BIBLIOTEKA INSTYTUTU MUZYKOLOGII KUL

Sala im. ks. prof. Hieronima Feichta CM

 

 

 

Adres:
procesjonal Al. Racławickie 14
(Collegium Jana Pawła II, X p., s. C-1003)
20-950 Lublin

tel. 81-445-39-53

e-mail: napisz

e-mail: bimuz@kul.pl

 

 

 

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek     

     9.00 - 15.30

 

 

W okresie wakacyjnym (do 30.IX.2019) godziny otwarcia bez zmian.

 

 

 

 

 

 

Zbiory Biblioteki

     Gromadzone przez Bibliotekę Instytutu Muzykologii KUL piśmiennictwo (ok. 4800 wol.) obejmuje – obok encyklopedii, słowników, bibliografii, kata­logów i przewodników mu­zycznych – podstawowe działy muzykologii:

     filozofia muzyki (w tym estetyka i psychologia muzyki oraz hermeneutyka muzyczna),

     socjologia muzyki,

     instrumento­znawstwo (zwłaszcza organoznawstwo) i akustyka,

     etnografia muzyczna (w tym folklor religijny),

     teoria muzyki,

     pedagogika muzyczna,

     historia muzyki.

Specyfiką zbiorów jest literatura dotycząca muzyki reli­gijnej ze szczególnym u­względ­nieniem śpiewu i muzyki Kościoła katolickiego (chorał gregoriański, pieśń kościelna, polifonia religijna, muzyka organowa, prawodawstwo muzyki liturgicznej, kościelna praktyka muzyczna).

     Zbiory nutowe (ok. 5800 wol.) obejmują muzykę wokalną, wokalno-instrumentalną i instru­mentalną ze szczególnym uwzględnieniem muzyki religijnej. Z jednej strony służą one wchodzącej w zakres studiów dydaktyce muzycznej (fortepian, organy, chór, dyry­gentura gregoriańska i chóralna), z drugiej zaś stanowią materiał poznawczy i anali­tyczny. Cenną częścią zbioru nutowego jest gromadzona od połowy lat 1990-tych twór­czość religijna kom­pozytorów polskich XX i XXI wieku (ok. 700 druków, rękopisów lub ich kserokopii).

     W zbiorach Biblioteki znajdują się również niezbędne dla celów naukowych i dydaktycz­nych czasopisma muzyczne i muzykologiczne (97 tytułów, w tym 11 tytułów bie­żących), dokumenty dźwiękowe (ok. 2700 płyt gramofo­nowych i kompaktowych, taśm oraz kaset dźwiękowych) zawierające nagrania muzyki po­szczególnych epok i stylów, w tym także muzyki ludowej.

 

 

 

Katalogi

Do dyspozycji czytelników jest katalog kartkowy alfabetyczny (uporządkowany według nazwisk bądź tytułów) i systematyczny (ułożony według działów muzykologii) książek, czasopism, nut i nagrań dźwiękowych. W 2014 r. został on zdigitalizowany i jest dostępny także w postaci elektronicznej (Elektroniczny Katalog Kartkowy Biblioteki Instytutu Muzykologii KUL).

Część zbiorów (wpisywana na bieżąco od 2009 r. i sukcesywnie uzupełniana wstecz; aktualnie ok. 52% zbiorów) udostępniona jest w zintegrowanym Katalogu Komputerowym Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.

Zatem szukając potrzebnej publikacji należy sprawdzić zarówno katalog kartkowy (w czytelni Biblioteki bądź w wersji elektronicznej) jak i komputerowy.

 

 

 

 

Korzystanie z Biblioteki

Wypożyczalnia Biblioteki dostępna jest tylko dla pracowników i studentów Instytutu Muzykologii.

Zainteresowani spoza Instytutu mogą korzystać ze zbiorów Biblioteki na miej­scu, w Czytelni, która dysponuje 7 miejscami dla czytelników i 1 stanowiskiem odsłucho­wym (płyty gramofonowe i CD udostępniane są wyłącznie na miejscu).

 

 

 

 

 

Pracownik Biblioteki

mgr Stanisław Czajkowski, kustosz

 

 

 

Strona główna Instytutu Muzykologii KUL

Autor: Julian Śmierciak
Ostatnia aktualizacja: 13.09.2019, godz. 09:07 - Stanisław Czajkowski