Iana Bilska: Pieśni do Anioła Stróża w źródłach śpiewnikowych i w żywej tradycji. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL

 3. Anna Brzozowska: Imitazione della natura Tadeusza Szeligowskiego w suicie fortepianowej „Na łące”. Promotor: dr hab. B. Gogol-Drożniakiewicz, prof. KUL

 4. Leszek Chamerski: Organy i organiści w kościołach dekanatu Szewna diecezji sandomierskiej. Studium historyczno-instrumentoznawcze. Promotor: dr hab. M. Szymanowicz, prof. KUL

 5. Andrzej Gładysz: Organy i organiści w kościołach dekanatu tuchowskiego diecezji tarnowskiej. Studium historyczno-instrumentoznawcze. Promotor: dr hab. M. Szymanowicz, prof. KUL

 6. Magdalena Koprowska: Pieśń „Dawna święta powieść niesie" i jej ludowa recepcja. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL

 7. Karolina Kozdrowiecka: Formy muzyki religijnej w twórczości ks. prof. dr. hab. Ireneusza Pawlaka. Promotor: dr hab. B. Gogol-Drożniakiewicz, prof. KUL

 8. Franciszek Łamasz: Działalność organmistrzowska Franciszka Kandefera w latach 1924-1965. Promotor: dr hab. M. Szymanowicz, prof. KUL

 9. Ewa Michalska: Problematyka kolbergowska w działalności Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL

 10. Krzysztof Szebla: Graduale Simplex. Studium muzykologiczno-liturgiczne. Promotor: dr B. Bodzioch

 11. Mateusz Andrzej Tomasiak: Organy w kościołach dekanatów michowskiego i   czemiernickiego. Badania historyczno-inwentaryzacyjne. Promotor: dr hab. M. Szymanowicz, prof. KUL

 12. Michał Waszczyk: Działalność organmistrzowska Józefa Szymańskiego (1828-1892). Promotor: dr hab. M. Szymanowicz, prof. KUL.

 13. Justyna Wiąckiewicz: Graduał cysterek żarnowieckich z 1458 roku. Studium źródłoznawcze. Promotor: ks. dr hab. R. Bernagiewicz, prof. KUL

 14. Agata Witek: Forma wariacji w twórczości organowej Andrzeja Nikodemowicza. Promotor: dr hab. B. Gogol-Drożniakiewicz, prof. KUL

 15. ks. Piotr Rafał Wojciechowski: Organy w kościołach dekanatu parczewskiego diecezji siedleckiej. Badania historyczno-inwentaryzacyjne. Promotor: dr hab. M. Szymanowicz, prof. KUL

2012

 1. Martyna Adamczyk: Muzyka filmowa w twórczości polskich kompozytorów. Promotor: dr hab. B. Gogol-Drożniakiewicz, prof. KUL

 2. Jacek Bęś: Organy w kościołach Jarosławia (studium historyczno-instrumentoznawcze). Promotor: dr hab. M. Szymanowicz, prof. KUL

 3. Karolina Bugajska: Repertuar bożonarodzeniowy w parafii Kunów (diecezja sandomierska). Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL

 4. Łukasz Kaczmarek: Twórczość fortepianowa Apolinarego Szeluty. Studium hermeneutyczne. Promotor: dr hab. B. Gogol-Drożniakiewicz, prof. KUL

 5. Olga Korona: V Koncert fortepianowy Andrzeja Nikodemowicza. Studium hermeneutyczne. Promotor: dr hab. B. Gogol-Drożniakiewicz, prof. KUL

 6. Paweł Maciałek: Działalność organmistrzowska Antoniego i Jana Szymańskich w latach 1893-1919. Promotor: dr hab. M. Szymanowicz, prof. KUL

 7. Teresa Michałkiewicz: Problematyka instrumentologiczna w czasopiśmie „Ruch Muzyczny” w latach 2000-2011. Promotor: dr hab. M. Szymanowicz, prof. KUL

 8. Yuliya Mitskevich: Tradycje muzyczno-religijne społeczności katolickiej w parafii Czernawczyce na Białorusi. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL

 9. Kornelia Niedbał: Funkcjonowanie pieśni Mordechaja Gebirtiga we współczesnej praktyce klezmerskiej. Promotor: dr hab. B. Gogol-Drożniakiewicz, prof. KUL

 10. Magdalena Pasierbowicz: Magnificat w twórczości kompozytorów polskich w drugiej połowie XX wieku. Promotor: dr hab. B. Gogol-Drożniakiewicz, prof. KUL

 11. Anna Pliś: Ludowa kultura muzyczno-religijna parafii Rakszawa (Archidiecezja Przemyska). Studium etnomuzykologiczne. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL

 12. s. Agnieszka Tarnawska: Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika. Promotor: dr B. Bodzioch

 13. Kamil Turczyn: Sekwencja „Dies Irae” w „Totentanz” Franciszka Liszta. Studium hermeneutyczne. Promotor: dr hab. B. Gogol-Drożniakiewicz, prof. KUL

 14. Monika Uzorko: Śpiewy w Missale Gnesnense Jana Hallera z 1506 i 1523 roku. Studium muzykologiczne. Promotor: ks. dr hab. R. Bernagiewicz, prof. KUL

2013

 1. Patrycja Sylwia Baczewska: Rola Teatru Muzycznego w życiu kulturalnym społeczności akademickiej Lublina (w opinii wybranych grup studentów). Promotor: dr hab. B. Gogol-Drożniakiewicz, prof. KUL

 2. Magdalena Agata Feruga: Struktura brzmieniowa organów w kościele parafialnym pw. Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej. Promotor: dr hab. M. Szymanowicz, prof. KUL

 3. Marta Gwidzińska: Melodie psalmów Liturgii Godzin w języku polskim. Promotor: dr B. Bodzioch

 4. Stanisław Krzysztof Hajda: Pieśni eucharystyczne wykonywane w czasie procesji Bożego Ciała na Górnym Śląsku. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL

 5. Paweł Jan Izdebski: Monografia Chóru Akademickiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w latach 1952-2012. Promotor: dr hab. B. Gogol-Drożniakiewicz, prof. KUL

 6. Michał Albert Jung: Organy firmy Kruszewski w kościołach Warszawy. Studium instrumentoznawcze. Promotor: dr hab. M. Szymanowicz, prof. KUL

 7. Artur Krzysztof Kulawiak: Działalność organmistrzowska Mateusza Mielczarskiego (1812-1868). Promotor: dr hab. M. Szymanowicz, prof. KUL

 8. Anna Maria Ozimek: Polskie śpiewy ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy na podstawie wybranych śpiewników. Promotor: dr B. Bodzioch

 9. Justyna Pastor: Organy w kościołach dekanatu łosickiego diecezji siedleckiej. Studium historyczno- instrumentoznawcze. Promotor: dr hab. M. Szymanowicz, prof. KUL

 10. Barbara Rodak: Religijne śpiewy społeczności łemkowskich na przykładzie wybranych miejscowości w Beskidzie Niskim. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL

 11. Agnieszka Rosińska: Dramatyzacja procesji Niedzieli Palmowej u paulinów w kontekście źródeł polskich. Promotor: ks. dr hab. R. Bernagiewicz, prof. KUL

 12. Radosław Michał Rzepka: Międzykonfesyjne polskie pieśni kościelne na podstawie Śpiewnika Ewangelickiego (Bielsko-Biała 2008). Promotor: dr B. Bodzioch

 13. Magdalena Wiciejewska: Repertuar pieśniowy ku czci św. Józefa w polskich śpiewnikach kościelnych. Promotor: dr B. Bodzioch

 14. Karolina Zawiślak: De psalmodiae bono. Ojcowie Kościoła o śpiewie psalmów. Promotor: ks. dr hab. R. Bernagiewicz, prof. KUL

 15. Kamil Mateusz Żurawski: Kultura muzyczna Archikatedry Lubelskiej w latach 1902-2012. Promotor: dr hab. B. Gogol-Drożniakiewicz, prof. KUL

2014

 1. Izabela Maria Bartkowiak: Musica Mundana – koncepcja harmonii sfer od Pitagorasa do Boecjusza. Studium hermeneutyczne. Promotor: ks. dr L. Dyka

 2. Joanna Centkowska: Repertuar mszalny śpiewników kongresowych Polskiej Federacji „Pueri Cantores”. Promotor: ks. dr D. Smolarek

 3. Olha Dzhana: Versus ad repetendum w repertuarze rzymsko-frankońskim. Historia i próba interpretacji. Promotor: ks. dr hab. R. Bernagiewicz, prof. KUL

 4. Ewa Głaszcz: Kultura muzyczno-religijna parafii Rudzienko, diecezja warszawsko-praska. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL

 5. Dzmitry Harelau: Ludowe śpiewy religijne w dekanacie postawskim (diecezja witebska) na Białorusi. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL

 6. Monika Hołownia: Polskojęzyczne hymny brewiarzowe w „Śpiewniku liturgicznym” wydanym w 1991 roku i ich funkcja w liturgii. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL

 7. Agnieszka Jaskólska: Kultura muzyczno-religijna w miejscowości Jankowice (diecezja radomska). Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL

 8. Sebastian Lesiczka: Ludowa kultura muzyczno-religijna w parafii Sokołów Małopolski (diecezja rzeszowska) w latach 1916-2013. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL

 9. Aleksandra Piech: Ludowe przekazy pieśni do Matki Boskiej Różańcowej. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL

 10. Karol Andrzej Rzepecki: Retoryka muzyczna w fantazji chorałowej i kantacie „Wo Gott der Herr nicht bei uns hält” Johana Sebastiana Bacha. Promotor: dr M. Aleksandrowicz

 11. Paweł Marcin Suryś: Monografia chóru „Familia” przy parafii pw. św. Rodziny w Lublinie (1986-2012). Promotor: dr M. Aleksandrowicz

2015

 1. Karol Bednarz: Pieśni o Wniebowstąpieniu Pańskim w polskich śpiewnikach kościelnych i ich ludowa recepcja. Promotor: dr hab. B. Bodzioch

 2. Dorota Kaszuba: Kultura muzyczna w kościele farnym św. Jana Chrzciciela w Radomiu w latach 1945-2014. Promotor: dr hab. M. Szymanowicz, prof. KUL

 3. Teresa Kmieć: Komponowanie i wykonawstwo muzyki wobec doświadczenia śmierci (na wybranych przykładach). Promotor: dr hab. M. Szymanowicz, prof. KUL

 4. Adam Kozak: Życie i twórczość Kurta Matzkera (1885-1944), kompozytora i organisty kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach. Promotor: ks. dr D. Smolarek

 5. Yuliia Lapunova: Chór Jubilaeum w parafii Wieczerzy Pańskiej w Lublinie (w latach 1999-2014). Promotor: dr hab. M. Szymanowicz, prof. KUL

 6. Małgorzata Siemaszko: Geneza, historia i ludowa recepcja pieśni Płaczcie Anieli. Promotor: dr hab. B. Bodzioch

 7. Yanina Tarasenko: Stylizacje poloneza w kolędach polskich. Promotor: dr hab. B. Bodzioch

2016

 1. Petro Chyryk: Organy na terenie województw Iwano-Frankiwskiego i Tarnopolskiego (Ukraina). Studium historyczno-instrumentoznawcze. Promotor: dr hab. M. Szymanowicz, prof. KUL

 2. ks. Jacek Paweł Czechowski: Monodia liturgiczna jako źródło inspiracji w Czterech motetach na tematy gregoriańskie op. 10 (Quatre motets sur des thèmes grégoriens) Maurice’a Duruflé. Promotor: dr M. Aleksandrowicz

 3. Monika Dzida: Kultura muzyczno-religijna parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Depułtyczach. Promotor: ks. dr hab. P. Wiśniewski

 4. Piotr Guldziński: Organy firmy Blomberg na terenie Archidiecezji Lubelskiej. Promotor: dr hab. M. Szymanowicz, prof. KUL

 5. Michał Jadach: Organy w kościołach dekanatu opolskiego (archidiecezja lubelska). Studium instrumentoznawcze. Promotor: dr hab. M. Szymanowicz, prof. KUL

 6. Magdalena Kożuch: Organy w kościołach dekanatu żelechowskiego. Studium historyczno-instrumentoznawcze. Promotor: dr hab. M. Szymanowicz, prof. KUL

 7. ks. Łukasz Kamil Kutrowski: Twórczość wielogłosowa ku czci św. Józefa w muzykaliach krzeszowskich z XVIII wieku. Studium źródłoznawczo-muzykologiczne. Promotor: dr hab. P. Wiśniewski

 8. Agata Agnieszka Trytek: Organy w kościołach dekanatów Radymno (archidiecezja przemyska). Studium historyczno-instrumentoznawcze. Promotor: dr hab. M. Szymanowicz, prof. KUL

 9. Dorota Agnieszka Wysok: Ludowa tradycja śpiewów majówkowych w Polsce. Promotor: dr K. Strycharz-Bogacz

 10. ks. Andrzej Waldemar Zarzycki: Msze jednogłosowe w języku polskim w latach 1984-2014. Studium źródłoznawcze. Promotor: dr hab. P. Wiśniewski

2017

 1. Alfons-Grigore Cohut: Twórczość muzyczna ks. Carmila Tocănel OFMconv. (1907-1973). Promotor: ks. dr hab. P. Wiśniewski, prof. KUL

 2. Karolina Dudek: Koncepcja dojrzałości artysty w świetle wybranych utworów Czesława Niemena (1939-2004). Promotor: ks. dr hab. P. Wiśniewski, prof. KUL

 3. Maksymilian Dykas: Organy w kościołach dekanatu komarowskiego diecezji siedleckiej. Historia i stan obecny. Promotor: dr hab. M. Szymanowicz, prof. KUL

 4. Karol Furtak: Symfonie Jana Krenza w kontekście przemian stylistycznych polskiej muzyki symfonicznej. Promotor: dr K. Krzymowska-Szacoń

 5. Atilla Honti: Festiwal Twórczości Religijnej "Fide et Amore" – założenia programowe i ich realizacja. Promotor: ks. dr hab. P. Wiśniewski, prof. KUL

 6. Katarzyna Jasak: Hymny Światowych Dni Młodzieży. Studium źródłoznawczo-muzykologiczne. Promotor: ks. dr hab. P. Wiśniewski, prof. KUL

 7. Mateusz Kosik: Wybrane zagadnienia muzyczno-liturgiczne prezentowane na łamach półrocznika „Liturgia Sacra” w latach 1995-2015. Promotor: dr hab. B. Bodzioch

 8. Justyna Midura: Twórczość Henryka Pachulskiego (1859-1921) w kontekście polskiej muzyki fortepianowej II połowy XIX wieku. Studium historyczno-muzykologiczne. Promotor: dr hab. B. Bodzioch

 9. Dominika Mrówczyńska: Organy w kościołach dekanatu Rawa Mazowiecka. Studium historyczno-instrumentoznawcze. Promotor: dr hab. M. Szymanowicz, prof. KUL

 10. Paulina Oseńko: Pieśni żałobne funkcjonujące na terenie Podlasia Nadbużańskiego, zachowane w żywej tradycji. Studium etnomuzykologiczne. Promotor: dr hab. B. Bodzioch

 11. Katarzyna Pietrzak: Pieśni o Bożym Miłosierdziu w wybranych polskich śpiewnikach katolickich. Studium muzykologiczne. Promotor: dr hab. B. Bodzioch

 12. Dominika Puacz: Śpiewy wybranych społeczności afrykańskich jako narzędzie ewangelizacji prowadzonej przez Zgromadzenie Ojców Białych Misjonarzy Afryki w Polsce. Promotor: dr hab. B. Bodzioch

 13. Bartłomiej Steć: Twórczość bardowska na przykładzie działalności Lubelskiej Federacji Bardów. Promotor: ks. dr hab. P. Wiśniewski, prof. KUL

 14. Julia Tadrzak: Kultura religijno-muzyczna Sanktuarium Matki Bożej Pojednania w Hodyszewie po roku 1945 (diecezja łomżyńska). Promotor: dr hab. M. Szymanowicz, prof. KUL

2018

 1. Lidia Anna Biały: Ludowe techniki skrzypcowej gry na Rzeszowszczyźnie na przełomie XX i XXI w. Studium wybranych przypadków. Promotor: dr hab. T. Rokosz

 2. Piotr Bożym: Problematyka organologiczna w serii wydawniczej „Studia organologia” w latach 1994, 1998, 2009 i 2012. Promotor: o. dr J. Śmierciak

 3. Tatsiana Ivashkevich: Śpiewy maryjne w Sanktuarium Matki Bożej Budsławskiej. Promotor: dr hab. B. Bodzioch

 4. Paulina Jóźwiak: Pieśń kościelna na łamach czasopisma „Annales Lublinenses pro Musica Sacra”. Promotor: dr hab. B. Bodzioch

 5. Paweł Kasjan: Organy w kościele parafialnym pw. św. Józefa w Przemyślu. Historia i stan obecny. Promotor: dr A. Gładysz

 6. Agnieszka Kicińska: Śpiewy ku czci Chrystusa Króla na podstawie wybranych polskich śpiewników kościelnych. Promotor: dr hab. B. Bodzioch

 7. Adrian Kieroński: Działalność Teatru Muzycznego w Lublinie w latach 2000–2015. Promotor: o. dr J. Śmierciak

 8. Mariola Leń: Marek Bielacki: prekursor badań nad musicalem w Polsce. Promotor: dr hab. B. Bodzioch

 9. Marzena Mroczkowska: Organy w dekanacie Cieszanów w diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Promotor: o. dr J. Śmierciak

 10. Piotr Rudnicki: Kultura muzyczna Bazyliki Katedralnej NMP w Kielcach w XX wieku. Promotor: ks. dr hab. P. Wiśniewski, prof. KUL

 11. Sylwia Pogoda: 20 edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego w Mielcu. Promotor: o. dr J. Śmierciak

 12. ks. Marcin Sadowski: Organy w Bazylice Katedralnej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Płocku. Studium historyczne i instrumentoznawcze. Promotor: o. dr J. Śmierciak

 13. Mariusz Wiktorowski: Organy w kościołach Zduńskiej Woli. Studium historyczno-instrumentoznawcze. Promotor: o. dr J. Śmierciak

 14. Katarzyna Zielonka: Działalność firmy organmistrzowskiej Henry Willis & Sons. Studium historyczno–instrumentoznawcze. Promotor: o. dr J. Śmierciak

2019

 1. Aya Al Azab: Ewolucja bluesa w latach 1920-1969 jako odzwierciedlenie przemian społeczności afroamerykańskiej. Promotor: dr K. Krzymowska-Szacoń

 2. Łukasz Burgieł: Organy w kościołach dekanatu Szczepanów (diecezja tarnowska). Studium historyczno-instrumentoznawcze. Promotor: dr hab. M. Szymanowicz, prof. KUL

 3. Monika Czarny: Działalność zespołów i stowarzyszeń folklorystycznych w gminie Pawłosiów i jej wpływ na lokalną kulturę regionu. Promotor: dr hab. T. Rokosz

 4. Julita Fajks: Elementy obrzędowości w repertuarze pieśniowym zespołu Jutrzenka z Dołhobród. Promotor: dr hab. B. Bodzioch

 5. Katarzyna Jaśkiewicz: Pieśni Maryjne w Sanktuarium Matki Boskiej Królowej Kaszub w Sianowie. Promotor: dr hab. T. Rokosz

 6. Joachim Kawęcki: Nowy romantyzm w twórczości Eugeniusza Knapika na przykładzie wybranych utworów kompozytora. Studium analityczne. Promotor: dr K. Krzymowska-Szacoń

 7. Mikołajczak Magdalena: Życie muzyczne w Litzmannstadt Ghetto (getto łódzkie) w latach 1940-1944. Promotor: dr A. Gładysz
 8. Sylwia Niewiarowska: Działalność Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Podlasie” z Siemiatycz w kontekście przemian kultury ludowej. Muzyka, taniec, widowisko. Promotor: dr hab. T. Rokosz

 9. ks. Błażej Samociuk: Repertuar muzyczny w Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej Królowej Podlasia w Kodniu. Promotor: dr hab. B. Bodzioch

 10. Agata Tkaczyk: Funkcje cytatu muzycznego w wybranych utworach współczesnej muzyki popularnej. Promotor: dr K. Krzymowska-Szacoń

 11. Sebastian Torbicz: Działalność artystyczna Zespołu Tańca Ludowego „Polesie" w kontekście zjawiska folkloryzmu. Promotor: dr hab. T. Rokosz

 12. Karol Wiewiórka: Wkład księdza Hieronima Feichta w badaniach nad monodią religijną w Polsce. Promotor: dr hab. B. Bodzioch 2020

 13. Dawid Bednarz: Organy w kościołach dekanatu Łęczna (archidiecezja lubelska). Studium historyczno-instrumentoznawcze. Promotor: dr hab. M. Szymanowicz, prof. KUL

 14. Wiktoria Chorzępa: Tradycja muzykujących rodzin na przykładzie zespołu „Siostry Jeremiasza". Promotor: dr hab. T. Rokosz

 15. Alicja Habza: Kultura muzyczna Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy. Tradycja i przemiany ludowej pobożności w II połowie XX i na początku XXI wieku. Promotor: dr hab. T. Rokosz

 16. Sonoko Nagai: Bronisław Piłsudski (1866-1918) jako badacz kultury i muzyki Ajnów. Aspekt biograficzny, antropologiczny i etnomuzykologiczny. Promotor: dr hab. T. Rokosz

 17. Hubert Ozygała: Przejawy idiomu słowno-muzycznego w wybranych pieśniach okresowych XLI wydania „Śpiewnika kościelnego” ks. Jana Siedleckiego. Promotor: ks. dr hab. P. Wiśniewski, prof. KUL

 18. Marta Pijas: Działalność artystyczna Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w latach 1960-2020. Analiza repertuaru muzyczno-tanecznego w kontekście zjawiska folkloryzmu. Promotor: dr hab. T. Rokosz

 19. Konrad Tomiak: Organy w kościołach dekanatu Piaski (archidiecezja lubelska). Studium historyczno-instrumentoznawcze. Promotor: dr hab. M. Szymanowicz, prof. KUL

 20. Natalia Turek: III Kwartet smyczkowy „Na polskie tematy ludowe" Szymona Laksa (1901-1983) w kontekście biografii kompozytora. Promotor: dr K. Krzymowska-Szacoń

 21. ks. Anthony Umeh: Muzyka liturgiczna w diecezji Awka w Nigerii po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła (praca jest w języku angielskim: Liturgical Music in Awka Diocese in Nigeria after the Second Vatican Council in the light of the Documents of the Church). Promotor: dr K. Krzymowska-Szacoń

 22. ks. Radosław Wileński: Ludowe śpiewy religijne w obrzędzie pogrzebowym ze wsi Gąsiorowo (parafia Zuzela w diecezji łomżyńskiej). Analiza materiałów terenowych z lat 2019-2020. Promotor: dr hab. T. Rokosz

2021

 

     582. Maria Barycka: Psalmy w interpretacji Małgorzaty Hutek. Analiza historyczno-porównawcza. Promotor: dr A. Gładysz

     583. Edyta Hrycyszyn: Etos muzyki w świetle czasopisma "Musica Sacra" w latach 2005 do 2015. Promotor: dr hab. B. Bodzioch

     584. Wioletta Jakubiec: Muzyka mieszczan żywieckich w II połowie XX i na początku XXI wieku. Studium etnomuzykologiczne na podstawie materiałów źródłowych i własnych wywiadów terenowych. Promotor: dr hab. T. Rokosz

     585. Maria Jakubowska: Muzyka w kościołach dekanatu Lublin-Zachód. Analiza stanu obecnego w duchu zaleceń Soboru Watykańskiego II. Promotor: dr hab. M. Szymanowicz, prof. KUL

     586. ks. Michał Jędrzejski: Melodie wersetów allelujatycznych Commune Sanctorum w wybranych graduałach polskich z XV-XVI wieku. Studium muzykologiczne. Promotor: ks. dr hab. P. Wiśniewski, prof. KUL

     587. Paulina Mazur: Człowiek w obliczu wojny i śmierci. Studium kultury muzycznej obozu Truppenübungsplatz Heidelager Pustków (1940-1944). Promotor: dr A. Gładysz

     588. ks. Paweł Oleskiewicz: Symfonia Psalmów (1930) Igora Strawińskiego w kontekście duchowości kompozytora. Promotor: dr K. Krzymowska-Szacoń

     589. Krzysztof Porębski: Religijna kultura muzyczna w parafiach Dekanatu drzewickiego (diecezja radomska) w latach 1945–2021. Promotor: dr hab. M. Szymanowicz, prof. KUL

     590. Anna Puchała: Życie muzyczne Lublina od powstania styczniowego do I Wojny Światowej. Studium na podstawie wybranych czasopism. Promotor: dr A. Gładysz

     591. Patrycja Suwara: Rola muzyki w filmie na przykładzie wybranych kompozycji Michała Lorenca. Promotor: dr K. Krzymowska-Szacoń

     592. Wiktoria Szczawlińska: Religijna kultura muzyczna praktykowana w Fundacji Jana Pawła II w Lublinie w latach 1994-2020. Promotor: dr hab. T. Rokosz

 

 

Wykaz sporządziła dr Kinga Strycharz-Bogacz (30.09.2021)

Autor: Stanisław Czajkowski
Ostatnia aktualizacja: 05.07.2023, godz. 10:30 - Karol Rzepecki