Wykaz rozpraw doktorskich z dziedziny muzykologii napisanych w IM KUL

 

 

1959

     1. ks. Karol Mrowiec: Polskie pieśni kościelne w opracowaniu kompozytorów XIX wieku.  Promotor: ks. prof. dr hab. H. Feicht

 

1961

     2. ks. Jerzy Pikulik: Oficja rymowane, hymny, sekwencje o św. Wojciechu w polskich rękopisach potrydenckich. Promotor: ks. prof. dr hab. H. Feicht

 

1964

     3. ks. Jan Chwałek: Zabytki cheironomiczne z Biblioteki Uniwersytetu Wro­cławskiego (studium pa­leograficzno-muzykologiczne). Promotor: ks. prof. dr hab. H. Feicht

 

1970

     4. ks. Bolesław Bartkowski: Śpiewy procesji palmowej w polskich rękopisach liturgicznych (XIII-XVIII w.). Promotor: ks. dr hab. W. Poplatek

 

1971

     5. ks. Edward Hinz: Średniowieczne graduały cysterskie Biblioteki Seminarium Duchownego w Pelplinie.  Promotor: prof. dr hab. J. M. Chomiński

 

1973

     6. o. Józef Ścibor: Chorał cystersów w świetle ich traktatów muzycznych XII wieku.  Promotor: prof. dr hab. J. Chomiński

 

1976

     7. ks. Ireneusz Pawlak: Śpiewy alleluia zawarte w Graduale Macieja Drzewickiego z 1536 roku i ich znaczenie dla określenia tradycji chorałowej przyjętej w katedrze gnieźnieńskiej w I połowie XVI wieku. Promotor: ks. dr hab. K. Mrowiec

 

1980

     8. Bogusław Sudak: Średniowieczna teoria menzurowania piszczałek organowych (IX-XII w.). Promotor: ks. dr hab. J. Chwałek

 

1981

     9. o. Waldemar Kapeć: Organy i organiści w Kościołach polskich domi­nikanów od XVIII do XX w. Promotor: ks. dr hab. J. Chwałek

 

1984

     10. Stanisław Dąbek: Wielogłosowy repertuar rękopiśmiennych kancjona­łów klasztoru panien benedyktynek w Staniątkach (1586-1758).  Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

 

1985

     11. ks. Antoni Reginek: Melodie hymnów brewiarzowych w liturgicznych księgach potrydenckich diecezji krakowskiej.  Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

 

1986

     12. s. Alicja Jończyk: Ordinarium missae najstarszych graduałów krakowskich i jego znaczenie dla kultury muzycznej w Polsce.  Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

 

1987

     13. ks. Edward Poloczek: Polskie śpiewniki katolickie na Śląsku Cieszyńskim w latach 1837-1925. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

     14. ks. Jerzy Sienkiewicz: Śpiewnikowe melodie Gorzkich Żali i ich ludowa recepcja w polskiej kulturze religijno-muzycznej.  Promotor: ks. dr hab. B. Bartkowski

 

1988

     15. Antoni Pietrzyk: Działalność organmistrzowska Stanisława i Stefana Krukowskich (1897-1963). Promotor: ks. dr hab. J. Chwałek

 

1990

     16. Jerzy Gabryś: Religijna pieśń solowa w twórczości kompozytorów polskich. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

     17. Maria Szymanowicz: Organy w kościołach dekanatu jedlińskiego i dekanatów radomskich (studium historyczno- instrumentoznawcze).  Promotor: ks. dr hab. J. Chwałek

 

1992

     18. ks. Joachim Waloszek: Współczesna myśl teologiczna o muzyce. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

     19. Antoni Zoła: Problem tonalności w polskich śpiewach religijnych z żywej tradycji.  Promotor: ks. prof. dr hab. B. Bartkowski

 

1994

     20. Remigiusz Pośpiech: Wokalno-instrumentalna muzyka na Boże Narodze­nie XVIII i I połowy XIX wieku w świetle zachowanych źródeł Archiwum OO. Paulinów na Jasnej Górze. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

 

1995

     21. Tomasz Jasiński: Polifonia a cappella mistrzów polskiego baroku. Wiek XVII. Promotor: ks. prof. dr hab. K. Mrowiec

 

1997

     22. ks. Andrzej Leleń: Religijna kultura muzyczna w diecezji płockiej (1864-1918). Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

 

1998

     23. Jadwiga Jasińska: Tradycje muzyczne kościoła św. Mikołaja w Bielsku-Białej 1800-1945. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

 

1999

     24. ks. Robert Bernagiewicz: Recepcja tradycji neumatycznych w notacji Graduału Wiślickiego w świetle neum liquescentes.  Promotor: o. prof. dr hab. J. Ścibor

 

2000

     25. Władysław Szymański: Rozwiązania konstrukcyjne mechanicznej traktury XIX-wiecznych organów na terenie diecezji katowickiej (studium historyczno-instrumentoznawcze). Promotor: ks. prof. dr hab. J. Chwałek

 

2001

     26. Jacek Piech: Antyfony w Antyfonarzu Kieleckim z 1372 roku w świetle tonariuszy. Promotor: o. prof. dr hab. J. Ścibor

     27. ks. Stanisław Garnczarski: Muzyka religijna w mieście Tarnowie w latach 1786-1939. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

 

2005

     28. Maria Konopka: Kultura muzyczna w kolegiacie sandomierskiej (studium historyczno-muzyko­logiczne). Promotor ks. prof. dr hab. J. Chwałek

     29. ks. Dariusz Rot: Religijna kultura muzyczna w Kielcach (1726-1939). Studium historyczno-muzykologiczne.  Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

     30.  ks. Krzysztof Borowiec: Cysterskie dzieło odnowy chorału. Teoria – praktyka – aspekty estetyczne.
Promotor: o. prof. dr hab. J. Ścibor

     31. Beata Bodzioch: Antyfonarze Andrzeja Piotrkowczyka z lat 1600-1645 jako przekaz polskich tradycji liturgiczno-muzycznych na przykładzie oficjów rymowanych. Studium żródłoznawczo-muzykologiczne. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

     32. ks. Jarosław Kisieliński: Struktura brzmieniowa organów z XVII i XVIII w. w północno-zachodnich Niemczech. Promotor ks. prof. dr hab. J. Chwałek

 

2006

     33. ks. Piotr Wiśniewski: Oficjum rymowane o św. Zygmuncie w antyfonarzach płockich z przełomu XV/XVI wieku. Studium historyczno-muzykologiczne. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

     34. ks. Tomasz Rakowski: Tradycje muzyczne diecezji chełmińskiej w latach 1821-1939. Studium historyczno-muzykologiczne. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

     35. Weronika Grozdew-Kołacińska: Tradycyjna kultura muzyczna mniejszości katolickiej w Bułgarii.
Promotor: prof. dr hab. A. Czekanowska-Kuklińska

     36. ks. Dariusz Smolarek: Muzykalia klasztoru pijarów w Podolińcu jako źródło staropolskiej religijnej kultury muzycznej pogranicza (XVII-XVIII wiek). Studium historyczno-źródłoznawcze. Promotor: dr hab. S. Dąbek, prof. KUL

     37. Miłosz Aleksandrowicz: Wielkie motety Jeana Philippe’a Rameau w świetle jego “Traktatu o harmonii” (1722). Studium hermeneutyczno-muzyczne.  Promotor: dr hab. Maria Piotrowska, prof. KUL

 

2007

     38. ks. Eugeniusz Kaczor: Religijna kultura muzyczna w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej (1972-2004). Studium historyczno-muzykologiczne. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

     39. ks. Piotr Paćkowski: Śpiewy procesyjne Proprium de sanctis w „Processionale” Andrzeja Piotrkowczyka z 1621 r. Studium źródłoznawczo-muzykologiczne. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

     40. Damian Konicki: Organy i organiści na terenie powiatu mieleckiego. Promotor ks. prof. dr hab. J. Chwałek

     41. ks. Krzysztof Kmak: Wkład firmy Klimosz i Dyrszlag z Rybnika w śląskie budownictwo organowe. Studium historyczno-instrumentoznawcze. Promotor ks. prof. dr hab. J. Chwałek

     42. Magdalena Stawowy: Wokół postaci św. Mikołaja – pieśni, modlitwy, muzyka. Z badań nad tradycją Kościołów chrześcijańskich w Polsce: łaciński, prawosławny, unicki.  Promotor: prof. dr hab. A. Czekanowska-Kuklińska

 

2008

     43. ks. Andrzej Widak: Zabytkowe organy w obiektach sakralnych diecezji rzeszowskiej (studium historyczno-instrumentoznawcze). Promotor ks. prof. dr hab. J. Chwałek

     44. o. Mieczysław Julian Śmierciak: Organy w kościołach bernardyńskich na terenie Polski. Studium historyczno-instrumentoznawcze. Promotor ks. prof. dr hab. J. Chwałek

     45. Lidiya Dzhmachyan: Wartości jako fundament hermeneutyki. Ważniejsze teorie aksjologiczne po przełomie antypozytywistycznym i ich rezonans w polskiej powojennej estetyce muzycznej Promotor: dr hab. Maria Piotrowska, prof. KUL

 

2009

     46. Marek Dudek: Wielkie formy muzyki religijnej w twórczości Ludwiga van Beethovena. Zarys wykładni ze szczególnym uwzględnieniem symboliki retorycznej. Promotor: dr hab. Maria Piotrowska, prof. KUL

     47. Jan Mikołaj Gładysz: Życie muzyczno-liturgiczne w Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej w latach 1893-1966. Promotor: ks. dr hab. A. Reginek, prof. Uniwersytetu Śląskiego

     48. ks. Jerzy Bisztyga: „Psalterium” Andrzeja Piotrkowczyka z 1599 roku jako pierwszy dokument potrydenckiego chorału gregoriańskiego w Polsce. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

     49. Agata Kusto: Ludowe pieśni maryjne na Lubelszczyźnie. Studium etnomuzykologiczne. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL

     50. Mariusz Pucia: Tradycje muzyczne społeczności Śląska Opolskiego. Przekaz ludności osiadłej a napływowej. Promotor: prof. dr hab. A. Czekanowska-Kuklińska

 

2010

     51. Katarzyna Fuksa: Religijna kultura muzyczna parafii N.M.P. Matki Kościoła w Londynie w latach 1950-2000. Promotor: ks. prof. dr hab. I. Pawlak

      52. Pucia Mariusz: Tradycje muzyczne społeczności Śląska Opolskiego. Przekaz ludności osiadłej a napływowej. Promotor: prof. dr hab. A. Czekanowska-Kuklińska

 

2011

(Katedra Etnomuzykologii i Hymnologii)

     53. Adamovych Lesya: Ludowe tradycje kolędowania na Żytomierszczyźnie. Studium etnomuzykologiczne. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL

 

2012

(Katedra Etnomuzykologii i Hymnologii)

     54. Rozmus Rafał: Kolęda jako źródło inspiracji w twórczości kompozytorów polskich w latach 1945-2005. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL

     55. Gunawan Vinsensius Adi: Katolicka kultura muzyczno-liturgiczna w regionie Manggarai na wyspie Flores (Indonezja). Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL

     56. Strycharz-Bogacz Kinga: Ludowe śpiewy pasyjne i wielkanocne w muzycznej tradycji Małopolski i Podkarpacia. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL

 

2013

(Katedra Etnomuzykologii i Hymnologii)

     57. Grodziewicz-Cernuto Anna: Ludowe śpiewy religijne w Polsce w aspekcie związków chorałem gregoriańskim. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL

 

 

Autor: Stanisław Czajkowski
Ostatnia aktualizacja: 08.01.2016, godz. 11:49 - Stanisław Czajkowski