Dyrektorzy Biblioteki

 

 

Na tych stronach krótko przedstawiamy poszczególnych dyrektorów

w historii Biblioteki Uniwersyteckiej KUL

 

 

Katarzyna Kołakowska, 2018 -2023   
    dr Katarzyna Kołakowska

 

 

Barbara Zezula, 2011 - 2018  
    Mgr Barbara Zezula

 

Tadeusz Stolz, 1998 - 2011
  
 Ksiądz dr Tadeusz Stolz   Ks. dr Tadeusz Stolz  (1952 - )
objął stanowisko dyrektora 1 stycznia 1998 roku.
Już jako wicedyrektor (od 1991 r.) rozpoczął komputeryzację Biblioteki.
Do początku 2005 roku skomputeryzowano opracowanie zbiorów,
wypożyczanie oraz - częściowo - dział gromadzenia.
Z jego inicjatywy powstała w Bibliotece na bazie Introligatorni
i własnych kadr Pracownia Konserwacji Zbiorów Zabytkowych (1993).
W roku 1998 rozpoczęta została szeroko zakrojona rozbudowa Biblioteki.   >>>

 

 
Andrzej Paluchowski, 1976 - 1997
  
 mgr Andrzej Paluchowski   Mgr Andrzej Paluchowski  (1933 - )
od nominacji w 1976 r. całkowicie oddał się pracy dyrektora-bibliotekarza.
Gromadził, wyszukiwał i uzupełniał brakujące części zbiorów,
a także zaczął kolekcjonowanie wydawnictw "podziemnych" i emigracyjnych,
którymi Biblioteka może dzisiaj się poszczycić. Za jego kadencji
zbiory wzrosły o 590.825 jednostek bibliotecznych.
W roku 1998 Andrzej Paluchowski otrzymał przyznaną po raz pierwszy
Nagrodę im. Adama Mickiewicza dla Bibliotekarza Polskiego.   >>>

 

 
Romuald Gustaw, 1950 - 1976
  
 O. dr Romuald Gustaw OFM   O. dr hab. Romuald Gustaw OFM  (1911 - 1976)
został mianowany dyrektorem Biblioteki w sierpniu 1950 roku.
Do samej śmierci (w styczniu 1976 r.) był całkowicie oddany swojej pracy.
Zaadaptował i przebudował nowy gmach Biblioteki przy ul. Chopina 27,
założył nowe działy, rozszerzył księgozbiór podręczny, organizował wystawy
i kursy dla bibliotekarzy. Powiększył zbiory Biblioteki ośmiokrotnie.
Był współtwórcą ośrodka i czasopisma ABMiK (Archiwa Biblioteki
i Muzea Kościelne) i Pracowni Mikrofilmowej.   >>>

 

 
Witold Nowodworski, 1949 - 1950
  
 Dr Witold Nowodworski   Dr Witold Nowodworski  (1907 - 1978)
kustosz, pełnił obowiązki dyrektora przez rok (1949-1950).
Po latach, na prośbę O. Gustawa, objął stanowisko wicedyrektora (1971)
i sprawował je do roku 1976.
Jego zainteresowania naukowe skupiały się wokół teorii bibliografii.
Przepracował w Bibliotece 27 lat. Przyczynił się do powstania i rozwoju
Oddziału Informacji Naukowej i Bibliograficznej
oraz kierował Oddziałem Prac Naukowych i Dydaktycznych.   >>>

 

 
Andrzej Wojtkowski, 1944 - 1949
  
 Prof. dr hab. Andrzej Wojtkowski   Prof. dr hab. Andrzej Wojtkowski  1891 - 1975)
był pierwszym dyrektorem i organizatorem (w 1919 r.) instytucji,
znanej dziś jako Archiwum Akt Nowych. W latach 1929-1939 był w Poznaniu
dyrektorem Biblioteki imienia Raczyńskich. W listopadzie 1944 roku
został powołany przez Senat KUL do kierowania Biblioteką Uniwersytecką.
Borykał się z ogromnymi trudnościami, bowiem organizując od nowa działalność
w starej siedzibie, należało jednocześnie przygotowywać przejęcie nowej,
co oznaczało remont i przeprowadzkę... Po pięciu latach złożył stanowisko.   >>>

 

 
Henryk Insadowski, 1924 - 1939
  
 ks. Henryk Insadowski 1933/1934 r.   Ks. prof. Henryk Insadowski  (1888 - 1946)
został powołany na dyrektora Biblioteki decyzją Senatu UL w końcu 1924 roku.
Funkcję dyrektora ograniczał niemal wyłącznie do ogólnej polityki bibliotecznej,
bowiem był bardzo zaabsorbowany swoją pracą naukową i dydaktyczną.
Mimo to, zbiory za jego kadencji znacznie się powiększyły. W tym czasie
- w r. 1928 - uległa zmianie nazwa Uniwersytetu: dodano przymiotnik "katolicki".
Sprawował stanowisko do jesieni roku 1939, kiedy to po wkroczeniu okupantów
Bibliotekę zlikwidowano, włączając ją do zbiorczej "Staatsbibliothek".   >>>

 

 
Konstanty Chyliński, 1919 - 1924
  
 Prof. Konstanty Chyliński, 1920 r.   Prof. Konstanty Chyliński  (1881 - 1939)
historyk starożytności, był prorektorem i profesorem UL oraz wykładowcą
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (gdzie później kierował katedrą Historii
Starożytnej). Ten wychowanek słynnego Uniwersytetu Petersburskiego, autorytet
naukowy humanistyki lwowskiej, dla Biblioteki UL raczej był jej kuratorem.
Przeciążony nadmiernymi obowiązkami, po czterech latach zrezygnował
ze stanowiska dyrektora. Przez wiele miesięcy (na przełomie lat 1923/1924)
stanowisko dyrektora pozostawało nie obsadzone.   >>>

 

 
Stanisław Ptaszycki, 1919
  
 Prof. Stanisław Ptaszycki   Prof. Stanisław Ptaszycki  (1853 - 1933)
został pierwszym dyrektorem Biblioteki na mocy uchwały Senatu UL
z 22 lutego 1919 roku. Jego dar około 10 tysięcy książek z własnej kolekcji
legł u podstaw zbiorów Biblioteki UL. Niestety, jego zajęcia uniwersyteckie,
praca w Państwowym Archiwum w Lublinie, a szczególnie aktywny udział
w organizacji Uniwersytetu Wileńskiego ogromnie go absorbowały,
stąd niewiele czasu mógł poświęcić lubelskiej Bibliotece.
Stanowisko dyrektora obejmował zaledwie kilka miesięcy.   >>>

 

 
Emilia Szeliga-Szeligowska, 1918 - 1919
  
 Emilia Szeliga-Szeligowska   Emilia Szeliga-Szeligowska  (1878 - 1954)
była osobą, którą pierwszy rektor UL, ks. Idzi Radziszewski,
poprosił o próbę zorganizowania Biblioteki i pracy w niej.
Podjęła się tego z ochotą, przez wiele lat jeszcze będąc
"dobrym duchem" z oporami tworzącej się i rosnącej placówki
aż do wybuchu wojny de facto na co dzień nią kierując.
Podczas okupacji opiekowała się zbiorami Biblioteki,
po wojnie pracowała w niej jeszcze do roku 1952.   >>>

 

Autor: Jan Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 08.10.2023, godz. 13:13 - Artur Podsiadły