Prace magisterskie napisane w Instytucie Muzykologii KUL

 

1960

   1. ks. Chwałek Jan: Rękopiśmienne fragmenty cheironomiczne nr 362 (XII/XIII w.) z Muzeum Diece­zjalnego w Sandomierzu. Promotor: ks. prof. dr hab. H. Feicht                                           

   2. ks. Pikulik Jerzy: Graduał rorantystów wawelskich rkps 46  świetle analizy paleogra­ficzno-muzy­kologicznej. Promotor: ks. prof. dr hab. H. Feicht

 

1961

   3. ks. Hinz Edward: Cechy paleograficzne graduału rkps 118/119 z Biblioteki Seminarium Duchow­nego w Pelplinie. Promotor: ks. prof. dr hab. H. Feicht

   4. ks. Kałużyński Leon: Muzykalia w Agendzie Warmińskiej biskupa M. Kromera  z 1578 r. Promotor: ks. prof. dr hab. H. Feicht

 

1962

   5. ks. Bąk Franciszek: Graduał SS. Klarysek przy kościele św. Andrzeja w Krakowie ca 1260. Promotor: ks. prof. dr hab. H. Feicht

   6. ks. Ostrzołek Henryk: Śpiewy gregoriańskie w Pontyfikale biskupów krakowskich. Promotor: ks. prof. dr hab. H. Feicht

 

1963

   7. ks. Szmidt Wincenty: Graduale OO. karmelitanów na Piasku w Krakowie z 1644 r. Promotor: ks. prof. dr hab. H. Feicht

   8. ks. Wachowiak Stanisław: Graduał klasztoru św. Agnieszki w Krakowie (II poł. XV w). Promotor: ks. prof. dr hab. H. Feicht

   9. ks. Piwoński Henryk: Graduał z roku 1596 Biblioteki Seminarium Duchownego w Kielcach. Promotor: ks. prof. dr hab. H. Feicht

   10. ks. Pasionek Kazimierz: Antyfonarz De Sanctis  klarysek starosądeckich. Promotor: ks. prof. dr hab. H. Feicht

 

1964

   11. ks. Kwieciński Marian: Fragmenty Graduału Płockiego Bolesława II Mazowieckiego (1251–1313). Promotor: ks. prof. dr hab. H. Feicht

   12. ks. Bernat Zdzisław: Cheironomiczny zapis śpiewów liturgicznych w rękopisie Ordinarium Pontifi­cale Antiquus Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu (sygn. 145). Promotor: ks. prof. dr hab. H. Feicht

   13. ks. Pawlak Ireneusz: Analiza paleograficzno–muzykologiczna Graduału klarysek gnieźnieńskich z 1418 roku. Promotor: ks. prof. dr hab. H. Feicht

 

1965

   14. ks. Bartkowski Bolesław: Graduał Czerwiński, jego proweniencja, stan zachowania, cechy pale­o­graficzne oraz zawartość. Promotor: ks. prof. dr hab. H. Feicht

   15. ks. Kowalak Władysław: Graduał Erazma Ciołka z 1509 r. Studium paleograficzno–muzykolo­giczne. Promotor: ks. prof. dr hab. H. Feicht

   16. ks. Rogala Zbigniew: Graduale defectum Biblioteki Seminarium Duchownego w Kielcach. Promotor: ks. prof. dr hab. H. Feicht

   17. o. Ścibor Józef: Autentyczność cysterskich traktatów muzycznych XII wieku. Promotor: ks. prof. dr hab. H. Feicht

 

1967

   18. ks. Cempura Henryk: Starosądecki graduał franciszkański z II połowy XIII wieku. (praca licencjacka) Promotor: ks. prof. dr  hab. H. Feicht

   19. ks. Przeczewski Gracjan: Graduał cysterski 121 z Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Promotor: ks. dr  hab. W. Poplatek

   20. o. Szydełko Kazimierz: Graduał bernardynów krakowskich z 1524 roku. Promotor: ks. prof. dr hab. H. Feicht

   21. o. Wiecheć Aleksander: Śpiewy liturgiczne w czasie procesji niedzielnej przed sumą wykonywane w kościołach parafialnych w Polsce po Soborze Trydenckim. Promotor: ks. prof. dr hab. H. Feicht

 

1968

   22. ks. Pinior Augustyn SCJ: Antyfonarz klarysek głogowskich (Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu I Q 216). Promotor: ks. dr hab. W. Poplatek

 

1969

   23. Strońska Jadwiga: III Litania Ostrobramska Stanisława Moniuszki. Promotor: ks. dr hab. W. Poplatek

 

1970

   24. s. Czopik Barbara: Procesjonał cystersów wągrowieckich jako zabytek muzyczny (Ms 259 Archi­wum Archidiecezjalnego w Gnieźnie). Promotor: ks. dr hab. W. Poplatek

   25. ks. Dworakowski Mieczysław: Organy osiemnastowieczne w kościele pobernardyńskim w Ostro­łęce. Promotor: ks. dr hab. W. Poplatek

   26. s. Ferduła Janina: Śpiewniki kościelne w Polsce na początku XX wieku. Promotor: ks. dr hab. K. Mrowiec

   27. s. Głowacka Maria: Pieśni o Bożym Narodzeniu w Kancjonale PP. Benedyktynek w Staniątkach z 1586 roku. Promotor: ks. dr hab. W. Poplatek

   28. ks. Malinowski Zbigniew: Bernardyński zabytek chorałowy z przełomu XV-XVI w. proweniencji Odrowążów. Promotor: ks. dr hab. W. Poplatek

   29. s. Racka Helena: Graduał OO. Bernardynów z roku 1687. Studium paleograficzno–muzykolo­giczne. Promotor: ks. dr hab. W. Poplatek

   30. s. Zemla Daniela: Polskie pieśni religijne w Kancjonale Staniąteckim z 1586 r. promotor: ks. dr hab. K. Mrowiec

 

1971

   31. s. Walczak Maria: Pieśni łacińskie w Kancjonale Staniąteckim z 1586 roku. Promotor: ks. dr hab. K. Mrowiec

 

1972

   32. ks. Ćwiek Henryk: Śpiewy religijne i ich funkcjonowanie w społeczności lokalnej na przykładzie Skrzyńska  pow. Przysucha. Promotor: ks. dr hab. K. Mrowiec

   33. ks. Figiel Ryszard: Wpływ potrydenckiej reformy chorału gregoriańskiego na graduał franciszkań­ski z 1622 r. (AAG. sygn. Ms 230). Promotor: ks. dr hab. K. Mrowiec

   34. ks. Kucaj Andrzej: Pieśni w Kancjonale Bractwa Literackiego przy kolegiacie św. Jana w War­szawie „Cornu Copiae” z 1668 r. (sygn. M5). Promotor: ks. dr hab. K. Mrowiec

   35. Skop Gizela: Powstanie i rozwój polskich pieśni religijnych do połowy XVI wieku. Promotor: ks. dr hab. K. Mrowiec

   36. ks. Szczotka Marian: Śpiewy Proprium de tempore w bernardyńskiej księdze chorałowej z I połowy XVI wieku. Promotor: ks. dr hab. K. Mrowiec

 

1973

   37. ks. Błoński Zenon: Muzyczna kultura religijna parafii Hyżne pow. Rzeszów (wybrane aspekty). Promotor: ks. dr hab. K. Mrowiec              

   38. Danielewicz Witold: Indywidualne a zbiorowe wykonanie pieśni religijnych (z zagadnień krytyki źródeł nagranych). Promotor: ks. dr hab. K. Mrowiec

   39. ks. Jelinek Piotr: Siedemnastowieczny rękopis muzyczno-liturgiczny sióstr klarysek w Krakowie (sygn. A 89). Promotor: ks. dr hab. K. Mrowiec       

   40. s. Krause Irena: Regionalność melodii polskich pieśni religijnych na Warmii w I połowie XIX wieku. Promotor: ks. dr hab. K. Mrowiec

   41. Kusztyb Stanisław: Litanie wokalno-instrumentalne Józefa Zeidlera. Promotor: ks. dr hab. K. Mrowiec                                                        

   42. s. Zalińska Maria: Plankty i kantyki wielkopostne z rękopisu karmelitańskiego z 1722 r. jako pieśń  okresu baroku. Promotor: ks. dr hab. K. Mrowiec

 

1974

   43. Borkowska-Bernatek Janina: Twórczość organowa ks. Antoniego Chlondowskiego. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec.

   44. Czekanowski Jerzy: Dyspozycja i menzury głosów organów Riegera w kościele św. Pawła w Lu­blinie. Promotor: ks. dr J. Chwałek

   45. Górski Kazimierz: Twórczość litanijna wokalno-instrumentalna Jana Wańskiego. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

   46. ks. Nawieśniak Stanisław: Dokumentacja polskich śpiewów religijnych. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

 

1975

   47. ks. Bielaszewski Henryk: Pieśni o Narodzeniu Pańskim w kancjonale Piotra Artomiusza. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

   48. Dąbek Stanisław: Analiza strukturalno-dynamiczna melodii polskich śpiewów katolickich do końca XVI wieku. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

   49. s. Hryniewicka Barbara: Kolędy polskie w ludowych obrzędach okresu Bożego Narodze­nia na pod­stawie zbiorów Oskara Kolberga. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

   50. s. Mastalska Stanisława: Pieśni katolickie w drukach polskich z lat 1606-1630 (studium muzykolo­giczne). Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

   51. Nadolski Bogumił: Śpiewy polskie w XIX-wiecznych księgach zwanych „Cantio­nale Ecclesia­sticum”. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

   52. Niedomagała Jerzy: Ochrona zabytkowych organów w polskim piśmiennictwie muzyko­logicznym. Promotor: ks. dr J. Chwałek

   53. Stanisławek Danuta: Wariabilność ludowego wykonawstwa pieśni kościelnej (na przykładzie czte­rech kolęd nagranych w terenie w latach 1970-1973). Promotor: ks. dr B. Bartkowski

   54. s. Wasilewska Janina: Śpiewy liturgiczne w języku polskim w zbiorach M. Laterny i St. Grochow­skiego (1588-1598). Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec   

 

1976

   55. Białkowski Karol: Wariabilność wybranych pieśni religijno-balladowych (próba interpretacji na­grań terenowych w latach 1970-1974). Promotor: ks. dr B. Bartkowski                  

   56. ks. Kapeć Waldemar: Organy Dominikanów w Lublinie jako przykład rozwoju budow­nictwa orga­nowego w Polsce od 1800 do 1973 r. Promotor: ks. dr J. Chwałek

   57. ks. Pietrzyk Antoni: Traktura elektropneumatyczna i menzury głosów organów firmy W. Biernacki. Promotor: ks. dr J. Chwałek

   58. ks. Poloczek Edward: „Kancjonał pszczyński” jako źródło do poznania polskich pieśni katolickich na Śląsku w drugiej połowie XVIII wieku. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

   59. Pukos Honorata: Elementy taneczne w kolędach z XVIII-wiecznych zbiorów rękopiśmien­nych klasztoru św. Andrzeja w Krakowie (studium muzykologiczne). Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

   60. Sudak Bogusław: Podstawowe systemy menzurowania wargowych głosów organowych (XVIII–XX wiek). Promotor: ks. dr J. Chwałek

   61. ks. Szachowicz Kazimierz: Psalmowe tony nieszporne funkcjonujące w Polsce (na podstawie na­grań terenowych z lat 1970-74). Promotor: ks. dr B. Bartkowski.

   62. s. Szewciów Maria: Cechy konstrukcyjne organów na podstawie dzieł sztuki od  XIII do XX wieku. Promotor: ks. dr J. Chwałek

   63. ks. Zięba Stanisław: Muzyczna kultura religijna parafii Padew w diecezji tarnowskiej (wybrane aspekty). Promotor: ks. dr B. Bartkowski.

   64. ks. Żurek Jacek: Śpiewniki i kancjonały kościelne drukowane w Krakowie w pierwszym dwudzie­stoleciu XIX wieku. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

 

1977

   65. Jarończyk Krystyna: Elementy rytmiki tanecznej w pastorałkach Pogórza Karpackiego. Promotor: ks. dr B. Bartkowski

   66. ks. Pająk Julian: Rękopis liturgiczno-muzyczny Archiwum Prowincji Ojców Bernardynów w Kra­kowie, sygn. 18/RL. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

   67. Strużak–Sobota Krystyna: Teofil Klonowski jako wydawca i kompozytor pieśni ko­ściel­nych (1805–1876). Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

   68. Użwij Jolanta: Twórczość mszalna Władysława Brankiewicza (1853-1929). Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

   69. ks. Zając Andrzej: Organy Jana Śliwińskiego z 1898/1899 roku w kościele Bożego Ciała w Bieczu. Promotor: ks. dr J. Chwałek

   70. Zoła Antoni: Problem wariabilności międzystroficznej w polskich pieśniach religijnych (krytyka źródeł nagranych). Promotor: ks. dr B. Bartkowski.

 

1978

   71. Frydrych Mirosław: Rozwiązania konstrukcyjne i menzury głosów w organach zbudowanych przez Dymitra Szczerbaniaka w kościele p.w. św. Antoniego w Łodzi. Promotor: ks. dr J. Chwałek

   72. Kisiel Wiesława: Życie i twórczość pieśniowa Wacława Raszka (ok.1766-1837). Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

   73. Lulek Małgorzata: Problem poliwersyjności i wariabilności  polskich pieśni pogrzebowych (stu­dium wybranych zagadnień muzycznych). Promotor: ks. dr B. Bartkowski

   74. Lulek Roman: Technika improwizacyjna, polifoniczna i zdobnicza w preambulach z tabulatury Jana z Lublina. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

   75. Popek Renata: Muzyczne cechy stylistyczne polskich pieśni pielgrzymkowych (na podstawie badań terenowych). Promotor: ks. dr B. Bartkowski

   76. s. Zając Anna: Rękopiśmienne kancjonały karmelitańskie z XVII i XVIII wieku w zbiorach klasztoru św. Marcina w Krakowie. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

 

1979

   77. Buczek Anna: Dwa style w twórczości Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego na przykładzie mszy i litanii. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

   78. Grudzień Andrzej: Organy czeskiej firmy Jan Tucek w kościele św. Michała Archanioła w Wyso­kiem koło Krasnegostawu. Promotor: ks. dr J. Chwałek

   79. Kucharczyk Krystyna: Pieśni wielogłosowe w kancjonale Archikonfraterni przy kolegiacie św. Jana w Warszawie z 1635 roku (sygn. M 10). Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

   80. Kutnik Małgorzata: Problem muzycznych przekształceń polskiej pieśni kościelnej w wyko­nawstwie ludowym. Promotor: ks. dr B. Bartkowski

   81. s. Majerczyk Wanda: Organy zbudowane przez Józefa Majerczyka, organmistrza-ama­tora. Promotor: ks. dr J. Chwałek

   82. Michalik Andrzej: Organy jako przedmiot badań estetyki. Promotor: ks. dr J. Chwałek

   83. Szydło Jan: Twórczość motetowa a cappella Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

 

1980

   84. Gładysz Jan Mikołaj: Nieszpory wokalno-instrumentalne Simona Ferdinanda Lechleitnera (I po­łowa XVIII wieku). Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

   85. ks. Gradzik Roman: Dzieje „Śpiewniczka kościelnego” ks. Jana Siedleckiego w latach 1876–1929. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

   86. ks. Reginek Antoni: Pasje chorałowe w polskich zabytkach XV i XVI wieku. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

   87. ks. Sienkiewicz Jerzy: Rola jednostki jako przewodnika w procesie recepcji i przekazu tradycji pieśniowej w społeczności lokalnej (na podstawie jednego śpiewnika z parafii Okrzeja). Promotor: ks. dr B. Bartkowski

   88. ks. Sosnowski Ludwik: Pieśni religijne w katolickich śpiewnikach śląskich z pierwszej połowy XIX wieku. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

   89. ks. Stodolak Stanisław: Muzyka wokalna i instrumentalna w kościołach Przemyśla w okresie za­boru austriackiego (1772-1914). Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

   90. Szymańska Krystyna: Śpiewy religijne i świeckie w społeczności parafialnej wsi Dokudów (stu­dium wybranych zagadnień). Promotor: ks. dr B. Bartkowski

 

1981

   91. Gonet (Czubla) Dorota: Kształtowanie formy muzycznej w pieśniach pogrzebowych i pasyj­nych  zachowanych w żywej tradycji. Promotor: ks. dr B. Bartkowski

   92. s. Jankowska Danuta: Kontrafaktura w pieśniach kościelnych. Pojęcie, rozwój histo­ryczny i ocena teologiczno–ascetyczna. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec   

   93. ks. Otap Marian: Szkoła muzyczna w Świętej Lipce 1722-1909 . Studium muzykologiczne. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec 

   94. Saturska Alicja: Teoria i praktyka budownictwa organowego w ujęciu Antoniego Sapalskiego na podstawie „Przewodnika dla organistów”. Promotor: ks. dr hab. J. Chwałek

   95. Szymanowicz Maria: Struktura brzmieniowa organów Stanisława Jagodzińskiego. Promotor: ks. dr hab. J. Chwałek

   96. ks. Targoński Krzysztof: Polskie śpiewy katolickie z lat 1700-1725 w zbiorach bibliotek lubelskich. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

 

1982

   97. Fabiańska Beata: Polskie pieśni religijne w „Dziełach wszystkich” Oskara Kolberga. Typologia i charakterystyka muzyczna. Promotor: ks. dr B. Bartkowski

   98. s. Kasprzyk Teresa: Polskie pieśni wielogłosowe w kancjonale P.P. Benedyktynek sandomierskich z 1721 roku (sygn. L.1642). Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

   99. s. Kozłowska Barbara: Pieśni maryjne wydane w drukach częstochowskich w latach 1800-1865. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

   100. Pośpiech Remigiusz: Wpływy szkoły neapolitańskiej i elementy stylu narodowego w twórczości mszalnej Marcina Józefa Żebrowskiego (połowa XVIII wieku). Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

   101. Prochota Hubert: Twórczość kantatowa Ignacego Rygalla. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

   102. Wiśniowska-Kirch Agnieszka: Organy i organiści w Okręgu Wiślickim w XVIII wieku na podsta­wie akt wizytacyjnych. Promotor: ks. dr hab. J. Chwałek

 

1983

   103. Fiszerowicz Grażyna: Z problematyki  pochodzenia, przekazu i funkcji kulturalno-religijnej pieśni „Barbaro święta, perło Jezusowa”. Promotor: ks. dr hab. B. Bartkowski

   104. ks. Gniady Mieczysław: Multiplexorgel Braci Rieger w kościele p.w. św. Jana Kantego w Żo­łyni. Rozwiązania konstrukcyjne i wolumen brzmieniowy. Promotor: ks. dr hab. J. Chwałek

   105. s. Grenda Stefania: Dzieje Śpiewnika Kościelnego ks. Jana Siedleckiego pod redakcją ks. Wende­lina Świerczka CM (1928-1975). Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

   106. Jasiński Tomasz: Motety a cappella nieznanych kompozytorów z rękopisu proweniencji wawel­skiej. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

   107. s. Kabot Teresa: Dzieje polskiej pieśni wielkanocnej „Chrystus zmartwychwstał jest”. Promo­tor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

   108. Konopka Maria: Organy i organiści w archidiakonacie sandomierskim w XVIII wieku na podsta­wie akt wizytacyjnych. Promotor: ks. dr hab. J. Chwałek

   109. Weresiński Krzysztof: Organy i muzyka organowa w spotkaniach urządzanych w latach 1975-1980 przez Gesellschaft der Orgelfunde (na podstawie sprawozdań zamieszczonych w „Ars Or­gani”). Promotor: ks. dr hab. J. Chwałek

   110. Więclewska Anna: Problem wariabilności międzystroficznej w wykonawstwie pieśni religijnych. Promotor: ks. dr hab. B. Bartkowski    

 

1984

   111. Kosiorek Andrzej: Funkcjonowanie i wersje melodyczne refrenowej pieśni „Serdeczna Matko” na obszarze Polski. Promotor: ks. dr hab. B. Bartkowski

   112. Ryżowicz Edward: Msze jednogłosowe w języku polskim po Soborze Watykańskim II. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

   113. ks. Waloszek Joachim: Koncepcja muzyki kościelnej w piśmiennictwie po Soborze Watykańskim II. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

 

1985

   114. Kozioł Jolanta: Pieśni religijne w osiemnastowiecznych rękopisach klasztoru o.o. Bernardynów w Krakowie. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

   115. Lewanowicz Beata: Organy i organiści archidiakonatu lubelskiego w XVIII wieku na podstawie akt wizytacyjnych. Promotor: ks. dr hab. J. Chwałek

   116. Maciejowski Wojciech: Problemy wykonawcze w polskim piśmiennictwie muzycznym w latach 1945-1980. Promotor: ks. dr hab. J. Chwałek

   117. Madej Andrzej: Organy Heinricha Schlaga  z 1879 roku w kościele parafialnym w Sitańcu. Promotor: ks. dr hab. J. Chwałek

   118. ks. Szary Wojciech: Organy w dekanacie brzozowskim i dynowskim w latach 1692-1831. Promotor: ks. dr hab. J. Chwałek

   119. Wałecki Waldemar: Folklorystyczne przekazy polskich pieśni religijnych w powojen­nym piśmien­nictwie muzykologicznym. Promotor: ks. dr hab. B. Bartkowski

 

1986

   120. Babnis Maciej: Założenia brzmieniowe organów Jana Śliwińskiego organmistrza lwowskiego na podstawie Katalogu Firmy z roku 1892. Promotor: ks. dr hab. J. Chwałek

   121. Jackowski Piotr: Kultura muzyczno–religijna parafii Ulanów w diecezji przemyskiej (wybrane aspekty). Promotor: ks. dr hab. B. Bartkowski        

   122. Jankowski Norbert: Organy firmy „W.Sauer Inh. Dr. Oskar Walcker Frankfurt  a/Oder” Opus 1524 z roku 1936 w kościele parafialnym  p.w. Najświętszego Zbawiciela w Szczecinie. Promotor: ks. dr hab. J. Chwałek

   123. Jasińska Jadwiga: Trzy wybrane msze łacińskie Józefa  Ksawerego Elsnera. Studium stylistyczne. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

   124. Michalec Anna: Problematyka muzyki kościelnej po Soborze Watykańskim II w świetle czasopi­śmiennictwa polskiego. Promotor: ks. dr hab. B. Bartkowski

   125. Pośpiech Wiesława: Z dziejów religijnej kultury muzycznej Lublina w latach 1918-1939. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

   126. s. Szydłowska Małgorzata: Pieśń „Krzyżu święty nade wszystko” w polskiej kulturze muzyczno-religijnej. Promotor: ks. dr hab. B. Bartkowski

 

1987

   127. Pieńkowska Alicja: Pieśń „Witaj Matko uwielbiona” w przekazach historycznych i recepcji lu­dowej. Promotor: ks. doc. dr hab. B. Bartkowski        

   128. Skrzypek Anna: Rozwój technik zapisywania i odczytywania dźwięku od połowy XIX wieku do 1985 roku. Promotor: ks. doc. dr hab. J. Chwałek

   129. Hurko Andrzej: Nieszpory wokalno–instrumentalne Francesco Perneckhera, kompozytora ja­snogórskiego. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

   130. Maier Norbert: Wstępne stadium rozwojowe praktyki basso continuo w I poł. XVII w. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

   131. Czajkowski Stanisław: Zbiór anonimowych hymnów wielogłosowych z zasobów kapeli roranckiej na Wawelu (sygnatura KK. I 8; XVII/XVIII w.). Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

   132. Juros Gabriela: Analiza muzykologiczna graduału dominikańskiego z XIV wieku pochodzącego z klasztoru w Jarosławiu przechowywanego w archiwum O.O. Dominikanów w Krakowie (sygn. B 1 L). Promotor: o. dr J. Ścibor 

   133. Żurkowska Teresa: Hydraulos w kulturze antycznej Grecji I Rzymu od  I w. p.n.e. do V w. n.e. Promotor: ks. doc. dr hab. J. Chwałek

   134. Kowalczyk Stanisław: Dwa systemy konstrukcji harmonium. Promotor: ks. doc. dr hab. J. Chwałek

   135. Maciejowska Joanna: Arie i duety kompozytorów jasnogórskich z II połowy XVIII i początku XIX wieku. Promotor: ks. prof. dr hab.K. Mrowiec

   136. Charlińska Elżbieta: Technika parodiowa w twórczości mszalnej Annibale Stabilego. Promotor: ks. prof. dr hab.K. Mrowiec

 

1988

   137. Glezner-Liptak Lucyna: Życie i twórczość organowa Kazimierza Garbusińskiego (1883-1945). Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

   138. s. Czuryło Halina: Rozwiązania konstrukcyjne i dyspozycja organów przedstawionych w czaso­piśmie „Ars Organi” z lat 1975-1985. Promotor: ks. doc. dr hab. J. Chwałek

   139. Pardon Iwona: Analiza muzykologiczna Graduału cysterskiego z XIV wieku po­cho­dzą­cego z  klasztoru w Paradyżu, przechowywanego w Archiwum Archidiecezji w Poznaniu (sygn. Ms 69). Promotor: o. dr J. Ścibor  

 

1989

   140. Krasowska Teresa: Wersja melodyczna i styl refrenowej pieśni „Matko Niebieskiego Pana” na obszarze współczesnej Polski. Promotor: ks. doc. dr hab. B. Bartkowski        

   141. Grzebień Ewa: Dążenia do odnowy muzyki kościelnej w okresie dwudziestolecia międzywojen­nego na podstawie czasopisma „Hosanna” (1926-29). Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

   142. Koper Piotr: Z problematyki stylu muzycznego i wariabilności polskich pieśni pasyjnych na wy­branych przykładach z żywej tradycji. Promotor: ks. doc. dr hab. B. Bartkowski        

   143. Rzepczyńska Eliza: „Wesoły nam dzień nastał” i „Wesoły nam dzień dziś nastał”. Próba mono­graficznego opracowania. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

   144. Kawczyńska Marzena: Fugi organowe z rękopisu klasztoru Panien Benedyktynek w Prze­myślu z XVIII wieku. Problem faktury, formy i funkcji. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

   145. ks. Leleń Andrzej: Ks. Kazimierz Andrzej Starościński (1899-1959). Życie, działalność muzyczna i twórczość. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

   146. ks. Tarliński Piotr: Działalność firmy organmistrzowskiej Matthias Kreienbrink K.G. z Osnabrück w latach 1955-1987. Promotor: ks. doc. dr hab. J. Chwałek

   147. ks. Kulczycki Krzysztof : Organy w kościołach Księży Pallotynów w Polsce – badania histo­ryczno-instrumentoznawcze. Promotor: ks. doc. dr hab. J. Chwałek

   148. ks. Król Stefan: Struktura brzmienia organów firmy Stefan Truszczyński, zbudowanych w latach 1935-1965. Promotor: ks. doc. dr hab. J. Chwałek

   149. Czarnecka-Cieślak Marlena: Struktura brzmieniowa organów wybudowanych w 1939 r. przez firmę  „Carl Berschdorf Neisse” w kościele p.w. Chrystusa Króla w Gliwicach. Promotor: ks. doc. dr hab. J. Chwałek

   150. Knapik Anna: Metodologiczne aspekty badań muzykologicznych w piśmiennictwie Juliana Puli­kowskiego. Promotor: ks. doc. dr hab. B. Bartkowski   

   151. Bujak Piotr: Rozwój techniczny organów elektronowych oraz ich zastosowanie w obiektach sa­kralnych. Promotor: ks. doc. dr hab. J. Chwałek

   152. Kukla Magdalena: Organy Karla Kuttlera z 1848 roku w kościele ewangelickim w Białej (Biel­sko-Biała) jako przykład klasycystycznego budownictwa organowego. Promotor: ks. doc. dr hab. J. Chwałek

   153. Sieńko Renata: Problem rytmiki polskich pastorałek zachowanych w żywej tradycji na terenie Polski południowo-wschodniej. Promotor: ks. doc. dr hab. B. Bartkowski        

   154. Ładzińska Joanna: Geneza, historia, ludowa recepcja melodii i tekstów suplikacji „Święty Boże”. Promotor: ks. doc. dr hab. B. Bartkowski        

   155. Szydzisz Krzysztof: Charakterystyka działalności organmistrzowskiej Ignacego Pałasiewicza (1820-1891). Promotor: ks. doc. dr hab. J. Chwałek

 

1990

   156. Kornicka Monika: Historia organów w katedrze pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela we Wro­cławiu. Promotor: ks. doc. dr hab. J. Chwałek

   157. Lewicka-Buczyńska Beata: Tematyka organowa siedmiu międzynarodowych  sesji muzykologicz­nych Koszalin-Gdańsk 1977-1988. Promotor: ks. doc. dr hab. J. Chwałek

   158. Markiewicz Ewa: Geneza, historia i ludowa recepcja pieśni „Rozmyślajmy dziś wierni chrześci­janie”. Promotor: ks. doc. dr hab. B. Bartkowski        

   159. ks. Szymczuk Roman: Ludowy obrzęd śpiewania przy zmarłych na przykładzie zespołu  śpiewa­ków z Sielca. Promotor: ks. doc. dr hab. B. Bartkowski        

   160. ks. Ropiak Sławomir: Repertuar katolickich śpiewników polskich drukowanych dla diecezji war­mińskiej w latach 1856-1924. Promotor: ks. doc. dr hab. B. Bartkowski        

   161. Stawowy Marta: Organy w Rosji (1586-1917). Promotor: ks. doc. dr hab. J. Chwałek

   162. Ziomek Mirosław: Życie i działalność Oskara Hermańczyka – muzyka i rzeczoznawcy organo­wego w diecezji chełmińskiej. Promotor: ks. doc. dr hab. J. Chwałek

   163. Rybicka Irena: Magnificat dwuchórowe z Kancjonału Sandomierskiego  P.P. Benedyktynek (sygn. L 1643 – I połowa XVII wieku). Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

   164. Tylec Agnieszka: Metody opracowywania i wydawania źródeł  polskiej muzyki ludowej w latach 1945-1985. Promotor: ks. doc. dr hab. B. Bartkowski  

 

1991

   165. Maj-Wiktorowicz Monika: Carol w Anglii okresu średniowiecza. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

   166. ks. Bratkowski Tadeusz: Repertuar polskich śpiewów  religijnych w rękopisach Biblioteki Panien Benedyktynek w Przemyślu. Promotor: ks. doc. dr hab. B. Bartkowski        

   167. Danielewicz Roman: Problematyka organowa w „Ruchu Muzycznym” z lat 1980-1989. Promotor: ks. doc. dr hab. J. Chwałek

   168. Szołtysek Małgorzata: Śpiewniki kościelne w Polsce po Soborze Watykańskim II w świetle re­formy liturgii. Promotor: ks. doc. dr hab. B. Bartkowski

   169. Górka Ireneusz: Organy w kościołach dekanatu skrzyneckiego (badania historyczno-instrumen­tologiczne). Promotor: ks. doc. dr hab. J. Chwałek

   170. ks. Woźniak Zbigniew: Struktura brzmieniowa organów w katedrze p.w. św. Jana Chrzciciela w Kamieniu Pomorskim (stan z 1990). Promotor: ks. doc. dr hab. J. Chwałek

   171. Kurczaba Sławomir: Organy firmy Stanisława i Stefana Romańskich na terenie diecezji lubel­skiej. Promotor: ks. doc. dr hab. J. Chwałek

   172. Pluta Robert: Struktura brzmieniowa organów Leopolda Hartmana (na podstawie 23 instrumen­tów z lat 1898-1914). Promotor: ks. doc. dr hab. J. Chwałek

   173. Danielewicz Małgorzata: Oazowa piosenka religijna. Struktura, funkcja, ideologia. Promotor: ks. doc. dr hab. B. Bartkowski        

   174. Mikłasz Barbara: Ks. Wendelin Świerczek (1888-1974). Działalność kapłańska, naukowa, spo­łeczno-muzyczna i kompozytorska. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

   175. Werner Iwona: Wielogłosowe cantiones łacińskie zawarte w Kancjonale z 1705 roku klasztoru Panien Benedyktynek w Staniątkach (sygn. St E). Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

   176. Pecka Grzegorz: Praktyka wykonawcza i interpretacja muzyki organowej na podstawie materia­łów sesji koszalińskich z lat 1977-1991. Promotor: ks. doc. dr hab. J. Chwałek

   177. ks. Nowak Stanisław: Materialne podstawy struktury brzmieniowej organów w ujęciu François Dom Bedosa. Promotor: ks. doc. dr hab. J. Chwałek

   178. Grodziewicz Anna: Antyfony piątego i szóstego modus w Psałterzu Krakowskim z 1716 roku. Promotor: o. dr hab. J. Ścibor  

   179. Madej Beata: Antyfony trzeciego i czwartego modus w Psałterzu Krakowskim z 1716 roku. Promotor: o. dr hab. J. Ścibor  

   180. Pachulska Agnieszka: Antyfony siódmego i ósmego modus w Psałterzu Krakowskim z 1716 roku. Promotor: o. dr hab. J. Ścibor  

   181. Szafran Iwona: Geneza, historia i ludowa  recepcja   pieśni „Zdrowaś bądź Maryja Niebieska Lilija” (studium monograficzne). Promotor: ks. prof. dr hab. B. Bartkowski

   182. Modrzyk Alfred: Organowa traktura elektryczna. Rys historyczny i rozwiązania techniczne. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

   183. Hertling Joanna: Kompozycje organowe z XVIII-wiecznego rękopisu klasztoru Panien Benedykty­nek w Przemyślu. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

   184. Czachórska-Krej Marzena: Muzyczna kultura religijna parafii Brodowe Łąki w diecezji płockiej woj. ostrołęckie (wybrane aspekty). Promotor: ks. prof. dr hab. B. Bartkowski

 

1992

   185. Kurczaba Alicja: Z problematyki ludowego przetwarzania wzorców śpiewnikowych na przykła­dzie pieśni „Dobranoc, Głowo Święta”.  Promotor: ks. prof. dr hab. B. Bartkowski

 

1993

   186. Walczak Joanna: Te Deum Karola Kurpińskiego. Studium monograficzne. Promotor: dr S. Dąbek

   187. Kużdżał Maria: Zabytkowe organy w kościołach Krakowa (opracowanie Mariana Machury z roku 1960 i stan obecny). Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

   188. s. Świetlik Marzanna: Prospekty organowe jako przedmiot badań interdyscyplinarnych. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

   189. Wałach Barbara: Struktura brzmieniowa organów firmy Gebrüder Rieger wybudowanych na terenie Polski, odnotowanych w Katalogu „K.U.K. Hof-Orgel-Fabrik Gebrüder Rieger”. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

   190. ks. Nalepka Robert: Ksiądz Stanisław Tłoczyński (1881-1958) – animator życia mu­zycznego w Gnieźnie. Promotor: ks. dr hab. I. Pawlak

   191. Piech Jacek: Antyfony pierwszego i  drugiego modus w Psałterzu Krakowskim z 1716 roku (stu­dium muzykologiczne). Promotor: o. prof. dr hab. J. Ścibor

   192. s. Pilch Bogusława: Melodie śpiewów między czytaniami po Soborze Watykańskim II w polskich śpiewnikach katolickich. Promotor: ks. dr hab. I. Pawlak

   193. Strawa Małgorzata: Repertuar sekwencyjny w Graduałach Piotrkowskich. Promotor : ks. dr hab. I. Pawlak

   194. Janulek Gabriela: Śpiewy procesji wielkanocnej przed sumą zachowane w Graduałach Piotrkow­skich. Promotor: ks. dr hab. I. Pawlak

   195. Walicka Agnieszka: Śpiewy procesji palmowej w Graduałach Piotrkowskich. Promotor: ks. dr hab. I. Pawlak

   196. Nowakowski Witold: Organy w kościele parafialnym pod wezwaniem Znalezienia Krzyża Świę­tego w Ochotnicy Dolnej (studium historyczno-instrumentoznawcze). Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

 

1994

   197. Drwal Ewa: Religijna twórczość muzyczna Jana Joachima Czecha (1888-1955). Promotor: dr S. Dąbek

   198. Łaguna Adam: Repertuar autorski na chór męski w zbiorze „Śpiewy religijne kilko-dżwiękowe” – rękopisie Księży Misjonarzy Warszawskich z 1848 roku. Promotor: dr S. Dąbek

   199. Bodzioch Beata: Śpiewy Liturgii Godzin Triduum Paschalnego w języku polskim po Soborze Wa­tykańskim II. Promotor: ks. dr hab. I. Pawlak

   200. Grochowska Katarzyna: Hymny świąteczne w Psałterzu Krakowskim z 1716 roku. Studium muzy­kologiczne. Promotor: o. dr hab. J. Ścibor  

   201. Śliwko Teresa: Przejawy religijnej kultury muzycznej  w Rosji (XVIII-XIX w.). Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

   202. ks. Bagiński Jan: Polskojęzyczne pieśni religijne w drukach ulotnych z XIX i XX w. zachowanych w bibliotekach na terenie Polski. Promotor: ks. prof. dr hab. B. Bartkowski

   203. Strycharz Kinga: Forma kolista w polskich pieśniach ludowych. Promotor: ks. prof. dr hab. B. Bartkowski

   204. Bubella Katarzyna: Akordyka preambulów organowych z Tabulatury Jana z Lublina w świetle traktatu „Ad faciendam corecturam”. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

 

1995

   205. Szałek Ewa: Ksiądz Wojciech Ignacy Lewkowicz (1901-1971) – kapłan i muzyk. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

   206. Pudelska Barbara: Graduał Wiślicki z Biblioteki Seminarium Duchownego w Kielcach, sygn. RL 1, jako przedmiot badań muzykologicznych. Promotor: o. prof. dr hab. J. Ścibor

   207. Grzyb Edyta: Responsoria brevia w Psałterzu Krakowskim z 1716 roku. Promotor: o. prof. dr hab. J. Ścibor

   208. Stec Ewa: Hymny ferialne w Psałterzu Krakowskim z 1716 roku. Promotor: o. prof. dr hab. J. Ścibor

   209. Ulyczna Lesia: Śpiewy wieczerni Kościoła Bizantyjsko-Ukraińskiego. Promotor: ks. prof. dr hab. B. Bartkowski

   210. Ryś Mariusz: Organy w kościołach dekanatu Tarnobrzeg-Południe (studium historyczno-instru­mentoznawcze). Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

   211. Wójtowicz Agata: Wariabilność polskich pieśni religijnych. Promotor: ks. prof. dr hab. B. Bartkowski

   212. Rados Małgorzata: Muzyczne przekazy śpiewów kolędniczych w Polsce (typologia i charaktery­styka). Promotor: ks. prof. dr hab. B. Bartkowski

   213. Kalińska Katarzyna: Wielogłosowe opracowania tekstów psalmowych w muzyce polskiej XVI stulecia. Promotor: dr S. Dąbek

 

1996

   214. Chudalla Józef: Ryszard Gillar i Tomasz Cieplik jako autorzy opracowań organowych do polskiej pieśni kościelnej na Śląsku na przełomie XIX i XX wieku. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

   215. Krysa Jacek: Chóralne utwory „Ave Maria” polskich kompozytorów XX wieku. Promotor: dr S. Dąbek

   216. ks. Garnczarski Stanisław: Repertuar gregoriański w polskich śpiewnikach katolickich XIX i XX wieku. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

   217. ks. Śliwka Piotr: XVII-wieczny rękopiśmienny dokument kultury muzycznej Łowicza. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

   218. Gąsiorczyk Aleksandra: Litania do Wszystkich Świętych w polskich drukach muzyczno-liturgicz­nych od XVII do XX wieku. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

   219. Różański Paweł: Zabytkowe organy w kościele parafialnym p.w. św. Marii Magdaleny w Serni­kach. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

   220. ks. Paćkowski Piotr: Wybrane polskie śpiewy nieszporne o Najświętszej Maryi Pannie w XIX i XX wieku na podstawie śpiewników katolickich. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

   221. Stankiewicz Małgorzata: Religijna kultura muzyczna pogranicza polsko-ukraińskiego na przykła­dach wybranych miejscowości z dekanatu chełmskiego i hrubieszowskiego. Promotor: ks. prof. dr hab. B. Bartkowski

   222. Cichoń Anna: Psalmy w Psałterzu Krakowskim z 1716 roku. Studium muzykologiczne. Promotor: o. prof. dr hab. J. Ścibor

   223. ks. Kurzępa Jan: Badania hymnologiczne w Polsce w XX wieku. Promotor: ks. prof. dr hab. B. Bartkowski

   224. ks. Batycki Witold: Organy pneumatyczne Stefana Truszczyńskiego w kościele p.w. N.M.P. w Oleszycach (rozwiązania konstrukcyjne i wolumen brzmieniowy). Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

 

1997

   225. s. Szumska Alina: Melodie modlitwy powszechnej w liturgii mszalnej po Soborze Watykańskim II. Studium muzykologiczne. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

   226. Chwałek Arkadiusz: Organy i organiści archidiakonatu zawichojskiego (na podstawie akt wizy­tacyjnych). Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

   227. Dyra Ewa: Pieśni wielogłosowe na poszczególne okresy  roku  kościelnego z kancjonału „Pieśni krześcijańskie ku chwale Boga Jedynego” Piotra Artomiusza z 1601 roku. Promotor: dr St. Dąbek   

   228. Łukiańczuk Artur: Twórczość pasyjna Ryszarda Bukowskiego (1916-1987). Promotor: dr S. Dąbek

   229. ks. Bisztyga Jerzy: Ksiądz Tadeusz Miazga (1906-1988) – muzyk i muzykolog. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

   230. ks. Klocek Andrzej: Organy i organiści kościoła katedralnego we Włocławku (ok. 1420-1996). Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

   231. Szcześkiewicz Elżbieta: Struktura brzmieniowa organów firmy Kamińskich w kościele p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Łodzi. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

   232. Wieczorska Justyna: Polskie tabulatury organowe z XVI wieku (w świetle publikacji muzykolo­gicznych). Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

   233. Furmanowicz Barbara: Śpiewy gregoriańskie podczas  procesji Bożego Ciała na ziemiach pol­skich od Tridentinum do Vaticanum II. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

   234. Bis Roman: Struktury tonalne w polskich pieśniach wielkopostnych z żywej tradycji. Promotor: ks. prof. dr hab.B. Bartkowski

   235. Tryczyński Jacek: Organy Jana Śliwińskiego w katedrze zamojskiej (studium historyczno-instru­mentoznawcze). Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

   236. Mocarski Wiesław: Akordyka „Fiori Musicali” G. Frescobaldiego w świetle renesansowych systemów strojenia instrumentów klawiszowych. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

   237. Chwałek Agata: Struktura organizacyjna szkolnictwa muzycznego na ziemiach polskich w latach 1773-1914. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

   238. Jaroszewska Ewa: Cztery wybrane msze żałobne z I poł. XIX wieku: J. Zeidler, F. Got­schalk, W. Raszek, J. K. Elsner z archiwum jasnogórskiego. Promotor: dr S. Dąbek

   239. Skrzypek Elżbieta: Twórczość mszalna Feliksa Nowowiejskiego. Promotor: dr S. Dąbek

 

1998

   240. Sochocki Jacek: Język harmoniczny utworów religijnych kompozytorów polskich I poł. XX wieku (na wybranych przykładach). Promotor: dr hab. S. Dąbek

   241. Kępowicz Michał: Msze polskie Karola Kurpińskiego (z Biblioteki Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego). Promotor: dr hab. S. Dąbek

   242. Zielińska Edyta: Organy i organiści w prepozyturze kieleckiej w XVIII wieku (na podstawie akt wizytacyjnych). Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

   243. Paluch Tomasz: Organy Antoniego Sapalskiego z 1854 roku w kościele parafialnym p.w. św. Ka­zimierza w Kościelisku koło Zakopanego. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

   244. Wszelaka Katarzyna: Organy i organiści w dekanatach Lipnica Murowana i Wojnicz na podsta­wie akt wizytacyjnych z lat: 1678, 1730, 1731 i 1748. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

   245. Usidus Joanna: „De Cantu Chorali” w „Clericus [..] Instructus”. Wilno 1760. Promotor: o. prof. dr hab. J. Ścibor

   246. Tulik Stanisław: Łacińskie antyfony-typy jako formuły intonacyjne chorału grego­riańskiego. Promotor: o. prof. dr hab. J. Ścibor

   247. Fuksa Katarzyna: Śpiewy Triduum Paschalnego w polskich śpiewnikach katolickich po Soborze Watykańskim II. Studium muzykologiczne. Promotor: dr T. Jasiński

   248. Wrońska Karina: Ludowe przekazy godzinek w Polsce (studium muzykologiczne). Promotor: dr A. Zoła

   249. Pieńkowska Iwona: Ludowe przekazy pieśni o świętych Pańskich w Polsce (studium muzykolo­giczne). Promotor: dr A. Zoła

   250. Kwiatek Ewa: Rola jednostki i społeczności w kształtowaniu muzycznej kultury religijnej na przy­kładzie parafii Polskowola na Podlasiu. Promotor: dr A. Zoła

   251. ks. Mocarski Grzegorz: Śpiewy w obrzędzie peregrynacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Polsce. Typologia, struktura i funkcja pieśni. Promotor: dr A. Zoła

   252. Piróg Marzena: Śpiewy w procesji do Bożego Grobu w polskich drukach liturgiczno-muzycznych po Soborze Trydenckim. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

   253. Mazurkiewicz Robert: Budownictwo organowe na terenie dzisiejszych Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w wieku XVII–XVIII. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

   254. ks. Smolarek Dariusz: Nowe śpiewy liturgiczne w polskich śpiewnikach wydanych po Soborze Watykańskim II. Styl i forma. Promotor: dr A. Zoła

   255. Gawroński Ludwik: Muzyka religijna w Lublinie w latach 1574-1794 (druk: Lublin 1996). Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

 

1999

   256. ks. Żwirek Robert: Religijna twórczość kompozytorska Antoniego Szuniewicza (1911-1987). Promotor: dr hab. S. Dąbek

   257. Kępowicz Marzena: Typy inspiracji religijnej w polskiej muzyce instrumentalnej II połowy XX wieku na przykładzie wybranych utworów (1960-1992). Promotor: dr hab. S. Dąbek

   258. Rysiewicz Wojciech: Inwitatoria w Antyfonarzu kieleckim z 1372 roku. Studium liturgiczno-mu­zykologiczne. Promotor: o. prof. dr hab. J. Ścibor

   259. Gotowicka Aleksandra: Starożytne formuły echematyczne jako formuły intonacyjne chorału gre­goriańskiego. Promotor: o. prof. dr hab. J. Ścibor

   260. ks. Raszyński Piotr: Organy w kościołach Dekanatu Puławskiego Archidiecezji Lubelskiej. Stu­dium historyczno-instrumentoznawcze. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

   261. o. Kania Jacek: Życie muzyczne w krakowskim klasztorze OO. Franciszkanów OFM Conv.  (1908-1966). Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

   262. ks. Kisieliński Jarosław: Arp Schnitger jako twórca północnoniemieckiej szkoły barokowego bu­downictwa organowego. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

   263. Skowrońska Aleksandra: „Neumata” jako melodyczne wzorce chorału gregoriańskiego. Promotor: o. prof. dr hab. J. Ścibor

   264. Nalewaja Bernadeta: Problematyka śpiewu gregoriańskiego w czasopiśmie „Cäcilia” (1893-1938). Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

   265. Popiak Justyna: Kolęda „Nowy Rok bieży” w źródłach historycznych i recepcji ludowej. Promotor: dr A. Zoła

   266. Szeliga Adam: Kultura muzyczna parafii św. Mikołaja w Reptach Śląskich. Promotor: dr A. Zoła

   267. ks. Tusk Janusz: Geneza, działalność i znaczenie Chóru Archidiecezjalnego w Gnieźnie dla życia muzycznego społeczności lokalnej w latach 1914-1965. Promotor: dr A. Zoła

   268. Walasik Andrzej: Organy Dominika Biernackiego w kościele p.w. św. Anny w Łodzi. Studium historyczno-instrumentoznawcze. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

   269. Zelek Barbara: Struktura brzmieniowa organów firmy Biernacki w kościele p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. Studium historyczno-instrumentoznawcze. Promotor: dr M. Szymanowicz

   270. Marek Monika: Struktura brzmieniowa organów firmy Gebrüder Rieger w kościele p.w. św. Mi­kołaja w Bielsku-Białej. Studium historyczno-instrumentoznawcze. Promotor: dr M. Szymanowicz

   271. o. Śmierciak Mieczysław: Organy w bazylice OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej (stu­dium historyczno-instrumentoznawcze). Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

   272. ks. Borowiec Krzysztof: Antyfony ferialne w cysterskiej wersji chorału w przekazie „Psalterium Cistersiense” (Westmalle 1956). Promotor: o. prof. dr hab. J. Ścibor

   273. Līvmanis Andris: Łotewski śpiew katolicki w XVII wieku. Studium źródłoznawczo-muzykolo­giczne. Promotor: dr A. Zoła

   274. Niedźwiadek Agnieszka: Organy Joachima Kuntza sprzed 1775 roku w kościele parafialnym p.w. N.M.P. Królowej Polski w Ostrowie Wielkopolskim (studium historyczno-instrumento­znawcze). Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

 

2000

   275. ks. Rot Dariusz: Muzyka kościelna w Radomiu 1800-1939. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

   276. ks. Widak Andrzej: Organy w kościołach Rzeszowa. Studium historyczno-instrumento­znaw­cze. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

   277. ks. Dębski Piotr: Struktura brzmieniowa organów w kościele katedralnym p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Legnicy. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

   278. ks. Szulik Michał: Powstanie i rozwój Orgelbewegung. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

   279. s. Mirosławska Jolanta: Geneza, historia i ludowa recepcja pieśni „U drzwi Twoich stoję, Panie” na obszarze Polski. Promotor: dr A. Zoła

   280. Staniek Tomasz: Organy w Kolegiacie p.w. św. Marcina w Opatowie. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

   281. ks. Łepkowski Jarosław: Działalność organmistrzowska Antoniego Adolfa Homana w latach 1878-1941. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

   282. Szewczyk Jarosław: Organy w kościele poreformackim w Solcu nad Wisłą. Studium historyczno-instrumentoznawcze. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

   283. ks. Łapiński Krzysztof: Struktura brzmieniowa organów w bazylice p.w. Wniebowzięcia NMP w Białymstoku. Studium historyczno-instrumentoznawcze. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

   284. Ziaja Magdalena: Wyposażenie warsztatów organmistrzowskich na podstawie literatury i badań własnych. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

   285. Wolska Martyna: Przejawy religijnej kultury muzycznej na terenach Polski w latach 1881-1902 na podstawie czasopisma „Muzyka Kościelna”. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

   286. Kiedrowska Monika: Wybrane śpiewy nieszporne o Najświętszym Sakramencie w polskich śpiew­nikach katolickich XIX i XX wieku. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

   287. s. Jaworska Maria: Życie muzyczno-liturgiczne w krakowskim klasztorze Sióstr Urszulanek (1875-1999). Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

   288. Krajewska Agnieszka: „Te Deum laudamus” we współczesnych księgach chorałowych. Promotor: o. prof. dr hab. J. Ścibor 

   289. Homa Mateusz: Problem muzycznych przekształceń  w pieśniach adwentowych na przykładach z żywej tradycji. Promotor: dr A. Zoła

   290. Matras Małgorzata: Geneza, historia i ludowa recepcja kolędy „Anioł pasterzom mówił”. Stu­dium monograficzne. Promotor: dr A. Zoła

   291. Molewski Dominik: Twórczość religijna Romana Maciejewskiego. Promotor: dr hab. S. Dąbek, prof. KUL

   292. Janiuk Magdalena: Problematyka organowa w „Ruchu Muzycznym“ w latach 1990- 1999. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

 

2001

   293. Krzykała Katarzyna: Kolęda „W żłobie leży” w przekazach historycznych i recepcji ludowej. Promotor: dr A. Zoła

   294. Sowa Anna: Geneza, historia i ludowa recepcja pieśni „Boże wieczny, Boże żywy”. Promotor: dr A. Zoła

   295. ks. Adamko Rastislav: Rękopiśmienny graduał Juraja z Kežmarku z 1426 roku (Spiska Kapituła – Biblioteka Kapitularna, Sygn.ms.1). Studium źródłoznawczo-muzykologiczne. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

   296. ks. Jurewicz Radosław: Mszalne formuły rozesłania w polskich drukach muzyczno-liturgicznych od XVII do XX wieku. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

   297. ks. Poźniak Grzegorz: Organy i organiści w archidiakonacie opolskim na podstawie akt wizyta­cyjnych z lat 1652, 1679, 1680, 1686, 1687/88. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

   298. ks. Hudek Wiesław: Śpiewy procesji Dnia Zadusznego w polskich drukach liturgiczno-muzycz­nych od Tridentinum do Vaticanum II. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

   299. Kozak Teresa: Organy w dekanacie szczuczyńskim na Białorusi. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

   300. ks. Tańcula Andrzej: Cechy charakterystyczne organów w północnych Włoszech w  XVI-XVIII w. (studium historyczno-instrumentoznawcze). Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

   301. Starownik Ewa: Teoria rytmu gregoriańskiego D. G. Murray’a w świetle wyników badań szkoły semiologicznej. Promotor: ks. dr R. Bernagiewicz

   302. Kula Joanna: Budownictwo organowe na terenie  Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w latach 1760-1860 (studium historyczne). Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

   303. Cedrowska Barbara: Cantus firmus w utworach nurtu prima pratica G. G. Gorczyckiego. Promotor: dr hab. S. Dąbek, prof. KUL

   304. Slotorsz Joanna: Twórczość mszalna i pieśniowa Józefa Furmanika (1867-1953). Promotor: dr hab. S. Dąbek, prof. KUL

   305. Lisman Katarzyna: Repertuar gregoriański w polskich śpiewnikach katolickich po Soborze Waty­kańskim II. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

   306. ks. Rakowski Tomasz: Polskie śpiewy religijne w drukowanych źródłach pelplińskich z II połowy XIX wieku. Promotor: dr A. Zoła

   307. Szyndler Barbara: Antyfony ferialne w dominikańskiej wersji chorału w przekazie „Antiphona­rium Ordinis Preadicatorum”, Roma 1933. Promotor: o. prof. dr hab. J. Ścibor 

   308. Szymańska Małgorzata: Ludowa piosenka religijna w źródłach fonicznych Archiwum Muzycz­nego Folkloru Religijnego Instytutu Muzykologii KUL. Promotor: dr A. Zoła

   309. Mazur Agata: Religijna kultura muzyczna parafii Wielopole Skrzyńskie. Promotor: dr A. Zoła

   310. Kowalska Anna: Śpiewy dynguśnicze w zbiorach  Archiwum Muzycznego Folkloru Religijnego Instytutu Muzykologii KUL. Promotor: dr A. Zoła  

   311. Pucia Mariusz: Śpiewy  kalwaryjskie  w źródłach drukowanych i w żywej tradycji, na przykładzie Góry Świętej Anny. Promotor: dr A. Zoła

   312. Pachołek Adam: Organy Mieczysława Janiszewskiego z 1906 r. w kościele parafilanym p.w. św. Michała Archanioła w Płazowie. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

   313. Szafran-Biały Joanna: Antyfony ferialne w „Antiphonarium monasticum secundum tra­di­tionem Helveticae Congregationis Benedictinae” Engelberg 1943. Promotor: o. prof. dr hab. J. Ścibor

 

2002

   314. ks. Kaczor Eugeniusz: Śpiewy towarzyszące liturgii mszalnej podczas pielgrzymek Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny w latach 1979-1999. Promotor: dr A. Zoła

   315. Staniek Urszula: Organy w kościele p.w. św. Wojciecha Biskupa w Książu Wielkim. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

   316. Aleksandrowicz Miłosz: Akordyka „Pièces d’orgue” François Couperina w świetle dawnych teorii strojenia instrumentów klawiszowych. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

   317. Jabłońska vel Leszczyńska Ewa: Ludowe śpiewy i obrzędy pogrzebowe w parafii Dolistowo Stare (diecezja białostocka). Promotor: dr A. Zoła

   318. Żarska Agnieszka: Responsoria krótkie w Proprium de tempore Antyfonarza SS. Norbertanek z Imbramowic. Studium liturgiczno-muzykologiczne. Promotor: o. prof. dr hab. J. Ścibor

   319. Szumiło Agnieszka: Śpiewy procesji rezurekcyjnej w polskich księgach muzyczno-liturgicznych od Tridentinum do Vaticanum II. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

   320. Słupkowska Magdalena: Śpiew starorzymski a śpiew gregoriański. Wybrane zagadnienia histo­ryczne i estetyczne. Promotor: ks. dr R. Bernagiewicz

   321. Zając Katarzyna: Śpiew liturgiczny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w świetle „Cantus Ritualis Romano-Seraphici” Romae 1943. Promotor: o. prof. dr hab. J. Ścibor

   322. Jakoniuk Katarzyna: Znaczenie tonariuszy łacińskich w praktyce i teorii chorału gregoriańskiego. Promotor: o. prof. dr hab. Józef Ścibor.

   323. Seweryn Agata: Związki muzyki i poezji w twórczości Juliusza Słowackiego. Wybrane aspekty. Promotor: dr hab. S. Dąbek, prof. KUL

   324. Ciechańska Małgorzata: Interpretacja i ornamentacja muzyki organowej epoki baroku na pod­stawie opracowań w języku polskim. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

   325. Niewiadomski Bogumił: Problem interpretacji zjawisk rytmicznych w śpiewach recytatywnych, psalmodycznych i litanijnych w żywej tradycji. Promotor: dr A. Zoła

   326. Rupińska Katarzyna: Ludowe śpiewy religijne wykonywane podczas adoracji Grobu Bożego w parafii Złaków Kościelny (diecezja łowicka). Promotor: dr A. Zoła

   327. Świca Marta: Problematyka chorału gregoriańskiego w polskich czasopismach teologicznych po 1945 roku. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

   328. Moskwa Paweł: Organy w dekanacie brzozowskim archidiecezji przemyskiej w latach 1830-2002 (Studium historyczno-instrumentoznawcze). Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

   329. Czuszenko Jolanta-Anna: Fenomen dzwonu (historia, akustyka, aspekt teologiczno-liturgiczny). Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

 

2003

   330. Frąckiewicz Magdalena: Problematyka chorału gregoriańskiego w czasopiśmie „Hosanna” (1926-1939). Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

   331. Bąk Lidia: Problematyka chorału gregoriańskiego w czasopismach „Muzyka Kościelna” i „Śpiew Kościelny” (1881-1939). Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

   332. Tokarczyk Monika: Śpiewnikowe przekazy litanii i ich ludowa recepcja. Promotor: dr A. Zoła

   333. s. Keffer Ewa: Ksiądz Zdzisław Bernat (1930-1994) jako muzykolog. Promotor: ks prof. dr hab. I. Pawlak

   334. Drózda Marta: Inspiracje religijne w „Koncercie wiolonczelowym” op.24 (1929) Jana Adama Maklakiewicza. Promotor: dr hab. S. Dąbek, prof. KUL

   335. Stręciwilk Anna: Ludowe przekazy śpiewu “Anioł Pański” w zbiorach fonicznych Instytutu Muzy­kologii KUL. Promotor: dr A. Zoła

   336. Murawa Marek: „Septem Sacramenta” i „Via Crucis” – dzieła religijne z późnego okresu twór­czości Franciszka Liszta. Promotor: dr hab. S. Dąbek, prof. KUL

   337. Piatakova Viktoria: Kultura muzyczno-religijna miasta Mołodeczno na Białorusi. Promotor: dr A. Zoła

   338. Olek Elżbieta: Repertuar Tabulatury Jana z Lublina (ca 1540) jako przejaw wpływów obcych w polskiej literaturze muzycznej okresu renesansu. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

   339. Symela Agnieszka: Wybrane utwory „Stabat Mater” kompozytorów polskich pierwszej połowy XX wieku (1903-1943). Promotor: dr hab. S. Dąbek, prof. KUL

   340. Konicki Damian: Struktura brzmieniowa 5 instrumentów firmy VEB Eule Orgelbau z Bautzen zbudowanych w Polsce w latach 1980-1990.  Studium historyczno-instrumento­znawcze. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

   341. Osmólska Dorota: Śpiewy pogrzebowe na Świętej Górze Grabarce. Tradycja religijna i jej zna­czenie dla kultury lokalnej. Promotor: prof. dr hab. A. Czekanowska

   342. Piecuch Tatiana: Aleksander Bobowski – skrzypek z Puszczy Białej. Promotor: prof. dr hab. A. Czekanowska

   343. Żak Grzegorz: Przejawy religijnej kultury muzycznej w parafii p. w. M. B. Często­chowskiej i św. Kazimierza w Mońkach w latach 1920-2002. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

   344. Kuczek Sławomir: Dwie wybrane msze Alberta Wojciecha Sowińskiego (1805-1880) – studium stylistyczne. Promotor: dr hab. S. Dąbek, prof. KUL

   345. Podsiadło Zbigniew: Organy w kościele Świętej Rodziny w Lublinie. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

 

2004

   346. Tokarczyk Piotr: Problematyka tonalna w polskich pieśniach wielkanocnych z żywej tradycji. Promotor: dr A. Zoła

   347. ks. Giedrojć Paweł: Katolickie śpiewy religijne w parafii Gierwiaty na Białorusi. Promotor: dr A. Zoła

   348. ks. Wiśniewski Piotr: Śpiewy mandatum w graduałach piotrkowskich z lat 1629-1651. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

   349. Krakowiak Sebastian: Organy w kościele pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwaniskach. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

   350. ks. Kmak Krzysztof: Działalność organoznawcza, dydaktyczna i kompozytorska ks. Roberta Gajdy (1890-1952). Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

   351. Piróg Michał: Badania akustyczne organów prowadzone w Polsce w latach 1963-2003. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

   352. ks. Koenig Franciszek: Historia organów w kościele katedralnym pod wezwaniem św. Ap. Piotra i Pawła w Gliwicach. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

   353. s. Marońska Małgorzata: Śpiewy uwielbienia po Komunii świętej w polskich śpiewnikach kato­lickich (1967-2003). Studium liturgiczno-muzykologiczne. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

   354. ks. Towarek Piotr: Postulaty organmistrzowskie Arnolta Schlicka w traktacie „Spiegel der Or­gelmacher und Organisten” z roku 1511. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

   355. Cieślak Magdalena: Muzyka religijna Antona Brucknera na podstawie cyklu artykułów Erwina Horna opublikowanych w miesięczniku „Musica Sacra” (1981-1996). Promotor: dr hab. S. Dąbek, prof. KUL

   356. Makowski Sławomir: Akordyka w utworach organowych Georga Muffata opublikowa­nych w zbiorze „Apparatus musico-organisticus” (1690). Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

   357. Dudek Marek: Muzyka religijna Krzesimira Dębskiego. Studium stylistyczne. Promotor: dr hab. S. Dąbek, prof. KUL

   358. Szutowicz Marina: Problematyka znamiennogo raspiewa w świetle artykułów kongresu Musica Antiqua Europae Orientalis (1966-1988). Promotor: dr hab. S. Dąbek, prof. KUL

   359. Syska Artur: Wybrane utwory Ireny Pfeiffer do tekstów poetyckich Karola Wojtyły. Promotor: dr hab. S. Dąbek, prof. KUL

   360. Waśkiewicz Michał: Organy i organiści dekanatu mościskiego w XVII-XIX wieku (na podstawie akt wizytacyjnych biskupich, dziekańskich i literatury). Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

   361. Dżmaczjan Lidia: Zarys problematyki muzyki liturgicznej Kościoła Ormiańskiego. Promotor: dr hab. S. Dąbek, prof. KUL

   362. Harla Tadeusz: Funkcja jednostki w kształtowaniu kultury muzyczno-religijnej parafii (na przy­kładzie E. Kowalczyk z Kijan). Promotor: dr hab. A. Zoła

   363. Rymkiewicz Ilona: Organy w kościołach Grodna. Studium historyczno-instrumento­znawcze. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

   364. Radlińska Beata: Kompozycje o inspiracji religijnej na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień” w latach 1956-1981. Promotor: dr hab. S. Dąbek, prof. KUL

   365. Pasikowski Paweł: Ks. Bolesław Bartkowski jako prekursor badań nad polską pieśnią religijną z żywej tradycji. Promotor: dr hab. A. Zoła

   366. Łapiński Andrzej: „Garduale Romanum 1908” a „Ordo cantus missae 1972”. Studium źródło­znawcze. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

   367. Goc Marzena: Styl śpiewów z Taizé oraz jego recepcja w twórczości kompozytorów polskich. Stu­dium muzykologiczno-teologiczne. Promotor: dr hab. S. Dąbek, prof. KUL

   368. Wójcik Teresa: Rękopiśmienne kancjonały karmelitańskie z XVII i XVIII wieku w zbiorach Bi­blioteki Jagiellońskiej w Krakowie. Promotor: dr hab. A. Zoła

   369. Skrzypek Dariusz: Organy w kościele pod wezwaniem świętego Judy Tadeusza Apostoła w Łączkach Brzeskich. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

 

2005

   370. o. Makulski Robert: Historia organów firmy Berschdorf w bazylice mniejszej OO. Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach (na tle historii kultury muzycznej Klasztoru OO. Franciszkanów). Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

   371. Smolarz Agnieszka: Problematyka chorału gregoriańskiego w pracach badawczych powstałych w Instytucie Muzykologii Kościelnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1960-1983. Studium historyczno-muzykologiczne. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

   372. Pudełko Ewa: „Śpiewy historyczne” Juliana Ursyna Niemcewicza z muzyką różnych kom­pozyto­rów w świetle problematyki Wirkungsgeschichte. Promotor: dr hab. M. Piotrowska

   373. Pudełko Rafał: Neobarokowa „sztuka kanonu” Augusta Klengla jako przykład romantycznego historyzmu. Studium hermeneutyczno-muzyczne. Promotor: dr hab. M. Piotrowska

   374. Kielar Monika: Kantata kościelna nr 60 J. S. Bacha. Zarys wykładni ze szczególnym uwzględnie­niem hermeneutycznej kategorii typu. Promotor: dr hab. M. Piotrowska

   375. Savicka Zita: Muzyczna kultura ludowa, religijna i świecka, w Druskiennikach na Litwie. Promotor: dr hab. A. Zoła

   376. Zając Kamila: „Opis obyczajów za panowania Augusta III” Jędrzeja Kitowicza jako źródło reli­gijnej kultury muzycznej czasów saskich. Promotor: dr hab. S. Dąbek, prof. KUL

   377. Kanarkiewicz Barbara: Organy firmy Schlag und Söhne w kościele pod wezwaniem Świę­tej Trójcy w Boguszowie-Gorcach. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

   378. Mróz Marek: Organy w dekanacie Janów Lubelski (studium historyczno-instrumento­znaw­cze). Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

   379. Biss Roman: Organy w kościołach dekanatu Zaklików (studium historyczno-instrumento­znawcze). Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

   380. Niewiadomska Agata: „Sonaty różańcowe” na skrzypce i basso continuo Ignaza Franza von Bi­bera. Struktura, sens, treść. Promotor: dr hab. M. Piotrowska

   381. Abramowicz Aneta: Organy w dekanacie Tarnów – Zachód. Studium historyczno-instru­men­to­znawcze. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

   382. Walski Paweł: Organy firmy Terletzki w kościele parafialnym p.w. św. Jana Ewangelisty w Zale­wie (studium instrumentoznawcze). Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

   383. Mazurek Radosław: „Inventiones 3 et 4 vocum organo vel harmonio pulsandae” op. 17 ks. Fran­ciszka Walczyńskiego (1852-1937). Promotor: dr hab. S. Dąbek, prof. KUL

   384. Świst Łukasz: Kultura muzyczno-religijna parafii Dursztyn na Spiszu Polskim. Promotor: dr hab. A. Zoła

   385. Poleszak Arkadiusz: Elektroniczne instrumenty klawiszowe oparte na modułach brzmieniowych. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

   386. Błażej Sylwia: Missa pontificalis (1930) Witolda Maliszewskiego (1873-1939). Wybrane aspekty. Promotor: dr hab. S. Dąbek, prof. KUL

   387. Kiwała Jakub: Koncert organowy z orkiestrą g-moll op. 35 Mieczysława Surzyńskiego (1866-1924). Promotor: dr hab. S. Dąbek, prof. KUL

 

2006

   388. Małkiewicz Aleksandra: Ottorino Respighi i jego „Concerto gregoriano” (1921). Studium hermeneutyczno-muzyczne. Promotor: dr hab. M. Piotrowska

   389. Drabicki Waldemar: Organy w kościołach dekanatu Łańcut I. Studium historyczno-instrumento­znawcze. Promotor: dr M. Szymanowicz

   390. Szynkowska Jagoda: Chorał gregoriański w pracach badawczych ks. Bolesława Bartkowskiego (1936-1998). Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

   391. s. Bańczyk Anna: Wybrane śpiewy nieszporów niedzielnych w polskich śpiewnikach katolickich z lat 1802-1963. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

   392. Hurnevich Iryna: Śpiewy w „Imšale Rymskim dla dyjacézij na Belarusi. Mińsk 2004”. Studium źródłoznawczo-muzykologiczne. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

   393. Godula Olga: Polskie religijne pieśni narracyjne z żywej tradycji. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL

   394. Łapa Tadeusz: Organy w kościołach dekanatu radomyskiego. Studium historyczno-instrumento­znawcze. Promotor: dr M. Szymanowicz

   395. Stępień Bogdan: Struktura brzmieniowa organów w kolegiacie p. w. św. Bartłomieja w Opocznie (studium historyczno-instrumentoznawcze). Promotor: dr M. Szymanowicz

   396. Plakhtsinska Mar’yana: Koncerty chóralne Dymitra Bortniańskiego (1751-1825) jako kulminacja muzyki cerkiewnej przełomu XVIII i XIX wieku. Promotor: dr hab. S. Dąbek, prof. KUL

   397. Rogusz Marta: Nurt religijny w twórczości kompozytorskiej Alicji Gronau. Promotor: dr hab. S. Dąbek, prof. KUL

   398. Toruń Ada: Pieśni autorskie kompozytorów polskich XIX i XX w. w „Śpiewniku Kościelnym” ks. Jana Siedleckiego z 1994 roku. Promotor: dr hab. S. Dąbek, prof. KUL

   399. Leszczyńska Agnieszka: Śpiewy officium divinum w świetle „Liber de ordine antiphonarii” Ama­larego z Metz (rozdziały I-XXIX). Promotor: ks. dr hab. R. Bernagiewicz

   400. Pośnik Agnieszka: Ludowa kultura muzyczno-religijna parafii Lipsko w diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Promotor: dr hab. A. Zoła

 

2007

   401. Osak Jakub: Problematyka monodii liturgicznej w kwartalniku „Muzyka“ z lat 1965-2005. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

   402. Barska Anna: Temat biblijny w pieśni artystycznej: „wpólnotowość“ i „wewnętrzność“. Na przy­kładzie „Vier ernste Gesänge“ op. 121 Johannesa Brahmsa (studium hermeneutyczno-muzycz­ne). Promotor: dr hab. M. Piotrowska

   403. ks. Gołębiowski Daniel: Graduał benedyktynek z Krzeszowa z przełomu XVI/XVII w. Studium źródłoznawczo-muzykologiczne. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

   404. ks. Hryniak Tomasz: Poglądy na odnowę muzyki liturgicznej w polskim czasopiśmiennictwie katolickim po Soborze Watykańskim II. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

   405. Sochacki Wojciech: Twórczość mszalna Tadeusza Szeligowskiego. Promotor: dr hab. S. Dąbek, prof. KUL

   406. Bochniarz Magdalena: Requiem Mateusza Zwierzchowskiego (ok. 1713-1768). Studium mono­graficzne. Promotor: dr hab. S. Dąbek, prof. KUL

   407. Giza Małgorzata: Kompozytorska twórczość religijna Aleksandra Lasonia. Promotor: dr hab. S. Dąbek, prof. KUL

   408. Simela Marcin: Rok w pieśni kościelnej Mieczysława Surzyńskiego jako kulminacja gatunku przygrywki chorałowej w polskiej muzyce organowej I połowy XX wieku. Promotor: dr hab. S. Dąbek, prof. KUL

   409. Skipar Natallia: Religijna kultura muzyczna Lidy w XIX i XX wieku. Studium historyczno-muzyko­logiczne. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

   410. Ekert Volodymyr: Organy w kościołach dekanatu garbowskiego Archidiecezji Lubelskiej. Studium historyczno-instrumentoznwcze. Promotor: dr hab. Maria Szymanowicz

   411. Kozan Karol: Struktura brzmieniowa organów Józefa Bacha w kościele p. w. św. Marcina w Kępnie. Promotor: dr hab. Maria Szymanowicz

   412. Zęgota Edyta: Parenetyczne apekty tekstów w kantatach kościelnych Jana Sebastiana Bacha. Studium hermeneutycznomuzyczne. Promotor: dr hab. M. Piotrowska, prof. KUL

   413. Zoła Aleksandra: Przeobrażenia ludowej kultury muzyczno-religijnej w parafii Załęże koło Jasła na przstrzeni lat 1978-2006. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL

   414. Łysy Kazimierz: Działalność organmistrzowska Emila Narolskiego w latach 1937-1971 w archidiecedzji przemyskiej. Studium historyczno-instrumentoznawcze. Promotor: dr hab. Maria Szymanowicz

 

2008

   415. ks. Sobczak Dariusz: Ks. Władysław Zientarski (1916-1991) – badacz dziejów muzyki polskiej od XV do XIX wieku. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

   416. s. Nowak Monika: Sekwencje mszalne w języku polskim po Soborze Watykańskim II. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

   417. Kuraś Michał: Elementy tradycji muzyki religijnej w „Missa in honorem Beatae Mariae Virginis, Reginae coelorum” Aleksandra Karczyńskiego. Promotor: dr hab. B. Gogol-Drożniakiewicz

   418. Pec Anna: César Franck „Les Béatitudines” na głosy solowe, chór, orkiestrę i organy. Promotor: ks. dr D. Smolarek

   419. Bogucka Martyna: Ludowe tradycje muzyczne w obrzędzie pogrzebowym na terenie dekanatu Opole Lubelskie. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL

   420. Domarska Dominika: Bożonarodzeniowe zwyczaje muzyczne w parafii Wiązownica (diecezja przemyska). Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL

   421. ks. Olejarczyk Michał: Chorałowa maniera wykonawcza Hieronima z Moraw w kontekście ewolucji notacji i form muzycznych. Promotor: ks. dr hab. R. Bernagiewicz, prof. KUL

   422. Masik Karolina: Śpiewy officium divinum w świetle „Liber de ordine antiphonarii” Amalarego z Metz. Rozdziały XXX-LXXX. Promotor: ks. dr hab. R. Bernagiewicz, prof. KUL

   423. Iwaszkiewicz Natalia: Tradycje muzyczno-religijne w rzymsko-katolickiej parafii pw. św. Piotra i Pawła i parafii prawosławnej pw. Trójcy Świętej w Łucku. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL

   424. Munia Anna: „Requiem” Witolda Maliszewskiego. Studium monograficzne. Promotor: ks. dr D. Smolarek

   425. Kavalenka Alesia: Stylistyka twórczości mszalnej Aliny Bezenson. Promotor: ks. dr D. Smolarek

   426. ks. Kulita Piotr: Wybrane śpiewy nieszporów niedzielnych w polskich śpiewnikach katolickich po Soborze Watykańskim II. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

   427. Nowak Łukasz: Organy w bazylice mniejszej pw. św. Wojciecha BM w Wąwolnicy (studium historyczno-instrumentoznawcze). Promotor: dr hab. M. Szymanowicz

   428. Siciak Anna: Muzyka religijna na Międzynarodowym Festiwalu Oratoryjno-Kantatowym „Wratislavia Cantans” w latach 1966–1976. Promotor: ks. dr D. Smolarek

 

2009

   429. s. Bujalska Justyna: „Kancjonał kościelny” ks. Gerarda Mizgalskiego z 1952 roku. Studium źródłoznawcze. Promotor: dr B. Bodzioch

   430. Diwiszek Stanisław: Organy firmy Biernacki w kościołach Lublina (studium instrumentoznawcze). Promotor: dr hab. M. Szymanowicz

   431. Gajewski Tomasz: Struktura brzmieniowa organów w kościele pw. św. Józefa w Lublinie. Promotor: dr hab. M. Szymanowicz

   432. Księska Joanna: Poglądy estetyczne Paula Hindemitha. Zagadnienia wybrane. Promotor: dr hab. B. Gogol-Drożniakiewicz, prof. KUL

   433. Szałachowska Joanna: Jan Leszczyński – skrzypek i budowniczy instrumentów ludowych. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL

   434. ks. Dyka Lucjan: Teoria „organum” do Guidona z Arezzo w świetle zachowanych zabytków muzycznych. Promotor: ks. dr hab. R. Bernagiewicz, prof. KUL

   435. Łazar Karina: Przekaz śpiewów chorałowych w tradycji rzymskiej i gregoriańskiej w świetle wybranych rękopisów. Promotor: ks. dr hab. R. Bernagiewicz, prof. KUL

   436. Soltan Iryna: Kultura muzyczno-religijna parafii Hoża na Białorusi. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL

   437. Zielonka Krzysztof: Organy i organiści dekanatu bełżyckiego archidiecezji lubelskiej. Studium historyczno-instrumentoznawcze. Promotor: dr hab. M. Szymanowicz

   438. Amilusik Ewelina: Tradycje muzyczno-religijne w parafii Błędowo (diecezja toruńska). Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL

   439. Trayanouskaya Tatsiana: Śpiewy liturgiczne w języku białoruskim na podstawie śpiewników funkcjonujących na Białorusi po Soborze Watykańskim II. Promotor: dr B. Bodzioch

   440. Krzymowska Kinga: Konstruktywizm w twórczości Iannisa Xenakisa. Pomotor: dr hab. B. Gogol-Drożniakiewicz, prof. KUL

   441. ks. Duma Stanisław: Tradycyjne śpiewy religijne w parafii Goraj (diecezja zamojsko-lubaczow­ska) i ich współczesna recepcja. Studium etnomuzykologiczne. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL

   442. Janiszek Karol: Kultura muzyczno-religijna w parafii Czemierniki (archidiecezja lubelska). Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL

   443. Sroczyński Radosław: Relacje między słowem a dźwiękiem w „Trenach” Stanisława Moniuszki do poezji Jana Kochanowskiego. Promotor: dr hab. B. Gogol-Drożniakiewicz, prof. KUL

   444. ks. Samulak Dominik: Organy Jana Śliwińskiego na terenie diecezji zamojsko-lubaczowskiej (studium historyczno-instrumentoznawcze). Promotor: dr hab. M. Szymanowicz

   445. Osypanko Dominika: Inspirująca moc słowa poetyckiego w cyklu pieśni Karola Szymanowskiego pt. „Trzy fragmenty z poematów Jana Kasprowicza”. Promotor: dr hab. B. Gogol-Drożniakiewicz, prof. KUL

 

2010

   446. Lachowicz Wiktoria: Problematyka instrumentologiczna w czasopiśmie „Muzyka” w latach 1956-2009. Promotor: dr hab. M. Szymanowicz, prof. KUL

   447. ks. Łamasz Jan: Organy w bazylice archikatedralnej w Przemyślu. Promotor: dr hab. M. Szymanowicz, prof. KUL

   448. ks. Lisiecki Tomasz: Działalność pedagogiczno-muzyczna ks. Tadeusza Miazgi w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie w latach 1950-1968. Promotor: dr hab. B. Gogol-Drożniakiewicz, prof. KUL

   449. Berdzik Monika: Tradycja muzyczno-religijna w parafii Okrzeja i jej przemiany (studium etnomuzykologiczne). Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL

   450. Nowak Grzegorz: Tradycje muzyczno-religijne w parafii Godziszów (diecezja sandomierska) – studium etnomuzykologiczne. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL

   451. Stepanenco Vladislava: Reforma cysterska w świetle wybranych źródeł liturgicznych i teoretycznych zakonu. Promotor: ks. dr hab. R. Bernagiewicz, prof. KUL

   452. Celej Robert: Organy w kościołach dekanatów łukowskich. Studium historyczno-instrumento­znawcze. Promotor: dr hab. M. Szymanowicz, prof. KUL

   453. Wojtuń Iwona: Wokalno-instrumentalna kapela jezuicka przy kościele pw. św. św. Piotra i Pawła w Krakowie. Studium monograficzne. Promotor: dr hab. B. Gogol-Drożniakiewicz, prof. KUL

   454. Mach Anna: Rola i znaczenie Centrum Paderewskiego Tarnów-Kąśna Dolna w upowszechnianiu kultury muzycznej w Tarnowie. Promotor: dr hab. B. Gogol-Drożniakiewicz, prof. KUL

   455. Kowieski Grzegorz: Działalność organmistrzowska firmy Blomberg. Promotor: dr hab. M. Szymanowicz, prof. KUL

   456. Cywińska-Rusinek Joanna: Szczepan Jankowski jako organista, dyrygent i kompozytor. Studium monograficzne. Promotor: dr hab. B. Gogol-Drożniakiewicz, prof. KUL

   457. Piesta Katarzyna: Muzyka teatralna Mieczysława Mazurka do spektaklu „Betlejem polskie” Lu­cjana Rydla i jej miejsce w koncepcji spójności sztuki. Promotor: dr hab. B. Gogol-Drożniakiewicz, prof. KUL

   458. Budzyńska Agnieszka: Interpretacja partii sopranowej w "Pasji wg św. Jana" Jana Sebastiana Bacha na przykładzie wykonań Barbary Schlick, Catherine Bott i Angeli Marii Blasi. Promotor: dr hab. B. Gogol-Drożniakiewicz, prof KUL

   459. Aleksiejenko Aleksander: Organy w Sanktuarium Matki Boskiej Latyczowskiej. Studium historyczno-instrumentoznawcze. Promotor: dr hab. M. Szymanowicz, prof. KUL

 

2011

(Katedra Etnomuzykologii i Hymnologii)

 • Koprowska Magdalena: Pieśń "Dawna święta powieść niesie" i jej ludowa recepcja. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL
 • Michalska Ewa: Problematyka kolbergowska w działalności Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL
 • Bilska Iana: Pieśni do Anioła Stróża w źródłach śpiewnikowych i w żywej tradycji. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL
 • Barshcheuskaya Alena: Śpiewy międzylekcyjne w języku białoruskim po Soborze Watykańskim II. Promotor: dr B. Bodzioch
 • Szebla Krzysztof: Graduale Simplex. Studium muzykologiczno-liturgiczne. Promotor: dr B. Bodzioch

 

2012

(Katedra Etnomuzykologii i Hymnologii)

 • Mitskevich Yuliya: Tradycje muzyczno-religijne społeczności katolickiej w parafii Czernawczyce na Białorusi. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL
 • Bugajska Karolina: Repertuar bożonarodzeniowy w parafii Kunów (diecezja sandomierska). Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL
 • Uzorko Monika: Śpiewy z Missale gnesnense Jana Hallera z 1506 i 1523 roku. Studium muzykologiczne. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL
 • Pliś Anna: Ludowa kultura muzyczno-religijna parafii Rakszawa (Archidiecezja Przemyska). Studium etnomuzykologiczne. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL
 • Tarnawska Agnieszka: "Praeconium Paschale" (Exsultet) w wybranych księgach liturgiczno-muzycznych zakonu Kaznodziejskiego. Promotor: dr B. Bodzioch

 

2013

(Katedra Etnomuzykologii i Hymnologii)

 • Hajda Stanisław: Pieśni Eucharystyczne wykonywane w czasie procesji Bożego Ciała na Górnym Śląsku. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL
 • Rodak Barbara: Śpiewy religijne społeczności Łemkowskich na przykładzie wybranych miejscowości w Beskidzie Niskim. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL
 • Wiciejewska Magdalena: Repertuar pieśniowy ku czci św. Józefa w polskich śpiewnikach kościelnych. Promotor: dr B. Bodzioch
 • Ozimek Anna: Polskie ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy na podstawie wybranych śpiewników. Promotor: dr B. Bodzioch
 • Rzepka Radosław: Międzykonfesyjne polskie pieśni kościelne na podstawie Śpiewnika Ewangelickiego (Bielsko-Biała 2008). Promotor: dr B. Bodzioch
 • Gwidzińska Marta: Melodie psalmów Liturgii Godzin w języku polskim. Promotor:dr B. Bodzioch

 

2014

(Katedra Etnomuzykologii i Hymnologii)

 • Piech Aleksandra: Ludowe przekazy pieśni do Matki Bożej Różańcowej. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL
 • Głaszcz Ewa: Kultura muzyczno-religijna parafii Rudzienko, diecezja warszawsko-praska. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL
 • Harelau Dzmitry: Ludowe śpiewy religijne w dekanacie postawskim (diecezja witebska) na Białorusi. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL
 • Hołownia Monika: Polskojęzyczne hymny brewiarzowe w „Śpiewniku liturgicznym” wydanym w 1991 roku i ich funkcja w liturgii. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL
 • Jaskólska Agnieszka: Kultura muzyczno-religijna w miejscowości Jankowice (diecezja radomska). Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL
 • Lesiczka Sebastian: Ludowa kultura muzyczno-religijna w parafii Sokołów Małopolski (diecezja rzeszowska) w latach 1916-2013. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL

 

2015

(Katedra Etnomuzykologii i Hymnologii)

 • Siemaszko Małgorzata: Geneza, historia i ludowa recepcja pieśni „Płaczcie, anieli”. Promotor: dr hab. Beata Bodzioch
 • Tarasenko Iana: Stylizacje poloneza w kolędach polskich. Promotor: dr hab. Beata Bodzioch
 • Bednarz Karol: Pieśni o Wniebowstąpieniu Pańskim w polskich śpiewnikach kościelnych i ich ludowa recepcja. Promotor: dr hab. Beata Bodzioch

 

2016

(Katedra Etnomuzykologii i Hymnologii)

 • Wysok Dorota: Ludowa tradycja śpiewów majówkowych w Polsce. Promotor: dr Kinga Strycharz-Bogacz

 

2017

(Katedra Etnomuzykologii i Hymnologii)

 • Kosik Mateusz: Wybrane zagadnienia muzyczno-liturgiczne prezentowane na łamach półrocznika „Liturgia Sacra” w latach 1995-2015. Promotor: dr hab. Beata Bodzioch
 • Midura Justyna: Twórczość Henryka Pachulskiego (1859-1921) w kontekście polskiej muzyki fortepianowej II połowy XIX wieku. Studium historyczno-muzykologiczne. Promotor: dr hab. Beata Bodzioch
 • Oseńko Paulina: Pieśni żałobne funkcjonujące na terenie Podlasia Nadbużańskiego, zachowane w żywej tradycji. Studium etnomuzykologiczne. Promotor: dr hab. Beata Bodzioch
 • Pietrzak Katarzyna: Pieśni o Bożym Miłosierdziu w wybranych polskich śpiewnikach katolickich. Studium muzykologiczne. Promotor: dr hab. Beata Bodzioch
 • Puacz Dominika: Śpiewy wybranych społeczności afrykańskich jako narzędzie ewangelizacji prowadzonej przez Zgromadzenie Ojców Białych Misjonarzy Afryki w Polsce. Promotor: dr hab. Beata Bodzioch

 

2018

(Katedra Etnomuzykologii i Hymnologii)

 • Ivashkevich Tatsiana: Śpiewu maryjne w Sanktuarium Matki Bożej Budsławskiej. Promotor: dr hab. B. Bodzioch
 • Biały Lidia Anna: Ludowe techniki skrzypcowej gry na Rzeszowszczyźnie na przełomie XX i XXI w. Studium wybranych przypadków. Promotor: dr hab. T. Rokosz
 • Jóźwiak Paulina: Pieśń kościelna na łamach czasopisma „Annales Lublinenses pro Musica Sacra”. Promotor: dr hab. B. Bodzioch
 • Kicińska Agnieszka: Śpiewy ku czci Chrystusa Króla na podstawie wybranych polskich śpiewników kościelnych. Promotor: dr hab. B. Bodzioch
 • Leń Mariola: Marek Bielacki: prekursor badań nad musicalem w Polsce. Promotor: dr hab. B. Bodzioch

 

Autor: Stanisław Czajkowski
Ostatnia aktualizacja: 03.01.2019, godz. 12:34 - Stanisław Czajkowski